Cysylltu â ni

Economi

Yr Amgylchedd: Mwy o ddinasyddion yn galw am fwy o amddiffyniad natur

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwerthfawrogi bioamrywiaethMae bron i naw allan o ddeg o Ewropeaid yn credu bod colled bioamrywiaeth - mae dirywiad a difodiad posibl rhywogaethau anifeiliaid, fflora a ffawna, cynefinoedd naturiol ac ecosystemau yn Ewrop - yn broblem, yn ôl arolwg newydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Mae'n dda gweld bod barn y cyhoedd yn fwyfwy ymwybodol o ba mor bwysig yw bioamrywiaeth. Rwy'n gobeithio y bydd arweinwyr gwleidyddol yn trosi'r pryder hwn yn gamau diriaethol i gyflawni'r hyn yr ydym wedi cytuno arno yn Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE."

Dywed bron i bedwar o bob deg ymatebydd (38%) i arolwg Flash Eurobarometer eu bod eisoes yn gwneud ymdrech bersonol i amddiffyn bioamrywiaeth, cyfran sydd wedi cynyddu rhywfaint o gymharu â 2007 (34%). Mae wyth o bob deg Ewropeaidd (78%) yn dweud hynny maent yn prynu cynhyrchion ecogyfeillgar, fel y rhai sy'n cael eu cynhyrchu'n organig neu'n lleol, i helpu i frwydro yn erbyn colli bioamrywiaeth.

hysbyseb

Yn ôl ymatebion yr arolwg, mae Ewropeaid yn diogelu bioamrywiaeth am amrywiaeth o resymau:

  • Mae naw o bob deg Ewropeaidd yn cytuno (93%), ac mae chwech o bob deg (62%) yn cytuno i raddau helaeth ei bod yn bwysig atal colli bioamrywiaeth oherwydd bod ein lles ac ansawdd bywyd yn seiliedig ar natur a bioamrywiaeth.
  • Mae mwy nag wyth o bob deg o Ewropeaid yn cytuno (87%) ei bod yn bwysig oherwydd bod bioamrywiaeth yn anhepgor ar gyfer cynhyrchu nwyddau fel bwyd, tanwydd a meddyginiaethau.
  • Mae tri chwarter yr Ewropeaid yn cytuno (75%) ei bod yn bwysig oherwydd bydd Ewrop yn mynd yn dlotach yn economaidd oherwydd colli bioamrywiaeth.

Mae mwyafrif o bobl Ewrop - 65% - yn cytuno'n llwyr y dylai'r UE gynyddu'r ardaloedd lle mae natur yn cael ei gwarchod yn Ewrop. Mae llawer o ymdrechion yr UE i amddiffyn bioamrywiaeth yn ganolbwynt Natur 2000, rhwydwaith helaeth o ardaloedd gwarchodedig sydd bellach yn gorchuddio bron i 18% o dirfas Ewrop. Ond dangosodd yr arolwg duedd ar i fyny mewn ymwybyddiaeth o'r rhwydwaith, ond o lefel isel - mae tua thri chwarter yr ymatebwyr (73%) heb glywed am y rhwydwaith o hyd. Yn ogystal, mae mwy na saith o bob deg ymatebydd yn cytuno'n llwyr y dylai'r UE hysbysu dinasyddion yn well am bwysigrwydd bioamrywiaeth.

Cefndir

hysbyseb

Mae colli bioamrywiaeth yn her enfawr i'r amgylchedd byd-eang, gyda rhywogaethau'n cael eu colli 100 i 1,000 gwaith y gyfradd arferol. Mae mwy na thraean y rhywogaethau a aseswyd dan fygythiad o ddifodiant ac amcangyfrifir bod 60% o wasanaethau ecosystem y Ddaear wedi cael eu diraddio yn ystod yr 50 mlynedd diwethaf. Mae gweithgareddau dynol yn achosi'r golled hon, trwy newid defnydd tir, gor-ecsbloetio, arferion anghynaliadwy, llygredd a chyflwyno rhywogaethau goresgynnol, sy'n arwain at ddinistrio, darnio a diraddio cynefinoedd ac yn bygwth y poblogaethau anifeiliaid a phlanhigion sy'n byw ynddynt. Mae newid yn yr hinsawdd hefyd yn ffactor.

Yn yr UE, mae rhywun o bob pedwar rhywogaeth dan fygythiad o ddiflaniad ar hyn o bryd ac mae 88% o stociau pysgod yn cael eu gorddefnyddio neu eu disbyddu'n sylweddol. Mae gan Ewrop strategaeth i atal colli bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem yn yr UE gan 2020. Mae'n cynnwys chwe phrif darged a chamau 20 i helpu Ewrop i gyrraedd ei nod.

Daeth Flash Eurobarometer 379 yn aelod-wladwriaethau 27 yr Undeb Ewropeaidd a Croatia rhwng 26 a 28 Mehefin 2013. Cyfwelwyd rhai ymatebwyr 25,537 o wahanol grwpiau cymdeithasol a demograffig dros y ffôn yn eu mamiaith ar ran y Comisiwn Ewropeaidd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd