Cysylltu â ni

Economi

Postio o weithwyr: mesurau diogelwch yr UE yn erbyn dympio cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

66050224Mae Cyngor Gweinidogion yr UE wedi mabwysiadu'r Gyfarwyddeb Gorfodi newydd yn ddiffiniol i gynyddu amddiffyniad gweithwyr sy'n cael eu postio dramor dros dro a gwella sicrwydd cyfreithiol ar 13 Mai 2014 (gweler IP / 14 / 542). Cymeradwyodd Senedd Ewrop y cynnig ar 16 Ebrill 2014 (DATGANIAD / 14 / 127). Roedd y Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig rheolau newydd ar 21 Mawrth 2012 (gweler IP / 12 / 267).

Beth yw 'gweithiwr wedi'i bostio'?

Mae gweithiwr wedi'i bostio yn berson sydd, ar ran ei gyflogwr, yn cael ei anfon am gyfnod cyfyngedig i gyflawni ei waith yn nhiriogaeth aelod-wladwriaeth yr UE ac eithrio'r wladwriaeth y mae ef neu hi fel arfer yn gweithio ynddi . Mae'r gweithiwr hwn yn cael ei anfon o ganlyniad i'r cyflogwr arfer y rhyddid i ddarparu gwasanaethau trawsffiniol a ragwelir gan Erthygl 56 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU). Amcangyfrifir bod nifer y gweithwyr sy'n cael eu postio yn yr UE yn 1.2 miliwn (llai na 1% o boblogaeth oedran gweithio yr UE). Y sector sy'n defnyddio gweithwyr wedi'u postio amlaf yw adeiladu (25%), yn enwedig busnesau bach a chanolig. Mae sectorau eraill yn cynnwys gwasanaethau, sectorau ariannol a busnes, trafnidiaeth a chyfathrebu ac amaethyddiaeth.

hysbyseb

Beth yw rheolau'r UE ar bostio gweithwyr?

Mae hawl cwmnïau i gynnig gwasanaethau mewn aelod-wladwriaeth arall, ac i bostio gweithwyr dros dro i gyflenwi'r gwasanaethau hynny, yn seiliedig ar Erthygl 56 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU). Mae'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau wedi bod yn rhan annatod o'r UE ers creu'r Gymuned Economaidd Ewropeaidd ym 1957 ac mae'n gonglfaen i Farchnad Sengl yr UE.

Y Gyfarwyddeb Postio Gweithwyr (Cyfarwyddeb 96 / 71 / EC), a fabwysiadwyd yn 1996 ac sydd mewn grym ers mis Rhagfyr 1999, yn rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith i amddiffyn hawliau cymdeithasol gweithwyr sy'n cael eu postio ac i atal dympio cymdeithasol pan fydd cwmnïau'n defnyddio'r rhyddid hwn i ddarparu gwasanaethau.

hysbyseb

Er mwyn gwneud hynny, mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau bod gweithwyr sy'n cael eu postio yn ddarostyngedig i gyfreithiau, rheoliadau neu ddarpariaethau gweinyddol y wlad sy'n cynnal:

 1. Uchafswm cyfnodau gwaith ac isafswm cyfnodau gorffwys;
 2. gwyliau blynyddol â thâl gofynnol;
 3. cyfraddau isafswm cyflog, gan gynnwys cyfraddau goramser;
 4. amodau llogi gweithwyr, yn enwedig cyflenwi gweithwyr gan fusnesau cyflogaeth dros dro;
 5. iechyd, diogelwch a hylendid yn y gwaith;
 6. mesurau amddiffynnol yn nhelerau ac amodau cyflogaeth menywod beichiog neu'r rhai sydd wedi rhoi genedigaeth i blant a phobl ifanc yn ddiweddar, a;
 7. triniaeth gyfartal rhwng dynion a menywod a darpariaethau eraill ar beidio â gwahaniaethu.

Yn y sector adeiladu, lle mae'r amodau cyflogaeth craidd a restrir uchod yn cael eu nodi gan gytundebau ar y cyd neu ddyfarniadau cyflafareddu sydd wedi'u datgan yn berthnasol i bawb, mae'n ofynnol i aelod-wladwriaethau hefyd sicrhau bod yr amodau hyn yn cael eu cymhwyso i weithwyr sy'n cael eu postio.

Ar gyfer gweithgareddau heblaw adeiladu, gadewir dewis i aelod-wladwriaethau osod telerau ac amodau cyflogaeth a bennir gan gytundebau ar y cyd neu ddyfarniadau cyflafareddu a ddatganwyd yn berthnasol i bawb.

Rhaid i bob ymgymeriad yn yr ardal ddaearyddol ac yn y proffesiwn neu'r diwydiant dan sylw gadw at gytundebau ar y cyd neu ddyfarniadau cyflafareddu y datganwyd eu bod yn berthnasol yn gyffredinol.

Nid yw'r rhwymedigaeth i barchu'r isafswm cyfraddau cyflog yn gorfodi aelod-wladwriaethau i osod neu gyflwyno isafswm cyflog os nad ydyn nhw'n bodoli yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

O ran nawdd cymdeithasol, Rheoliad 883 / 2004 (Erthygl 12) yn nodi, fel eithriad i'r rheol gyffredinol, bod gweithwyr yn talu cyfraniadau yn yr aelod-wladwriaeth lle maent yn gweithio mewn gwirionedd, mae gweithwyr wedi'u postio yn parhau, am hyd at ddwy flynedd, i dalu eu cyfraniadau yn yr aelod-wladwriaeth lle maent wedi'u lleoli fel arfer ac nid yn yr aelod-wladwriaeth y maent yn cael eu postio dros dro iddi. Rhaid i weithwyr sydd wedi'u postio brofi eu bod wedi talu eu nawdd cymdeithasol yn yr aelod-wladwriaeth lle maent fel arfer wedi'u lleoli trwy gynhyrchu tystysgrif 'A1' fel y'i gelwir (a elwid gynt yn E101).

Pryd mae'r Gyfarwyddeb Postio Gweithwyr yn berthnasol?

Cyfarwyddeb 96 / 71 / EC yn cwmpasu tair sefyllfa drawsffiniol:

 1. Postio o dan gontract a ddaeth i ben rhwng y busnes sy'n gwneud y postio a'r parti y bwriedir y gwasanaethau ar ei gyfer ('contractio / isgontractio');
 2. postio i sefydliad neu fusnes sy'n eiddo i'r un grŵp busnes yn nhiriogaeth aelod-wladwriaeth arall ('trosglwyddiadau rhyng-gorfforaethol'), a;
 3. llogi gan gwmni cyflogaeth dros dro neu asiantaeth leoli i fusnes defnyddiwr sydd wedi'i sefydlu mewn aelod-wladwriaeth arall.

Er mwyn i bostiad ddod o dan y Gyfarwyddeb:

 1. Rhaid i'r berthynas gyflogaeth aros gyda'r ymgymeriad sy'n gwneud y postio, a;
 2. rhaid i'r postio fod am gyfnod cyfyngedig.

Beth yw amcan y Gyfarwyddeb Gorfodi?

Canfu monitro agos y Comisiwn o weithredu Cyfarwyddeb 1996 nad oedd y rheolau a nodwyd gan y Gyfarwyddeb bob amser yn cael eu gweithredu'n gywir yn ymarferol gan aelod-wladwriaethau. Felly, er mwyn sicrhau gwell amddiffyniad digonol i hawliau gweithwyr, cystadleuaeth deg a chwarae teg rhwng yr holl ddarparwyr gwasanaeth, penderfynodd y Comisiwn gynnig mesurau i hwyluso gweithrediad Cyfarwyddeb 1996 ymhellach a gwella cydweithredu a chydlynu rhwng awdurdodau aelod-wladwriaethau.

Felly nod y Gyfarwyddeb Gorfodi a fabwysiadwyd heddiw (13 Mai) gan Gyngor Gweinidogion yr UE yw gwella a hwyluso gweithredu, monitro a gorfodi yn ymarferol y rheolau a nodir yng Nghyfarwyddeb 1996 ar Postio Gweithwyr (gweler IP / 12 / 267).

Bydd y Gyfarwyddeb Gorfodi newydd yn benodol:

 1. Gosod safonau mwy uchelgeisiol i godi ymwybyddiaeth gweithwyr a chwmnïau am eu hawliau a'u rhwymedigaethau o ran telerau ac amodau cyflogaeth;
 2. gwella cydweithredu rhwng awdurdodau cenedlaethol sy'n gyfrifol am bostio (rhwymedigaeth i ymateb i geisiadau am gymorth gan awdurdodau cymwys aelod-wladwriaethau eraill; terfyn amser dau ddiwrnod gwaith i ymateb i geisiadau brys am wybodaeth a therfyn amser diwrnod gwaith 25 ar gyfer pobl nad ydynt yn rhai ceisiadau brys);
 3. egluro'r diffiniad o bostio sicrwydd cyfreithiol cynyddol ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu postio a darparwyr gwasanaeth, ac ar yr un pryd osgoi lluosi cwmnïau 'blwch llythyrau' nad ydynt yn ymarfer unrhyw weithgaredd economaidd dilys yn yr aelod-wladwriaeth wreiddiol ond yn hytrach yn defnyddio postio i osgoi. y gyfraith;
 4. diffinio cyfrifoldebau aelod-wladwriaethau i wirio cydymffurfiad â'r rheolau a nodir yng Nghyfarwyddeb 1996 (bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau ddynodi awdurdodau gorfodi penodol sy'n gyfrifol am wirio cydymffurfiaeth; rhwymedigaeth aelod-wladwriaethau lle sefydlir darparwyr gwasanaeth i gymryd y mesurau goruchwylio a gorfodi angenrheidiol);
 5. sefydlu rhestr o fesurau rheoli cenedlaethol y gall yr aelod-wladwriaethau eu defnyddio er mwyn monitro cydymffurfiad Cyfarwyddeb 96 / 71 / EC a'r Gyfarwyddeb Gorfodi ei hun, megis;
 6. ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau postio:
 • I ddatgan eu hunaniaeth, nifer y gweithwyr i'w postio, dyddiadau cychwyn a gorffen y postio a'i hyd, cyfeiriad y gweithle a natur y gwasanaethau;
 • cadw dogfennau sylfaenol ar gael fel contractau cyflogaeth, slipiau cyflog a thaflenni amser gweithwyr post;
 1. gwella gorfodaeth hawliau, a thrin cwynion, trwy ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gwesteiwr a chartref sicrhau bod gweithwyr sy'n cael eu postio, gyda chefnogaeth undebau llafur a thrydydd partïon eraill sydd â diddordeb, yn gallu cyflwyno cwynion a chymryd camau cyfreithiol a / neu weinyddol yn eu herbyn. eu cyflogwyr os nad yw eu hawliau'n cael eu parchu;
 2. sicrhau y gellir gorfodi ac adennill cosbau gweinyddol a dirwyon a osodir ar ddarparwyr gwasanaeth gan awdurdodau gorfodi un aelod-wladwriaeth am fethu â pharchu gofynion Cyfarwyddeb 1996 mewn aelod-wladwriaeth arall. Rhaid i sancsiynau am fethu â pharchu'r Gyfarwyddeb fod yn effeithiol, yn gymesur ac yn anghymhellol, ac;
 3. darparu ar gyfer mesurau sy'n sicrhau y gall gweithwyr sy'n cael eu postio yn y sector adeiladu ddal y contractwr mewn perthynas isgontractiwr uniongyrchol yn atebol am unrhyw dâl net sy'n ddyledus sy'n cyfateb i'r cyfraddau tâl lleiaf, yn ychwanegol at neu yn lle'r cyflogwr. Fel arall, gall aelod-wladwriaethau gymryd mesurau gorfodi priodol eraill, yn unol â chyfraith yr UE a chyfraith genedlaethol, sy'n galluogi mewn perthynas isgontractio uniongyrchol, sancsiynau effeithiol a chymesur yn erbyn y contractwr.

Pam mae'r Gyfarwyddeb yn cynnwys darpariaeth ar atebolrwydd isgontractio?

Bydd y Gyfarwyddeb newydd yn gorfodi aelod-wladwriaethau i gyflwyno atebolrwydd isgontractio, neu fesurau gorfodi priodol eraill, yn y sector adeiladu fel rhan o ddull cynhwysfawr o orfodi'n well. Bydd yr atebolrwydd yn gyfyngedig i'r isgontractwr uniongyrchol.

Bydd y testun a fabwysiadwyd heddiw yn gorfodi aelod-wladwriaethau i sicrhau mesurau effeithiol a chymesur yn erbyn contractwyr yn y sector adeiladu fel amddiffyniad rhag twyll a cham-drin naill ai ar ffurf atebolrwydd isgontractio neu fesurau priodol eraill.

Mae amddiffyn hawliau gweithwyr sy'n cael eu postio mewn sefyllfaoedd o isgontractio yn destun pryder arbennig. Mae tystiolaeth bod gweithwyr a bostiwyd, mewn nifer o achosion, wedi cael eu hecsbloetio a'u gadael heb dalu cyflogau na rhan o'r cyflog y mae ganddynt hawl iddo. Bu sefyllfaoedd hefyd lle nad oedd gweithwyr a bostiwyd yn gallu gorfodi eu hawliadau cyflog yn erbyn eu cyflogwr oherwydd bod y cwmni wedi diflannu neu erioed wedi bodoli mewn gwirionedd.

Daw'r dystiolaeth hon o astudiaethau a gynhaliwyd ar gyfer y Comisiwn, adroddiadau gan arolygwyr llafur, cyflogwyr ac undebau llafur, achosion a adroddwyd yn y cyfryngau a chwestiynau a gwrandawiadau seneddol. Yn ôl y dystiolaeth hon, ymddengys bod cam-drin, camfanteisio a chystadleuaeth annheg wedi'u crynhoi yn y sector adeiladu sydd hefyd yn cynrychioli'r nifer uchaf o'r postiadau (tua 25%).

Yn yr aelod-wladwriaethau sydd eisoes â system o atebolrwydd isgontractio (Awstria, yr Almaen, Sbaen, y Ffindir, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg), fe'i hystyrir yn offeryn gorfodi effeithiol mewn cyfuniad â gorfodaeth y wladwriaeth.

Mae atebolrwydd isgontractio hefyd yn atal camfanteisio, trwy roi anghymhelliant i gontractwyr yn yr aelod-wladwriaeth letyol a allai fel arall gael ei demtio i gael budd economaidd yn anuniongyrchol o brisiau rhad a gynigir gan yr isgontractwr.

Mae atebolrwydd isgontractio yn cael effaith ataliol ac ataliol trwy roi cymhelliant cryf i gontractwyr ddewis isgontractwyr yn fwy gofalus a gwirio bod isgontractwyr yn cydymffurfio'n llawn â'u rhwymedigaethau o dan reolau'r wlad letyol.

A fydd y Gyfarwyddeb Gorfodi yn cynyddu costau gweinyddol i gwmnïau?

Na. Yn gyffredinol, bydd y Gyfarwyddeb yn lleihau costau gweinyddol i gwmnïau trwy egluro'r gofynion y gallai aelod-wladwriaethau eu gosod ar gwmnïau a bydd yn cynyddu sicrwydd cyfreithiol a thryloywder.

Bydd yr unig gostau ychwanegol i gwmnïau yn deillio o'r rheolau ar atebolrwydd isgontractio a byddant yn gyfyngedig iawn. Mae'r costau hyn yn cyfateb i'r mesurau ataliol sydd i'w cymryd gan gontractwyr yn yr aelod-wladwriaethau hynny lle nad oes system o atebolrwydd isgontractio yn bodoli eto, er mwyn sicrhau bod contractwyr yn dewis isgontractwyr sy'n parchu eu rhwymedigaethau. Gellir cyfiawnhau'r costau hyn er budd amddiffyn gweithwyr sy'n cael eu postio. At hynny, caiff aelod-wladwriaethau ddarparu na fydd contractwr sydd wedi cyflawni rhwymedigaethau diwydrwydd dyladwy yn atebol.

A fydd y Gyfarwyddeb Gorfodi yn cyfyngu'r mesurau rheoli cenedlaethol y gallai aelod-wladwriaethau eu gosod ar ddarparwyr gwasanaeth?

Mae'r Gyfarwyddeb newydd yn sefydlu rhestr o fesurau rheoli cenedlaethol yr ystyrir eu bod yn gyfiawn ac yn gymesur y gall yr aelod-wladwriaethau eu defnyddio er mwyn monitro cydymffurfiad Cyfarwyddeb 96 / 71 / EC a'r Gyfarwyddeb Gorfodi ei hun. Mae'r rhestr hon yn seiliedig ar gyfraith achos y Llys Cyfiawnder. Bydd y testun fel y'i mabwysiadwyd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau osod mesurau ychwanegol y tu hwnt i'r rhai a restrir ar yr amod bod y mesurau ychwanegol hyn yn gyfiawn ac yn gymesur, yn cael eu hysbysu i'r Comisiwn a bod darparwyr gwasanaeth yn cael eu hysbysu.

Pwy sy'n gyfrifol am reoli cwmnïau postio a chymhwyso'r amodau gwaith lleiaf yn gywir?

Bydd y Gyfarwyddeb Gorfodi newydd yn egluro rôl yr aelod-wladwriaeth letyol ar gyfer sicrhau bod rheolau'r wlad letyol ar amodau gwaith yn cael eu cymhwyso i weithwyr sy'n cael eu postio ac ar gyfer ymladd yn erbyn cam-drin. Mae'r testun hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd mesurau ac arolygiadau rheoli cenedlaethol.

Gan fod gwybodaeth benodol am y cwmni postio ar gael yn bennaf yn aelod-wladwriaeth y sefydliad, mae'r Gyfarwyddeb Gorfodi hefyd yn darparu ar gyfer cydweithredu mwy effeithiol ac effeithlon rhwng aelod-wladwriaethau, gan gynnwys trwy ddefnyddio'r System Gwybodaeth Marchnad Fewnol (IMI) bresennol ar gyfer cydweithredu gweinyddol rhwng aelod-wladwriaethau a sefydlwyd gan Rheoliad (UE) 1024 / 2012.

A yw'r Gyfarwyddeb Gorfodi yn parchu gwahanol fodelau cymdeithasol a systemau perthynas ddiwydiannol aelod-wladwriaethau?

Yn unol ag Erthygl 152 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE (TFEU), mae'r Gyfarwyddeb Gorfodi newydd yn parchu gwahaniaethau mewn systemau cysylltiadau diwydiannol cenedlaethol. Mae'n darparu ar gyfer atebion hyblyg sy'n parchu rôl cynrychiolwyr cyflogwyr a gweithwyr mewn aelod-wladwriaethau.

Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau ei gwneud yn ofynnol i berson cyswllt dynodedig drafod ar ran y cwmni postio gyda'r partneriaid cymdeithasol perthnasol neu ddirprwyo i fonitro'r amodau gwaith cymwys a osodir gan gytundebau ar y cyd i bartneriaid cymdeithasol.

Pryd fydd y Gyfarwyddeb yn dod i rym?

Bydd y Gyfarwyddeb Gorfodi yn dod i rym ar yr ugeinfed diwrnod ar ôl ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rhoi dyddiad cau o ddwy flynedd i aelod-wladwriaethau drawsosod.

Beth am adolygu'r Gyfarwyddeb 1996 ar bostio gweithwyr?

Mae Cyfarwyddeb 1996 eisoes yn darparu mesurau diogelwch clir iawn i amddiffyn hawliau cymdeithasol gweithwyr sy'n cael eu postio ac i atal dympio cymdeithasol ac mae'n taro cydbwysedd priodol rhwng amddiffyn hawliau gweithwyr a'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau. Mae'r Gyfarwyddeb eisoes yn darparu i'r aelod-wladwriaethau cynnal sicrhau bod gweithwyr sy'n cael eu postio ar eu tiriogaeth yn mwynhau amddiffyn deddfau, rheoliadau neu ddarpariaethau gweinyddol y wlad sy'n cynnal yr amodau gwaith pwysicaf, ac yn benodol isafswm cyfraddau cyflog, amser gwaith a darpariaethau ynghylch iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Faint o weithwyr sy'n cael eu postio yn yr UE?

Mae'r unig ddull wedi'i gysoni o fesur faint o weithwyr sy'n cael eu postio o un aelod-wladwriaeth i'r llall yn seiliedig ar nifer y tystysgrifau nawdd cymdeithasol a roddir ar gyfer postiadau i wlad arall. Pan fydd gweithiwr yn cael ei bostio am hyd at 24 i wlad arall, ac yn amodol ar gyflawni amodau ychwanegol, cyhoeddir 'dogfen gludadwy A1' (PDA1, a elwid gynt yn E101) i ardystio pa ddeddfwriaeth nawdd cymdeithasol sy'n berthnasol i'r deiliad. Mae'r data olaf sydd ar gael ar gyfer 2011.

Yn seiliedig ar nifer y PDA1 a gyhoeddwyd, yn 2011, prif wledydd anfon gweithwyr a bostiwyd oedd Gwlad Pwyl, yr Almaen a Ffrainc ac yna Rwmania, Hwngari, Gwlad Belg a Phortiwgal.

Y prif wledydd derbyn oedd yr Almaen a Ffrainc ac yna'r Iseldiroedd, Gwlad Belg, Sbaen, yr Eidal ac Awstria.

Cyhoeddwyd PD A1 i'w bostio o'r tair gwlad anfon orau:

 • Gwlad Pwyl 228,000
 • Yr Almaen 227,000
 • Ffrainc 144,000.

Cofnododd pedair gwlad arall (BE, RO, HU a PT) nifer yn uwch na 50,000 a chwe gwlad arall (ES, SI, SK, LU, IT, UK) a gyhoeddwyd rhwng 30,000 a 50,000 PD A1 ar gyfer postiadau. Roedd y niferoedd yn y mwyafrif o wledydd eraill yn sylweddol is.

Nifer y PD A1 a gyhoeddwyd yn ôl gwlad anfon, 2011 (yn 1,000s)

Ffynhonnell: Data gweinyddol gan aelod-wladwriaethau'r UE, IS, LI a NO ar PD A1 a gyhoeddwyd yn unol â Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 883 / 2004 ar gydlynu'r system nawdd cymdeithasol.

Gwledydd sy'n derbyn y nifer uchaf o weithwyr wedi'u postio yn 2011:

 • Yr Almaen 311,000
 • Ffrainc 162,000
 • Gwlad Belg 125,000
 • Yr Iseldiroedd 106,000

Y gwledydd eraill sydd wedi derbyn nifer sylweddol (30,000-80,000) o weithwyr wedi'u postio yn 2011 oedd Awstria, yr Eidal, y Swistir, Sbaen, y DU a Norwy.

 

Postiadau yn ôl gwlad gyrchfan, 2011 (yn 1,000s)

Ffynhonnell: Data gweinyddol gan aelod-wladwriaethau'r UE, IS, LI a NO ar PD A1 a gyhoeddwyd yn unol â Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 883 / 2004 ar gydlynu system nawdd cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Cyflogaeth DG
Gwybodaeth bellach am bostio gweithwyr
Ystadegau manylach ar weithwyr wedi'u postio
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd: cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd