Cysylltu â ni

Economi

Prif ganfyddiadau'r adroddiadau adolygiad ar System Ewropeaidd Goruchwylio Ariannol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5474439611_cb46c73217_oAr 8 Awst, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd yr adroddiadau adolygu ar y System Ewropeaidd ar gyfer Goruchwylio Ariannol (ESFS), sy'n cynnwys adroddiad ar weithrediad yr Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd (ESAs) - yr Awdurdod Bancio Ewrop (EBA), Y Awdurdod Yswiriant Ewropeaidd a Phensiynau Galwedigaethol (EIOPA), a'r Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewrop (ESMA) - a adroddiad ar genhadaeth a threfniadaeth y Bwrdd Risg Systemig Ewropeaidd (ESRB). Mae'r ddau adroddiad hyn yn nodi canfyddiadau adolygiad o weithrediad y bensaernïaeth oruchwylio newydd, a roddwyd ar waith yn 2011 fel rhan o'r diwygiadau cynhwysfawr mewn ymateb i'r argyfwng ariannol (gweler MEMO / 10 / 424).

1) Pam adolygu'r System Ewropeaidd ar gyfer Goruchwylio Ariannol?

Erthygl 81 o Reoliadau sefydlu'r ESAs yn ei gwneud yn ofynnol i'r Comisiwn wneud hynny cynnal adolygiad cyntaf o weithrediad yr ESAs yn 2014 a phob tair blynedd wedi hynny. Mae hefyd yn nodi rhestr o faterion i'w hasesu. Mae Dogfen Gweithio Staff yn cyd-fynd â'r adroddiad adolygu cyntaf sy'n darparu asesiad manylach o weithrediad yr ESAs.

hysbyseb

Yn yr un modd, mae'r Rheoliadau sy'n sefydlu'r ESRB yn gofyn am un adolygiad o genhadaeth a sefydliad yr ESRB dair blynedd ar ôl ei sefydlu.

Mae'r Comisiwn wedi asesu'n fanwl weithrediad yr ESAs a'r ESRB, gan gwmpasu'r cyfnod o'r cychwyn hyd at fis Rhagfyr 2013. Roedd ymgynghoriadau perthnasol yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid. Rhoddwyd ystyriaeth ddyledus hefyd i Benderfyniad Senedd Ewrop ar Adolygiad ESFS1 o fis Mawrth 2014.

2) Prif ganfyddiadau'r adolygiad o'r tri Awdurdod Goruchwylio Ewropeaidd

hysbyseb

Mae'r adolygiad yn dangos bod yr ESAs wedi perfformio'n dda ar y cyfan yn ystod eu tair blynedd gyntaf o weithrediadau. Maent wedi adeiladu sefydliadau gweithredol yn llwyddiannus, wedi dechrau cyflawni eu mandadau ac wedi datblygu eu proffiliau eu hunain. Yn nodedig trwy baratoi safonau unffurf a chyfrannu at gydgyfeirio a chydlynu goruchwylio, mae'r ESAs wedi cyfrannu'n llwyddiannus at lunio datblygiad un llyfr rheolau sy'n berthnasol i bob un o 28 Aelod-wladwriaeth yr UE ac felly at weithrediad da'r Farchnad Sengl.

Mae adroddiad ESAs yn nodi sawl maes i'w gwella y gellir eu gweithredu gan yr ESAs a'r Comisiwn yn y tymor byr ac na fyddai angen gweithredu deddfwriaethol arnynt. Yn benodol, dylai'r ESAs roi proffil uwch i faterion sy'n ymwneud â diogelu defnyddwyr / buddsoddwyr, a chryfhau'r ffocws ar gydgyfeirio goruchwylio, ymhlith pethau eraill trwy wneud gwell defnydd o adolygiadau cymheiriaid.

Yn y tymor hwy, gallai fod angen ystyried materion eraill ymhellach a fyddai'n awgrymu newidiadau i'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer yr ESAs. Byddai'n rhaid i unrhyw gamau o'r fath yn y dyfodol hefyd ystyried gweithrediad yr Undeb Bancio sy'n cael ei sefydlu ar hyn o bryd. Byddai'r meysydd i'w hystyried yn y tymor hwy yn cynnwys:

  1. Llywodraethu’r ESAs, yn benodol i wella gallu’r Bwrdd Goruchwylwyr ymhellach i wneud penderfyniadau er budd yr UE gyfan.

  2. Adolygiad o'r trefniadau cyllido presennol fel y gallai'r ESAs gyflawni eu hystod eang o dasgau, gan ystyried cyfyngiadau cyllidebol yr UE a chenedlaethol.

3) Prif ganfyddiadau'r adolygiad o'r ESRB

Mae'r adolygiad yn dangos, diolch i'w ddibyniaeth ar ystod unigryw ac eang o arbenigedd, fod yr ESRB yn yrrwr hanfodol y tu ôl i gyflwyno dimensiwn macro-ddarbodus o bolisïau ariannol. Mae'r ESRB wedi symud ymlaen yn dda ar ddatblygiad y gwaith dadansoddol, yn enwedig ar gydgysylltiad.

Mae'r adolygiad hefyd yn datgelu y gallai rhai gwelliannau i fframwaith ESRB yn y tymor byr a'r tymor canolig wella effeithlonrwydd goruchwyliaeth macro-ddarbodus ar lefel yr UE.

Gallai'r ESRB ei hun weithredu rhai gwelliannau yn y tymor byr ac ni fyddai angen gweithredu deddfwriaethol arnynt, megis strategaeth gyfathrebu fwy rhagweithiol ac ehangu ffocws yr ESRB ymhellach y tu hwnt i risgiau bancio.

Ar yr un pryd, rhai materion y nodwyd eu bod yn haeddu sylw pellach yn ymwneud â Rheoliadau Sefydlu'r ESRB. Mae'r Comisiwn yn bwriadu archwilio ymhellach yr agweddau technegol a chyfreithiol ac asesu opsiynau posibl ar gyfer mynd i'r afael â'r materion hyn, yn benodol:

  1. Hunaniaeth sefydliadol yr ESRB gyda'r bwriad o wella ei welededd a'i ymreolaeth, gan ganiatáu iddo barhau i elwa o enw da ac arbenigedd yr ECB.

  2. Llywodraethu mewnol yr ESRB, yn benodol i symleiddio trefniadau gwneud penderfyniadau sy'n cynnwys y Bwrdd Cyffredinol a'r Pwyllgor Llywio.

  3. Ehangu blwch offer yr ESRB fel ei fod yn ymarfer mwy o 'bŵer meddal' i wella hyblygrwydd a meithrin ymyrraeth gynnar.

Bydd yn rhaid i'r gwaith hwn ystyried elfennau o'r bensaernïaeth ariannol gyffredinol nad ydynt eto ar waith yn llawn heddiw, megis pileri amrywiol yr Undeb Bancio, awdurdodau macro-ddarbodus cenedlaethol a phriodoli cyfrifoldebau macro-ddarbodus o fewn yr Oruchwyliaeth Sengl. Mecanwaith.

4) Y camau nesaf

Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei anfon ymlaen i Senedd Ewrop ac i'r Cyngor i'w ystyried.

Bydd y Comisiwn yn gwneud gwaith ychwanegol ar y materion a nodwyd yn yr adroddiad fel rhai sy'n haeddu sylw pellach.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma a ewch yma.

 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd