Cysylltu gyda ni

Sigaréts

Cefnogi #Vaping i guro #Cancer

cyhoeddwyd

on

Mae Cynllun Canser Curo'r Undeb Ewropeaidd sydd ar ddod yn gyfle hanesyddol i wella iechyd y cyhoedd yn Ewrop. Canser yw'r ail brif achos marwolaeth yn yr UE. Mae 1.3 miliwn o bobl yn marw o ganser bob blwyddyn yn yr UE ac mae 700,000 o'r marwolaethau hynny'n gysylltiedig ag ysmygu. Er gwaethaf y niferoedd dychrynllyd hyn, mae tua 140 miliwn o Ewropeaid yn dal i ysmygu. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn iawn i fynd i'r afael â'r afiechyd gyda dull cyfannol, yn ysgrifennu Michael Landl (yn y llun).

Mae angen i ddull cynhwysfawr gynnwys atal a lleihau niwed. Er ei bod yn bwysig bod deddfwyr yn gwneud popeth, gallant i atal pobl rhag dechrau ysmygu, mae'r un mor bwysig cefnogi ysmygwyr cyfredol yn eu hymgais i roi'r gorau iddi. Bydd cynnwys e-sigaréts (anweddu) yng Nghynllun Curo Canser yr UE yn helpu miliynau o bobl Ewropeaidd sy'n ei chael hi'n anodd rhoi'r gorau i ysmygu ac o ganlyniad yn atal llawer o farwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser rhag ysmygu.

Mae e-sigaréts yn cynnwys hylif sy'n cael ei gynhesu a'i droi'n anwedd. Nid oes tybaco na thar mewn e-sigaréts ac nid yw llawer o'r tocsinau mewn sigaréts yn bresennol mewn e-sigaréts. Yn 2015, datganodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr fod anweddu yn 95% yn llai niweidiol nag ysmygu a dechreuodd argymell bod ysmygwyr cyfredol yn newid i sigaréts electronig. Dilynodd gwledydd fel Canada a Seland Newydd eu harweiniad ac maent wedi helpu i achub miliynau o fywydau. Mewn gwirionedd, gellir dadlau bod y polisïau hyn sy'n hyrwyddo anweddu wedi cyflawni mwy mewn cyfnod byr na'r hyn y ceisiodd deddfwyr ei gyflawni am flynyddoedd: llai o bobl yn ysmygu sigaréts.

Gwyddom nad yw ymatal mor effeithiol â dewisiadau amgen, megis anweddu. Yn ôl astudiaeth yn 2019 gan Prifysgol Queen Mary Llundain o 100 o ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau i dwrci oer, dim ond tri i bump sy'n llwyddo - tra yn ôl yr un astudiaeth, mae anwedd hyd yn oed yn fwy effeithiol ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu na therapi amnewid nicotin, fel clytiau neu gwm.

Er gwaethaf pwysau'r dystiolaeth, mae nifer o lywodraethau wedi ystyried cyfyngiadau newydd ar anweddu, yn hytrach na'i gwneud yn fwy hygyrch. Er eu bod yn aml yn llawn bwriadau, byddai'r mwyafrif o reoliadau sydd newydd eu cynnig, fel gwaharddiadau hylif blas neu drethi uwch, yn niweidio ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi yn anghymesur. Mae hyn yn rhedeg yn uniongyrchol yn erbyn y nod o guro canser.

Mae Cynllun Canser Curo'r UE yn gyfle enfawr i rampio'r frwydr yn erbyn ysmygu. Dylai deddfwyr gynnwys anweddu yn y cynllun fel offeryn lleihau niwed i atal canser. Dylai sefydliadau a llywodraethau’r Undeb Ewropeaidd ddilyn arweiniad gwledydd fel y Deyrnas Unedig, Canada a Seland Newydd ac annog defnyddio anweddu fel dewis arall llai niweidiol i ysmygwyr sy’n oedolion.

Os yw'r Undeb Ewropeaidd o ddifrif ynglŷn â gwella iechyd, mae'n rhaid i ni gefnu ar anwedd i guro canser.

Ynglŷn â Chynghrair Vapers y Byd

Mae Cynghrair World Vapers (WVA) yn chwyddo llais papurau angerddol ledled y byd ac yn eu grymuso i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau. Mae'r gynghrair yn partneru gyda 19 o grwpiau sy'n cynrychioli papurau ledled y byd ac yn cynrychioli papurau unigol. Mae Michael Landl, cyfarwyddwr yr WVA, yn weithiwr proffesiynol polisi profiadol ac yn bapur angerddol.

Sigaréts

A yw # COVID-19 yn cynrychioli bygythiad marwol i'r sector tybaco?

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig SARS-CoV-2 wedi sillafu newyddion drwg ar y cyfan i ysmygwyr a'r diwydiant sy'n eu cyflenwi. Mae'r datblygiadau mwyaf diweddar yn cynnwys y debunking o ymchwil sy'n awgrymu bod ysmygwyr i fod yn llai tueddol o gael y firws - ynghyd â datgeliadau bod yr arfer mewn gwirionedd yn gwaethygu effeithiau'r afiechyd - yn ogystal â gwaharddiad ysmygu cyhoeddus yn Galicia sydd wedi bellach wedi lledaenu ar draws Sbaen gyfan.

Gyda dros filiwn o ysmygwyr yn y DU wedi yn ôl pob tebyg wedi cicio'r arfer ers dyfodiad COVID-19, pa mor fawr yw'r bygythiad y mae'r argyfwng presennol yn ei gynrychioli i'r diwydiant sy'n elwa o'u caethiwed? Ni fu ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon ysmygu erioed yn uwch, sy'n golygu bod yr amser yn aeddfed i awdurdodau yn Ewrop ac mewn mannau eraill gyflwyno mesurau sydd â'r nod o ffrwyno'r arfer marwol - ond rhaid iddynt fod yn wyliadwrus rhag ymyrraeth a rhagfarnu gan y diwydiant tybaco bythol ddygn ei hun .

Tybaco Mawr dan fygythiad

Ar ddechrau'r achos coronafirws, mae'n bosibl bod ysmygwyr wedi cael eu twyllo i glywed canlyniadau astudiaeth o China, lle cawsant eu tangynrychioli yn anghymesur ymhlith dioddefwyr Covid-19. Nid yw ymchwil ddilynol wedi dod â newyddion mor gadarnhaol bron; mwy nag un Mae papur a adolygwyd gan gymheiriaid wedi canfod bod ysmygwyr tua dwywaith yn fwy tebygol o brofi symptomau coronafirws na phobl nad ydynt yn ysmygu. Mae hyn yn cyd-fynd ag astudiaethau eraill, a ganfu fod ysmygwyr â'r firws ddwywaith yn fwy tebygol i fynd i'r ysbyty a 1.8 gwaith yn fwy tebygol o farw na'u cymheiriaid nad ydynt yn ysmygu.

Nid yw'r caethiwed yn niweidiol i'r rhai sy'n dal y sigarét yn unig. Gyda noddwyr bar annog i gadw eu lleisiau i lawr a hyd yn oed mynychwyr parciau thema rhybuddio rhag sgrechian rhag ofn trosglwyddo'r firws ar lafar, gallai'r cymylau enfawr o fwg a allyrrir gan selogion tybaco fod yn epidemig amgylchynol sy'n aros i ddigwydd. Yn ymwybodol o'r perygl, cymerodd De Affrica gamau ar unwaith i gwahardd gwerthu tybaco ddiwedd mis Mawrth, er ei fod wedi ailedrych ar y cyfyngiadau hynny ers hynny. Yn fwy diweddar, cyhoeddodd rhanbarth Sbaenaidd Galicia ac archipelago'r ​​Ynysoedd Dedwydd y byddai ysmygu cyhoeddus yn cael ei wahardd, gyda gweddill y wlad yn ystyried yn dilyn siwt.

Nid yw'r pandemig wedi ysgogi ymateb gan wneuthurwyr deddfau yn unig - mae ysmygwyr hefyd yn ailystyried eu perthynas â thybaco yng ngoleuni'r peryglon a achosir gan y clefyd anadlol heintus a marwol iawn. Yn y DU, mae dros filiwn o ysmygwyr wedi rhoi’r gorau iddi yn ystod y chwe mis diwethaf, gyda 41% o’r rhai a honnodd ofnau am coronafirws oedd eu prif gymhelliant dros wneud hynny. Yn y cyfamser, Coleg Prifysgol Llundain dod o hyd bod mwy o bobl wedi rhoi’r gorau i ysmygu yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2020 nag mewn unrhyw ffenestr 12 mis arall ers i gofnodion ddechrau dros ddegawd yn ôl.

Tactegau heb eu chwarae wrth chwarae

Peidiwch byth â chymryd un o'r fath anawsterau, mae Tybaco Mawr wedi troi at ei lyfr chwarae tactegol sydd wedi'i brofi. Ymhlith machinations eraill, mae'r llyfr chwarae hwnnw'n cynnwys obfuscating a dylanwadu y wyddoniaeth gan cyllid astudiaethau ffafriol ar bwnc coronafirws ac ysmygu, oedi mae rheoliadau gwrth-dybaco a hawlio'r diwydiant yn cynnwys “busnes hanfodol” i osgoi mesurau cloi mewn lleoedd mor amrywiol â Yr Eidal, Pacistan ac Brasil.

Ar yr un pryd, mae cwmnïau tybaco mawr wedi bod wedi'i gyhuddo o olchi argyfwng. Rhoddodd Philip Morris International (PMI) adroddwyd $ 1 miliwn i Groes Goch Rwmania a 50 o beiriannau anadlu i ysbyty yng Ngwlad Groeg, yn ogystal â amcangyfrif o € 350,000 i elusen Wcreineg, gyda chwaraewyr mawr eraill yn ôl pob sôn wedi gwneud yr un peth. Mae beirniaid yn honni nad yw'r cyfraniadau ymddangosiadol allgarol hyn yn ddim mwy na styntiau cysylltiadau cyhoeddus manteisgar sy'n manteisio ar drasiedi fyd-eang i baentio Tybaco Mawr mewn goleuni positif - rhywbeth y mae'r diwydiant ei hun yn ei wrthod yn ddidrugaredd.

Waeth bynnag y bwriad y tu ôl i'r rhoddion, mae amheuon trwm y gallent fod wedi mynd yn groes i brotocol y Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC), sy'n gwahardd llywodraethau neu gyrff sy'n eiddo i'r llywodraeth yn benodol rhag cymryd arian o'r diwydiant tybaco. Nid yw'n syndod nad yw'r math hwn o sicanery yn ddim byd newydd i Big Tobacco, sydd wedi bod yn aredig rhych debyg ers degawdau. Yn anffodus, mae'n un sy'n parhau i esgor ar fanteision i'r rhai y tu ôl i'r iau, er gwaethaf ymdrechion i ffrwyno eu dylanwad.

Anallu ac aneffeithlonrwydd yn yr UE

Yn siomedig, mae llunwyr polisi'r UE wedi dangos eu bod yn arbennig o agored i ddylanwad malaen y diwydiant tybaco. Fel manwl gan yr OCCRP, mae'r UE i bob pwrpas wedi trosglwyddo rhannau helaeth o'i system trac ac olrhain (T&T) ar gyfer tybaco anghyfreithlon i gwmnïau sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant. Mae'r system, y mae'r FCTC wedi tynnu sylw ati fel cam annatod wrth fynd i'r afael â marchnad ddu costau bwriad y bloc dros € 10 biliwn y flwyddyn mewn refeniw cyhoeddus a gollir, yw monitro cynnydd pecyn ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi trwy ddynodwr unigryw, a thrwy hynny ddileu unrhyw gyfle i wneud drwg.

Elfen ganolog o unrhyw system T&T lwyddiannus, fel y'i diffinnir gan y Protocol Masnach anghyfreithlon (ITP), yw ei hannibyniaeth lwyr o'r diwydiant ei hun. Fodd bynnag, mae ymchwiliad OCCRP wedi datgelu sut mae gan gwmnïau allweddol sy'n datblygu meddalwedd T&T ac yn trin y broses gysylltiadau â'r diwydiant tybaco, gan gynnwys saith o bob wyth o'r cwmnïau sydd â'r dasg o storio'r data sigaréts holl bwysig. Yn y cyfamser, ymddengys bod un o'r prif gwmnïau sy'n monitro cannoedd o linellau cyflenwi i'r UE - Inexto - wedi'i ariannu'n rhannol o leiaf gan Big Tobacco, tra bod yr union feddalwedd y mae'n ei defnyddio i gyflawni ei rwymedigaethau wedi'i brynu gan PMI eu hunain am ffi sibrydion o dim ond un ffranc o'r Swistir.

Mae'r broses gyfan mor frith o aneffeithlonrwydd nes naw mis ar ôl ei rhoi ar waith, mae mewnfuddsoddwyr wedi dweud nad oes ganddyn nhw syniad pa mor effeithiol y bu wrth wrthdaro â'r fasnach anghyfreithlon, tra bod un swyddog o swyddfa safonau masnach y DU wedi ei galw'n “hollol ddiwerth ”. Serch hynny, mae swyddogion yr UE wedi teithio’r byd yn tynnu sylw at fuddion eu system ac mae sawl gwlad eisoes wedi prynu i mewn i’r myth, gydag Inexto yn ennill contractau o Fecsico, Pacistan, Rwsia, a llywodraethau yng Ngorllewin Affrica hyd yn hyn. Mae contract Pacistan, o leiaf, wedi bod ers hynny annilys trwy orchymyn llys.

Brechlyn ar gyfer dylanwad y diwydiant

Ar adeg pan mae argyfwng Covid-19 wedi taflu pryderon iechyd i ryddhad sydyn, dylai llywodraethau a grwpiau iechyd fod yn tynnu tudalen allan o y ddadl gordewdra archebu a chynhyrchu momentwm tuag at dorri cyfraddau ysmygu yn eu tiriogaethau. Er ei bod yn ymddangos bod y momentwm hwnnw'n ennill tir, yn anffodus nid yw'n ymddangos ei fod wedi dianc rhag dylanwad treiddiol a niweidiol y diwydiant ei hun, sy'n tanseilio'r broses gyfan.

Mae stratagemau Big Tobacco yn wedi'i ddogfennu'n eang ac yn ddealladwy - ond nid yw'n ymddangos bod y wybodaeth hon yn gallu atal eu llwyddiant yr un peth. Yn ogystal â brechlyn ar gyfer y coronafirws marwol newydd hwn, mae'n ymddangos y dylai'r imiwnedd yn erbyn ymyrraeth diwydiant hefyd fod ar restr flaenoriaeth yr UE.

Parhau Darllen

Sigaréts

A yw # COVID-19 yn cynrychioli bygythiad marwol i'r sector #tobacco?

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig SARS-CoV-2 wedi sillafu newyddion drwg ar y cyfan i ysmygwyr a'r diwydiant sy'n eu cyflenwi. Mae'r datblygiadau mwyaf diweddar yn cynnwys y debunking o ymchwil sy'n awgrymu bod ysmygwyr i fod yn llai tueddol o gael y firws - ynghyd â datgeliadau bod yr arfer mewn gwirionedd yn gwaethygu effeithiau'r afiechyd - yn ogystal â gwaharddiad ysmygu cyhoeddus yn Galicia sydd wedi bellach wedi lledaenu ar draws Sbaen gyfan.

Gyda dros filiwn o ysmygwyr yn y DU wedi yn ôl pob tebyg wedi cicio'r arfer ers dyfodiad COVID-19, pa mor fawr yw'r bygythiad y mae'r argyfwng presennol yn ei gynrychioli i'r diwydiant sy'n elwa o'u caethiwed? Ni fu ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon ysmygu erioed yn uwch, sy'n golygu bod yr amser yn aeddfed i awdurdodau yn Ewrop ac mewn mannau eraill gyflwyno mesurau sydd â'r nod o ffrwyno'r arfer marwol - ond rhaid iddynt fod yn wyliadwrus rhag ymyrraeth a rhagfarnu gan y diwydiant tybaco bythol ddygn ei hun .

'Tybaco Mawr' dan fygythiad

Ar ddechrau'r achos coronafirws, mae'n bosibl bod ysmygwyr wedi cael eu twyllo i glywed canlyniadau astudiaeth o China, lle cawsant eu tangynrychioli yn anghymesur ymhlith dioddefwyr Covid-19. Nid yw ymchwil ddilynol wedi dod â newyddion mor gadarnhaol bron; mwy nag un Mae papur a adolygwyd gan gymheiriaid wedi canfod bod ysmygwyr tua dwywaith yn fwy tebygol o brofi symptomau coronafirws na phobl nad ydynt yn ysmygu. Mae hyn yn cyd-fynd ag astudiaethau eraill, a ganfu fod ysmygwyr â'r firws ddwywaith yn fwy tebygol i fynd i'r ysbyty a 1.8 gwaith yn fwy tebygol o farw na'u cymheiriaid nad ydynt yn ysmygu.

Nid yw'r caethiwed yn niweidiol i'r rhai sy'n dal y sigarét yn unig. Gyda noddwyr bar annog i gadw eu lleisiau i lawr a hyd yn oed mynychwyr parciau thema rhybuddio rhag sgrechian rhag ofn trosglwyddo'r firws ar lafar, gallai'r cymylau enfawr o fwg a allyrrir gan selogion tybaco fod yn epidemig amgylchynol sy'n aros i ddigwydd. Yn ymwybodol o'r perygl, cymerodd De Affrica gamau ar unwaith i gwahardd gwerthu tybaco ddiwedd mis Mawrth, er ei fod wedi ailedrych ar y cyfyngiadau hynny ers hynny. Yn fwy diweddar, cyhoeddodd rhanbarth Sbaenaidd Galicia ac archipelago'r ​​Ynysoedd Dedwydd y byddai ysmygu cyhoeddus yn cael ei wahardd, gyda gweddill y wlad yn ystyried yn dilyn siwt.

Nid yw'r pandemig wedi ysgogi ymateb gan wneuthurwyr deddfau yn unig - mae ysmygwyr hefyd yn ailystyried eu perthynas â thybaco yng ngoleuni'r peryglon a achosir gan y clefyd anadlol heintus a marwol iawn. Yn y DU, mae dros filiwn o ysmygwyr wedi rhoi’r gorau iddi yn ystod y chwe mis diwethaf, gyda 41% o’r rhai a honnodd ofnau am coronafirws oedd eu prif gymhelliant dros wneud hynny. Yn y cyfamser, Coleg Prifysgol Llundain dod o hyd bod mwy o bobl wedi rhoi’r gorau i ysmygu yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2020 nag mewn unrhyw ffenestr 12 mis arall ers i gofnodion ddechrau dros ddegawd yn ôl.

Tactegau heb eu chwarae wrth chwarae

Peidiwch byth â chymryd un o'r fath anawsterau, mae Tybaco Mawr wedi troi at ei lyfr chwarae tactegol sydd wedi'i brofi. Ymhlith machinations eraill, mae'r llyfr chwarae hwnnw'n cynnwys obfuscating a dylanwadu y wyddoniaeth gan cyllid astudiaethau ffafriol ar bwnc coronafirws ac ysmygu, oedi mae rheoliadau gwrth-dybaco a hawlio'r diwydiant yn cynnwys “busnes hanfodol” i osgoi mesurau cloi mewn lleoedd mor amrywiol â Yr Eidal, Pacistan ac Brasil.

Ar yr un pryd, mae cwmnïau tybaco mawr wedi bod wedi'i gyhuddo o olchi argyfwng. Rhoddodd Philip Morris International (PMI) adroddwyd $ 1 miliwn i Groes Goch Rwmania a 50 o beiriannau anadlu i ysbyty yng Ngwlad Groeg, yn ogystal â amcangyfrif o € 350,000 i elusen Wcreineg, gyda chwaraewyr mawr eraill yn ôl pob sôn wedi gwneud yr un peth. Mae beirniaid yn honni nad yw'r cyfraniadau ymddangosiadol allgarol hyn yn ddim mwy na styntiau cysylltiadau cyhoeddus manteisgar sy'n manteisio ar drasiedi fyd-eang i baentio Tybaco Mawr mewn goleuni positif - rhywbeth y mae'r diwydiant ei hun yn ei wrthod yn ddidrugaredd.

Waeth bynnag y bwriad y tu ôl i'r rhoddion, mae amheuon trwm y gallent fod wedi mynd yn groes i brotocol y Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC), sy'n gwahardd llywodraethau neu gyrff sy'n eiddo i'r llywodraeth yn benodol rhag cymryd arian o'r diwydiant tybaco. Nid yw'n syndod nad yw'r math hwn o sicanery yn ddim byd newydd i Big Tobacco, sydd wedi bod yn aredig rhych debyg ers degawdau. Yn anffodus, mae'n un sy'n parhau i esgor ar fanteision i'r rhai y tu ôl i'r iau, er gwaethaf ymdrechion i ffrwyno eu dylanwad.

Anallu ac aneffeithlonrwydd yn yr UE

Yn siomedig, mae llunwyr polisi'r UE wedi dangos eu bod yn arbennig o agored i ddylanwad malaen y diwydiant tybaco. Fel manwl gan yr OCCRP, mae'r UE i bob pwrpas wedi trosglwyddo rhannau helaeth o'i system trac ac olrhain (T&T) ar gyfer tybaco anghyfreithlon i gwmnïau sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant. Mae'r system, y mae'r FCTC wedi tynnu sylw ati fel cam annatod wrth fynd i'r afael â marchnad ddu costau bwriad y bloc sy'n fwy na € 10 biliwn y flwyddyn mewn refeniw cyhoeddus a gollwyd, yw monitro cynnydd pecyn ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi trwy ddynodwr unigryw, a thrwy hynny ddileu unrhyw gyfle i wneud drwg.

Elfen ganolog o unrhyw system T&T lwyddiannus, fel y'i diffinnir gan y Protocol Masnach anghyfreithlon (ITP), yw ei hannibyniaeth lwyr o'r diwydiant ei hun. Fodd bynnag, mae ymchwiliad OCCRP wedi datgelu sut mae gan gwmnïau allweddol sy'n datblygu meddalwedd T&T ac yn trin y broses gysylltiadau â'r diwydiant tybaco, gan gynnwys saith o bob wyth o'r cwmnïau sydd â'r dasg o storio'r data sigaréts holl bwysig. Yn y cyfamser, ymddengys bod un o'r prif gwmnïau sy'n monitro cannoedd o linellau cyflenwi i'r UE - Inexto - wedi'i ariannu'n rhannol o leiaf gan Big Tobacco, tra bod yr union feddalwedd y mae'n ei defnyddio i gyflawni ei rwymedigaethau wedi'i brynu gan PMI eu hunain am ffi sibrydion o dim ond un ffranc o'r Swistir.

Mae'r broses gyfan mor frith o aneffeithlonrwydd nes naw mis ar ôl ei rhoi ar waith, mae mewnfuddsoddwyr wedi dweud nad oes ganddyn nhw syniad pa mor effeithiol y bu wrth wrthdaro â'r fasnach anghyfreithlon, tra bod un swyddog o swyddfa safonau masnach y DU wedi ei galw'n “hollol ddiwerth ”. Serch hynny, mae swyddogion yr UE wedi teithio’r byd yn tynnu sylw at fuddion eu system ac mae sawl gwlad eisoes wedi prynu i mewn i’r myth, gydag Inexto yn ennill contractau o Fecsico, Pacistan, Rwsia, a llywodraethau yng Ngorllewin Affrica hyd yn hyn. Mae contract Pacistan, o leiaf, wedi bod ers hynny annilys trwy orchymyn llys.

Brechlyn ar gyfer dylanwad y diwydiant

Ar adeg pan mae argyfwng Covid-19 wedi taflu pryderon iechyd i ryddhad sydyn, dylai llywodraethau a grwpiau iechyd fod yn tynnu tudalen allan o y ddadl gordewdra archebu a chynhyrchu momentwm tuag at dorri cyfraddau ysmygu yn eu tiriogaethau. Er ei bod yn ymddangos bod y momentwm hwnnw'n ennill tir, yn anffodus nid yw'n ymddangos ei fod wedi dianc rhag dylanwad treiddiol a niweidiol y diwydiant ei hun, sy'n tanseilio'r broses gyfan.

Mae stratagemau Big Tobacco yn wedi'i ddogfennu'n eang ac yn ddealladwy - ond nid yw'n ymddangos bod y wybodaeth hon yn gallu atal eu llwyddiant yr un peth. Yn ogystal â brechlyn ar gyfer y coronafirws marwol newydd hwn, mae'n ymddangos y dylai'r imiwnedd yn erbyn ymyrraeth diwydiant hefyd fod ar restr flaenoriaeth yr UE.

Parhau Darllen

Sigaréts

Byddai newidiadau newydd i reol yr UE yn golygu newyddion drwg i #Smokers a #Vapers fel ei gilydd

cyhoeddwyd

on

Yn ei gasgliadau ym mis Mehefin, y Cyngor Ewropeaidd cymeradwyo consensws newydd ar ddyletswyddau tollau ar dybaco. Mae'r aelod-wladwriaethau'n awgrymu newidiadau i'r rheol a fyddai'n cynyddu pris tybaco, ac yr un mor effeithio ar gynhyrchion nad ydynt yn dybaco fel e-sigaréts, yn ysgrifennu Bill Wirtz.

Er 2011, mae gan yr Undeb Ewropeaidd isafswm treth ecseis gyffredin ar gynhyrchion tybaco, a gynyddodd yn arbennig bris sigaréts yn y gwledydd Ewropeaidd hynny lle mae'r prisiau'n gymharol isel. Roedd gwledydd cyfagos â threthi uwch yn honni bod mynychder pryniannau trawsffiniol yn gwyrdroi eu nodau iechyd cyhoeddus eu hunain. Er enghraifft, mae cymudwyr o'r Almaen yn prynu tybaco yn Lwcsembwrg, gan fod y pris yn is nag yn eu siopau lleol.

Nawr nad yw cyfarwyddeb 2011 wedi esgor ar y buddion yr oedd rhai aelod-wladwriaethau yn eu disgwyl, neu'n fwy credadwy, heb gynhyrchu nifer y refeniw treth sydd ei angen ar aelod-wladwriaethau yn y sefyllfa economaidd bresennol, hoffent gael adolygiad. Mae'r adolygiad hwn, fodd bynnag, nid yn unig yn targedu cynhyrchion tybaco confensiynol fel sigaréts, snisin, shisha, neu sigâr a sigâr. Am y tro cyntaf, mae'r Cyngor Ewropeaidd yn gofyn am gynnwys cynhyrchion heblaw cynhyrchion tybaco yn y… gyfarwyddeb tollau tybaco. Byddai hyn yn ei gwneud yn anodd i aelod-wladwriaethau esgus mai iechyd y cyhoedd yw'r amcan ac nid lleihau diffygion trysorlys, gan mai cyfwerth rhesymegol y symudiad hwn fyddai dosbarthu di-alcohol fel diod alcoholig.

Mae e-sigaréts neu ddyfeisiau peidio â llosgi gwres yn cynrychioli dewisiadau amgen hyfyw i ddefnyddwyr cynhyrchion tybaco confensiynol. Rydym yn gwybod, er nad yw'n ddiniwed, mae anweddu 95% yn llai niweidiol nag ysmygu sigaréts. Yn ôl pob rhesymeg sydd ar gael, dylai llywodraethau lawenhau yn nifer yr achosion eraill hyn. Fodd bynnag, daw'r Cyngor Ewropeaidd i'r casgliad "ei bod felly ar frys ac yn angenrheidiol uwchraddio fframwaith rheoleiddiol yr UE, er mwyn mynd i'r afael â heriau cyfredol ac yn y dyfodol o ran gweithrediad y farchnad fewnol trwy gysoni diffiniadau a thriniaeth treth ar gynhyrchion newydd (fel hylifau ar gyfer e-sigaréts a chynhyrchion tybaco wedi'u cynhesu), gan gynnwys cynhyrchion, p'un a ydynt yn cynnwys nicotin ai peidio, sy'n disodli tybaco, er mwyn osgoi ansicrwydd cyfreithiol a gwahaniaethau rheoliadol yn yr UE ".

Mae ychwanegu trethi tollau at gynhyrchion â llai o risg yn anfon y signal anghywir i ddefnyddwyr bod y cynhyrchion hyn yr un mor beryglus â sigaréts. Ymchwil o'r Unol Daleithiau yn dangos bod pob cynnydd o 10% ym mhris cynhyrchion anweddu yn arwain at gynnydd o 11% mewn pryniannau sigaréts.

Pa mor ddifrifol yw aelod-wladwriaethau'r UE ynghylch cynyddu iechyd y cyhoedd os yw eu dull ataliol o fynd ati i godi'r baich treth ar ddefnyddwyr? Mae e-sigaréts yn un peth, ond ni ddylem ddadrithio ein hunain gyda'r syniad bod trethu sigaréts yn fwy o fudd i unrhyw un chwaith. Mae casgliadau'r Cyngor eu hunain yn cydnabod bod Ewrop yn wynebu ton o'r fasnach dybaco anghyfreithlon, ac yn gofyn am fwy o atebion i'w hymladd. Mae masnach anghyfreithlon yn cydberthyn â beichiau treth uwch: trwy drethu cartrefi incwm isel allan o sigaréts, sy'n parhau i fod yn gynnyrch cyfreithiol serch hynny, rydym yn eu gwthio ar y farchnad ddu, lle mae elfennau troseddol yn elwa o reoli iechyd y cyhoedd yn wael. Yn Ffrainc er enghraifft, a 2015 adrodd canfuwyd mai'r wlad oedd y defnyddiwr mwyaf yn Ewrop o sigaréts ffug, gyda 15 y cant o'r gyfran o'r farchnad.

Gyda diffyg rheolaeth ansawdd, mae'r mwg anghyfreithlon hyn yn cynrychioli bygythiad llawer mwy endemig i iechyd defnyddwyr. Gan ychwanegu at hynny, mae'r refeniw o werthu'r sigaréts hyn o fudd i derfysgaeth ryngwladol - dangosodd Canolfan Ffrainc d'analyse du terrorisme (Canolfan Dadansoddi Terfysgaeth) hynny hyd yn oed mae gwerthiannau tybaco anghyfreithlon yn ariannu 20 y cant o derfysgaeth ryngwladol. Mae sefydliadau fel yr IRA, Al-Qaida ac ISIS yn ariannu eu gweithgareddau yn y ffordd honno.

Mae newidiadau awgrymedig y Cyngor Ewropeaidd i'r Gyfarwyddeb Tollau Tybaco yn wrthgynhyrchiol i nodau iechyd y cyhoedd, ac maent i fod i leihau dewis ac iechyd defnyddwyr. Mae angen i ni ddadansoddi newidiadau i reolau am fwy na'u bwriadau yn unig, ond edrych ar eu darpar ganlyniadau.

Bill Wirtz yw'r uwch ddadansoddwr polisi ar gyfer y Ganolfan Dewis Defnyddwyr. Mae'n trydar @wirtzbill

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd