Cysylltu gyda ni

coronafirws

Ymlediad COVID-19, achos yn yr UD

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig COVID-19 wedi lledu ledled y byd. Nid oes unrhyw un yn tanamcangyfrif ei ganlyniadau mwyach, ac mae llai a llai yn credu bod goroesiad dynoliaeth mewn perygl gan y pandemig. Mae'n ymddangos, fodd bynnag, fod holl wendidau'r byd modern, yn enwedig yn y Gorllewin, bellach wedi amlygu eu hunain yn y ffurf fwyaf llym. Mae hyn yn arbennig o wir am yr Unol Daleithiau yn ystod blwyddyn yr etholiad oherwydd cafodd ei daro gan y gwrthdaro mewnol mwyaf ers rhyfel cartref 1861-65, yn ysgrifennu Slobodan Košarić.

Rhaid astudio a dadansoddi'r gwendidau hyn, oherwydd eu bod yn bygwth y byd. Ac y byddai'r byd yn well ar ôl y pandemig, a dim gwaeth na nawr. Y dyddiau hyn, rydym wedi ein syfrdanu gan y sensoriaeth y mae CNN a chyfryngau mawr eraill yn yr Unol Daleithiau yn gwneud cais i feddygon sydd wedi meiddio tynnu sylw at effaith corfforaethau cyffuriau anferth ar fywydau pobl trwy wahardd hydroxychloroquine (HCQ) fel rhywbeth rhad a gorfodi'r anghymarus. Remdesivir drutach.

Ysgrifennodd Michel Chossudowski a Paul Craig Roberts yn fanwl, gan dynnu sylw at fai cynghorydd Trump, Anthony Fauci. Ac fel y mae cynghorydd 'gwahardd' deng mlynedd i Fanc y Byd a Sefydliad Iechyd y Byd Peter Koenig yn nodi'n gywir, rhaid achub y byd rhag pŵer afreolus grwpiau elitaidd anffurfiol ac anetholedig, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, yr ydym yn eu galw'n fwy a mwy y 'wladwriaeth ddwfn', i orfodi unbennaeth fyd-eang ar y byd, o dan yr arwyddair The Great Reset.

Mewn perygl gan y “goron” a’r “wladwriaeth ddwfn”, rhaid i ni ymchwilio, dadansoddi a dysgu gwersi. Yma byddwn yn cyflwyno un o'r adolygiadau mwyaf manwl a chywir o ymddygiad awdurdodau America yn ystod pandemig COVID-19.

Yn ôl y ddogfen wreiddiol gan gorff cydlynu llywodraeth yr UD ar gyfer datrys argyfwng COVID-19, nad yw’n cael ei warchod cystal fel nad yw’n cael ei weld gan unrhyw un, gellir sefydlu llawer o ffeithiau diddorol. Hynny yw, ar ddechrau'r epidemig, llogodd y Tŷ Gwyn ysgrifennydd gwladol, hynny yw. Y Gweinidog Iechyd, Alex Azar, i drefnu cyfarfodydd o bryd i'w gilydd gydag arbenigwyr o'r CDC Americanaidd (Canolfan Rheoli ac Atal Clefydau) ac arbenigwyr o Brifysgol Johns Hopkins.

Ar yr un pryd, anfonodd yr Ysgrifennydd Gwladol Mike Pompeo yr Arolygydd Cyffredinol Steve Linick wedyn i fynychu cyfarfodydd o'r fath. Hyd yn hyn, mae gan y cyfarfodydd hyn statws Uchel Gorff mwyaf awdurdodol llywodraeth yr UD mewn perthynas â'r pandemig. Fodd bynnag, yn aml roedd gan wleidyddion ac arbenigwyr farn wahanol. Yn y cyfarfodydd hynny, cyfaddefodd gwleidyddion America fod y data a gyhoeddwyd, trwy orchymyn arweinyddiaeth y wladwriaeth, wedi cael ei liniaru’n fwriadol ar ddechrau’r epidemig.

Hynny yw, yng ngham cyntaf yr epidemig, roedd Trump yn ofni pe bai gwir nifer y bobl heintiedig a marw yn dod yn gyhoeddus, y byddai aflonyddwch difrifol ar y farchnad stoc ac o fewn ei gorff pleidleisio. Felly, oherwydd ymyrraeth wleidyddol, mae'r CDC wedi colli ymddiriedaeth y cyhoedd. Er gwaethaf hyn, llogodd Pompeo yr Arolygydd Cyffredinol Steve Linick i barhau i fonitro cyfarfodydd a goruchwylio'r broses rhyddhau data. Yn amlwg nid oedd yr arbenigwyr yn ei hoffi o gwbl.

Ar yr un pryd, mae gweinyddiaeth yr UD wedi dechrau rheoli pob sianel y cyhoeddir erthyglau gwyddonol drwyddi, megis, er enghraifft, y cyfnodolyn enwog natur. Fe wnaethant drefnu arbenigwyr i ysgrifennu erthyglau gwyddonol ar yr epidemig ac ar yr un pryd gwiriwyd yn drwyadl na chyhoeddwyd unrhyw ddogfennau sy'n groes i fuddiannau gweinyddiaeth America. Yn benodol, maent wedi cymryd rhan mewn craffu ar arbenigwyr sy'n ysgrifennu yn erbyn barn swyddogol y weinyddiaeth, gyda'r nod o ddefnyddio'r pandemig i ddileu unigolion gelyniaethus.

Mae tîm cyfrinachol arbennig yn yr Unol Daleithiau i fonitro a rheoli firws PREDICT. Daeth y tîm hwnnw o hyd i’r firws COVID-19 ym mis Hydref 2019, gan nodi nad oedd gwellhad iddo. Ac mae hynny'n llawer cynt na'r dyddiad swyddogol pan ddaeth y cyhoedd i wybod am y firws. Yn amlwg, fe guddiodd llywodraeth America'r data am amser hir, ac oherwydd hynny, roedd yr arbenigwyr yn anfodlon yn agored. Barn yr arbenigwyr oedd, yn union oherwydd bod y weinyddiaeth wedi cuddio data, cododd sefyllfa lle cafodd llawer mwy o bobl eu lladd, oherwydd na chafwyd ymateb mewn pryd.

Yn y cyfarfodydd, gofynnodd gwleidyddion America hefyd i dîm o arbenigwyr gydweithredu yn yr ymchwiliad yn erbyn China. Gofynnwyd i gwmnïau technoleg yr Unol Daleithiau hefyd gydweithredu i ddod o hyd i wybodaeth gyfrinachol am yr epidemig COVID-19 yn Tsieina. Byddai'r holl dystiolaeth a data o'r fath yn cael eu hadrodd i Adran y Wladwriaeth a'r Gweinidog Iechyd Azar. Yn ogystal, yn un o'r cyfarfodydd, cyhoeddwyd bod gwasanaeth cudd-wybodaeth America hefyd yn chwarae rhan ddwfn yn y frwydr yn erbyn yr epidemig a bod ganddyn nhw rôl bwysig iawn.

Yn y cyd-destun hwnnw, soniwyd y dylai'r ffocws fod ar recriwtio myfyrwyr Tsieineaidd yn America i gymryd rhan mewn casglu data cyfrinachol ar astudio'r brechlyn yn Tsieina. Mae'r un weithdrefn recriwtio yn berthnasol i fyfyrwyr ym mhrifysgolion Tsieineaidd. Gwnaed cynnig i lygru'r Tsieineaid â symiau uchel a fyddai'n cytuno i gymryd rhan yn yr arbrawf gyda brechlynnau Americanaidd. Yn ogystal, y dasg yw dod o hyd i sianeli cyfrinachol mewn cwmnïau technoleg Tsieineaidd sydd â phwyntiau cyswllt â'r epidemig.

Hyd yn hyn, nid yw'r gweithgareddau a grybwyllwyd wedi esgor ar y canlyniadau disgwyliedig. Cyhoeddodd gwleidyddion yn y cyfarfodydd fod llywodraeth America eisoes wedi gwneud cynllun “tri cham” ganol mis Mawrth 2020 ar sut i wireddu’r cais am iawndal o China. Y cynllun hwnnw yw: annog unigolion i ffeilio ceisiadau, ac yn yr ail gam i'w godi i lefel y ceisiadau ffeilio ym mhob un o daleithiau America. Wedi hynny, byddai pobl allweddol o'r Tŷ Gwyn yn ffeilio hawliadau am iawndal ar ran gweinyddiaeth America. Dyna pam mae llywodraeth America yn gofyn i'r arbenigwyr gydweithredu â gweinyddiaeth Trump ynghylch casglu data a all gefnogi cyflwyno hawliadau iawndal yn erbyn China.

Dywedwyd hefyd yn y cyfarfodydd bod yr arbenigwyr ar gyfer yr epidemig yn defnyddio tramorwyr nad oes ganddynt ddinasyddiaeth Americanaidd a'r boblogaeth ddu ar gyfer arbrofion meddygol gyda brechlynnau. Daethpwyd i gytundeb llawn gwleidyddion ac arbenigwyr America ar hynny. Po agosaf y mae etholiadau America yn ei gael, amlaf mae gan wleidyddion ac arbenigwyr farn wahanol, ac mae gwahanol safbwyntiau ymhlith gwleidyddion. Mae Democratiaid a Gweriniaethwyr yn bwriadu defnyddio'r pandemig i gyflawni eu nodau gwleidyddol. Mewn amgylchiadau o'r fath, digwyddodd i'r Arolygydd Cyffredinol Steve Linick, a allai gael mewnwelediad uniongyrchol i'r wybodaeth lawn, gael ei danio oherwydd ei fod yn agos at y bloc Democrataidd.

Mae posibilrwydd iddo gael ei ddiswyddo nid yn unig oherwydd cychwyn yr ymchwiliad yn erbyn Pompeo, fel yr honnir yn gyhoeddus, ond yn bennaf oherwydd iddo drafferthu’r Gweriniaethwyr wrth sefydlu problem coron y pandemig ymhellach. Trwy bob cyfrif , ymddengys bod hunanoldeb yn uwch na'r diddordeb cyffredinol ac mae mammoniaeth uwchlaw dyneiddiaeth yn symptomau angheuol o'r firws Americanaidd, sy'n bygwth America a'r byd yn fwy na COVID-19.

Mae'r symptomau angheuol hyn wedi'u cuddio y tu ôl i'r “symptomau arwyneb”, sydd eisoes yn bandemig yn y byd - ffrwydradau sydyn o drais ar y stryd a achosir gan dechnolegau rhyfela rhwydwaith a hybrid. Ond yn yr un modd ag na all ffuglen rwydwaith orlethu creadigrwydd dynol, ac yn yr un modd na all cyfryngau dibrisiedig y Gorllewin guddio gwir gynnydd yr economi, diwylliant a meddygaeth yn Ewrasia Fwyaf, rydym hefyd yn disgwyl i Ewrasia Fwyaf gynnig brechlynnau i bobl ledled y blaned yn fuan. yn erbyn COVID-19 ac yn erbyn firws America.

Barn yr awdur yn unig yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn am Gohebydd UE.

coronafirws

Yr Alban yn ymestyn cyfyngiadau lletygarwch tan 2 Tachwedd - PA Media

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau coronafirws yn yr Alban, sy'n cynnwys cau tafarndai a bwytai yn ardal y gwregys canolog a chyrffyw ar letygarwch dan do mewn mannau eraill, i gael eu hymestyn tan 2 Tachwedd, PA Media adroddwyd ddydd Mercher (21 Hydref), gan nodi Prif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon, ysgrifennwch Sarah Young ac Andy Bruce.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae risg i coronafirws redeg allan o reolaeth yn yr Almaen, yn rhybuddio Soeder

cyhoeddwyd

on

By

Arweinydd Undeb Cymdeithasol Cristnogol Bafaria (CSU), Markus Soeder (Yn y llun), rhybuddiodd ddydd Mercher (21 Hydref) bod y coronafirws mewn perygl o droelli allan o reolaeth yn yr Almaen, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Tra bod cyfraddau heintiau’r Almaen yn is nag mewn rhannau helaeth o Ewrop, maen nhw wedi bod yn cyflymu ac wedi cyrraedd record ddyddiol o 7,830 ddydd Sadwrn, yn ôl Sefydliad Robert Koch.

“Mae Corona yn ôl gyda grym llawn ... mae’r ail don yma,” meddai Soeder wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu bod angen pwyll a doethineb.

Ddydd Mawrth, fe aeth preswylwyr yn ardal Bafaria yn Berchtesgadener Land yn ôl i mewn i gloi, yr ardal gyntaf yn yr Almaen i wneud hynny ers mis Ebrill.

Dywedodd Soeder ei fod serch hynny eisiau cadw ffiniau agored â gwledydd cyfagos. Mae Bafaria yn ffinio â'r Swistir, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec. Roedd hefyd yn benderfynol o gadw'r economi i weithredu ac ysgolion a meithrinfeydd ar agor cyhyd â phosibl.

“Ein blaenoriaeth yw osgoi cau blanced i lawr,” meddai wrth gynulliad talaith Bafaria, gan ychwanegu y byddai’n cyflwyno lefel rhybuddio “coch tywyll” gyda chyfyngiadau llymach ar gyfer ardaloedd ym Mafaria sydd â 100 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Yn gynharach, dywedodd llefarydd ar ran Arlywydd yr Almaen Frank-Walter Steinmeier ei fod yn aros mewn cwarantîn gartref tan Hydref 29 ar ôl i warchodwr corff brofi’n bositif am y firws.

Ychwanegodd Steinmeier, y mae ei rôl yn seremonïol i raddau helaeth, ddwywaith yn negyddol am y firws, ychwanegodd y llefarydd.

“Mae yna olau ar y gorwel,” meddai Soeder. “Wrth gwrs, fe ddaw’r brechlyn, wrth gwrs bydd y sefyllfa’n wahanol iawn yn y gwanwyn y flwyddyn nesaf ... Mae yna fory ar ôl corona.”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Tsiec € 2.3 miliwn i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn Tsiec

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Tsiec CZK 62 miliwn (oddeutu € 2.3m) i gefnogi darparwyr gweithdrefnau meddygol SPA a thriniaethau adfer iachaol yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy (Tsiecia) yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y cynllun yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae SPAs iechyd yn y rhanbarth yn ei wynebu ar hyn o bryd oherwydd y gostyngiad yn nifer y cleifion a achoswyd gan yr achosion o coronafirws.

Mae'r cynllun hwn yn ategu cynllun i gefnogi cyfleusterau SPA iechyd yn Tsiecia gyfan y cymeradwyodd y Comisiwn ynddo Awst 2020 (SA.58018). Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Tsiec ar gyfer cyfleusterau SPA iechyd yn Rhanbarth Amrywiol Karlovy yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y gefnogaeth (i) yn fwy na € 800,000 y cwmni fel y darperir gan y Fframwaith Dros Dro; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 30 Mehefin 2021 fan bellaf.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y cynllun yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58198 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd