Cysylltu gyda ni

cyfraith yr UE

Mewn ysgariadau, mae'r ods yn cael eu pentyrru yn erbyn menywod

cyhoeddwyd

on

Ymhlith y nifer o sgîl-effeithiau niferus mae pandemig Covid-19 a chloeon clo dilynol wedi eu cael ar Ewrop yn un hynod gywilyddus: cam-drin domestig yn skyrocketing. Mae Ffrainc - gyda'i chauvinism sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn - wedi sefyll allan yn benodol, wrth i alwadau i linell gymorth y llywodraeth ar gyfer menywod sy'n cael eu cam-drin godi. 400 y cant yn ystod y cloi.

Ar yr un pryd, nid yw'n hawdd gadael y perthnasoedd hyn. Ar gyfer menywod sy'n briod yn gyfreithiol, byddai ysgariad yn gam rhesymegol, ond nid yw pob merch yn barod na hyd yn oed yn gallu symud hynny. Mae'r rhesymau y tu ôl i hynny yn niferus, ac eto un o'r rhai mwyaf cyffredin yw un o'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu amlaf hefyd: y ffaith bod menywod dan anfantais gyffredin mewn setliadau ysgariad sy'n gadael menywod mewn caledi economaidd a chymdeithasol yn amlach na dynion.

Merched sy'n cael y ffon fer

Mae'r ffaith hon yn syndod gwisg ledled y byd, a dyna pam ei bod hyd yn oed yn fwy o sioc bod menywod yn parhau i ddod o hyd i'r ods sydd wedi'u pentyrru yn eu herbyn mewn rhanbarthau datblygedig iawn gydag agenda hawliau menywod a chydraddoldeb gref, fel Ewrop. Astudiaeth 2018 yn asesu'r gwahaniaethau rhwng y rhywiau yng nghanlyniadau ysgariad, gan ddefnyddio data o Astudiaeth Panel Economaidd-Gymdeithasol yr Almaen (1984-2015), dod o hyd bod “menywod dan anfantais gref o ran colledion yn incwm cartrefi a chynnydd cysylltiedig yn y risg o dlodi”. Yn waeth, roedd y colledion hyn yn barhaol ac yn sylweddol, heb newidiadau sylweddol dros amser.

Hyd yn oed pan fydd setliad yn arwain at rannu asedau 50/50, mae menywod yn aml yn teimlo dan anfantais oherwydd pŵer sy'n ennill cyflog is achosi gan gyfrifoldebau gofal plant a llai o oriau ar gael i weithio, neu wneud dewisiadau gyrfa strategol. Ar ben hynny, mae menywod yn aml yn cael eu gadael yn ddyledus gan gostau cyfreithiol achos ysgariad oherwydd bod eu lefelau cynilo is yn golygu bod yn rhaid iddynt ddibynnu ar fenthyciadau dyfrllyd. Swyddi ariannol menywod anaml iawn adfer digon i gyrraedd lefelau cyn ysgariad, tra bod incwm dynion yn tueddu i godi 25 y cant ar gyfartaledd yn dilyn y rhaniad.

Cyfoethog neu dlawd, byddwch chi'n colli

Er bod y problemau hyn yn ddigwyddiadau cyffredin ar draws gwahanol ddiwylliannau ledled y byd, maent hefyd yn annibynnol ar y dosbarth cymdeithasol. Efallai ei bod yn ymddangos yn amlwg bod y problemau hyn yn gyfyngedig i'r dosbarth canol yn hytrach nag aelodau cyfoethocaf cymdeithas. Fodd bynnag, mae menywod sy'n ysgaru gwŷr cyfoethog yn wynebu'r un rhwystrau a rhagolygon niweidiol. Yn wir, os oes un ffactor cyffredin sy'n uno menywod ar draws pob haen gymdeithasol, dyma sut mae'n rhaid iddyn nhw ymladd yn anghymesur yn galetach na'u cyn-wŷr i gael eu cyfran deg o'r pastai ysgariad.

Achos pwynt yw'r ymladd ysgariad chwerw rhwng Azarchaijani oligarch Farkhad Akhmedov a'i gyn-wraig Tatiana Akhmedova. Gwnaeth Farkhad Akhmedov, sydd wedi’i leoli yn Baku er iddo fethu â chael dinasyddiaeth Azeri, ei ffortiwn yn y sector nwy ond gadawodd y diwydiant ar ôl bod gorfodi i werthu ei gyfran yn Northgas i Inter RAO yn 2012 am $ 400 miliwn o dan werth. Dyfarnwyd Tatiana, dinesydd Prydeinig 40 y cant o ffortiwn ei chyn-ŵr gan lys yn y DU yn 2016, sef cyfanswm o tua £ 453 miliwn - y setliad ysgariad mwyaf yn hanes. Yn lle derbyn y dyfarniad a thalu allan, mae Farkhad Akhmedov wedi bod yn brwydro yn erbyn dant ac ewin er mwyn osgoi gwneud taliadau, neu drosglwyddo'r asedau a roddwyd i'w gyn-wraig yn yr anheddiad, gan gynnwys casgliad celf, eiddo tiriog ac uwch-hwyliau, a brisiwyd yn £ 350 miliwn

Ysgariad y ganrif

Yn y broses, mae Akhmedov yn aml nid yn unig wedi ymladd â'r menig i ffwrdd, ond yn hollol fudr. O'r cychwyn cyntaf, amddiffynfa Akhmedov dadlau bod y cwpl wedi ysgaru o’r blaen, sef ym Moscow yn 2000. Yn ôl yr amddiffyniad, mae’r ysgariad honedig hwnnw yn disodli penderfyniad Prydain, gan baentio Akhmedova fel twyll. Fodd bynnag, fe gefnodd yr ymgais i athrod ei gyn-wraig: ni ddaeth unrhyw dystiolaeth am ysgariad cynharach erioed i ben, gan arwain yr Ustus Haddon-Cave yn 2016 i datgan “… Bod dogfennau ysgariad 2000 Moscow… wedi eu ffugio ar bob adeg.”

Dylai hyn fod wedi bod yn ergyd angheuol i amddiffyniad Farkhad Akhmedov, ond bedair blynedd yn ddiweddarach, ni wnaed unrhyw daliadau sylweddol - er gwaethaf y ffaith bod penderfyniad gwreiddiol 2016 o blaid Akhmedova wedi’i gadarnhau mewn llysoedd eraill. Yn 2018, roedd Akhmedov diystyru i fod yn ddirmyg llys ac fe’i beirniadwyd gan yr Ustus Haddon-Cave am gymryd “nifer o gamau cywrain” a ddyluniwyd i osgoi dienyddiad y barnwr, megis “cuddio ei asedau mewn gwe o gwmnïau alltraeth.” Roedd yr endidau hyn, a leolir yn bennaf yn Liechtenstein, yn ddiweddar archebwyd i drosglwyddo asedau Akhmedov i Tatiana.

Byd dynion yw hwn

Ni ddylai fod yn syndod nad yw hyn wedi digwydd eto, yr holl amser ddirmyg oherwydd mae cyfraith Prydain a'i gyn-wraig yn ddiwyro. Mewn gwirionedd, mae achos Akhmedov - oherwydd maint yr asedau a'r cyhoeddusrwydd mawr dan sylw - yn tynnu sylw at y cyferbyniad llwyr mewn canlyniadau ysgariad a bod menywod yn gyffredinol yn ymladd brwydr i fyny'r bryn am ecwiti yr anheddiad a all bara am flynyddoedd, gan straenio eu gallu i symud ymlaen ac ailgychwyn eu bywydau.

Ac eto, gallai helpu i godi ymwybyddiaeth am yr anghydraddoldeb dwfn hwn, lle mae menywod ledled y byd sy'n ceisio ysgariad neu gyfiawnder am gam-drin domestig yn agored i ods llethol o blaid eu cyn-briod. Gorfodi dyfarniadau yn gryfach ac yn fwy didostur - gan gynnwys cosb boenus rhag ofn na chydymffurfir - yw'r unig ffordd i dorri'r cylch dieflig. Fel arall, bydd cydraddoldeb rhywiol am byth yn amherffaith, hyd yn oed yn anghyraeddadwy.

Awstria

Die reichste russische Geschäftsfrau hat mit einer Anklage yn einem österreichischen Gericht zu rechnen

cyhoeddwyd

on

Allgemein bekannt ist, dass miteinander streitende russische Geschäfstleute bevorzugen, ihre Streitigkeiten europäischen Gerichten zu überlassen. Einer der beliebtesten Orte bleibt über Jahre hinweg London, wo laut russischen Geldprotzen “objektivste und unvoreingenommenste Entscheidungen erlassen werden”. Es sieht so aus, dass Österreich langsam zu einem der Felder für geschäftliche und persönliche Corrida der STREITENDEN Bosse wird.

Seit über drei Jahren suchen die Geschwister Viktor Baturin und Elena Baturina Recht und die "einzig richtige Gerichtsentscheidung" yn einem österreichischen Gericht. Yn seiner Klage bringt Viktor vor, seine Schwester, Ex-Frau des einflussreichen Bürgermeisters von Moskau Juri Luzhkov hätte die Unterlagen gefälscht, die sich auf 25% der Firma INTECO beziehen, die Anteile an der nach seinen Angaben i. Streitgegenstand sind der Vergleich und der Anhang dazu, die von den Geschwistern 2007-2008 wurde unterzeichnet.

Elena Baturina

Elena Baturina

Frau Elena Baturina gilt seit langem als eine der reichsten und skandalumwittertsten Geschäftsfrauen Russlands. Ihr Erfolg wurde weitgehend von der Dienststellung ihres 2019 verstorbenen Mannes beeinflusst. Er leitete die riesengrosse Megapole Moskau von 1992 bis 2010, als er vom damaligen Präsidenten Russlands Dmitri Medvedev abgesetzt wurde.

Offene russische Quellen enthalten viele Informationen über Elena Baturinas Geschäftsfbräuche. Anfangs war sie Kleinunternehmerin, dann wurde sie zur reichsten Frau in der russischen Geschichte, und sie wurde von ihrem Mann auf verwaltungsrechtlicher Ebene völlig unterstützt. Viele russische Geschäfstleute, die vorher mit Frau Baturina zusammengearbeitet haben, behaupten jetzt, sie hätte ihr Geschäftsimperium auf dem Betrug, unpchtmässigem Druck und Vetternwirtschaft aufgebaut.

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov

Boris Nemtsov, das bekannte russische Mitglied der Opposition und das ehemalige Vize-Ministerpräsident während Jelzins Regierungszeit, der 2015 nicht weit vom Kreml umgebracht wurde, behauptete mehrmals, dass Baturinas riesengrttlldesvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvl. aus der Dienststellung ihres Mannes hervorgeht. Er bezeichnete die Verträge und die zwischen Baturinas Firma "Inteko" und der Stadt Moskau abgeschlossenen Geschäfte als eindeutige Korruptionsfälle.

Laut 2009 veröffentlichtem Herrn Nemtsovs Bericht "sei die Korruption yn Moskau nicht einfach problematisch, sondern auch systematisch". Ferner behauptete er, dass "es für uns offenbar ist, dass Luzhkov und seine Frau ein schlechtes Beispiel waren. Allein in den letzten zehn Jahren unterzeichnete Luzhkov Dutzende Verordnungen, morwr marw Frau erlauben, mit Bauarbeiten auf mehr als 1300 Hektar Landfläche ym Moskau anzufangen ”. Die Schlussfolgerung von Herrn Nemtsov wurde als Gerichtsentscheidung verkündet: "das bedeutet, dass Luzhkov während seiner Amtszeit ebenso wie seine Frau zu einem Dollarmilliardär wurde."

Diese krassen Anschuldigungen riefen zweifellos bei Herrn Luzhkov und seiner Frau Elena Baturina Empörung und Zorn hervor. Einige Monate später reichten sie bei einem Gericht yn Moskau eine Klage gegen Nemtsov ein und gewannen den Prozess. Nach Herrn Nemtsovs Ermordung 2015 seine rief Tochter Zhanna den Europäischen Gerichtshof für Menschensrechte stellvertretend an.

Schliesslich sprach der Europäische Gerichtshof für Menschensrechte Boris Nemtsov am 23. Juni 2020 den Sieg über dem Ex-Bürgermeister Moskaus Juri Luzhkov und seine Frau Elena Baturina zu. Diese Gerichtsentscheidung ist eine weitere moralische Niederlage Baturinas, die auch ihrem jetzigen Gegner zur Behauptung seines Rechts im österreichischen Gericht verhelfen kann.

Viktor Baturin

Viktor Baturin

Im Januar 2007 reichte Viktor Baturin gegen seine Schwester eine Klage ein, in der er vorbrachte, er wäre im Januar 2006 aus seinem Amt als Vizepräsident der Firma unpchtmässig entlassen sowie seine Anteile an der Firma seien ihm untchtmässig abgenommen. Anfang Februar 2007 wurde Viktor Baturins Klage vom Gericht Twerskoj yn Moskau abgewiesen.

Am 14. Februar 2007 wurden beim Schiedsgericht Moskau vier Widerklagen von "Inteko" gegen Viktor Baturin und seine Firmen "Inteko-Agro" und "Inteko-Agro-Service" eingereicht. Yn einer der Klagen machte die Firma 100% der Aktien der Verwaltungsgesellschaft, der Baturins landwirtschaftliche Aktiva gehören können, und in den anderen Klagen mehr als 300 geschuldete Millionen Rubel geltend.

Jedoch unterzeichneten die Parteien am 15. Febuar 2007 einen Vergleich, wonach beide Parteien ihre Klagen wiederriefen, ihre Schuldansprüche zurücknahmen, und Viktor Baturin einige Produktionsstätten bekam, die für Geschäftsablcr.

Trotz des Vergleiches gab es keine Eintracht zwischen den Geschwistern. Ausserdem wurde gegen Viktor Baturin 2013 eine Anklage wegen Betruges mit Wechseln von "Inteko" erhoben, die angeblich seine falschen Trugen heb ei newid. Infolgedessen wurde er verurteilt und verbrachte 3 Jahre im Knast.

Nach den erfolglosen Versuchen, seine Rechte yn russischen Gerichten zu suchen, beschloss Viktor, ein österreichisches Gericht anzurufen, das sich seiner Klage annahm. Von diesem Zeitpunkt an begann ein neues Tauziehen zwischen zwei nächsten Verwandten.

Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschensrechte im Falle Nemtsov kann womöglich als ein weiterer Beweis gegen die reichste Geschäftsfrau Russlands gewertet werden.

Parhau Darllen

Awstria

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

cyhoeddwyd

on

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, llywodraeth ofalwr Awstria cymeradwyo estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i'r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr yn Fienna i atal estraddodi Firtash.

Mae Firtash - sy’n cael ei gyhuddo gan lys yn Chicago o fod wedi bod yn rhan o gynllwyn troseddol i dalu llwgrwobrwyon yn India er mwyn mwyngloddio titaniwm - eisoes wedi bod sownd yn Awstria, yn ymladd estraddodi, ers iddo gael ei arestio gyntaf ar warant yr Unol Daleithiau ym mis Mawrth 2014.

Erbyn hyn mae'n ymddangos yn debygol o aros yn Awstria am gyfnod eto: yr oedi diweddaraf i'w estraddodi Daw ar ôl i dîm amddiffyn Firtash, dan arweiniad cyn weinidog cyfiawnder Awstria Dieter Boehmdorfer, gyflwyno “deunydd helaeth iawn” y mae Boehmdorfer yn credu a fydd yn profi bod gan yr Unol Daleithiau “gymhelliant gwleidyddol pellgyrhaeddol” wrth geisio Firtash.

Sïon hirsefydlog am gymhellion Washington

Yn wir, mae amheuon bod gan yr Unol Daleithiau gymhellion briw wrth nodi Firtash wedi cymylu'r achos pum mlynedd o'r dechrau. I ddechrau, byddai proffil Firtash yn unig yn ei wneud yn naturiol o ddiddordeb i asiantaethau gorfodaeth cyfraith a gwleidyddion America. Yn gefnogwr i arlywydd ousted yr Wcrain, Viktor Yanukovych, mae gan Firtash gysylltiadau helaeth ymhlith elites Wcrain a Rwsia

Mor gynnar ag 2015, y barnwr gwreiddiol o Awstria sydd â gofal am yr achos amheuir mai’r cysylltiadau hyn a lle Firtash ar drac mewnol gwleidyddiaeth Wcrain, yn hytrach nag unrhyw ymwneud â sgandal llwgrwobrwyo, a oedd wedi pigo diddordeb Washington. Mewn cam prin iawn rhwng cynghreiriaid y Gorllewin - un a gafodd ei wrthdroi yn ddiweddarach gan lysoedd uwch— Dyfarnodd y Barnwr Christoph Bauer, o Lys Rhanbarthol Landesgerichtsstrasse yn Fienna, yn erbyn estraddodi Firtash i'r Unol Daleithiau.

Roedd cyfiawnhad Bauer dros ei benderfyniad yn gyfystyr â rhyfeddol cerydd deifiol o Adrannau Cyfiawnder a Gwladwriaethol yr UD. Esboniodd y barnwr nad oedd yn amau ​​gonestrwydd dau dyst a ddyfynnwyd gan erlynwyr America yn eu ffeilio yr oedd yn amau, ond “a oedd y tystion hyn hyd yn oed yn bodoli.”

Arestio pan fydd yn gyfleus

Yn fwy na hynny, Bauer holi pam fod erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi eistedd ar dditiad Firtash am yn agos at flwyddyn. Roedd barnwr Awstria yn amau ​​bod gan yr oedi rywbeth i'w wneud â pherthynas agos yr Wcrain â'r arlywydd Yanukovych ar y pryd. Gan dynnu sylw at ddogfennau a oedd yn dangos bod Washington wedi gofyn i Fienna arestio Firtash yng nghwymp 2013 i ddechrau, nododd Bauer fod Yanukovych, ochr yn ochr, yn waffling ar arwyddo’r cytundeb cymdeithas gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Bauer, arweiniodd arwyddion bod Yanukovych yn cael ei siglo yn ôl o gwmpas i’r Gorllewin at atal yr arestiad. Derbyniodd awdurdodau Fienna neges cryptig frys ddyddiau cyn yr oedd yr arestiad i fod i ddigwydd, gan ddarllen “Fel rhan o strategaeth fwy, mae awdurdodau’r UD wedi penderfynu bod angen i ni basio’r cyfle hwn”.

Ffynhonnell werthfawr?

Ni arwyddodd Yanukovych, wrth gwrs, y cytundeb yn y diwedd, ac fe’i gorfodwyd i alltud ar ôl mis o brotestiadau. Bedwar diwrnod ar ôl i Yanukovych gael ei ddiorseddu, awdurdodau’r UD atgyfodi eu cais i Firtash gael ei arestio: cymerwyd yr Wcreineg i’r ddalfa o’r diwedd yn union fel yr oedd gwrthdaro agored yn torri allan yn yr Wcrain rhwng carfannau o blaid y Gorllewin a pro-Rwseg.

Fodd bynnag, bu dyfalu erioed bod Firtash yn fwy na sglodyn bargeinio mewn helbul gyda Moscow dros deyrngarwch Yanukovych. Mor gynnar â 2014, un person mewnol Americanaidd Awgrymodd y i’r BBC fod erlynwyr yr Unol Daleithiau eisiau Firtash am y wybodaeth sensitif oedd ganddo ynglŷn ag elites Rwsiaidd a Wcrain. "Mae'n gwybod llawer iawn o bethau am yr elites yn Rwsia a'r Wcráin," esboniodd y ffynhonnell ddienw, "byddai'n wych cael y dyn hwn i siarad."

Erbyn hyn mae'n ymddangos bod y sibrydion hyn wedi dwyn ffrwyth, fel y mae adroddiadau arwyneb bod estynodd prif ddirprwy cwnsler arbennig Robert Mueller, Andrew Weissmann, at gyfreithwyr Firtash ym mis Mehefin 2017 gyda bargen newydd: taflu peth goleuni ar Russiagate, ac fe allai’r cyhuddiadau troseddol a wynebodd Firtash yn yr Unol Daleithiau ddiflannu. Gwrthododd Firtash y fargen - yn ôl ei gyfreithwyr, oherwydd nad oedd ganddo wybodaeth am y pynciau yr oedd gan Weissman ddiddordeb ynddynt.

Cymylau yn ymgynnull dros Arddangosyn A.

Mae'n ymddangos bod y datguddiad bod erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi cynnig bargen o'r fath yn cadarnhau'r theori hirsefydlog fod gan Washington resymau gwleidyddol dros fod eisiau Firtash ar bridd America. Fel Bauer nodi wrth roi sylw i'r estraddodi i ddechrau, byddai gan Awstria sail i wrthod cais estraddodi â chymhelliant gwleidyddol “hyd yn oed pe bai trosedd yn digwydd”.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwestiynau trwblus hefyd wedi codi dros y ffeil a luniodd erlynwyr yr Unol Daleithiau i ddadlau bod Firtash wedi cyflawni trosedd mewn gwirionedd. Yn ôl yn 2014, yn union fel yr oedd yr achos yn erbyn Firtash yn methu yn llys Bauer, Gweinyddiaeth Gyfiawnder Awstria dderbyniwyd roedd darn ffres o dystiolaeth, a alwyd yn Arddangosyn A. Arddangosyn A yn cynnwys un sleid PowerPoint o 2006, a soniodd am “ddefnyddio llwgrwobrwyon” ar y cyd â “Strategaeth India 2-part”.

Daliodd erlynwyr y sleid PowerPoint allan fel y gwn ysmygu yr oedd Firtash ei hun wedi dadlau dros ddefnyddio llwgrwobrwyon. Yn fwy diweddar, fodd bynnag, daeth yn amlwg mai Firtash, na chan unrhyw un o'i gwmnïau, a ysgrifennodd y sleid, ond gan y cwmni ymgynghori Americanaidd McKinsey.

Achos mewn limbo

Yn rhagweladwy, mae tîm cyfreithiol America Firtash wedi bod yn gyflym i dynnu sylw at ddadleuon Arddangosyn A fel tystiolaeth o fwriadau llai na glân ar ran Washington. “Mae cyflwyno dogfen ffug a chamarweiniol i sofran tramor a’i llysoedd am benderfyniad estraddodi nid yn unig yn anfoesegol,” y tîm Ysgrifennodd i’r newyddiadurwr ymchwiliol John Solomon, “ond mae hefyd yn taflu’r comity ymddiriedaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y broses honno lle mae systemau barnwrol yn dibynnu ar ddogfennau yn unig i wneud y penderfyniad hwnnw."

Gyda darn allweddol o dystiolaeth yn cwympo a dau dyst sydd wedi bod yn ddiweddar recanted eu tystiolaeth, mae'r dyfroedd o amgylch achos Firtash yn fwdlyd nag erioed. O ystyried y ffwrnais ffres, nid yw'n syndod bod Fienna eisiau mwy o amser i sicrhau nad yw system gyfreithiol Awstria yn gwneud cynnig Washington yn ddall.

Parhau Darllen

Gwlad Belg

#Huawei - rhan o'r ateb, nid rhan o'r broblem

cyhoeddwyd

on

Mae Abraham Liu yn ddyn â chenhadaeth. Fel Prif Gynrychiolydd newydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd, ei rôl yw argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi bod ei gwmni yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith gwybodaeth a chyfathrebu a dyfeisiau smart y gellir ymddiried ynddynt, ac nid yn gyfrwng ar gyfer ysbïo Tsieineaidd.

Abraham Liu

Gwnaeth swyddogion Americanaidd yn glir eu bod yn ystyried Huawei, un o gwmnïau mwyaf Tsieina, yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol, gan ei fod yn adeiladu'r rhwydweithiau telathrebu sy'n sail i gymdeithasau modern.

Yn ddiweddar, gwaharddodd Awstralia offer 5g Huawei. Mae Japan wedi cryfhau ei rheolau. Mae'r UE bellach yn ystyried a ddylai gymryd camau tebyg hefyd.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg ar Cudd-wybodaeth Artiffisial ar 2nd Ym mis Chwefror, ymatebodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ansip i gwestiwn ynghylch rôl Huawei mewn rhai ceir heb yrwyr Ewropeaidd a phrosiectau 5G yng nghyd-destun honiadau diogelwch yn erbyn y cwmni.

Roedd ymateb Huawei yn ddiamwys ac yn ddiamwys, gydag Abraham Liu, Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn amddiffyn y cwmni: “Rydym yn gwrthod yn bendant unrhyw honiad y gallem beri bygythiad diogelwch. Rydym yn agored i ddeialog gyda'r Is-lywydd Andrus Ansip i fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hyn ac rydym yn bwriadu parhau â'n cydweithrediad hirsefydlog gyda'r Comisiwn Ewropeaidd fel cwmni preifat sy'n eiddo i weithwyr.

"Rydym yn rhan o'r ateb, nid yn rhan o'r broblem. Ni ofynnodd unrhyw lywodraeth erioed i Huawei adeiladu unrhyw gefnffyrdd na thorri ar draws unrhyw rwydweithiau, ac ni fyddem byth yn goddef ymddygiad o'r fath gan unrhyw un o'n staff.

"Seiberddiogelwch fu ein prif flaenoriaeth erioed ac mae gennym hanes profedig o ddarparu cynhyrchion ac atebion diogel i'n cwsmeriaid yn Ewrop a ledled y byd. Heddiw, mae'r gadwyn gyflenwi TGCh wedi'i globaleiddio'n fawr. Mae angen mynd i'r afael â seiberddiogelwch ar y cyd yn lefel fyd-eang, ac ni ddylid trin gwerthwyr offer yn wahanol ar sail eu gwlad wreiddiol.

"Nid yw canu un gwerthwr yn gwneud dim i helpu'r diwydiant i nodi a mynd i'r afael â bygythiadau seiberddiogelwch yn fwy effeithiol.

“Rydym yn barod i ddarparu unrhyw wybodaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnal deialog agored gyda'n partneriaid Ewropeaidd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.”

Mae gan Brydain fwrdd sy'n caniatáu i'w wasanaethau cudd-wybodaeth adolygu offer Huawei. Mae'r Almaen wedi ei chopïo a gall Singapore ddilyn.

Rhaid i rai gwledydd 170 sy'n defnyddio Huawei benderfynu a yw gwneud busnes ag ef yn ddiogel.

Bydd Abraham Liu, fel Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn dod â'i holl sgiliau aruthrol i argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi mai nod Huawei yw adeiladu byd sydd wedi'i gysylltu'n well, nid i edrych arno.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd