Cysylltu gyda ni

ynni

Comisiwn yn clirio cynllun cymorth Tsiec i #RenewableEnergy

cyhoeddwyd

on

baneri EwropeaiddMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun cymorth ar gyfer gosodiadau sy'n cynhyrchu ynni adnewyddadwy a adeiladwyd yn y Weriniaeth Tsiec rhwng 2006 2012 a dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. i'r casgliad y Comisiwn byddai'r mesur ymhellach ynni'r UE a nodau hinsawdd heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol.

Ym mis Rhagfyr 2014, y Weriniaeth Tsiec Hysbyswyd y Comisiwn cynllun cefnogi o blaid pob math o osodiadau cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy a adeiladwyd yn y cyfnod 1 2006 Ionawr - 31 2012 Rhagfyr. Bydd y cynllun yn cael cyfanswm cyllideb o CZK 836.5 biliwn yn ystod ei oes (tua € 30.95 biliwn).

Mae'r 2001 perthnasol a canllawiau amgylcheddol y Comisiwn 2008 caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy o dan rai amodau. Canfu'r Comisiwn, yn unol â'r Canllawiau, fod y gefnogaeth ar ffurf prisiau ffafriol (tariffau cyflenwi) a phremiymau ar ben pris y farchnad (taliadau bonws gwyrdd). Mae'r mesur hefyd yn ymgorffori mecanwaith adolygu sy'n sicrhau nad yw gosodiadau'n cael eu gor-ddigolledu a bod cymorth wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol i gyflawni amcanion y cynllun.

Mae'r cynllun cymorth yn cael ei ariannu gan gyfuniad o tâl ychwanegol a godir ar ddefnyddwyr trydan a chyfraniadau gan y gyllideb y Wladwriaeth. Er mwyn unioni unrhyw gwahaniaethu yn y gorffennol yn erbyn trydan gwyrdd dramor deillio o ariannu'r cynllun cymorth, y Weriniaeth Tsiec wedi ymrwymo i fuddsoddi tua € 20 miliwn mewn prosiectau rhyng. Mae'r swm yn adlewyrchu cyfanswm y tâl ychwanegol a godir ar yr amcangyfrif o fewnforio trydan gwyrdd yn y Weriniaeth Tsiec yn y cyfnod 2006 - 2015. Y pryderon hyn eu tynnu fel o 2016, pan addaswyd y Weriniaeth Tsiec i'r system gyllido er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw wahaniaethu o drydan gwyrdd a fewnforiwyd yn y dyfodol.

i'r casgliad y Comisiwn y, y mesur yn unol ag amcanion yr UE, yn helpu'r Weriniaeth Tsiec i gyflawni ei thargedau ynni adnewyddadwy 2020. Mae'r buddsoddiadau mecanwaith adolygu a cydgysylltydd yn sicrhau bod afluniadau potensial o gystadlu a ddaeth yn sgil ariannu cyhoeddus yn gyfyngedig.

 

Gweriniaeth Tsiec

Gweriniaeth Tsiec i siwio Gwlad Pwyl dros bwll glo Turów

cyhoeddwyd

on

Heddiw, fe wnaeth grwpiau lleol a chyrff anllywodraethol groesawu penderfyniad llywodraeth Tsiec i ffeilio achos cyfreithiol yn Llys Cyfiawnder Ewrop yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl ar gyfer gweithredu pwll glo lignit Turów yn anghyfreithlon, sydd wedi’i gloddio hyd at ffiniau Tsiec a’r Almaen, gan niweidio’n lleol. cyflenwadau dŵr ar gyfer cymunedau cyfagos. Dyma'r achos cyfreithiol cyntaf o'r fath dros y Weriniaeth Tsiec a'r cyntaf yn hanes yr UE lle mae un aelod-wladwriaeth yn siwio un arall am resymau amgylcheddol, yn ysgrifennu Alistair Clewer, Swyddfa Gyfathrebu Glo Beyond Beyond Coal.

Milan Starec, dinesydd Tsiec o ranbarth Liberec (pentref Uhelná): “Daw penderfyniad ein llywodraeth i ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Gwlad Pwyl fel rhyddhad i ni sy’n byw wrth ymyl y pwll glo. Yn 2020 yn unig, gostyngodd lefel y dŵr daear yn yr ardal wyth metr, sy'n ddwbl yr hyn a ddywedodd PGE a fyddai'n digwydd erbyn 2044. Mae ofn wedi disodli ein pryderon. Mae'n hanfodol bod ein llywodraeth yn mynnu bod mwyngloddio anghyfreithlon yn dod i ben gan fod PGE yn dal i wrthod derbyn ei gyfrifoldeb, wrth ofyn am ganiatâd i ddinistrio ein hadnoddau dŵr a'n cymdogaeth am 23 mlynedd arall. " 

Kerstin Doerenbruch, Greenpeace Berlin: “Mae’r Almaen hefyd yn camu i’r adwy yn yr achos yn erbyn Turów, gyda chynrychiolwyr rhanbarthol a dinasyddion yn Sacsoni yn dwyn eu cwyn eu hunain gerbron y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr. Rydyn ni nawr yn galw ar lywodraeth yr Almaen i gamu i fyny ac amddiffyn cartrefi pobl ac afon Neiße trwy ymuno ag achos cyfreithiol Tsiec yn erbyn Gwlad Pwyl. ” 

Anna Meres, Ymgyrchydd Hinsawdd ac Ynni, Greenpeace Gwlad Pwyl: “Mae Gwlad Pwyl wedi gweithredu’n ddi-hid ac yn anghyfreithlon trwy roi trwydded ar gyfer yr ehangu pellach, felly nid yw’n syndod bod yr achos hwn wedi’i ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop. Mae cefnogaeth gynyddol afresymol Gwlad Pwyl i ehangu glo nid yn unig yn niweidio iechyd, cyflenwadau dŵr, ac yn gwaethygu'r argyfwng hinsawdd: mae'n ein hynysu oddi wrth ein ffrindiau a'n cymdogion, ac yn dwyn ein gweithwyr a'n cymunedau o swyddi gwell, mwy cynaliadwy. Mae 78 y cant o Bwyliaid eisiau cefnu ar lo erbyn 2030, mae'n bryd gwrando arnyn nhw, stopio rhoi baich ar gymunedau ar y ffin, a chynllunio dyfodol gwell i bawb. ”

Zala Primc, Ymgyrchydd y Tu Hwnt i Glo: “Mae pobl yn y gwledydd cyfagos yn talu’r pris am ymdrech Gwlad Pwyl i fwyngloddio glo am ddegawdau i ddod gyda’u hiechyd a’u diogelwch dŵr. Rydym yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am sicrhau bod deddfau'r UE yn cael eu gweithredu, i gychwyn gweithdrefn dorri yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl, ac i ddod yn blaid yn achos Turów o flaen Llys Cyfiawnder yr UE.

  1. Yn ddiweddar, rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd farn resymegol a nododd fod troseddau lluosog o gyfraith yr UE. Daeth y trafodaethau rhwng y ddwy wlad i stop, wrth i Wlad Pwyl wrthod amodau’r Weriniaeth Tsiec dros setliad. Mae mwynglawdd Turow, sy’n eiddo i PGE cyfleustodau sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl, wedi bod yn gweithredu’n anghyfreithlon, ar ôl i lywodraeth Gwlad Pwyl estyn ei thrwydded chwe blynedd ym mis Ebrill 2020, er gwaethaf methu â chynnal ymgynghoriad cyhoeddus cywir neu asesiad o’r effaith amgylcheddol, sydd yn ofynnol yn ôl cyfraith yr UE. Gwnaeth PGE hyd yn oed gais am ymestyn y consesiwn mwyngloddio rhwng 2026 a 2044, a fyddai’n cynnwys ehangu’r pwll, tra bod trafodaethau gyda llywodraeth Tsiec a’r Rhanbarth Liberec yr effeithiwyd arnynt yn dal i ddigwydd, ond ni hysbyswyd yr un o’r pleidiau Tsiec. Disgwylir penderfyniad ym mis Ebrill 2021.
  2. Datgelodd astudiaeth arbenigol o’r Almaen hefyd effeithiau y mae mwynglawdd Turów yn eu cael ar ochr yr Almaen o’r ffin: y llygredd y mae’n ei achosi yn Afon Lusatian Neisse, gostwng y dŵr daear a’r ymsuddiant a allai niweidio tai o amgylch dinas Zittau. Mae'r astudiaeth hefyd yn amcangyfrif y gallai prinder dŵr olygu y bydd yn cymryd 144 o flynyddoedd i lenwi'r pwll agored unwaith y bydd wedi cau - llawer hirach na'r hyn a honnwyd gan PGE (https://bit.ly/3uoPO7s). Crynodeb Saesneg: https://bit.ly/2GTebWO.
  3. Ysgogodd astudiaeth arbenigol yr Almaen Arglwydd Faer Zittau Thomas Zenker, Daniel Gerber, Aelod Senedd Sacsonaidd, a dinasyddion eraill Sacsoni hefyd i ffeilio cwyn gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr (https://bit.ly/2NLLQVY). Ym mis Chwefror, ymdriniwyd â'r achos hefyd gan Senedd Sacsonaidd, y galwodd ei haelodau ar lywodraeth yr Almaen i gytuno i achos cyfreithiol Tsiec pe bai'n cael ei ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder yr UE (https://bit.ly/3slypLp).  
  4. Gwnaed ymdrechion niferus hyd yn hyn i ddeffro'r Comisiwn Ewropeaidd ar waith: ymyriadau gan Aelodau Senedd Ewrop (https://bit.ly/2G6FH2H), galwad am weithredu gan faer dinas yr Almaen Zittau ([https://bit.ly/3selwTe), deisebau gan Tsieciaid a dinasyddion yr effeithiwyd arnynt (https://bit.ly/2ZCnErN), astudiaeth sy'n tynnu sylw at yr effeithiau negyddol y mae'r pwll yn eu cael ar yr ochr Tsiec (https://bit.ly/2NSEgbR), cwyn ffurfiol gan ddinas Tsiec Liberec (https://bit.ly/2NLM27E) a phenderfyniad gan y Gwyrddion Ewropeaidd (https://bit.ly/3qDisQ9). Mae'r Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Afon Odra rhag Llygredd (ICPO), sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Wlad Pwyl, yr Almaen a Tsiec, hefyd wedi dod yn rhan o achos Turów, gan ddosbarthu'r pwll fel “problem uwch-ranbarthol arwyddocaol” sy'n gofyn am gydlynol. gweithredu rhwng y tair gwlad (https://bit.ly/3btUd0n).

Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt. www.beyond-coal.eu 

Parhau Darllen

ynni

Ynni - Dywed Llywydd EESC Christa Schweng a'r Comisiynydd Kadri Simson mai 2021 fydd y flwyddyn gyflawni

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) a’r Comisiwn Ewropeaidd yn credu bod yn rhaid i’r trawsnewidiad ynni glân fod wrth wraidd yr Undeb Ewropeaidd ôl-COVID-19 ac mai nawr yw’r amser i gyflymu gweithrediad mesurau gwyrdd ar gyfer adferiad economaidd.

Rhaid i 2021 fod yr amser ar gyfer gweithredu i gyflymu gweithredu mesurau ar gyfer effeithlonrwydd ynni a datblygu cynaliadwy yn Ewrop. Dyma'r neges a gyfleuodd Llywydd EESC Christa Schweng a'r Comisiynydd Ynni Ewropeaidd Kadri Simson yn y drafodaeth ar gyflwyniad Rhaglen Waith 2021 y Comisiwn Ewropeaidd a'i flaenoriaethau ym maes ynni, a gynhaliwyd ym Mrwsel ac o bell ar 11 Chwefror 2021.

Pwysleisiodd Schweng, yn 2020 (o'i gymharu â 2019), yr amcangyfrifwyd bod y galw am ynni byd-eang wedi gostwng tua 5%, CO sy'n gysylltiedig ag ynni2 allyriadau 7%, a buddsoddiad ynni 18% ond yn gyffredinol roedd enillion mawr o argyfyngau economaidd byd-eang blaenorol wedi cyd-fynd â naid fawr mewn allyriadau. "Gellir disgwyl adlam debyg mewn allyriadau ar ôl yr argyfwng hwn oni wneir ymdrech i roi ynni gwyrdd wrth galon yr adferiad economaidd. Nawr yw'r amser i gyflymu trawsnewidiadau ynni glân, gwytnwch ynni a datblygu cynaliadwy," meddai.

Bydd gweithredu rhaglenni ariannol yr UE yn brydlon ac wedi'u targedu (Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, NextGenerationEU, Just Transition Plans) yn chwarae rhan allweddol yn adferiad yr UE ac wrth gyflawni targedau'r Fargen Werdd Ewropeaidd. "Mae'n bwysig tanlinellu nad mater technolegol yn unig yw'r trawsnewid ynni ond hefyd her gymdeithasol a gwleidyddol ddofn. Rhaid rhoi ystyriaeth ddyledus, yn enwedig yng nghyd-destun argyfwng COVID-19, i effaith wirioneddol y camau a gymerwyd yn y sector ynni ar fywyd dinasyddion a busnes. " Dyna pam ei bod yn bwysig bod sefydliadau cymdeithas sifil yn ymwneud â pharatoi'r cynlluniau adfer cenedlaethol.

O'i rhan hi, disgrifiodd Simson 2020 fel blwyddyn anodd, ddigynsail ac aflonyddgar ond hefyd blwyddyn arloesol ar gyfer ynni yn Ewrop: "Bron i flwyddyn yn ôl, cynigiodd y Comisiwn Strategaeth Bargen Werdd Ewropeaidd newydd ar gyfer Ewrop. A chyda hi, fe wnaethom osod y nod Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Mae'r aelod-wladwriaethau bellach wedi cymeradwyo'r amcan hwn. "

Wrth edrych ymlaen, soniodd, er mai 2020 oedd blwyddyn y strategaethau a’r gweledigaethau, mai 2021 fyddai’r flwyddyn gyflawni, gyda sawl cynnig deddfwriaethol allweddol ar ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni, perfformiad ynni adeiladau, allyriadau methan a’r farchnad nwy, i fod a fabwysiadwyd ym mis Mehefin: "Fel y cyhoeddwyd yn Rhaglen Waith 2021 y Comisiwn, bydd y pecyn" Fit for 55 "yn cynnwys pum cynnig deddfwriaethol sy'n adolygu deddfwriaeth ynni bresennol er mwyn torri allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% o'i gymharu â lefelau 1990, fel y penderfynwyd yn y Cynllun Targed Hinsawdd ym mis Medi y llynedd. I'r perwyl hwn, mae angen i'r gyfran ynni adnewyddadwy gynyddu i 38-40% erbyn 2030. "

Gan bwysleisio pwysigrwydd y cydweithrediad rhwng yr EESC a’r Comisiwn, ychwanegodd Ms Simson y gallai aelodau’r Pwyllgor chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni’r nodau hyn, gan y bydd arbenigedd chwaraewyr busnes a chymdeithas sifil yn werthfawr yn y broses o flaenoriaethu ynni a’r hinsawdd. prosiectau yn y Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a'r Cynlluniau Pontio Cyfiawn.

Yn hyn o beth, cyfeiriodd Baiba Miltoviča, llywydd Adran Trafnidiaeth, Ynni, Seilwaith a'r Gymdeithas Wybodaeth (TEN) EESC, at yr angen i gydlynu gwaith ymhlith sefydliadau'r UE a phwysigrwydd dimensiwn cymdeithasol a chymdeithasol y trawsnewid ynni. : "Mewn llawer o farnau EESC, mae aelodau adran DEG wedi trafod tlodi ynni, sydd wedi dod yn fater pwysig yng ngoleuni'r pandemig COVID-19. Mae tlodi ynni yn enghraifft o anghyfiawnder cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Y risg yw bod y rhai mewn ynni bydd tlodi yn y pen draw yn talu am y polisïau trosglwyddo ynni ac ynni. Mae angen i ni wneud mwy yn hyn o beth ".

I gael rhagor o wybodaeth am y TEN gweithgareddau'r adran, edrychwch ar y wefan.

Parhau Darllen

ynni

Mae diwydiannau niwclear Canada ac Ewrop yn bartner i hyrwyddo ynni glân a niwclear newydd

cyhoeddwyd

on

Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) a Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i gydweithio mewn niwclear a hyrwyddo technolegau niwclear glân, arloesol ac uwch. Bydd y cytundeb hwn yn cryfhau ymdrechion y ddwy gymdeithas i hyrwyddo datblygiad, cymhwysiad a defnydd ynni niwclear i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd.

“Rydym yn gyffrous i arwyddo’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn gyda FORATOM,” meddai Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol CNA, John Gorman. “Mae ynni niwclear eisoes yn gwneud cyfraniadau pwysig i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Bydd y cytundeb hwn yn gweithio i sicrhau bod niwclear yn rhan o'r gymysgedd ynni glân i gwrdd â'r her newid yn yr hinsawdd ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd ”

“Mae newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang” ychwanega Yves Desbazeille, Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM. “Dyma pam ei bod yn bwysig bod pob rhanbarth o’r byd yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i atebion. Gyda'n gilydd, byddwn yn gallu anfon neges gydlynol at ein llunwyr polisi gyda'r nod o ddangos y rôl bwysig y gall gwahanol dechnolegau niwclear ei chwarae ”.

Dywed Massimo Garribba, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol DG Energy yn y Comisiwn Ewropeaidd: “Rydym yn croesawu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd rhwng FORATOM a’r CNA. Mae hyn yn cadarnhau eu parodrwydd i feithrin cydweithredu rhwng diwydiant a diwydiant ar ddefnyddio ynni niwclear yn ddiogel, yn enwedig yng nghyd-destun blaenoriaethau datgarboneiddio - mater y mae'r UE wedi ymrwymo'n fawr iddo ”

“Mae angen niwclear arnom i gyrraedd net-sero erbyn 2050,” meddai’r Anrhydeddus Seamus O’Regan Jr., Gweinidog Adnoddau Naturiol Canada. “Rydym yn gweithio gyda'n cymheiriaid rhyngwladol i ehangu technolegau niwclear yn ddiogel, fel SMRs, a chyrraedd ein nodau newid yn yr hinsawdd.”

Mae cydweithrediad niwclear Canada-Ewropeaidd yn mynd yn ôl ddegawdau. Mae adweithyddion CANDU Canada wedi bod mewn gwasanaeth yn Rwmania ers bron i 30 mlynedd. Ar yr un pryd, mae cwmnïau Ewropeaidd wedi darparu cydrannau i sector niwclear Canada ac yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol am y wybodaeth dechnoleg. Disgwylir i ddatblygiad technolegau niwclear newydd ac arloesol, fel SMR's, wella'r cydweithrediad rhwng Ewrop a Chanada ymhellach.

Mae'r MOU yn mynd i'r afael â'r angen am fwy o ddeialog ac archwilio rôl niwclear mewn stiwardiaeth amgylcheddol effeithiol. Mae'n cynnwys:

  • eiriol dros gynnwys ynni niwclear yn fwy eglur ac amlwg ym mholisïau ynni ac amgylcheddol Ewrop a Chanada, gan gynnwys cyllid cynaliadwy (tacsonomeg);
  • cefnogaeth ar gyfer arloesi mewn ynni niwclear, yn benodol datblygu a defnyddio adweithyddion modiwlaidd bach ac adweithyddion datblygedig;
  • Nodi a gweithredu mentrau lle gallai FORATOM a CNA weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo niwclear fel ffynhonnell ynni glân i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd, lleihau allyriadau a gwella ansawdd bywyd.

Mae Canada yn gartref i 19 o adweithyddion pŵer niwclear, sy'n cynhyrchu trydan glân, dibynadwy, sy'n cynrychioli 15 y cant o gyfanswm trydan y wlad. Bob blwyddyn yng Nghanada, mae ynni niwclear yn osgoi 80 miliwn tunnell o allyriadau CO2 trwy ddisodli tanwydd ffosil; yn cefnogi 76,000 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol; ac yn cyfrannu $ 17 biliwn mewn cynnyrch mewnwladol crynswth.

Mae pŵer niwclear yn cynhyrchu tua 26 y cant o drydan yr Undeb Ewropeaidd mewn 13 gwlad gyda 107 o adweithyddion (sy'n mynd hyd at 141 os ydym yn cynnwys holl aelodau FORATOM y tu allan i'r Swistir, y DU a'r Wcráin) sy'n darparu 50% o drydan carbon isel. Mae'r diwydiant yn cefnogi dros filiwn o swyddi (uniongyrchol, anuniongyrchol a chymell) ar draws y cyfandir gyda throsiant o € 100 biliwn y flwyddyn.

Gallwch ddarllen y MOU  ewch yma.

Ynglŷn â'r CNA
Er 1960, Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) fu llais cenedlaethol diwydiant niwclear Canada. Gan weithio ochr yn ochr â'n haelodau a phob cymuned o ddiddordeb, mae'r CNA yn hyrwyddo'r diwydiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn gweithio gyda llywodraethau ar bolisïau sy'n effeithio ar y sector ac yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r gwerth y mae technoleg niwclear yn ei gynnig i'r amgylchedd, yr economi a bywydau beunyddiol Canada. .

Amdanom FORATOM
FORATOM yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant niwclear yn Ewrop ym Mrwsel. Mae'n gweithredu fel llais diwydiant niwclear Ewrop mewn trafodaethau polisi â sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys 15 o gymdeithasau niwclear cenedlaethol sy'n weithredol ledled Ewrop a'r cwmnïau y maent yn eu cynrychioli, a phedwar aelod corfforaethol, y cwmni ynni Tsiec, CEZ, Fermi Energia yn Estonia, NUVIA yn Ffrainc a'r cwmni ynni o Wlad Pwyl, PGE EJ 1. Cynrychiolir mwy na 3,000 o gwmnïau, gan gefnogi tua 1,100,000 o swyddi.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd