Cysylltu â ni

ynni

Ailddiffinio hydrogen adnewyddadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd hydrogen adnewyddadwy yn chwarae rhan ganolog yn nhaith Ewrop i niwtraliaeth hinsawdd, fodd bynnag mae angen pragmatiaeth ar y sector hwn, sydd â chymaint o botensial, i sicrhau ei fod yn hyfyw ac yn gystadleuol.

Roedd yr UE, ar un adeg, yn arwain datblygiad hydrogen o’r blaen ond ers hynny mae cyfandiroedd eraill wedi dal i fyny ac eisoes wedi pasio deddfwriaeth i gymell ac amddiffyn eu cynhyrchiad.

Daeth Deddf Gostyngiadau Chwyddiant yr Unol Daleithiau, er enghraifft, i rym ym mis Awst gan gyflwyno credydau treth a ystyriwyd mor hael â hynny cynyddodd cyfrannau mewn cwmnïau hydrogen o leiaf 75% yn dilyn y cyhoeddiad.

Mae’r Ddeddf yn cadw’r toriadau treth uchaf ar gyfer allyriadau hydrogen gwirioneddol sero – gan sianelu adnoddau cyhoeddus i atebion gwyrdd ar sail “technoleg niwtral”.  

Mae cymhelliant $3/kg y Ddeddf Lleihau Chwyddiant ar gyfer hydrogen di-garbon yn gwneud hydrogen gwyrdd yn rhatach na llwyd a bydd yn sbarduno ffyniant yn y ffurfiau mwyaf cost-effeithiol o hydrogen adnewyddadwy. Mae hyn hefyd yn golygu y gallai cost hydrogen gwyrdd a fewnforir i Ewrop fod yn is nag y gall unrhyw gynhyrchydd Ewropeaidd ei gyfateb.

Yn Ewrop, dim ond ar gyfer Tanwyddau Adnewyddadwy o Darddiad Anfiolegol neu RNBBO fel y'u gelwir ar gyfer tanwyddau sy'n seiliedig ar hydrogen y mae cymhellion tanwydd hydrogen o dan Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy (RED) yr UE yn cael eu cadw. Gwneir y rhain o drydan carbon isel gan ddefnyddio proses electrolysis. Er bod RNBBOs yn cynnig addewid mawr nid oes unrhyw reswm i gredu mai dyma'r unig ateb neu hyd yn oed yr ateb mwyaf cynaliadwy i ddarparu hydrogen di-garbon ledled yr UE.

Dadleuwyd y byddai'n dda gan y Comisiwn Ewropeaidd ddeall, a chydnabod, botensial enfawr hydrogen adnewyddadwy datblygedig sy'n deillio o borthiant gwastraff cynaliadwy ac ehangu'r ffynonellau hydrogen a all gystadlu o dan yr ymbarél gwyrdd y tu hwnt i RNBBOs yn unig. 

hysbyseb

Gellir gwneud hydrogen adnewyddadwy o nifer o ffynonellau gwyrdd gan gynnwys gwynt, solar, niwclear, ynni dŵr, llanw, geothermol a biomas. O'r rhain, efallai mai'r mwyaf dadleuol yw biomas. 

Mae gan lawer o weithredwyr amgylcheddol wrthwynebiad llwyr i ddefnyddio coed i gynhyrchu ynni sydd, yn eu barn nhw, yn ysgogi datgoedwigo, gan gynnig yn lle hynny y dylai tir amaethyddol gael ei neilltuo ar gyfer bwyd yn hytrach na chynhyrchu tanwydd.

Fodd bynnag, dadleuwyd nad dyma’r darlun llawn: yn gynyddol, gwelwn botensial enfawr hydrogen datblygedig sy’n seiliedig ar fiomethan o borthiant tra-gynaliadwy fel gwellt a gweddillion gwastraff amaethyddol eraill. 

Pan fydd cynhyrchu wedi'i gefeillio â dal a storio carbon, maent gyda'i gilydd yn sicrhau proffil cynaliadwyedd sy'n well na phroffil yr RFNBOS, hyd yn oed carbon negatif net. Yn ogystal, maent yn cynhyrchu llawer iawn o hydrogen allyriadau sero cynaliadwy a fydd yn helpu i gyflawni amcanion cyffredinol yr UE ar gyfer hydrogen a sicrhau bod amcan “Repower EU” o gynhyrchu 35 bcm o fiomethan yn cael ei weithredu yn y modd mwyaf cynaliadwy a charbon-effeithlon posibl.

Fel rhan o y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy (RED), fe ddylai’r Comisiwn Ewropeaidd, dywedwyd, ailddiffinio’r term “hydrogen adnewyddadwy” trwy Ddeddf Ddirprwyedig y Comisiwn a mynd i’r afael ag a fydd unrhyw ffurfiau di-RFNBO o hydrogen adnewyddadwy yn cael yr un driniaeth â RNBBOs. 

Mae’r fframwaith presennol yn rhoi blaenoriaeth fawr i’r gymuned RNBBOs, sydd, ar ôl blynyddoedd o fuddsoddiad a chymorthdaliadau enfawr, wedi ystumio’r farchnad, yn ôl y sôn.

Dywedodd ffynhonnell yn y sector ynni, “Mae'r UE yn ceisio amddiffyn sector drud na fydd yn cyrraedd targedau dymunol y bloc. Mae hyn yn atal marchnad agored ar gyfer y technolegau adnewyddadwy datblygedig newydd sy’n newid yn gyflym.”

Mae gan RNBBOs broblem ychwanegol, a dyna'r cysyniad o ychwanegedd. Mae'r cymal 'ychwanegedd' RED yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr warantu cydberthynas fesul awr rhwng cynhyrchu trydan adnewyddadwy a chynhyrchu hydrogen trwy electrolysis i sicrhau defnydd sefydlog o'r grid trydan. Oherwydd natur ysbeidiol trydan gwynt a ffotofoltäig, dim ond ar adegau penodol (hynny yw, pan fydd y gwynt yn chwythu) y gellir gwneud RNFBOs, sy'n cael eu gwneud â thrydan adnewyddadwy, a rhaid iddynt gael eu gallu i gyfateb i'r pŵer adnewyddadwy sydd ar gael er mwyn osgoi tagfeydd grid.

Mae ffynonellau mewnol yn dweud y gallai'r Comisiwn ddileu'r cymal 'ychwanegol' hwn o blaid targed misol a fyddai'n caniatáu i “RFNBOs” gael ei wneud yn rhannol o drydan sy'n seiliedig ar danwydd ffosil.

Ar ôl llawer o oedi, mae'r Ddeddf Ddirprwyedig hon gan y Comisiwn bellach ar fin digwydd. Ar hyn o bryd, dim ond RNBBOs sydd â mandad arbennig, ond diffinnir hydrogen adnewyddadwy yn ehangach fel hydrogen a gynhyrchir trwy electrolysis dŵr (mewn electrolyser, wedi'i bweru gan drydan sy'n deillio o ffynonellau adnewyddadwy), neu trwy ddiwygio bio-nwy neu drosi biomas yn fiocemegol, os yw’n cydymffurfio â’r meini prawf cynaliadwyedd a nodir yn Erthygl 29 o Gyfarwyddeb (UE) 2018/2001 Senedd Ewrop a’r Cyngor. 

Mae gan y Comisiwn ddewis hollbwysig ger ei fron ynghylch a ddylid gorfodi golwg gymharol gul ar ddyfodol hydrogen Ewrop neu ganiatáu i set eang o ffynonellau hydrogen adnewyddadwy a chynaliadwy gystadlu i ddarparu hydrogen allyriadau sero cost-effeithiol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd