Cysylltu â ni

Frontpage

Astana Aspires 2017 EXPO

RHANNU:

Daeth y llwyddiant mewn cystadleuaeth galed gyda chystadleuydd profiadol a pharatowyd yn dda - dinas Liège yng Ngwlad Belg - yn cynnig y thema "Dod â phobl ynghyd '. Fodd bynnag, mewn pleidlais gudd o 161 o gynrychiolwyr cafodd Astana y nifer llethol o bleidleisiau (103- 44).

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth y llwyddiant mewn cystadleuaeth galed gyda chystadleuydd profiadol a pharatowyd yn dda - dinas Liège yng Ngwlad Belg - yn cynnig y thema "Dod â phobl ynghyd '. Fodd bynnag, mewn pleidlais gudd o 161 o gynrychiolwyr cafodd Astana y nifer llethol o bleidleisiau (103- 44).

Heb os, roedd yna nifer o ffactorau, gan gyfrannu at y fuddugoliaeth: chwaraeodd record Astana fel gwesteiwr ar gyfer Uwchgynhadledd OSCE 2010 a Gemau Gaeaf Asiaidd 2011 VII ran i sicrhau'r llwyddiant newydd hwn.

Gan ymateb i’r fuddugoliaeth dywedodd Dirprwy Brif Weinidog Kazakhstan Kairat Kelimbetov ei fod yn cefnogi ymchwil ym maes ynni’r dyfodol trwy greu cronfa EXPO-2017 arbennig (62 miliwn ewro), a ddyrannwyd i ymdrechion gwyddonol ar ddatblygu ffynonellau adnewyddadwy o ynni mewn mwy na 70 o wledydd sy'n datblygu.

hysbyseb

Yn ôl adroddiadau, mae awdurdodau Kazakh yn bwriadu gweithredu cynlluniau ar gyfer ysgogi diwydiannau prosesu. Mabwysiadodd y llywodraeth bolisi o ddiwydiannu cyflym yn gwella cyflwyno diwydiannau newydd gan arwain at dwf yn y defnydd o ynni. Er gwaethaf Kazakhstan mae 4% o gronfeydd ynni'r byd yn manteisio ar ei gydran glo yn bennaf, mae'r polisi i rannu mewn ffynonellau ynni adnewyddadwy (RES) wedi cynyddu i 11%. Mae'r awdurdodau'n disgwyl, gyda datblygu ynni adnewyddadwy ledled y byd, y bydd y technolegau cyfatebol yn fwy fforddiadwy.

Yn symbolaidd, bydd yr ardal arddangos yn cael ei darparu gan ffynonellau ynni adnewyddadwy yn unig, gan drosi Astana yn ddinas fodel y dyfodol. Bydd cyflwyno cyflawniadau'r egni amgen yn EXPO-2017 yn ehangu gorwelion adnewyddadwy ymhellach yn Kazakhstan ac yn fyd-eang.


Y ffactor pendant, wrth ddadansoddi dewis "Ynni ar gyfer y dyfodol" BIE, yw'r prinder ynni sy'n gorfodi pwerau'r byd i geisio ffyrdd newydd o ddatrys y broblem hon.

hysbyseb

Yn ystod chwarter nesaf y ganrif bydd y ddynoliaeth yn wynebu dau fygythiad byd-eang ar yr un pryd: prinder adnoddau ynni a thrychineb amgylcheddol, yn ôl yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA).

Byddai'r penderfyniad i ddangos cyflawniadau gorau dynolryw wrth ddatblygu ynni gwyrdd i'w gynnal mewn gwlad yr oedd ei heconomi yn hanesyddol ddibynnol ar lo yn dod yn brif "uchafbwynt" y digwyddiad sydd i ddod, gan sicrhau Kelimbetov.

Mae awdurdodau Kazakhstan - gwlad ifanc 20 mlynedd ym mis Rhagfyr 1991 yn torri i ffwrdd o'r Undeb Sofietaidd, - wedi mabwysiadu'r thema ynni yn fwriadol i ddenu barn y cyhoedd at y problemau cysylltiedig.

Fodd bynnag, mae'r digwyddiadau blaenorol - OSCE a Gemau Gaeaf Asiaidd - yn anghymar â chynnal EXPO a allai ddenu tua phum miliwn o ymwelwyr a thua dwsin o sefydliadau rhyngwladol.

Am y foment nid yw Astana ei hun yn cyfrif hyd yn oed miliwn o drigolion!

Bydd yr EXPO-2017 yn Astana gan gynnwys arian a fenthycwyd yn costio 1.2 biliwn ewro. O'r rhain, bydd 250 miliwn ewro yn cael ei ddyrannu o gyllideb y wladwriaeth i baratoi'r lleoliad. Cyfran y llew o gyllid, tua biliwn o ewro sydd ei angen ar gyfer adeiladu neuaddau, gwestai a seilwaith.

Mae yna rai sy'n amheus ynglŷn â thraddodiad EXPO's. Yn yr Almaen, roedd y digwyddiad yn golled oherwydd bod yr ymwelwyr yn pleidleisio yn is na'r disgwyl. Roedd stori methiant ariannol yn annog Ffrainc i beidio â chymryd her gan wrthod y sioe. Er na ddylai un leihau'r effaith economaidd trwy elw uniongyrchol yn unig. Yng Nghanada roedd y costau'n drawiadol ond roedd twf cysylltiedig twristiaeth ryngwladol yn ategu'r gyllideb ac yn dod â'r elw trawiadol hefyd.


Ond ymhlith y buddiolwyr mae nid yn unig gwesteion, ond cyfranogwyr unigol. Mae hynny'n achos o elw 10 gwaith o'r Iseldiroedd wrth arddangos yn yr Almaen: o fuddsoddiad 35 miliwn ewro i elw o 350 miliwn!

Mae disgwyliadau Kazakhs yn hedfan yn uchel yn awyddus i ddenu symiau sylweddol o fuddsoddiad preifat ar gyfer adeiladu cyfleusterau arddangos a seilwaith newydd. Mae'r digwyddiad sydd i ddod yn cael ei ystyried yn ysgogiad i ddatblygiad y ddinas. Mae'r tir ar gyfer adeiladu'r Ganolfan Expo yn y dyfodol gyda datblygiad isadeiledd y ddinas eisoes wedi'i ddewis: 113 hectar, y mae 25 hectar ohono - yw'r cymhleth ei hun, a dyrennir y gweddill ar gyfer parcio, adeiladu awyr agored a dinas EXPO-2017.

Fodd bynnag, camgymeriad fyddai lleihau'r EXPO i elw a buddsoddiadau - mae yna elfen artistig gref iddo! Ymhlith y campweithiau a ysbrydolwyd gan EXPO's mae 'Crystal Palace' yn Hyde Park yn Llundain a 'Tour d'Eiffel' ym Mharis. Ar ôl eu comisiynu ar gyfer yr arddangosfa daethant yn symbolau ac yn rhan annatod o dirwedd y priflythrennau, yn atyniadau go iawn i bererinion diwylliannol o bob cwr o'r byd. Mae'r traddodiad hwn yn caniatáu rhagweld y bydd Astana yn cael cyfle i addurno'i hun unwaith eto.

Ar hyn o bryd mae'r brifddinas yn aros fel safle adeiladu aruthrol sy'n tyfu o hyd ac yn cyflwyno darnau o bensaernïaeth fodern sy'n gysylltiedig â'r digwyddiadau rhyngwladol sylweddol. Mae'r penseiri a gydnabyddir yn rhyngwladol Kisho Kurokawa a Norman Foster eisoes wedi cymryd rhan yn y gwaith o greu ei broffil modern.

Mae'r ddinas yn chwilio am greadigaethau newydd ac mae pawb yn disgwyl ymlaen yn edrych ymlaen!

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb




Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd