Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

trafodaethau buddsoddiad yr UE gyda Tsieina a ASEAN

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

euflag-353x265Mabwysiadodd gweinidogion y Cyngor Materion Tramor (Masnach) heddiw (18 Hydref) fandadau a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd drafod cytundebau buddsoddi gyda Tsieina a aelod-wledydd Cymdeithas Cenhedloedd De Ddwyrain Asia (ASEAN) (Brunei Darussalam, Myanmar / Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Gwlad Thai a Fietnam).

Trafodaethau buddsoddi UE gyda Tsieina

Cytundeb buddsoddi UE-China fyddai cytundeb buddsoddi annibynnol cyntaf erioed yr UE ers i fuddsoddiad uniongyrchol o dramor ddod yn gymhwysedd unigryw'r UE o dan Gytundeb Lisbon. Byddai'n symleiddio'r cytundebau amddiffyn buddsoddiad dwyochrog presennol rhwng Tsieina a 26 aelod-wladwriaeth i mewn i un testun cydlynol.

hysbyseb

Heddiw rhoddodd y Cyngor ei olau gwyrdd i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb buddsoddi UE-China ar sail y cyfarwyddebau negodi a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Mai 2013 (IP / 13 / 458). Mae Ewrop yn gobeithio y gellir lansio’r trafodaethau ar gyfer cytundeb buddsoddi gyda China yn Uwchgynhadledd yr UE-China y mis nesaf.

Prif amcanion cytundeb ar lefel yr UE yw:

  • Lleihau'r rhwystrau i fuddsoddi yn Tsieina ac, o ganlyniad, cynyddu llif buddsoddiad dwyochrog;
  • gwella amddiffyniad buddsoddiadau'r UE yn Tsieina yn ogystal â buddsoddiadau Tsieineaidd yn Ewrop;
  • gwella sicrwydd cyfreithiol ynghylch triniaeth buddsoddwyr yr UE yn Tsieina;
  • gwella mynediad ar gyfer buddsoddiadau Ewropeaidd i'r farchnad Tsieineaidd - mynd i'r afael â materion pwysig fel cyd-fentrau gorfodol y mae cwmnïau Ewropeaidd yn eu hwynebu ar hyn o bryd wrth fod eisiau buddsoddi yn Tsieina, a;
  • i gynyddu llif buddsoddiad yr UE-China yn y pen draw.

Mae llif masnach rhwng China a'r UE yn drawiadol, gyda nwyddau a gwasanaethau gwerth ymhell dros € 1 biliwn yn cael eu masnachu rhwng y ddau bartner bob dydd. Fodd bynnag, mae lefel bresennol y buddsoddiad dwyochrog ymhell islaw'r hyn y gellid ei ddisgwyl gan ddau o'r blociau economaidd pwysicaf ar y blaned. Dim ond 2.1% o Fuddsoddiad Uniongyrchol Tramor yr UE (FDI) sydd yn Tsieina. Er bod y ffigurau hyn ar gynnydd, mae hyn yn dal i gynrychioli llai na 3% o gyfanswm all-lif FDI y ddwy ochr. Mewn cymhariaeth, mae 30% o stociau'r UE yn yr Unol Daleithiau. Felly, mae potensial enfawr i ddatblygu cysylltiadau buddsoddi dwyochrog ymhellach.

hysbyseb

Cefndir

Ar ôl i Gytundeb Lisbon ddod i rym yn 2009, nododd Cyfathrebu'r Comisiwn ar bolisi buddsoddi Ewropeaidd yn y dyfodol a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2010 Weriniaeth Pobl Tsieina fel partner posibl y gallai'r UE fynd ar drywydd trafodaethau ar gyfer cytundeb buddsoddi annibynnol. Yn 14eg Uwchgynhadledd UE-China a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2012, cytunodd yr UE a China i symud tuag at drafodaethau ar gyfer cytundeb buddsoddi yn ymwneud â “phob mater sydd o ddiddordeb i’r ddwy ochr” a chadarnhawyd y parodrwydd hwn yn 15fed Uwchgynhadledd UE-China ym mis Medi 2012 .

Trafodaethau UE-ASEAN ar fuddsoddiad

Penderfynodd Gweinidogion y Cyngor Materion Tramor (Masnach) heddiw hefyd addasu’r cyfarwyddebau negodi sydd eisoes yn bodoli ar gyfer trafodaethau’r UE-ASEAN tuag at Gytundeb Masnach Rydd (FTA) i gynnwys darpariaethau buddsoddi ar ôl i fuddsoddiad ddod yn rhan o bolisi masnachol cyffredin yr UE yn dilyn dod i rym Cytundeb Lisbon. Bydd y penderfyniad yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd gwblhau agendâu negodi'r trafodaethau sydd eisoes yn mynd rhagddynt ar gyfer Cytundebau Masnach Rydd gyda Malaysia, Fietnam a Gwlad Thai trwy gynnwys amddiffyn buddsoddiad yn yr FTAs ​​hynny.

Gwnaed addasiad tebyg ym mis Medi 2011 i'r mandad negodi i ganiatáu trafodaethau cytundeb masnach rydd (FTA) gyda Singapore i gwmpasu amddiffyniad buddsoddiad ar ben rhyddfrydoli buddsoddiadau. Yn y cyfamser, daeth trafodaethau FTA â Singapore i ben ym mis Rhagfyr 2012 a chychwynnwyd y Cytundeb ar 20 Medi 2013 (IP / 13 / 849). Mae trafodaethau buddsoddi gyda Singapore yn parhau a gobeithio y byddant wedi dod i ben erbyn diwedd 2013.

Mae Cyngor y Gweinidogion bellach yn awdurdodi trafodaethau ar amddiffyn buddsoddiad gyda'r gwledydd ASEAN sy'n weddill, pan fydd y Cyngor yn cytuno i lansio trafodaethau unigol gydag aelod-wledydd ASEAN.

Cefndir

Ym mis Ebrill 2007 awdurdododd Cyngor y Gweinidogion y Comisiwn i ddechrau trafodaethau ar gyfer cytundeb masnach rydd gydag aelod-wledydd Cymdeithas Cenhedloedd De Ddwyrain Asia (ASEAN) (Brunei Darussalam, Myanmar / Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Gwlad Thai, a Fietnam) a mabwysiadu cyfarwyddebau negodi. Ym mis Rhagfyr 2009, awdurdododd y Cyngor y Comisiwn i fynd ar drywydd trafodaethau tuag at Gytundebau Masnach Rydd gyda gwledydd ASEAN unigol. Yn dilyn hynny, cychwynnodd trafodaethau â Singapore ym mis Mawrth 2010 (daeth i ben ym mis Rhagfyr 2012), gyda Malaysia ym mis Hydref 2010, gyda Fietnam ym mis Mehefin 2012 ac yng Ngwlad Thai ym mis Mawrth 2013.

Mae'r UE yn fuddsoddwr mawr ledled y byd

Yr UE yw prif westeiwr buddsoddiad uniongyrchol tramor y byd, gan ddenu buddsoddiadau gwerth € 225 biliwn o weddill y byd yn 2011 yn unig. Erbyn 2010 roedd stociau allanol FDI yn gyfanswm o € 4.2 triliwn (26.4% o'r stoc FDI byd-eang yn FDI) tra bod stociau mewnol yr UE yn cyfrif am € 3 triliwn (19.7% o'r cyfanswm byd-eang).

Sicrheir y buddsoddiadau hynny trwy Gytuniadau Buddsoddi Dwyochrog (BITs), a ddaeth i ben rhwng Aelod-wladwriaethau unigol yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE. Maent yn sefydlu'r telerau ac amodau ar gyfer buddsoddi gan wladolion a chwmnïau un wlad mewn gwlad arall ac yn sefydlu lefel o ddiogelwch sy'n rhwymo'n gyfreithiol er mwyn annog llif buddsoddi rhwng dwy wlad. Ymhlith pethau eraill mae BITs yn rhoi triniaeth deg, deg ac anwahaniaethol i fuddsoddwyr, amddiffyniad rhag camwahaniaethu anghyfreithlon a chyfeirio'n uniongyrchol at gyflafareddu rhyngwladol. Gwledydd yr UE yw prif ddefnyddwyr BITs yn fyd-eang, gyda chyfanswm o tua 1,200 o gytuniadau dwyochrog eisoes wedi'u cwblhau.

Ers i Gytundeb Lisbon ddod i rym yn 2009, mae buddsoddiad bellach yn rhan o bolisi masnachol cyffredin yr UE, cymhwysedd unigryw yr Undeb (Erthygl 207 TFEU). O ganlyniad, gall y Comisiwn Ewropeaidd ddeddfu ar fuddsoddiad. Yn ôl y Rheoliad ar Gytundebau Buddsoddi Dwyochrog, a fabwysiadwyd gan Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 12 Rhagfyr 2012 (IP / 12 / 1362), bydd Cytundebau Buddsoddi dwyochrog sydd ar hyn o bryd yn cynnig amddiffyniad buddsoddi i lawer o fuddsoddwyr Ewropeaidd yn cael eu cadw nes eu bod yn cael eu disodli gan gytundebau UE.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen

Democratiaeth

Diwrnod Rhyngwladol Democratiaeth: Datganiad ar y Cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Is-lywydd Dubravka Šuica

cyhoeddwyd

on


Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Democratiaeth heddiw (15 Medi), yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell
 (Yn y llun) a chyhoeddodd yr Is-lywydd Dubravka Šuica ddatganiad ar y cyd: “P'un a ydych chi'n poeni am newid yn yr hinsawdd, swyddi, yr economi, neu gyfiawnder hiliol a chymdeithasol, dim ond os ydych chi'n byw mewn democratiaeth y bydd eich llais yn cael ei glywed a bydd eich pleidlais yn cyfrif. Yn yr amseroedd heriol hyn, bydd yr UE yn parhau i fod yn gefnogwr diysgog a di-flewyn-ar-dafod i ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith ledled y byd ac o fewn yr UE.

"Mae angen ymdrechion ar y cyd, ynghyd â phersbectif newydd ar gefnogi democratiaeth sy'n cyflawni ar gyfer dinasyddion. Mae angen y gwaith hwn gartref. Mae hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, gan sicrhau bod rheolaeth y gyfraith a rhyddid y cyfryngau yn flociau adeiladu i greu gofod lle mae pob dinesydd yn teimlo'n rhydd ac yn rymus. Yn fwy nag erioed, mae'n rhaid i ni amddiffyn gallu cyfryngau rhydd a lluosog i ddarparu mynediad amserol i wybodaeth ddibynadwy a chywir, ac ymladd dadffurfiad. Byddwn yn parhau i weithio i wneud ein democratiaethau ein hunain yn fwy gwydn ac arloesol, gan elwa o'r cyfleoedd a gynigir gan dechnolegau newydd Byddwn yn creu mwy fyth o bosibiliadau i ymgysylltu â dinasyddion trwy ystod o ddulliau democratiaeth ystyriol.

"Mae Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd yn nodi mesurau i hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, cryfhau rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, a gwrth-ddadffurfiad. Ar draws y byd, rydym yn cynyddu ein cefnogaeth ariannol a gwleidyddol i'r rheini sydd, waeth beth fo'u rhyw neu gefndir, yn hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant democrataidd, sicrhau gwiriadau a balansau sefydliadol, a dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif. Rydym yn adeiladu cynghreiriau â phawb sydd wedi ymrwymo i gynnal hawliau a rhyddid cyffredinol, gyda llywodraethau democrataidd ond hefyd gyda sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil, seneddau, pleidiau gwleidyddol. , cyfryngau annibynnol, blogwyr, amddiffynwyr hawliau dynol ac actifyddion Eleni gwelwyd dechrau'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, cyfle unigryw ac amserol i ddinasyddion Ewropeaidd drafod heriau a blaenoriaethau Ewrop.

hysbyseb

"Mae'r Gynhadledd yn dod â dinasyddion i galon llunio polisïau yn yr UE. Rydym wedi ymrwymo i wrando ar Ewropeaid ac i ddilyn i fyny yr argymhellion a wnaed gan y Gynhadledd. Gall eu gweledigaeth yrru'r newid tuag at ddemocratiaeth sy'n addas ar gyfer y dyfodol. dim ond y dechrau yw hyn. Gyda hyn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, cryfach a mwy cyfartal i bawb, lle mae pawb yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu gwarchod a'u grymuso. Dyma sut y byddwn yn cryfhau ein democratiaethau. " 

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein

hysbyseb
Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Sut i wylio cyfeiriad Cyflwr yr Undeb 2021?

cyhoeddwyd

on

Bydd anerchiad 2021 Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Ewrop gan Lloeren o 9h CET, ar 15 Medi. Ar y Sianel EbS +, fe welwch yr araith yn ei fersiwn wreiddiol a'i drosleisio yn 24 iaith swyddogol yr UE. Ar y Sianel EbS, byddwch yn yr araith yn yr un fersiynau iaith, ond wedi'i gwella gyda lluniau darlunio. Bydd cyfeiriad Cyflwr yr Undeb hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw ar y gwefan swyddogol SOTEU yn ogystal ag ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Comisiwn Ewropeaidd: FacebookTwitterLinkedIn a YouTube. I gael gwybodaeth am y trosglwyddiad lloeren neu ar sut i wreiddio'r chwaraewyr byw i'ch gwefan, cysylltwch â'n Tîm AV. I gael gwybodaeth ar sut i ymgorffori'r nant ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cysylltwch â'n cyfryngau cymdeithasol team.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd