Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

GMO: Comisiwn yn gofyn i'r Cyngor gytuno ar gynnig i roi aelod-wladwriaethau mwy o sybsidiaredd ar dyfu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0 ,, 17053629_303,00Ar 26 Medi 2013, cyflwynodd Llys Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd ddyfarniad bod y Comisiwn wedi methu â gweithredu ar gais tyfu GMO a gyflwynwyd ddeuddeng mlynedd yn ôl yn 2001.

Yn unol â'r dyfarniad hwn, ar 6 Tachwedd gweithredodd y Comisiwn trwy gyfeirio'r cais tyfu at Gyngor y Gweinidogion. Mater i'r Gweinidogion yn awr yw cymryd swydd trwy fwyafrif cymwys ar y cais hwn. Roedd Asiantaeth Diogelwch Bwyd Ewrop eisoes wedi cyflwyno barn gadarnhaol ar y cais hwn yn 2005, 2006, 2008, 2011 a 2012, ym mhob un o'r chwe barn gadarnhaol.

Mae'r cais hwn yn 2001 yn dod o dan yr hen weithdrefn comitoleg cyn-Lisbon, sy'n golygu os nad yw'r Cyngor yn gallu crynhoi mwyafrif cymwys, naill ai o blaid neu yn erbyn yr awdurdodiad, yna mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Comisiwn roi'r awdurdodiad.

hysbyseb

Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn wedi gofyn am ddadl newydd yng Nghyngor y Gweinidogion am ei "gynnig amaethu" fel y'i gelwir y mae Senedd Ewrop eisoes wedi mabwysiadu ei farn a fyddai'n caniatáu i aelod-wladwriaethau gyfyngu neu wahardd tyfu GMOs ar eu tiriogaeth ar seiliau heblaw'r rhai sy'n ymwneud â risgiau i iechyd a'r amgylchedd.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd, Tonio Borg: "Dyletswydd sy'n rhwym o gydymffurfio â dyfarniad y Llys, mae'r Comisiwn wedi penderfynu heddiw i anfon penderfyniad drafft o awdurdodi indrawn 1507 i'r Cyngor: yn ystod y misoedd nesaf, gwahoddir gweinidogion i gymryd safbwynt ar y cais am awdurdodiad hwn ".

Parhaodd y Comisiynydd Borg: "Mae penderfyniad y Llys ar indrawn 1507 yn cadarnhau'r brys o gysoni rheolau awdurdodi Ewropeaidd llym a rhagweladwy ar gyfer tyfu GMO, gan ystyried cyd-destunau cenedlaethol yn deg. Tair blynedd yn ôl, cyflwynodd y Comisiwn gynnig, a gefnogwyd yn fras gan y Senedd a y Cyngor, i ddarparu datrysiad i'r cam cau presennol ar y broses awdurdodi. Felly, anogaf aelod-wladwriaethau i ymgysylltu a chefnogi cynnig y Comisiwn, fel y gall yr Arlywyddiaeth a'r Cyngor ffurfio cyfaddawd sy'n galluogi'r cynnig tyfu i symud ymlaen. "

hysbyseb

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn wedi gofyn am drafodaeth gyda'r aelod-wladwriaethau yn ystod y Cyngor Amgylcheddol a fydd yn cyfarfod ar 13 Rhagfyr 2013.

Cefndir

Datblygwyd yr indrawn a addaswyd yn enetig 1507 (indrawn Bt) i roi ymwrthedd i larfa gwyfynod niweidiol penodol ar gyfer indrawn fel y tyllwr corn Ewropeaidd. Ar hyn o bryd mae wedi'i awdurdodi yn yr UE ar gyfer defnyddiau bwyd a bwyd anifeiliaid, ond nid ar gyfer tyfu. Yn 2001, cyflwynodd y cwmni Pioneer gais i awdurdodi'r indrawn 1507 i'w drin o dan y Gyfarwyddeb (2001 / 18 / EC) ar ryddhau GMOs yn fwriadol i'r amgylchedd.

Yn 2007, cychwynnodd Pioneer weithred gyntaf am fethu â gweithredu gerbron Llys Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn y Comisiwn am beidio â chyflwyno penderfyniad i awdurdodi'r indrawn honno i bleidleisio i'r Pwyllgor Rheoleiddio. Caewyd y weithred hon gan y Llys yn dilyn cynnig y Comisiwn i'r Pwyllgor Rheoleiddio ym mis Chwefror 2009, am benderfyniad awdurdodi drafft. Fodd bynnag, methodd y Pwyllgor â rhoi barn. Yn 2010, lansiodd Pioneer ail weithred am fethu â gweithredu (achos T-164/10) yn erbyn y Comisiwn am beidio â chyfeirio, yn dilyn absenoldeb barn gan y Pwyllgor Rheoleiddio, at y Cyngor gynnig am benderfyniad awdurdodi, yn unol gyda'r weithdrefn comitoleg yn berthnasol ar y pryd1.

Ar 26 Medi 2013, cyhoeddodd y Llys Cyffredinol y dyfarniad mewn perthynas ag achos T-164 / 10 bod y Comisiwn wedi methu â gweithredu o dan Gyfarwyddeb 2001 / 18 / EC trwy beidio â chyflwyno i'r Cyngor gynnig o dan Erthygl 5 (4) o'r Comitoleg. Penderfyniad 1999 / 468 / EC.

Felly, yn unol ag Erthygl 266 o'r TFEU a dyfarniad y Llys, mae'r Comisiwn bellach yn cyflwyno cynnig am benderfyniad awdurdodi ar indrawn 1507 i'r Cyngor. Er mwyn sicrhau lefel uchel o ddiogelwch i iechyd a'r amgylchedd, mae'r penderfyniad awdurdodi wedi'i ddiwygio ychydig er mwyn cynnwys argymhellion a wnaed gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) yn 2011 a 2012 o ran amodau awdurdodi a monitro'r amgylchedd. o indrawn 1507.

Y cynnig tyfu

Mewn ymateb i gais hirsefydlog gan sawl aelod-wladwriaeth, cyhoeddodd y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2010 gynnig i Reoliad sy'n diwygio Cyfarwyddeb 2001 / 18 / EC ddarparu sail gyfreithiol i Aelod-wladwriaethau er mwyn penderfynu ar dyfu GMO ar seiliau heblaw y rhai sy'n seiliedig ar asesiad gwyddonol o risgiau iechyd ac amgylcheddol a gyflawnir ar lefel Ewropeaidd. Diolch i'r gwelliant hwn, bydd Aelod-wladwriaethau'n gallu cyfyngu neu wahardd tyfu GMO yn rhannol neu'r cyfan o'u tiriogaeth heb droi at ddiogelu cymalau nad ydynt hyd yma wedi cael cefnogaeth EFSA.

Mabwysiadodd Senedd Ewrop farn darllen gyntaf ar y cynnig ym mis Gorffennaf 2011. Yn y Cyngor, er gwaethaf ymdrechion Llywyddiaethau yn olynol, ac yn fwyaf arbennig Llywyddiaeth Denmarc yn 2012, ni ellid dod i gytundeb oherwydd safle blocio lleiafrif o aelod-wladwriaethau. Mae'r Comisiwn wedi dyfalbarhau yn ei ymdrechion i fynd i'r afael â phryderon yr aelod-wladwriaethau blocio hyn wrth ennill cefnogaeth mwyafrif helaeth yr aelod-wladwriaethau o blaid y cynnig.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd