Cysylltu â ni

Busnes

Nid yw un o dri fusnesau bach a chanolig oedd yn cael y cyllid y maent eu hangen yn 2013

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

darnau arianMae mynediad at gyllid yn dal i fod ymhlith prif bryderon mentrau bach a chanolig yr UE a chwmnïau iau a llai yw’r rhai yr effeithir arnynt waethaf, yn ôl yr arolwg Mynediad at Gyllid a ryddhawyd ar 14 Tachwedd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Canolog Ewrop. Ni lwyddodd tua thraean o'r busnesau bach a chanolig a arolygwyd i gael y cyllid llawn yr oeddent wedi cynllunio ar ei gyfer yn ystod 2013 ac roedd 15% o ymatebwyr yr arolwg yn gweld mynediad at gyllid yn broblem sylweddol i'w cwmnïau. Credai cwmnïau fod amodau cyllido banciau wedi gwaethygu yn ystod 2013, mewn perthynas â chyfraddau llog, cyfochrog a gwarantau gofynnol.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth: “Ers dechrau’r argyfwng, mae tystiolaeth wedi dangos yn gyson bod busnesau bach a chanolig yn wynebu rhwystrau mawr ac anghymesur i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnynt i oroesi a ffynnu. Dyma pam rydym yn cyflwyno'r rhaglen COSME, i ganolbwyntio ar hwyluso mynediad at gyllid i fusnesau bach a chanolig. Bydd COSME yn darparu cyfleuster gwarantu ar gyfer benthyciadau i fusnesau bach a chanolig hyd at a hyd yn oed dros € 150,000 ac rydym yn disgwyl y bydd oddeutu 2020 344 o gwmnïau’r UE o hyn tan 000 yn derbyn benthyciadau gyda chefnogaeth COSME. ”

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Adroddiad ar Fynediad i Gyllid Busnesau Bach a Chanolig (SAFE) yn 2013.

Porth rhyngrwyd Mynediad at Gyllid yr UE

MEMO / 13/980 Adroddiad ar y Cyd y Comisiwn / ECB: Mynediad at gyllid a dod o hyd i gwsmeriaid y problemau mwyaf dybryd i fusnesau bach a chanolig

hysbyseb

Cyfweliad â VP Tajani: "COSME i sbarduno mynediad i gredyd i fentrau bach"

Menter busnesau bach a chanolig COM-EIB wedi'i chymeradwyo gan y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref

Papur gwyrdd ar ariannu tymor hir

Gwrthodwyd ceisiadau am fenthyciad

Mae adroddiadau o wadiadau benthyciad yn tanlinellu canfyddiad negyddol cyffredinol busnesau bach a chanolig o bosibiliadau benthyca banc. Yn gyfan gwbl, ni lwyddodd tua thraean o'r busnesau bach a chanolig a arolygwyd i gael y cyllid benthyciad banc llawn yr oeddent wedi cynllunio ar ei gyfer yn ystod 2013. Gwrthodwyd 13% o'u ceisiadau am fenthyciad a derbyniodd 16% o'r cwmnïau lai nag y gwnaethant gais amdano. Yn ogystal, gwrthododd 2% y cynnig benthyciad gan y banc oherwydd eu bod yn gweld yr amodau yn annerbyniol. Ac roedd 7% o fusnesau bach a chanolig hyd yn oed yn rhy ddigalon i ofyn, oherwydd y disgwyliad y byddent yn cael eu gwrthod. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos cwmnïau ifanc: ni wnaeth 11% o'r rhai sydd wedi bod mewn busnes rhwng 2 a 5 mlynedd wneud cais am fenthyciad oherwydd gwrthod posibl.

Cwmnïau iau a llai yn dioddef

Yn wir, roedd cwmnïau iau a llai yn fwy tebygol o gael dim ond rhan o'r cyllid y maent yn gofyn amdano, neu o gael eu gwrthod yn llwyr. Roedd y gyfradd wrthod uchaf ymhlith microfusnesau a oedd yn cyflogi llai na 10 o bobl (18%) ac ymhlith busnesau bach a chanolig a oedd wedi bod yn weithredol am lai na 2 flynedd (28%). Mewn cymhariaeth, dim ond 3% o geisiadau benthyciad gan fentrau mawr (y rhai â 250 neu fwy o weithwyr) a wrthodwyd.

Profiadau busnesau bach a chanolig gyda benthyciadau ac ariannu ecwiti

Mae gofynion cyfochrog annigonol neu ofynion banc eraill fel gwarantau yn cael eu riportio amlaf yn rhwystr y mae cwmnïau'n ei wynebu wrth geisio cyllid banc, ac yna mae cyfraddau llog yn rhy uchel. Ond dim ond 5% o fusnesau bach a chanolig a ddefnyddiodd cyllid ecwiti, dewis arall, yng nghyfnod yr arolwg. Yn gyffredinol, mae busnesau bach a chanolig yn teimlo'n llai hyderus i siarad am gyllid gyda buddsoddwyr ecwiti neu gyfalaf menter nag y maent yn ei wneud gyda banciau. Y brif her sy'n ymwneud â'r ffynhonnell ariannu hon yw ei ddiffyg argaeledd neu brisiau yn rhy uchel. Dyma'n union lle bydd y rhaglen COSME newydd yn helpu trwy ysgogi'r cyflenwad o gyfalaf menter.

Mae amodau cyllido yn amrywio'n sylweddol ar draws yr UE

Soniwyd am fynediad at gyllid fel y broblem fwyaf dybryd gan 40% o fusnesau bach a chanolig yng Nghyprus, 32% yng Ngwlad Groeg, 23% yn Sbaen a Croatia, 22% yn Slofenia, 20% yn Iwerddon, yr Eidal a'r Iseldiroedd, o'i gymharu â 7% yn Awstria, 8% yn yr Almaen neu 9% yng Ngwlad Pwyl. Roedd cyfraddau gwrthod ceisiadau am fenthyciad hefyd ar eu huchaf yng Ngwlad Groeg a'r Iseldiroedd (31%), ac yna Lithwania (24%). Roedd Iwerddon (16%), Gwlad Groeg a Chyprus (15%) hefyd yn cyfrif am y gyfran uchaf o gwmnïau a oedd mor ddigalon fel na wnaethant hyd yn oed wneud cais am fenthyciad banc.

Daw 85% o'r holl fenthyciadau o fanciau o hyd

Roedd hanner y benthyciadau a gafwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf am lai na € 100,000. Mae busnesau bach a chanolig yn dal i ddibynnu'n gryf ar ariannu banc. Darparwyd 85% o fenthyciadau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf gan fanciau. Roedd mwy na hanner busnesau bach a chanolig yr UE a arolygwyd wedi defnyddio un neu fwy o gynhyrchion banc yn ddiweddar: roedd 32% o gwmnïau'n defnyddio benthyciadau banc a 39% yn defnyddio llinell credyd banc neu gyfleusterau gorddrafft. Benthyciadau banc hefyd yw'r opsiwn a ffefrir gan 67% o gwmnïau sy'n chwilio am ateb cyllido allanol i wireddu eu huchelgeisiau twf.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn brwydro yn erbyn problemau gyda mynediad at gyllid gan ddefnyddio'r Rhaglen newydd ar gyfer Cystadleurwydd Mentrau a Busnesau Bach a Chanolig (COSME). Yn rhedeg rhwng 2014 a 2020, COSME yw'r rhaglen gyntaf erioed i'r Comisiwn sydd wedi'i neilltuo'n benodol i gefnogi busnesau bach a chanolig. Bydd COSME yn darparu cyfleuster gwarant ar gyfer benthyciadau i fusnesau bach a chanolig. Bydd cyfleuster ecwiti y rhaglen hefyd yn ysgogi cyflenwad cyfalaf menter, gan ganolbwyntio'n benodol ar gam ehangu a thwf busnesau bach a chanolig. Yn ogystal, bydd cyllido ecwiti, opsiwn arbennig o bwysig i fentrau ifanc twf uchel, yn cael ei ysgogi.

Cefndir

Mae'r adroddiad yn darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, anghenion cyllido, mynediad at gyllid a disgwyliadau busnesau bach a chanolig, o gymharu â chwmnïau mawr, rhwng Ebrill a Medi 2013. Roedd yr arolwg ar fynediad i gyllid a chanolig busnesau bach, y mae'r adroddiad yn seiliedig arno. a gynhaliwyd rhwng 28 Awst a 14 Hydref ac a oedd yn cynnwys sampl o tua 15,000 o gwmnïau ar draws cyfanswm o 37 gwlad - gan gynnwys aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd eraill sy'n cymryd rhan yn y Rhaglen Entrepreneuriaeth ac Arloesi. Datblygwyd yr arolwg ar y cyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Canolog Ewrop. Er bod yr arolwg ledled yr UE wedi'i gynnal o'r blaen yn 2009 a 2011, o 2014 ymlaen bydd yn cael ei gynnal bob blwyddyn.

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd