Ymweliad Tajani â #Niger - gostyngiad 95% mewn llifoedd ymfudiad i Libya ac Ewrop diolch i bartneriaeth ac arian yr UE

| Gorffennaf 16, 2018

"Trwy gefnogaeth ariannol a phartneriaeth gref, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi helpu Niger i leihau llifoedd mudol i Libya a'r UE drwy dros 95%. Yn 2016, croesodd pobl 330,000 Niger a gyfeiriwyd yn bennaf at Ewrop trwy Libya. Yn 2017, aeth y rhif hwn i lawr i lai na 18,000, ac yn 2018 i gwmpas 10,000. Rhaid inni barhau i gefnogi Niger yn y cam hwn trwy gynnig yr holl gymorth posibl ar gyfer datblygiad economaidd, entrepreneuraidd a thechnolegol y wlad, "meddai Arlywydd Senedd Ewrop Antonio Tajani, cyn ei genhadaeth yn Niger ar 17 a 18 Gorffennaf.

"Mae Niger yn esiampl o'r llwyddiannau a gyflawnwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, diolch hefyd i'r defnydd gorau posibl o Gronfa Ymddiriedolaeth Affrica. Mae'r adnoddau'n mynd rhagddynt, ac mae angen priodweddau newydd i helpu'r wlad - ymhlith y tlotaf yn y byd - gwarchod ffiniau, rheoli llif mudo a gwarantu diogelwch. Nod fy ymweliad yw cryfhau'r bartneriaeth dda gyda Niger trwy gynnig cyfleoedd pendant ar gyfer twf economaidd trwy rwydwaith entrepreneuriaid, ymchwilwyr a sefydliadau rhyngwladol a fydd yn cyd-fynd â mi, "ychwanegodd Tajani.

Yn dilyn cais Llywydd Niger, Mahamadou Issoufou, bydd Tajani yn arwain cenhadaeth diplomyddiaeth economaidd yn Niamey gyda chynrychiolwyr o dros gwmnïau 30 Ewropeaidd, arbenigwyr mewn ymchwil ac arloesedd, a sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys FAO. Bydd y genhadaeth yn seiliedig ar bedwar piler: cydweithrediad gwleidyddol; hybu entrepreneuriaeth; ymchwil, arloesedd a throsglwyddiadau technoleg a chydweithrediad rhyngwladol.

Cydweithrediad gwleidyddol

Bydd Tajani yn cael ei dderbyn gan Arlywydd Issoufou, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Nigeria, Ousseini Tini a'r Prif Weinidog, Brigi Rafini, y bydd yn mynd i'r afael â materion diogelwch, rheoli ffiniau a rheoli llif mudo.

"Mae Niger yn gwneud gwaith ardderchog o gynnal degau o filoedd o ymfudwyr sy'n cael eu symud oddi wrth UNHCR a IOM o Libya. Mae angen cymorth ariannol newydd ar frys i barhau â'r gweithrediadau hyn. Y newydd Mae'n rhaid i gyfran 500 miliwn ar gyfer Cronfa Ymddiriedolaeth Affrica fynd i raddau helaeth i gefnogi ymdrechion y wlad hon. Mae angen diwygio rheoliad Dulyn hefyd i sicrhau bod ffoaduriaid a nodir mewn gwledydd tramwy yn cael eu dosbarthu'n gyfartal ymhlith holl wledydd yr UE. Mae'n annerbyniol bod y ffoaduriaid sy'n agored i niwed 1,700 wedi eu gwacáu yn Niger o Libya, dim ond ychydig dwsin sydd wedi eu derbyn gan ychydig o wledydd yr UE, "meddai Tajani.

Bydd yr Arlywydd Tajani yn mynychu cyfarfod o Siaradwyr Senedd y gwledydd Sahel 5 (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, a Chad). Mae cryfhau cydweithrediad rhwng gwledydd y Sahel wrth wraidd y cyfarfod hwn, gyda'r nod o gytuno ar sefydlogrwydd maethu'r rhanbarth, diogelwch, mewnfudo a datblygu. Yn ddiweddarach, bydd Tajani yn cyfarfod Ibrhaim Sani-Abani, Ysgrifennydd Cyffredinol Cen-sad, y Gymuned sy'n dwyn ynghyd 29 o wledydd Sahel-Sahara i drafod yn benodol sefydlogi a democratoli Libya.

Hybu entrepreneuriaeth

Mae'r ymweliad hefyd yn cynnig y cyfle i hyrwyddo cenhadaeth o ddiplomaeth economaidd gyda chyfranogiad mwy na deg ar hugain o gwmnïau, cymdeithasau busnes a chwmnïau Ewropeaidd sydd eisoes yn bresennol yn Niger. Y nod yw codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd buddsoddi, gwella'r hinsawdd fusnes a hwyluso cysylltiadau a chyfnewidfeydd â chwmnïau cynhyrchu a chyda awdurdodau'r wlad.

Yn hyn o beth, dywedodd y Llywydd: "Mae angen i Niger fuddsoddi mewn amaethyddiaeth, ynni adnewyddadwy a'r sectorau digidol. Ar gais yr Arglwydd Issoufou, rydym felly wedi dod â chwmnïau sy'n gweithredu'n bennaf yn y sectorau hyn ynghyd â chyfanswm trosiant o 80 biliwn. Datblygiad concrid cyntaf y fenter hon yw creu, a ddymunir gan lywydd Niger, o gyngor economaidd ymgynghorol parhaol a fydd â'r dasg o ddilyn y cyfarfodydd cychwynnol hyn a chysylltiadau â chwmnïau Ewropeaidd. "

Ymchwil, arloesedd a throsglwyddiadau technoleg

Mae trosglwyddo technolegau arloesol a thechnegau cynhyrchu yn hanfodol ar gyfer datblygu Niger. Dyna pam y bydd arbenigwyr ac ymchwilwyr yn dod gyda Tajani a fydd ar gael i awdurdodau Nigeria ac actorion cydweithredu lleol atebion pendant ym maes amaethyddiaeth dŵr isel, trawsnewid cynhyrchion amaethyddol, ac arloesi digidol. Bydd Tajani hefyd yn cyflwyno'r cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ym meysydd diogelwch, rheoli ffiniau, hedfan ac amaethyddiaeth a gynigir gan systemau UE, EGNOS, Galileo a Copernicus.

Cydweithrediad rhyngwladol

Bydd ymweliad y Llywydd hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau rhyngwladol megis Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO), yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU), y Banc Datblygu Affricanaidd (ADB) a'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB). Y nod yw cydweithio i helpu i gyflawni'r nodau datblygu cynaliadwy a osodir gan y Cenhedloedd Unedig.

Bydd cynrychiolwyr o'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) a'r Gyfarwyddiaethau Cyffredinol ar gyfer Datblygu a Chydweithredu, ar gyfer Ymchwil ac Ynni y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cymryd rhan yn y genhadaeth.

Cefndir

Yr Undeb Ewropeaidd yw un o'r cyfranwyr ariannol mwyaf gweithredol yn Affrica, diolch i ystod eang o offer a rhaglenni:

Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica

Nod Cronfa Ymddiriedolaeth Argyfwng yr Undeb Ewropeaidd yw hybu sefydlogrwydd yn Affrica trwy fynd i'r afael ag achosion gwreiddiau ansefydlogi, dadleoli gorfodi ac ymfudo afreolaidd.

Am y rheswm hwn, mae'r Gronfa Ymddiriedolaeth wedi addo ymrwymiad € 3.3bn yr UE hyd at dair rhanbarth allweddol o Affrica hyd yn hyn - y Sahel a Llyn Chad, Corn Affrica a Gogledd Affrica yn anelu at helpu mwy nag ymfudwyr 160,000 i gludo a chreu mwy na Swyddi 250.000 yn Affrica, gan gynnwys ymrwymiad o € 230m ym Niger, sef prif fuddiolwr Cronfa'r Ymddiriedolaeth, gan ganiatáu ar gyfer prosiectau gwahanol 11 i gynorthwyo gyda llywodraethu gwell ac atal gwrthdaro, gwell rheolaeth ymfudo a chyfleoedd economaidd a chyflogaeth gwell.

Diolch i gefnogaeth yr UE gan Gronfa'r Ymddiriedolaeth, mae'r Sefydliad Mudo Rhyngwladol wedi symud ymfudwyr 23,000, ers mis Ionawr 2017, o Libya i Nigeria ac yna'n dychwelyd iddynt, yn unol â'u dymuniad eu hunain, i'w gwlad wreiddiol. Mae dros ffoaduriaid bregus 1,700 a cheiswyr lloches wedi cael eu symud o Libya i Nigeria ers mis Tachwedd 2017.

Mae un o'r prosiectau 11, er enghraifft, yn buddsoddi € 6.9m o Gronfa Ymddiriedolaeth Affrica i wella'r broses o drosglwyddo o hyfforddiant i gyflogaeth i ferched ifanc a bechgyn yn rhanbarthau Zinder and Agadez. At hynny, amcangyfrifir bod mwy na 10 o entrepreneuriaid ifanc 9,000 wedi llwyddo i ddechrau eu gweithgarwch busnes eu hunain diolch i brosiectau'r Gronfa Ymddiriedolaeth yn Niger.

Yn dilyn Cyngor Ewropeaidd 28 a 29 Mehefin mae € 500m ychwanegol bellach wedi'i ddyrannu i'r Gronfa Ymddiriedolaeth.

Cliciwch yma i ddarllen mwy yng nghronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica yn Niger.

Cymorth dyngarol yr UE yn Affrica a phrosiectau eraill

Caiff cymorth yr UE ei sianelu'n bennaf trwy'r Gronfa Datblygu Ewropeaidd, yn awr yn ei argraffiad 11th sy'n dyrannu cyfanswm o € 596m i Niger am y cyfnod 2014-2020, sy'n cwmpasu pedair prif sector, gan gynnwys diogelwch bwyd, llywodraethu a seilwaith. Cyfanswm y cymorth dyngarol i Niger yn 2017 oedd € 42.6m yn cwmpasu cefnogaeth ar gyfer maethiad a chymorth bwyd i gamau gweithredu mewn ymateb i drais Boko Haram yn Diffa yn ogystal â chefnogi ffoaduriaid Malian yn Niger. Yn ogystal â chymorth yr Undeb Ewropeaidd, mae Niger hefyd yn elwa o raglenni rhanbarthol Gorllewin Affrica mewn meysydd penodol, gan gynnwys er enghraifft mewn systemau gwybodaeth a thrafnidiaeth yr heddlu. Yn 2015, lansiodd Senedd Ewrop gamau paratoadol hefyd gyda buddsoddiad o € 4.6m i wella iechyd nomadig yng ngogledd Niger a gogledd Mali.

Cliciwch yma i ddarllen mwy ar Gymorth Dyngarol yr UE yn Niger.

Cynllun buddsoddi'r UE ar gyfer Affrica

Lansiwyd y Cynllun Buddsoddiad Allanol (EIP) yn 2017 gyda'r bwriad o ddenu buddsoddiad preifat sylweddol yn Neighbourhood and in EU. Disgwylir y bydd yn buddsoddi € 44bn o fuddsoddiad trwy fewnbwn cychwynnol yr UE o € 4.1bn.

Bydd y Cynllun yn gwneud hynny trwy ddefnyddio arian cyhoeddus i leihau'r risg o fuddsoddiad preifat mewn sectorau allweddol ar gyfer datblygu economïau Affricanaidd fel benthyca ynni cynaliadwy neu fusnesau bach. Cyfunodd yr offerynnau raglenni 'cymysgu' a elwir yn yr UE (cyllideb € 2.6bn), sy'n cymysgu benthyciadau a grantiau gyda gwarant (cyllideb € 1.5bn).

Gwelodd y cynllun buddsoddi, er enghraifft, fuddsoddiad € 64m i mewn i blanhigyn ynni ynni hybrid yn Agadez yn Niger, gan ganiatįu cyflenwad trydan mewn ardaloedd gwledig y tu allan i'r grid o'r blaen ac adeiladu gweithfeydd pŵer solar yn Gorou Banda i gyflenwi'r maestrefi Niamey gan gynnwys hyfforddiant peirianwyr ifanc Affricanaidd mewn technoleg ffotofoltäig hefyd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy ar gynllun buddsoddi Allanol yr UE.

Mewnfudo

Mae Niger, er ei bod yn gymharol fach, yn ôl pob tebyg yn un o'r tir tramor mudol mwyaf pwysig ar gyfer llwybr canolog y Môr Canoldir tuag at yr UE. Amcangyfrifir bod tua 90% o ymfudwyr o Orllewin Affrica ar y ffordd i Libya ac Ewrop yn teithio trwy Niger.

Rhwng 2016 a 2017, gostyngwyd niferoedd yn sylweddol. Yn 2016 arsylwodd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) unigolion 333,891 sy'n ymadael trwy ffiniau Niger (yn bennaf i Libya). Yn 2017 gostyngodd y rhif i 17,634. Ymddengys bod y duedd sy'n lleihau yn cael ei gadarnhau gan amcangyfrifon 2018.

Mae mesurau cyfyngol a gymerwyd gan lywodraeth Niger i dorri i lawr ar ymfudiad afreolaidd, y sefyllfa sy'n bodoli yn Libya, a dychwelyd gwledydd Nigerien sy'n byw yn Algeria, wedi arwain at symud tuag at lwybrau mudol mwy dinistriol a darniog. Amcangyfrifir, o leiaf, bron i farwolaethau bron 500 (nifer sy'n debygol o fod yn llawer uwch) y flwyddyn yn anialwch Sahara yn Niger ac yn Algeria yn unig. Mae yna risgiau sylweddol hefyd o herwgipio ar gyfer pridwerthu a masnachu mewn pobl.

Ar hyn o bryd mae Niger yn cynnal ffoaduriaid 300,000 a phobl sydd wedi'u dadleoli yn ffoi rhag yr argyfwng mewn gwledydd cyfagos. Mae gwersylloedd ffoaduriaid wedi'u crynhoi yn rhanbarth de-ddwyreiniol Diffa a rhanbarthau gogleddol a gogledd-orllewinol Tahoua a Thillabery, lle mae argyfwng dyngarol mawr yn chwarae allan. Yn fwy penodol, yn ôl data UNHCR mae yna, o fis Ionawr 2018, 310,626 o bobl sy'n pryderu yn Niger. Oddi iddyn nhw, mae 129,520 yn bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol (IDP). Mae'r gweddill yn ddinasyddion nad ydynt yn Nigerien ac yn dod yn bennaf o Mali a Nigeria.

Cliciwch yma i ddarllen nodyn briffio UNHCR ar fewnfudo yn Niger.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, EU, Senedd Ewrop, Nigeria, byd

Sylwadau ar gau.