Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

| Tachwedd 8, 2018

Y ffilm fer Addewid i'r Tir ei ryddhau ar 5 Tachwedd ar sianel YouTube Tueddiad Taiwan, a gefnogir gan y Weinyddiaeth Materion Tramor, i dynnu sylw at rinweddau'r genedl fel partner byd-eang gwerthfawr wrth frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Wedi'i saethu ar leoliad ym Myanmar a'i isdeitlo mewn naw iaith gan gynnwys Saesneg, Japaneeg, Ffrangeg, Fietnam ac Indonesia, mae'r fideo dwy funud yn archwilio ymdrechion Taiwan i ddarparu ynni glân mewn ardaloedd anghysbell yng ngwlad De-ddwyrain Asia.

Adroddir y ffilm gan Hemyantong, wyth oed, ac mae'n olrhain sut mae ei fywyd wedi newid ers i'r Gronfa Cydweithrediad a Datblygu Rhyngwladol (TaiwanICDF) osod system pŵer solar yn ei bentref cartref yn Larkar yn Rhanbarth Sagaing.

Yn ôl y MOFA, mae'r fideo yn arddangos ymrwymiad Taiwan i hyrwyddo diogelu'r amgylchedd a thwf cynaliadwy ledled y byd trwy rannu ei arbenigedd datblygu a thechnolegol.

Wedi'i lansio yn 2016, cododd menter TaiwanICDF systemau minigrid solar mewn cymunedau gwledig yn rhanbarthau Sagaing a Magway Myanmar. Yn ôl sefydliad cymorth tramor mwyaf blaenllaw'r genedl, mae rhai cartrefi 560 wedi elwa o'r ymdrechion hyn.

Mae'r prosiect yn un o nifer o raglenni datblygu cynaliadwy a ddeddfwyd gan TaiwanICDF mewn cynghreiriaid diplomyddol a gwledydd partner ledled y byd. Mae ei waith cymorth parhaus yn Asia-Môr Tawel, Affrica, America Ladin a'r Caribî yn rhychwantu meysydd fel amaethyddiaeth, ynni glân, addysg, diogelwch bwyd a gofal iechyd.

Addewid i'r Tir yn rhan o ymgyrch MOFA ar thema Ymladd Newid yn yr Hinsawdd: Gall Taiwan Helpu gyda'r nod o dynnu sylw at awydd a gallu Taiwan i gymryd rhan yng Nghonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Taiwan

Sylwadau ar gau.