Datganiad gan yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans a'r Comisiynydd Věra Jourová ar 80fed pen-blwydd #Kristallnacht (Noson y Gwydr Broken)

| Tachwedd 8, 2018

80 mlynedd yn ôl yfory (9 Tachwedd), mae bywydau a hanes Iddewon yn Ewrop wedi newid am byth yn ystod un noson. Roedd gwrth-sefyd y wladwriaeth a noddir gan y wladwriaeth yn y drefn Natsïaidd yn sbarduno llofruddiaeth Iddewon, llosgi synagogau, a difetha busnesau Iddewig a thai Iddewig.

Cafodd tua thri deg mil o bobl Iddewig eu halltudio yn ystod y 'Kristallnacht', digwyddiad a oedd yn nodi dechrau'r Holocost ac amddifadu chwe miliwn o Iddewon. Heddiw, mae'n rhaid i ni beidio a myfyrio ar y digwyddiadau hyn, ac atgoffa ein hunain pam y mae'n rhaid i ni wneud popeth yn ein pŵer i atal hyn rhag digwydd eto.

Mae yna reswm dros fod yn wyliadwrus, er gwaethaf erchyllion ein gorffennol, mae datblygiadau diweddar yn dangos bod gwrthdemitiaeth yn dal yn bresennol yn ein cymdeithas; mae yna unigolion sy'n dal yn gwrthod bod y digwyddiadau hyn yn digwydd hyd yn oed. Mae pobl Iddewig yn dal i gael eu hymosod a'u bygwth ar strydoedd llawer o wledydd yr UE; mae lleferydd casineb yn parhau i gael ei ledaenu ac mae lle i leddfu trais, yn enwedig ar-lein. Dechreuodd casineb gyda geiriau a daeth i ben mewn trais. Ac yr ydym yn gweld y tueddiad hwnnw eto trwy'r llofruddiaethau syfrdanol yn Toulouse, Brwsel, Paris, a Copenhagen, ac yn fwyaf diweddar yn Pittsburgh yn yr Unol Daleithiau.

Ni allwn ganiatáu i'n cymdeithas ddioddef o amnesia ar y cyd. Mae gennym ddyletswydd i ddysgu'n barhaus i'n cenedlaethau ifanc am hyn a sut i dwyllo cythreuliaid mewnol Ewrop - fel nad oes neb yn anghofio. Dyna pam yr ydym wedi neilltuo arian ar gyfer cofio Ewropeaidd, a pham mae'r Comisiwn yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl am yr Holocost.

Er mwyn ymladd yn erbyn Antisemitism yn well, mae angen inni ei ddeall yn well hefyd. Dyna pam mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil i wella adrodd ar Antisemitism yn yr UE. Mae gennym Gydlynydd y Comisiwn ar frwydro yn erbyn Antisemitiaeth i gysylltu â chymunedau Iddewig a chryfhau'r cydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol, awdurdodau gwlad-wladwriaethau a sefydliadau anllywodraethol. Y prosiect Horizon 2020 'Seilwaith Ymchwil Holocaust Ewropeaidd' yw'r rhaglen ymchwil fwyaf a ariennir gan yr UE ar yr Holocost, gyda chyllideb o € 8 miliwn a nod o gryfhau'r rhwydwaith o ymchwil Ewropeaidd ar yr Holocost.

Ni ddylai pobl Iddewig byth ofyn eto eu hunain a oes ganddynt hwy neu eu plant ddyfodol yn yr Undeb Ewropeaidd. Ni ddylent byth ofyn cwestiwn a fydd yr awdurdodau yn sefyll ar eu hochr i warantu eu diogelwch. Ni ddylai unrhyw un ofth fynd i synagog neu wisgo kippah yn yr Undeb Ewropeaidd. Heddiw, fel pob dydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gadarn yn erbyn pob math o Antisemitism. Byddwn yn parhau i ymladd yn erbyn unrhyw ragfarn a stereoteipiau yn Ewrop, pwy bynnag y mae'n eu hystyried, a byddwn bob amser yn amddiffyn hawl pobl i ymarfer eu crefydd - pa un bynnag ydyw - yn rhydd ac heb ofn.

Cefndir

Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd ystod o gamau i fynd i'r afael â gwrth-semitiaeth, megis monitro sut y mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn mynd i'r afael ag Antisemitiaeth yn cael ei weithredu, ac yn arwain Aelod-wladwriaethau ar sut i fynd i'r afael â throseddau casineb gwrthisemitig a lleferydd casineb.

Yn 2015, Is-Lywydd Cyntaf Timmermans a phenododd y Comisiynydd Jourová Cydlynydd y Comisiwn ar ymladd Antisemitism i gysylltu â chymunedau Iddewig a chryfhau'r cydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol, awdurdodau gwlad-wladwriaethau a sefydliadau anllywodraethol.

Heddiw (8 Tachwedd), bydd Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr UE yn cyhoeddi data gan aelod-wladwriaethau ar ddigwyddiadau gwrthisemitig. Mae'n dangos nad yw cofnodi digwyddiadau o'r fath bob amser yn effeithiol nac yn debyg. Mae hyn yn cyfrannu at y diffyg adrodd ar faint, natur a nodweddion Antisemitism sy'n digwydd yn yr UE heddiw. Ar 10 Rhagfyr 2018, bydd Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr UE yn cyflwyno canlyniadau arolwg mawr ar brofiad a chanfyddiad cymuned Iddewig gwrth-semitiaeth yn yr UE.

Ar 8 a 9 Tachwedd 2018, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cynnal ei sesiwn hyfforddi flynyddol ar Antisemitism ar gyfer staff y Comisiwn, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth am y frwydr yn erbyn Antisemitism.

Yn fras i wrthsefyll lledaeniad lleferydd casineb yn Ewrop, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd Cod Ymddygiad yr UE ar wrthwynebu araith casineb anghyfreithlon ar-lein ym mis Mai 2016, gyda Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft.

Mwy o wybodaeth

Ymladd gwrth-semitiaeth

Trosolwg o'r data ar Antisemitism o Asiantaeth yr UE ar gyfer Hawliau Sylfaenol (ar gael ddydd Gwener 9 Tachwedd)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrth-semitiaeth, EU, Holocost, Israel

Sylwadau ar gau.