#SecurityUnion - UE yn cryfhau'r rheolau ar ffrwydron cartref ac yn ymladd yn erbyn ariannu terfysgwyr

| Mehefin 17, 2019

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dwy ffeil flaenoriaeth bwysig o dan yr Undeb Diogelwch sy'n cryfhau rheolau'r UE ar ragflaenwyr ffrwydron ac yn hwyluso mynediad at orfodaeth i wybodaeth ariannol.

Bydd y rheolau wedi'u hatgyfnerthu ar ragflaenwyr ffrwydron yn sicrhau mesurau diogelu a rheolaethau cryfach, gan gynnwys ar-lein, ar werthu a marchnata'r cemegau peryglus, a ddefnyddiwyd i gynhyrchu ffrwydron “cartref” mewn nifer o ymosodiadau terfysgol yn Ewrop. Bydd y mesurau newydd ar fynediad at wybodaeth ariannol yn galluogi gorfodi'r gyfraith i gael gwybodaeth ariannol bwysig ar draws ffiniau yn gyflym, gan eu helpu i ymladd yn erbyn troseddau difrifol a therfysgaeth yn fwy effeithiol.

Dywedodd y Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth Dimitris Avramopoulos: “Bydd terfysgwyr a throseddwyr yn ei chael hi'n llawer anoddach i gael eu dwylo ar gemegolion peryglus i gynhyrchu bomiau cartref neu arian i danio eu troseddau. Rwy'n falch o weld bod yr Undeb Diogelwch yr ydym wedi bod yn ei adeiladu dros y blynyddoedd diwethaf yn mynd rhagddo'n gyson a'n bod yn cau'r bylchau diogelwch mwyaf perthnasol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová: “Mae dilyn yr arian yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o frwydro yn erbyn troseddau cyfundrefnol a therfysgaeth. Mae ein hawdurdodau gorfodi cyfraith yn ennill offeryn pwysig i gael gwybodaeth ariannol yn gyflym i wella diogelwch ein dinasyddion a gwasanaethu cyfiawnder. ”

Dywedodd Julian King, Comisiynydd yr Undeb Diogelwch: “Mae mabwysiadu'r ddau fesur hyn yn gam pwysig ymlaen i gau'r gofod lle mae terfysgwyr yn gweithredu - gan ei gwneud yn anos iddynt gael y cemegau sydd eu hangen i wneud ffrwydron cartref, gan ei gwneud yn haws ar gyfer gorfodi'r gyfraith i fynd i'r afael ag ariannu terfysgwyr. Mae'n bwysig bod aelod-wladwriaethau bellach yn gweithredu'r mesurau hyn mor gyflym â phosibl. ”

Mae gan yr UE eisoes rheolau llym ar waith ar fynediad i sylweddau cemegol y gellir eu defnyddio i gynhyrchu ffrwydron cartref, ond bydd y Rheoliad newydd yn:

  • Gwahardd sylweddau ychwanegol: bydd dau gemegyn ychwanegol yn cael eu gwahardd: asid sylffwrig, sy'n gynhwysyn canolog ar gyfer cynhyrchu'r TATP ffrwydrol iawn (tri-perocsid tri-aseton); yn ogystal ag amoniwm nitrad, cemegyn a ddefnyddir yn bennaf fel gwrtaith.
  • Cryfhau trwyddedu a sgrinio: bydd yn ofynnol i awdurdodau cenedlaethol gynnal gwiriad manylach ar aelodau'r cyhoedd sy'n gwneud cais am drwydded i brynu sylweddau cyfyngedig. Yn benodol, bydd angen iddynt wirio cyfreithlondeb cais o'r fath a chynnal sgriniad diogelwch gofalus, gan gynnwys gwiriad cefndir troseddol ar yr ymgeisydd.

Bydd y mesurau newydd ar gyfer mynediad trawsffiniol i wybodaeth ariannol gan awdurdodau gorfodi'r gyfraith yn ategu fframwaith Gwrth-Gwyngalchu Arian yr UE tra'n sicrhau:

  • Mynediad amserol i wybodaeth: awdurdodau gorfodi'r gyfraith, Swyddfeydd Adfer Asedau ac awdurdodau gwrth-lygredd i gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth cyfrif banc sydd wedi'i chynnwys yn y cofrestrfeydd cyfrif banc canolog cenedlaethol. Mae'n rhaid i bob aelod-wladwriaeth sefydlu'r cofrestrfeydd hyn o dan newydd Rheolau Gwrth-Gwyngalchu Arian yr UE.
  • Gwell cydweithrediad: bydd y rheolau newydd hefyd yn sicrhau mwy o gydweithrediad rhwng gorfodi'r gyfraith genedlaethol, Europol ac Unedau Gwybodaeth Ariannol (FIUs) a bydd yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth ymhellach rhwng yr FIUs cenedlaethol.
  • Mesurau diogelu data cryfach: mae'r Gyfarwyddeb newydd yn darparu ar gyfer gwarantau gweithdrefnol a diogelu data yn unol â'r Siarter Hawliau Sylfaenol.

Camau Nesaf

Bydd angen i Lywydd Senedd Ewrop a Llywyddiaeth gylchdroadol y Cyngor lofnodi'r ddau destun ar ôl hynny a byddant yn cael eu cyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y rheolau newydd yn dod i rym ar ddyddiau 20 yn ddiweddarach ac o ran rhagflaenwyr ffrwydron, byddant yn dechrau gwneud cais ar draws yr UE mewn amser 18 mis. Bydd gan aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r mesurau newydd i hwyluso mynediad at wybodaeth ariannol yn eu cyfreithiau cenedlaethol.

Cefndir

Mae Comisiwn Juncker wedi blaenoriaethu diogelwch o'r diwrnod cyntaf. Yr Agenda Ewropeaidd ar Ddiogelwch yn arwain gwaith y Comisiwn yn y maes hwn, gan nodi'r prif gamau gweithredu i sicrhau ymateb effeithiol gan yr UE i fygythiadau terfysgaeth a diogelwch. Ers mabwysiadu'r Agenda, gwnaed cynnydd sylweddol o ran ei weithredu, gan baratoi'r ffordd tuag at ddull effeithiol a dilys Undeb diogelwch.

yn 2013, rhoddodd yr UE reolau ar waith i gyfyngu mynediad i ragflaenwyr ffrwydrol y gellid eu defnyddio i wneud ffrwydron cartref. Fodd bynnag, mae'r bygythiad diogelwch wedi bod yn esblygu'n gyson gyda therfysgwyr yn defnyddio tactegau newydd, a datblygu technegau ryseitiau a gwneud bomiau newydd. Dyma pam y bwriadodd y Comisiwn dynhau'r rheolau hynny ymhellach Ebrill 2018, fel rhan o set ehangach o fesurau diogelwch i atal terfysgwyr rhag gweithredu. Daeth Senedd Ewrop a'r Cyngor i gytundeb dros dro ar gynnig y Comisiwn 4 Chwefror.

Mae grwpiau troseddol a therfysgwyr yn gynyddol yn gweithredu ar draws ffiniau gyda'u hasedau wedi'u lleoli o fewn a thu hwnt i diriogaeth yr UE. Er bod gan yr UE gryfder Gwyngalchu Arian yr UE fframwaith, nid yw'r rheolau cyfredol yn nodi'r union amodau y gall awdurdodau cenedlaethol ddefnyddio gwybodaeth ariannol ar eu cyfer i atal, canfod, ymchwilio neu erlyn troseddau penodol.

Yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu a nodwyd yn Chwefror 2016, Yn Ebrill 2018 cynigiodd y Comisiwn hwyluso'r defnydd o wybodaeth ariannol a gwybodaeth arall i atal a brwydro yn erbyn troseddau difrifol, fel ariannu terfysgwyr, yn fwy effeithiol. Y mesurau, y cytunwyd arnynt gan Senedd Ewrop a'r Cyngor 12 Chwefror, yn cryfhau fframwaith presennol gwrth-wyngalchu arian yr UE yn ogystal â gallu'r aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â throseddau difrifol.

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r Wasg - Undeb Diogelwch: Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu mesurau newydd sy'n gwadu terfysgwyr a throseddwyr y modd a'r gofod i weithredu

Datganiad i'r Wasg - Undeb Diogelwch: Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cytundeb ar reolau gwell i ymladd ariannu terfysgwyr

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, diogelwch, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.