#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint.

Atgoffodd y cadeirydd a holwyd cyn-lywydd UEFA, Michel Platini, gan awdurdodau Ffrainc yr wythnos diwethaf y broses bleidleisio ddadleuol a welodd y wladwriaeth Gwlff fach yn cael ei dewis i gynnal y twrnamaint, er gwaethaf ei hinsawdd anaddas a diffyg unrhyw gyfleusterau presennol. Ers dyfarnu'r gystadleuaeth yn 2011, mae mwy na hanner y panel 22-dyn a fwrodd y pleidleisiau tyngedfennol wedi wynebu cyhuddiadau o lwgrwobrwyo.

Mae adroddiadau bellach yn dod i'r amlwg o gam-drin parhaus y gweithwyr tramor sydd wedi galluogi Qatar i gwblhau ei stadia yn gynt na'r disgwyl. Mae cyflogau o 80p yr awr, pasbortau a atafaelwyd, yr anallu i uno, safonau iechyd a diogelwch erchyll i gyd wedi'u cofnodi'n dda. Maent yn dangos y risgiau o drefnu'r gystadleuaeth mewn gwlad sydd â chofnod hawliau dynol islaw. Amcangyfrifwyd, pe bai rhywun yn trefnu munud o dawelwch i bob gweithiwr a laddwyd hyd yn hyn, y byddai'n rhaid chwarae gemau 44 cyntaf Cwpan y Byd 2022 mewn distawrwydd.

Arweiniodd pwysau ar y wlad i wella amodau a hawliau ar gyfer y miloedd o Nepalis, Filipinos, Pacistaniaid ac eraill at addewidion diwygio eang eu cyhoeddusrwydd. Mae datguddiadau bellach yn dod i'r amlwg, fodd bynnag, sy'n profi bod llawer o'r diwygiadau hyn yn bodoli ar bapur yn unig. Yn y gorffennol, mae newyddiadurwyr sy'n ceisio ymdrin â'r mater wedi cael eu harwain ar deithiau cysylltiadau cyhoeddus wedi'u llunio'n ofalus, a dim ond ym mhresenoldeb gwarchodwyr a'r gweithwyr hynny y gellid dibynnu arnynt i ddilyn y llinell swyddogol y rhoddwyd cyfweliadau. Ar 6 Mehefin, fodd bynnag, datgelodd ymchwiliad cudd gan ddarlledwr cyhoeddus yr Almaen, WDR, fod gweithwyr mudol Nepali wedi mynd yn ddi-dâl am fisoedd ac nad oeddent yn cael bwyd neu gysgod priodol, gydag wyth o weithwyr i ystafell ac un toiled rhwng 200.

Mewn cyfweliadau camera cudd fe wnaethant gwyno “Cawn ein dal. Rydym yn byw oddi ar ddŵr a bara, ni allwn fforddio unrhyw beth arall. ”Mae'r diffyg incwm hefyd yn effeithio ar eu teuluoedd yn ôl adref, sy'n dibynnu ar gyflogau am eu goroesiad. “Weithiau, tybed a fyddai'n well bod yn farw.”, Meddai un. Cadarnhawyd hefyd fod eu pasbortau'n dal i gael eu hatafaelu, gan eu rhoi mewn caethiwed rhithwir.

Mae'r exposé'n dangos, er gwaethaf rhai gwelliannau, mai ychydig sydd wedi newid ar lawr gwlad ers i lywodraeth Qatari gyhoeddi ymdrechion i ddiwygio System Kafala yn 2014. Mae'n dangos yn ddramatig y cysylltiad rhwng yr hyn yr oedd llywodraeth Qatar am i'r gohebwyr ei weld a realiti'r amodau erchyll ar lawr gwlad.

Yng ngoleuni'r datgeliadau hyn, mae'r Comisiwn Philippine ar Hawliau Dynol (CHR) a Chomisiwn Hawliau Dynol Cenedlaethol Nepal eisoes wedi cyhoeddi eu bwriad i gydweithredu ar amddiffyn eu dinasyddion yn Qatar. Dywedodd cadeirydd CHR, Chito Gascon: “Yn y pen draw, roedd ymrwymiad ar ran Qatar y byddant yn cadw at safonau llafur rhyngwladol a'r unig ffordd y gallwn sicrhau hynny yw wynebu'r materion.”, Gan addo “gweithio'n agos iawn i sicrhau bod unrhyw faterion sy'n ymwneud â hawliau llafur yn cael eu datrys yn gyflym gan lywodraeth Qatar. ”Mae gweinidog tramor Pacistan hefyd wedi addo rhoi pwysau ar Qatar i wella cyflogau a sylw iechyd i'w weithwyr.

Mae dyfalu y gellid cymryd Cwpan y Byd o Qatar unwaith eto yn rhemp ar gyfryngau cymdeithasol, yn annhebygol fel y gallai'r senario hwn fod. Bydd pwysau yn sicr yn tyfu ar FIFA i weithredu dros gam-drin parhaus gweithwyr yn y wlad, tra bod ymchwiliad llygredd Ffrainc yn dangos nad yw craffu ar waith mewnol Fifa, a gwaith Qatar, yn debygol o leihau unrhyw amser cyn bo hir.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, Emiradau Arabaidd Unedig

Sylwadau ar gau.