Cysylltu â ni

Frontpage

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint.

Atgoffodd y cadeirydd a holwyd cyn-lywydd UEFA, Michel Platini, gan awdurdodau Ffrainc yr wythnos diwethaf y broses bleidleisio ddadleuol a welodd y wladwriaeth Gwlff fach yn cael ei dewis i gynnal y twrnamaint, er gwaethaf ei hinsawdd anaddas a diffyg unrhyw gyfleusterau presennol. Ers dyfarnu'r gystadleuaeth yn 2011, mae mwy na hanner y panel 22-dyn a fwrodd y pleidleisiau tyngedfennol wedi wynebu cyhuddiadau o lwgrwobrwyo.

hysbyseb

Mae adroddiadau bellach yn dod i'r amlwg o gam-drin parhaus y gweithwyr tramor sydd wedi galluogi Qatar i gwblhau ei stadia yn gynt na'r disgwyl. Mae cyflogau o 80p yr awr, pasbortau a atafaelwyd, yr anallu i uno, safonau iechyd a diogelwch erchyll i gyd wedi'u cofnodi'n dda. Maent yn dangos y risgiau o drefnu'r gystadleuaeth mewn gwlad sydd â chofnod hawliau dynol islaw. Amcangyfrifwyd, pe bai rhywun yn trefnu munud o dawelwch i bob gweithiwr a laddwyd hyd yn hyn, y byddai'n rhaid chwarae gemau 44 cyntaf Cwpan y Byd 2022 mewn distawrwydd.

Arweiniodd pwysau ar y wlad i wella amodau a hawliau ar gyfer y miloedd o Nepalis, Filipinos, Pacistaniaid ac eraill at addewidion diwygio eang eu cyhoeddusrwydd. Mae datguddiadau bellach yn dod i'r amlwg, fodd bynnag, sy'n profi bod llawer o'r diwygiadau hyn yn bodoli ar bapur yn unig. Yn y gorffennol, mae newyddiadurwyr sy'n ceisio ymdrin â'r mater wedi cael eu harwain ar deithiau cysylltiadau cyhoeddus wedi'u llunio'n ofalus, a dim ond ym mhresenoldeb gwarchodwyr a'r gweithwyr hynny y gellid dibynnu arnynt i ddilyn y llinell swyddogol y rhoddwyd cyfweliadau. Ar 6 Mehefin, fodd bynnag, datgelodd ymchwiliad cudd gan ddarlledwr cyhoeddus yr Almaen, WDR, fod gweithwyr mudol Nepali wedi mynd yn ddi-dâl am fisoedd ac nad oeddent yn cael bwyd neu gysgod priodol, gydag wyth o weithwyr i ystafell ac un toiled rhwng 200.

Mewn cyfweliadau camera cudd fe wnaethant gwyno “Cawn ein dal. Rydym yn byw oddi ar ddŵr a bara, ni allwn fforddio unrhyw beth arall. ”Mae'r diffyg incwm hefyd yn effeithio ar eu teuluoedd yn ôl adref, sy'n dibynnu ar gyflogau am eu goroesiad. “Weithiau, tybed a fyddai'n well bod yn farw.”, Meddai un. Cadarnhawyd hefyd fod eu pasbortau'n dal i gael eu hatafaelu, gan eu rhoi mewn caethiwed rhithwir.

hysbyseb

Mae'r exposé'n dangos, er gwaethaf rhai gwelliannau, mai ychydig sydd wedi newid ar lawr gwlad ers i lywodraeth Qatari gyhoeddi ymdrechion i ddiwygio System Kafala yn 2014. Mae'n dangos yn ddramatig y cysylltiad rhwng yr hyn yr oedd llywodraeth Qatar am i'r gohebwyr ei weld a realiti'r amodau erchyll ar lawr gwlad.

Yng ngoleuni'r datgeliadau hyn, mae Comisiwn Philippine ar Hawliau Dynol (CHR) a Chomisiwn Hawliau Dynol Cenedlaethol Nepal eisoes wedi cyhoeddi eu bwriad i gydweithredu ar amddiffyn eu dinasyddion yn Qatar. Dywedodd cadeirydd CHR, Chito Gascon: "Yn y pen draw, roedd ymrwymiad ar ran Qatar y byddant yn cadw at safonau llafur rhyngwladol a'r unig ffordd y gallwn sicrhau hynny yw mynd i'r afael â'r materion.", Gan addo "gweithio'n agos iawn. gyda'n llysgenadaethau priodol yno i wneud yn siŵr y bydd llywodraeth Qatar yn mynd i'r afael yn gyflym ag unrhyw faterion sy'n ymwneud â hawliau llafur. "Mae gweinidog tramor Pacistan hefyd wedi addo rhoi pwysau ar Qatar i wella cyflogau ac iechyd i'w weithwyr.

Mae dyfalu y gellid cymryd Cwpan y Byd o Qatar unwaith eto yn rhemp ar gyfryngau cymdeithasol, yn annhebygol fel y gallai'r senario hwn fod. Bydd pwysau yn sicr yn tyfu ar FIFA i weithredu dros gam-drin parhaus gweithwyr yn y wlad, tra bod ymchwiliad llygredd Ffrainc yn dangos nad yw craffu ar waith mewnol Fifa, a gwaith Qatar, yn debygol o leihau unrhyw amser cyn bo hir.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd