Ffrainc i adfer € 8.5 miliwn o gymorth anghyfreithlon i #Ryanair ym maes awyr Montpellier

| Awst 5, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darganfod bod y cytundebau marchnata a ddaeth i ben rhwng y Gymdeithas Hyrwyddo Llif Twristiaeth ac Economaidd (APFTE) a Ryanair ym maes awyr Montpellier yn anghyfreithlon o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bellach mae'n rhaid i Ryanair ddychwelyd € 8.5 miliwn o gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon.

Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae cystadlu rhwng meysydd awyr a rhwng cwmnïau hedfan yn hanfodol i ddefnyddwyr, twf a swyddi. Dangosodd ein hymchwiliad fod rhai taliadau gan awdurdodau lleol Ffrainc o blaid Ryanair i hyrwyddo maes awyr Montpellier wedi rhoi mantais annheg a dethol i Ryanair dros ei gystadleuwyr ac wedi achosi niwed i ranbarthau eraill a meysydd awyr rhanbarthol eraill. Mae hyn yn anghyfreithlon o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Rhaid i Ffrainc nawr adfer y cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon. ”

Mae maes awyr Montpellier yn faes awyr rhanbarthol sydd wedi'i leoli yn rhanbarth Occitanie yn Ffrainc. Gwasanaethodd y maes awyr bron i 1.9 miliwn o deithwyr yn 2018. Roedd Ryanair yn bresennol yn y maes awyr tan Ebrill 2019.

Yn dilyn cwyn gan gystadleuydd o Ryanair, ym mis Gorffennaf 2018 agorodd y Comisiwn gynllun manwl ymchwiliad i gytundebau marchnata rhwng y Gymdeithas er Hyrwyddo Llifoedd Twristaidd ac Economaidd (Association de Promotion des Flux Touristiques et Economiques, “APFTE”) a Ryanair a'i is-gwmni AMS.

Rhwng 2010 a 2017, cwblhaodd APFTE amrywiol gytundebau marchnata gyda Ryanair ac AMS, lle cafodd y cwmni hedfan a'i is-gwmni daliadau gwerth oddeutu € 8.5 miliwn yn gyfnewid am hyrwyddo Montpellier a'r ardal gyfagos fel cyrchfan twristaidd ar wefan Ryanair.

Datgelodd ymchwiliad y Comisiwn:

  • Ariannwyd y cytundebau gyda Ryanair trwy adnoddau'r wladwriaeth ac roeddent i'w priodoli i'r wladwriaeth. Mae APFTE yn gymdeithas nad yw'n gysylltiedig â gweithredwr y maes awyr, a ariennir bron yn gyfan gwbl gan endidau cyhoeddus rhanbarthol a lleol yn Ffrainc. Mae'r endidau cyhoeddus hyn yn rheoli'r defnydd o gyllideb y gymdeithas yn agos.
  • Nid oedd y taliadau o blaid Ryanair ar sail y cytundebau marchnata yn cyfateb i anghenion marchnata effeithiol APFTE ond dim ond fel cymhelliant i Ryanair gynnal ei weithrediadau ym maes awyr Montpellier yr oeddent.
  • Daeth APFTE naill ai â'r cytundebau i ben yn uniongyrchol gyda Ryanair ac AMS ac nid gyda chwmnïau hedfan eraill na thendrau cyhoeddus trefnus a oedd yn rhagfarnllyd tuag at Ryanair.

Ar y sail hon, canfu'r Comisiwn fod y cytundebau marchnata yn rhoi mantais gormodol a detholus i Ryanair dros ei gystadleuwyr. Daeth y Comisiwn i'r casgliad felly bod y cytundebau'n gyfystyr â chymorth anghyfreithlon ac anghydnaws o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE a bod yn rhaid adennill y fantais.

Adfer

Fel mater o egwyddor, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn mynnu bod cymorth gwladwriaeth anghydnaws yn cael ei adfer er mwyn cael gwared ar ystumio'r gystadleuaeth a grëir gan y cymorth. Nid oes unrhyw ddirwyon o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ac nid yw adferiad yn cosbi'r cwmni dan sylw. Yn syml, mae'n adfer triniaeth gyfartal â chwmnïau eraill.

Rhaid i Ffrainc nawr adennill y cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon sy'n dod i gyfanswm o oddeutu € 8.5 miliwn gan Ryanair.

Cefndir

Yn y sector hedfan, mae'r Canllawiau'r Comisiwn ar Gymorth Gwladwriaethol i feysydd awyr a chwmnïau hedfan (Gweld hefyd MEMO) adlewyrchu'r ffaith y gall cymorthdaliadau cyhoeddus o dan amgylchiadau penodol gael eu defnyddio gan feysydd awyr rhanbarthol neu awdurdodau rhanbarthol i ddenu cwmnïau hedfan sy'n sensitif i bris i faes awyr penodol. Yn nodweddiadol, gall cymorthdaliadau o'r fath fod ar ffurf taliadau maes awyr isel, gostyngiadau i daliadau maes awyr, ffioedd llwyddiant neu daliadau cymhelliant i gwmnïau hedfan fel tâl am wasanaethau honedig - yn enwedig marchnata.

Gall awdurdodau cyhoeddus neu feysydd awyr rhanbarthol dan berchnogaeth gyhoeddus gynnig amodau deniadol i gwmnïau hedfan er mwyn rhoi hwb i'w traffig. Fodd bynnag, mewn egwyddor, rhaid i amodau o'r fath beidio â mynd y tu hwnt i'r hyn y byddai gweithredwr sy'n cael ei yrru gan elw yn barod i'w gynnig o dan yr un amgylchiadau (egwyddor gweithredwr economi'r farchnad). Os na chaiff yr egwyddor hon ei pharchu, mae'r amodau a gynigir i gwmnïau hedfan yn cynnwys cymorth Gwladwriaethol.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r Comisiwn wedi dod i ben nifer o achosion yn ymwneud â chymorth i gwmnïau hedfan gyda'r nod o ddenu neu gynnal eu capasiti awyrennau mewn rhai meysydd awyr, gan ddarganfod nad oeddent yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol. Er enghraifft, ynglŷn â meysydd awyr Nîmes (yn nalgylch maes awyr Montpellier), Pau, ac Angoulême yn Ffrainc, Zweibrücken ac Altenburg-Nobitz yn yr Almaen, Klagenfurt yn Awstria, a meysydd awyr Sardinian Cagliari, Olbia ac Alghero yn yr Eidal.

Hefyd, mae'r Comisiwn ar hyn o bryd yn ymchwilio i gytundebau pellach rhwng awdurdodau cyhoeddus a chwmnïau hedfan mewn rhai meysydd awyr rhanbarthol, er enghraifft ynghylch maes awyr yr Almaen yn Frankfurt-Hahn neu feysydd awyr Sbaen Reus a Girona.

Mae'r Comisiwn o'r farn y gall mesurau o'r fath fod yn ystumiol iawn ar y farchnad trafnidiaeth awyr hynod gystadleuol, pan-Ewropeaidd ar lwybrau o fewn yr Undeb. At hynny, gall mesurau o'r fath roi rhanbarthau a meysydd awyr dan anfantais, nad ydynt yn defnyddio cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon i ddenu cwmnïau hedfan.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif yr achos SA.47867 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys. Mae mwy o wybodaeth am bolisi cymorth gwladwriaethol y Comisiwn yn y sector trafnidiaeth awyr ar gael yn hyn briff polisi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, france, cymorth gwladwriaethol

Sylwadau ar gau.