Galwad am gynigion ar gyfer rhaglen #Albania y gronfa gaethwasiaeth fodern

| Awst 12, 2019

Mae Llysgenhadaeth Prydain Tirana yn gwahodd cynigion cyllido prosiect ar gyfer Rhaglen Albania Cronfa Caethwasiaeth Fodern ar gyfer yr 2019-2021. Derbynnir ceisiadau tan 6 Medi 2019.

Cyfeiriwyd gwladolion 947 o Albania at Fecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol y DU (NRM) yn 2018, gan wneud Albania yn wlad ffynhonnell ail uchaf y dioddefwyr posib i'r DU. Ym mis Hydref 2018 cyhoeddodd y Gweinidog Trosedd, Diogelu a Bregusrwydd y byddai'r DU yn gwario o leiaf £ 2 miliwn yn Albania hyd at fis Mawrth 2021 i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern. Mae llywodraeth y DU (yr Awdurdod) yn chwilio am gonsortiwm o sefydliadau i gydweithio yn Albania i gyflawni'r rhaglen hon.

Amcan

Bydd y consortiwm llwyddiannus yn cyflwyno rhaglen o waith i fynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern o Albania trwy ddarparu meithrin gallu i swyddogion cyfiawnder troseddol lleol, ymgyrchoedd cyfathrebu strategol wedi’u targedu, a chefnogaeth i ddioddefwyr ac unigolion sydd mewn perygl o gael eu masnachu.

Crynodeb o'r gofynion

Bydd y rhaglen yn cwmpasu'r meysydd canlynol:

 • Pecynnau cymorth i ddioddefwyr. Er enghraifft: canolbwyntio ar ailintegreiddio tymor hir, helpu dioddefwyr i addysg a chyflogaeth i leihau gwendidau.

 • Cefnogaeth i unigolion sydd mewn perygl o gael eu masnachu. Er enghraifft: cymorth addysg a chyflogaeth i atal yr unigolion hyn rhag cael eu masnachu yn y lle cyntaf.

 • Ymgyrchoedd cyfathrebu ac atal strategol wedi'u seilio ar dystiolaeth ac wedi'u targedu. Er enghraifft: ymchwil i nodi cymunedau targed a gwendidau ymhellach, ac yna gweithgaredd cyfathrebu peilot i leihau'r risg o fasnachu mewn pobl.

 • Adeiladu gallu ar gyfer swyddogion cyfiawnder troseddol lleol. Er enghraifft: hyfforddiant i swyddogion cyfiawnder troseddol lleol (barnwyr, cyfreithwyr, erlynwyr) i'w cefnogi i drin yr achosion hyn yn effeithiol.

  Rheoli a darparu rhaglenni

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu gan gonsortiwm, dan arweiniad sefydliad amlochrog, clymblaid lle mae sawl partner yn gweithio gyda'i gilydd o dan drefniant consortiwm. Sefydliad amlochrog fydd y 'partner arweiniol', a bydd yn llofnodi'r cytundeb grant gyda'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad ac yn gweithredu fel arweinydd y consortiwm, tra bydd partneriaid eraill yn cymryd rhan yn y gweithredu fel 'partneriaid gweithredu'. Gall y partner arweiniol hefyd weithredu rhan o'r rhaglen.

Rhaid i'r consortiwm enwebu un sefydliad arweiniol a fydd yn atebol i'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad am ddefnyddio'r arian ac a fydd yn gyfrifol am y trefniadau dyfarnu grant gydag aelodau eraill y consortiwm. Mae'r partner arweiniol yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyfreithiol ac ariannol llawn am y weithred a bydd yn sicrhau bod yr holl bartneriaid gweithredu yn parchu rhwymedigaethau'r cytundeb grant.

Bydd arweinydd y consortiwm yn gyfrifol am lywodraethu cyffredinol y consortiwm, gan gynnwys gallu rheoli ariannol a sut mae'r consortiwm yn rheoli ac yn lliniaru risgiau, gan gynnwys risg ymddiriedol, ac yn diogelu ac yn amddiffyn pobl sy'n agored i niwed. Bydd y partner arweiniol yn enwebu partner ag arbenigedd diogelu a all gynghori ar y bobl sefydliadol sy'n diogelu trefniadau llywodraethu. Sefydliad amlochrog fydd arweinydd y consortiwm. Gall aelodau eraill y consortiwm fod yn fathau eraill o sefydliadau, megis sefydliadau anllywodraethol.

Cwmpas daearyddol

Bydd gweithgaredd y rhaglen yn canolbwyntio ar Tirana a'r tair prif ardal darddiad gogleddol ar gyfer darpar ddioddefwyr masnachu mewn pobl a nodwyd ym Mecanwaith Cyfeirio Cenedlaethol y DU - Diber, Shkoder a Kukes. Lle bo hynny'n briodol, er enghraifft wrth ailsefydlu / ailintegreiddio dioddefwyr, gellir cynnal gweithgaredd mewn rhannau eraill o Albania.

Asesu

Asesir bidiau yn erbyn y meini prawf canlynol:

 • Alinio â'r blaenoriaethau a'r canlyniadau a grybwyllwyd uchod;

 • gellir cyflawni canlyniadau o fewn y cyfnod cyllido;

 • gweithdrefnau monitro a gwerthuso clir;

 • cynaliadwyedd gan ddangos bod buddion prosiect yn parhau ar ôl i'r cyllid ddod i ben Cymhwyster a hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol;

 • rheolaeth risg ac ariannol gref, gan gynnwys ystyried risgiau diogelu, a;

 • gwerth cyffredinol am arian.

Sut i gynnig

Os ydych chi'n dymuno gwneud cais, e-bostiwch erjola.foto@fco.gov.uk gan 6 Medi 2019.

Sicrhewch fod pob rhan o'r ffurflen wedi'i chwblhau. Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar y broses gynnig. Dylid hysbysu'r cynnig prosiect llwyddiannus erbyn diwedd mis Medi.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Albania, EU

Sylwadau ar gau.