#EAPM - O, frawd! Mae gweinidog gwyddoniaeth y DU, Jo Johnson, yn rhoi’r gorau iddi, wrth i’w frawd neu chwaer frwydro

| Medi 6, 2019

Cyfarchion! Yn ddiweddar, mae wedi bod yn anodd iawn ysgrifennu diweddariad EAPM heb gyfeirio ar ryw adeg at Brexit. Felly fyddwn ni ddim yn stopio nawr…. Fel y gŵyr y mwyafrif ohonoch bellach, mae brawd pro-Remain Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, wedi cyhoeddi na fydd yn sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf - er mai'r gair yw nad yw'n ymddiswyddo ar unwaith, gan osgoi'r angen am a isetholiad, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM) Denis Horgan.

Jo Johnson Roedd gweinidog gwyddoniaeth ac addysg a, mewn trydar, meddai's wedi bod "rhwygo rhwng teyrngarwch teulu a'r diddordeb cenedlaethol -it's tensiwn ac amser na ellir ei ddatrys i eraill ymgymryd â'm rolau fel AS a gweinidog".

Gwyddonwyr ar gyfer yr UE trydarodd mewn ymateb: “Roeddech chi'n Weinidog Gwladol rhagorol dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth. Bydd yr U yn gweld eich eisiauK cymuned wyddoniaeth -cymuned rydych chi'n ei deall yn dda. Rydym ni, yn ein tro, yn deall y dewis hwn a wnaethoch. Gwnaethoch y peth iawn."

Gyda Jo yn ôl pob golwg heb ymddiswyddo fel AS ar unwaith, mae hyn yn taflu'r gobaith diddorol y bydd yn gallu pleidleisio yn erbyn ei frawd. Wel, beth yw'r gwaethaf a all ddigwydd? Mae'n colli'r chwip Torïaidd, mae'n cael ei ddad-ddewis (nid yw'n sefyll beth bynnag) ac efallai y bydd yn gorffen oddi ar restr cardiau Nadolig Downing Street.

Mae'r amseru yn eithaf anhygoel, a siawns nad yw'n helpu'r prif weinidog. Fodd bynnag, mae popeth i'w chwarae o hyd gyda'r canlyniad, fel erioed, yn anrhagweladwy.

Yr hyn y gellir ei ragweld yn hyderus, serch hynny, yw y bydd etholiad cyffredinol ar y gweill, yn sicr eleni. Pawb i chwarae i…

Yn y cyfamser, y Arweinydd Tŷ'r Cyffredin,Fe achosodd Jacob Rees-Mogg o blaid Brexit reoliadau yn San Steffan pan alwodd, o dan fraint Seneddol niwrolegydd David Nicholl, sy'n Ysgrifennodd y morthwyl Melyn Brexit-adroddiad effaith ar gyfer cyflenwadau meddyginiaeth, "mor anghyfrifol â Dr Wakefield".

Mae Andrew Wakefield yn awdur amharchus astudiaeth ddrwg-enwog ar gam cysylltu'r pigiad MMR ag awtistiaeth.

Mewn ymateb Chaand Nagpaul, sydd dywedodd cadeirydd cyngor Cymdeithas Feddygol Prydain, fod y sylwadau "hollol warthus a hollol anghyfrifol".

Prif Swyddog Meddygol Sally Davies trydar yn y cyfamser hi hi'd ysgrifennwyd at Rees-Mogg i'w mynegi "siom ddiffuant" yn ei "amharchus" sylwadau, a aeth "rhy bell" ac yn "a dweud y gwir yn annerbyniol".

O'i ran ef, Meddai Nicholl: "Rwy’n herio [Rees-Mogg] i ailadrodd y tu allan i’r siambr yr honiad fy mod yn debyg i Andrew Wakefield - gadewch's gweld beth sy'n digwydd. "

Yn olaf ar Brexit ar gyfer y 'rhifyn' hwn, lithuania's llywydd newydd, Naws Gitanasėda wedi dweud: “Rydyn ni'n ceisio ei wneud yn gyfle. "

"Rydym yn un o'r gwledydd mwyaf cyfeillgar i fintech cwmnïau,Meddai Nausėda, gan ychwanegu: “Ni'mae gen i tua chwmnïau 150 o'r DU a'r UD-Gallaf ddweud ei fod yn gweithio mewn gwirionedd."

Aeth ymlaen i ddweud: “Brexit gyda chytundeb yw'r ateb gorau. Ond mae'r senario dim bargen yn edrych yn eithaf realistig hefyd. "

Ffigurau 'marwolaeth' yr UE sioc

Mewn arolwg newydd, mae Eurostat yn dweud wrthym, ymhlith pobl o dan 75, dau-out-of-tair marwolaeth yn yr E.Undeb uropean gellid bod wedi osgoi yn 2016.

Mae'n egluro bod 1.2 miliwn o Gellid fod wedi osgoi 1.7 miliwn o farwolaethau. Llawer (741,000) trwy iechyd cyhoeddus ac ymyriadau sylfaenol effeithiol, a marwolaethau 422,000 trwy ymyriadau gofal iechyd amserol ac effeithiol.

Y fath tymyriadau iechyd ublic o flaen clefyd y galon a'r ysgyfaint, yn ogystal â strôc, oedd yn cyfrif am y mwyafrif o'r marwolaethau y gellir eu hosgoi. Mwy o bwyslais ar atal, unrhyw un?

ENVI pob un ohonom

Senedd Ewrop Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd (ENVI) yn ôl yn y gwaith ac wedi cynnig yn gyflym cynnal adolygiad manwl o ddiogelwch brechlynnau.

Clywodd y Pwyllgor Deisebau chwe deiseb debyg o'r Eidal, i gyd of a wrthwynebai brechu plant yn orfodol hyd at 16.

Un deisebydd, Roberto Ionta, sydd dywedodd ymgyrchydd gwrth-frechlyn amlwg wrth y pwyllgor fod plant o’r Eidal yn bod "gwahaniaethu yn ei erbyn" oherwydd eu bod yn cael eu gwahardd o'r ysgol os nad ydyn nhw wedi cael eu brechu.

Fodd bynnag, roedd ASE y DU Jude Kirton-Darling yn erbyn gan roi'r gwrth-valobi ccination gormod o amser yn y pwyllgor, gan ddweud: “Rwy'n credu yno'mewn perygl difrifol ein bod yn bwydo ac yn parhau i fwydo ymgyrch o wybodaeth anghywir, sydd mewn gwirionedd yn peryglu pob un o'n plant ar draws y byd i gyd. "

Mae'n ymddangos yn debygol y bydd yr astudiaeth arfaethedig yn glanio ar ddesg y Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop i lawr y llinell.

Yn y cyfamser, trafododd y pwyllgor Llys Archwilwyr yr UE' adolygiad o y blociau trawsffiniol ymdrechion gofal iechyd, a newidiodd yn fuan i brinder meddyginiaethau, gyda ASE Ffrainc Michèle Rivasi gan ysgogi'r theori bod rhai Mae Ewropeaid yn cymryd rhan mewn teithio trawsffiniol i gael medeiconau sy'n brin yn eu gwlad eu hunain.

Fe wnaeth Cristian-Silviu Bușoi, ffrind da EAPM, glymu hyn i mewn â chroesi ffiniau ar gyfer cyffuriau amddifad. T.cynrychiolydd y Comisiwn yn bresennol, Ioana-Maria Gligor DG SANTE, atgoffa yr ASE bod yr adolygiad o'r UE's cymhellion amddifad yn yn ddiweddarach eleni.

Peter Welch, dyfarwyddwro'r ECA, eglurodd hynny gallai pwyntiau cyswllt cenedlaethol roi gwell gwybodaeth am afiechydon prin. Mae'r ECA's yr argymhelliad yw y dylai'r Comisiwn wneud mwy i gefnogi'rse, ychwanegodd.

Ar gyfnewid data iechyd ar draws ffiniau, dywedodd ef dywedodd fod tnid yw'r Comisiwn wedi cyflawni'r hyn yr oedd ei eisiau, a bod mwy member smae tates yn barod i dderbyn data na yn meddu ar ei anfon mewn gwirionedd.

ASE Almaeneg Tiemo W.ölken (mwy ohonynt isod) meddai hynny yn amlwg bod nodau Nodyn bod yn gyflawni, tra bod Sylwia Spurek o Wlad Pwyl dyfynnodd Eurostat ffigurau ar y ganran fach o gleifion sy'n takemantais yr iachâd trawsffiniolh-ofal directive. Mae'r system bresennol i bob pwrpas yn annog dinasyddion yr UE i gael gofal iechyd mewn gwladwriaeth arall, meddai meddai.

Pencampwr EAPM arall, Malta's Miriam Dalli Dywedodd dim ond ychydig bach o gleifion gwybod eu hawliau, a hynny mae angen gweithredu ar sail yr UE gyfan. Miriam soniodd am oedi wrth gyfnewid gwybodaeth a chyfnewid data a gofyn sut y gellir mynd i’r afael â hyn. Mae'r fmae angen i'r mecanwaith dawnsio fod yn symlach, meddai.

Yn y cyfamser, ar HTA, sy'n rhuthro ymlaen mewn ffasiwn Brexit-esque, cadarnhaodd ENVI fod yr uchod Tiemo W.ölken Bydd yn rapporteur ar gyfer y brîff asesu technoleg iechyd.

Llongyfarchiadau, Tiemo!

Gyda llaw, ENVI bellach yw'r Senedd's panel mwyaf, Gyda Aelodau 76. Mae hyn yn i fyny o 64 yn 2009 a 69 yn 2014. Gobeithio y bydd y maint hwnnw yn o bwys…

Iechyd yn gryno

Sweden wedi dweud y bydd cynnal cynhadledd lefel uchel ryngwladol ar fonitro ymwrthedd gwrthfiotig, a System Monitro Gwrthiant Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd.

Gweinidog Materion Cymdeithasol Lena Hallengren meddai: "Mae'n bwysig bod Sweden yn gyrru'r mater ymlaen yn rhyngwladol...trwy hyrwyddo gwyliadwriaeth well. "

Ac yn yr Almaen, mae sawl grŵp meddygon gorau wedi cyd-anfon llythyr agored at Stern rhybudd cylchgrawn bod economeg yn gleifion gor-redol' anghenion o dan y systemau cyfrifyddu cyfredol ar gyfer ysbytai a meddygon' swyddfeydd.

Mae rhan o’r llythyr yn darllen: “Mae'n esgeulus gadael ysbytai ac felly tynged cleifion i gyfreithiau'r farchnad rydd,”Ychwanegu bod cleifion'dylai lles fod y "nod pwysicaf."

Ar yr un pryd, yr awduron anogodd y llywodraeth i roi'r gorau i daliadau cyfradd sefydlog fesul claf oherwydd y byddai'n cynnig "llawer o gymhellion i gynhyrchu enillion ar gamau diangen er anfantais i gleifion".

Ac yn olaf ...

Datgelwyd yr wythnos hon bod smae cientistiaid wedi dod o hyd i'r cyfarwyddiadau genetig cyntaf in DNA dynol hynny cyswllt i fod yn llaw chwith.

y Prifysgol Rhydychen tîm yn dweud hynny efallai y bydd gan bobl llaw chwith well sgiliau llafar oherwydd y DNA mae'n ymddangos bod cyfarwyddiadau'n ymwneud â strwythur a swyddogaeth yr ymennydd.

Tua un-mewn-Pobl 10 ar ôl-â llaw. Ar gyfer y record, nid yw Boris Johnson.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol, Iechyd, meddygaeth wedi'i bersonoli

Sylwadau ar gau.