Nid yw Ewropeaid 'bellach yn ymddiried yn yr UD ar ddiogelwch' - adroddiad #ECFR

| Medi 11, 2019

Dair blynedd i mewn i lywyddiaeth Trump, a dyddiau'n unig ar ôl ymweliad Mike Pompeo â Brwsel, mae'r rhan fwyaf o bobl Ewrop yn credu na allant ddibynnu ar yr Unol Daleithiau mwyach i warantu eu diogelwch. Mae pleidleisio newydd yn datgelu bod ymddiriedaeth yn yr Unol Daleithiau wedi cwympo i ffwrdd, a bod Ewropeaid, nawr, yn edrych fwyfwy ar yr UE i amddiffyn eu buddiannau polisi tramor, yn ôl adroddiad mawr, a gyhoeddwyd heddiw (11 Medi), gan y Cyngor Ewropeaidd ar Dramor Cysylltiadau (ECFR).

Mae'r adroddiad, o'r enw 'Rhowch yr Hyn y Mae Pobl ei Eisiau: Galw Poblogaidd am Bolisi Tramor Ewropeaidd Cryf ' ac yn seiliedig ar gyfweliadau â phobl 60,000 ar draws aelod-wladwriaethau 14 yr UE, canfuwyd hefyd fod mwyafrifoedd Ewropeaid eisiau i arweinyddiaeth yr UE atal ehangu'r bloc ymhellach, a mynnu ymateb pan-Ewropeaidd i'w diogelwch, ac ofnau ynghylch newid yn yr hinsawdd a mudo. Yn anad dim, mae Ewropeaid eisiau UE mwy hunangynhaliol sy'n osgoi ymladd nad yw o'i wneuthuriad, yn sefyll i fyny i bwerau eraill ar gyfandir, ac yn mynd i'r afael ag argyfyngau sy'n effeithio ar ei fuddiannau.

Daw canfyddiadau a dadansoddiad yr adroddiad hwn, a gefnogir gan bleidleisio, ar bwynt hollbwysig i Ewrop, gyda Llywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ar fin cyflwyno ei thîm gwleidyddol yn ddiweddarach heddiw, a chyfres o etholiadau cenedlaethol a allai aflonyddu a drefnwyd, yn Awstria a Gwlad Pwyl, yr hydref hwn. Daw datganiad yr adroddiad hefyd yn erbyn cefndir o anghydfodau masnach cynyddol rhwng China a’r UD; tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg o ymyrraeth Rwsia yn etholiadau'r gorllewin; a'r datgeliad posibl o gytundebau rhyngwladol ar gynhesu byd-eang a diarfogi niwclear. Mae'r rhain yn faterion y disgwylir iddynt ddominyddu achos yng nghyfarfod Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y mis hwn, yn Efrog Newydd.

Dadl yr astudiaeth yw bod y farn, a rennir ymhlith arweinwyr Ewrop, na fydd pleidleiswyr cynyddol genedlaetholgar yn goddef polisi tramor yr UE ar y cyd, wedi dyddio. Mae arolwg barn yr ECFR yn awgrymu bod pleidleiswyr yn aelod-wladwriaethau’r bloc yn barod i dderbyn y syniad o “sofraniaeth strategol” - hy canoli pŵer mewn meysydd allweddol - os gall yr UE ddangos ei hun yn gymwys ac yn effeithlon. Mae'r adroddiad yn awgrymu, er efallai nad oes mwyafrif cymwys yn yr UE-27 ar draws pob maes polisi tramor, mae eithriadau, a meysydd unfrydedd - ar faterion fel amddiffyn a diogelwch, ymfudo a newid yn yr hinsawdd - y mae'r Gallai'r UE harneisio a bwrw ymlaen yn y blynyddoedd i ddod.

Tra bod y cyhoedd yn cefnogi'r syniad o'r UE yn dod yn actor byd-eang cydlynol, mae gwahaniaeth cynyddol hefyd rhwng yr Ewropeaid a'u Llywodraethau etholedig ar faterion sy'n amrywio o fasnach, perthynas Ewrop â'r Unol Daleithiau yn y dyfodol, ac esgyniad gwledydd y Gorllewin i'r UE. Balcanau. Gyda'r fath farn, mae risg y gallai pleidleiswyr dynnu eu cefnogaeth i weithredu Ewropeaidd yn ôl, a gynigiwyd ganddynt yn Senedd Ewrop ac etholiadau cenedlaethol diweddar.

Nid yw Ewropeaid wedi eu hargyhoeddi eto y gall yr UE newid o'i gwrs presennol o ddiffyg gweithredu a rhagori, mae'r adroddiad yn honni. Rhaid i dîm newydd y fframwaith, sy'n cynnwys Joseph Borrell, fel Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, ac Ursula von der Leyen, fel Arlywydd-ethol y Comisiwn Ewropeaidd, dderbyn y realiti hwn a defnyddio eu swyddfeydd i ail-lansio tramor yr UE. strategaeth, yn unol â galw'r cyhoedd.

Mae yna risg, mae’n rhybuddio, ar ôl y nifer uchel a ddaeth allan yn yr etholiadau Ewropeaidd annisgwyl a pherfformiad cryf pleidiau cenedlaetholgar, fel Marine Le Pen's Front National yn Ffrainc a phlaid Lega Matteo Salvini yn yr Eidal, bydd arweinwyr ym Mrwsel yn gorffwys. eu rhwyfau. “Dylent gofio, cyn y bleidlais, fod tri chwarter yr Ewropeaid yn teimlo naill ai bod eu system wleidyddol genedlaethol, eu system wleidyddol Ewropeaidd, neu’r ddau, wedi torri” meddai: “oni bai bod Ewrop yn creu polisïau soniarus yn emosiynol yn y pum mlynedd nesaf, argyhoeddodd etholwyr bod y system wleidyddol wedi torri yn annhebygol o roi budd yr amheuaeth i’r UE yr eildro, ”dywed yr adroddiad.

Yn ei ddadansoddiad, mae adroddiad ECFR yn canfod:

 • Mae Ewropeaid eisiau i'r UE ddod yn actor cryf, annibynnol, nad yw'n wrthdaro sy'n ddigon pwerus i osgoi cymryd ochr neu fod ar drugaredd pwerau allanol. Mewn gwrthdaro posib rhwng yr Unol Daleithiau a Rwsia, byddai'n well gan fwyafrif y pleidleiswyr ym mron pob gwlad i'r UE aros yn niwtral, gan ddilyn ffordd ganol rhwng y pwerau cystadleuol hyn.
 • Mae Ewropeaid yn wyliadwrus o China a'i dylanwad cynyddol yn y byd- gyda dim mwy na 8% o bleidleiswyr yn yr aelod-wladwriaethau polled yn meddwl y dylai'r UE ochri â Beijing yn hytrach na Washington pe bai gwrthdaro rhwng yr Unol Daleithiau a China. Dymuniad llethol cyhoeddwyr ym mhob aelod-wladwriaeth yw aros yn niwtral - safbwynt sydd gan bron i dri chwarter (73%) o bleidleiswyr yn yr Almaen a dros 80% o bleidleiswyr yng Ngwlad Groeg ac Awstria.
 • Mae Ewropeaid ar y cyfan yn cŵl ar y syniad o ehangu'r UE, gyda phleidleiswyr mewn gwledydd fel Awstria (44%), Denmarc (37%), Ffrainc (42%), Yr Almaen (46%),a'r Iseldiroedd (40%), yn elyniaethus i wledydd y Balcanau Gorllewinol sy'n ymuno â'r UE. Dim ond yn Rwmania, Gwlad Pwyl a Sbaen y mae cefnogaeth gan fwy na 30% o'r cyhoedd i'r holl wledydd hyn gael eu derbyn.
 • Mae Ewropeaid eisiau gweithredu gan yr UE ar newid yn yr hinsawdd a mudo. Mae mwy na hanner y cyhoedd ym mhob gwlad a arolygwyd - ar wahân i'r Iseldiroedd - yn credu y dylid blaenoriaethu newid yn yr hinsawdd dros y mwyafrif o faterion eraill. Yn y cyfamser, mae pleidleiswyr Ewropeaidd yn ffafrio mwy o ymdrechion i blismona ffiniau allanol yr UE, ac mae o leiaf hanner y pleidleiswyr ym mhob aelod-wladwriaeth yn ffafrio cynyddu cymorth economaidd i wledydd sy'n datblygu i annog mudo. Mae Ewropeaid hefyd yn cytuno, yn llethol, bod gwrthdaro wedi bod yn un o brif ysgogwyr brwydrau ymfudo’r cyfandir - gyda phleidleiswyr yn 12 o’r 14 o’r farn y dylai’r UE fod wedi gwneud mwy i fynd i’r afael ag argyfwng Syria o 2014.
 • Ar y cyfan, mae Ewropeaid yn rhoi mwy o ymddiriedaeth yn yr UE na'u llywodraethau cenedlaethol i amddiffyn eu buddiannau yn erbyn pwerau byd-eang eraill- er, mewn nifer o aelod-wladwriaethau, nid yw llawer o bleidleiswyr yn ymddiried yn yr UD na'r UE (yn yr Eidal, Yr Almaena Francethis oedd barn oddeutu pedwar o bob deg pleidleisiwr; yn y Weriniaeth Tsiec a Gwlad Groeg, barn mwy na hanner ohonynt oedd.) Pleidleiswyr oedd fwyaf tebygol o ymddiried yn yr Unol Daleithiau dros yr UE yng Ngwlad Pwyl - ond hyd yn oed yma dyma sefyllfa llai nag un rhan o bump o'r pleidleiswyr.
 • Mae pleidleiswyr yn amheus o allu presennol yr UE i amddiffyn eu buddiannau economaidd mewn rhyfeloedd masnach. Mae'r gyfran fwyaf sy'n arddel y farn hon yn Awstria (40%), y Weriniaeth Tsiec (46%), Denmarc (34%), yr Iseldiroedd (36%), Slofacia (36%), a Sweden (40%). Mae llai na 20 y cant o bleidleiswyr ym mhob aelod-wladwriaeth yn teimlo bod buddiannau eu gwlad wedi'u diogelu'n dda rhag arferion cystadleuol ymosodol Tsieineaidd. Serch hynny, mae ganddynt farn gymysg ynghylch a ddylai'r UE neu eu llywodraeth genedlaethol fynd i'r afael â'r broblem hon.
 • O ran Iran, mae mwyafrif yr Ewropeaid (57%) yn gefnogol i ymdrechion yr UE i gynnal y Cydgynllun Gweithredu Cynhwysfawr(JCPOA) 'bargen niwclear' ag Iran. Mae'r gefnogaeth i'r fargen gryfaf yn Awstria (67%) a'r gwannaf yn Ffrainc (47%).
 • Mae cyfrannau mawr o bleidleiswyr yn credu bod Rwsia yn ceisio ansefydlogi strwythurau gwleidyddol yn Ewrop, a bod llywodraethau yn amddiffyn eu gwlad yn annigonol rhag ymyrraeth dramor. Rhennir y teimlad olaf yn Nenmarc, (44%), Ffrainc (40%), Yr Almaen (38%),Yr Eidal (42%), Gwlad Pwyl (48%), Rwmania (56%), Slofacia (46%), Sbaen (44%) a Sweden (50%).
 • O ran Rwsia, roedd mwy na hanner pleidleiswyr Ewrop ym mhob gwlad yn ystyried bod polisi cosbau cyfredol yr UE naill ai'n “gytbwys” yn gyfiawnneu ddim yn ddigon anodd - heblaw yn Awstria, Gwlad Groeg, Slofacia. Roedd y gefnogaeth ar gyfer polisi anoddach ar ei gryfaf yng Ngwlad Pwyl (55%) ac ar ei wannaf yn Slofacia (19%).
 • Mae pleidleiswyr Ewrop wedi'u rhannu ynghylch a ddylai eu gwlad fuddsoddi yng ngalluoedd amddiffyn NATO neu'r UE. Ymhlith cefnogwyr pleidiau yn y Llywodraeth, La République En Marche! pleidleiswyr yn Ffrainc sydd â'r ffafriaeth gryfaf am fuddsoddiad amddiffyn trwy'r UE (78%) yn hytrach na NATO (8%) tra mai pleidleiswyr y Blaid Cyfraith a Chyfiawnder yng Ngwlad Pwyl sydd â'r ffafriaeth gryfaf am NATO (56%) o'i gymharu â galluoedd amddiffyn yr UE (17% ).
 • Mae pleidleiswyr yn credu pe bai'r UE yn torri i fyny yfory un o'r colledion allweddol fyddai gallu gwladwriaethau Ewropeaidd i gydweithredu ar ddiogelwch ac amddiffyn, ac i weithredu fel pŵer maint cyfandir mewn cystadlaethau â chwaraewyr byd-eang fel China, Rwsia, a'r Unol Daleithiau. Rhennir y teimlad hwn gan 22% yn Ffrainc a 29% yn yr Almaen.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Barn, US

Sylwadau ar gau.