#IstanbulConvention - Rhaid i bob aelod-wladwriaeth ei gadarnhau yn ddi-oed, dywed ASEau

| Tachwedd 29, 2019
I roi diwedd ar drais yn erbyn menywod, mae ASEau yn galw ar yr UE i gytuno i Gonfensiwn Istanbwl a phob aelod-wladwriaeth i gadarnhau hynny.

Mae'r penderfyniad an-ddeddfwriaethol, a fabwysiadwyd gan bleidleisiau 500 o blaid, 91 yn erbyn ac ymataliadau 50 ddydd Iau (28 Tachwedd), yn galw ar y Cyngor i ddod i ben ar frys â chadarnhad yr UE o'r 'Confensiwn ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod', a elwir hefyd fel y Confensiwn Istanbul. Mae'n annog y saith aelod-wladwriaeth sydd wedi ei lofnodi ond heb ei gadarnhau eto - Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Lithwania, Latfia, Slofacia a'r DU - i wneud hynny yn ddi-oed.

Mae ASEau yn condemnio’r ymosodiadau a’r ymgyrchoedd yn erbyn y Confensiwn mewn rhai gwledydd, sy’n seiliedig ar gamddehongli’n fwriadol a chyflwyno ei gynnwys i’r cyhoedd ar gam, medden nhw.

Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn ychwanegu brwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd fel blaenoriaeth yn y Strategaeth Rhyw Ewropeaidd nesaf. Maent hefyd yn gofyn i'r Comisiwn gyflwyno deddf gyfreithiol sy'n mynd i'r afael â phob math o drais ar sail rhywedd - gan gynnwys aflonyddu ar-lein a seiber-drais - ac yn pledio am gynnwys trais yn erbyn menywod yn y catalog o droseddau a gydnabyddir gan yr UE.

Dylai pob aelod-wladwriaeth sicrhau bod y Confensiwn yn cael ei weithredu a'i orfodi'n briodol trwy ddyrannu cyllid ac adnoddau dynol digonol i'r gwasanaethau cywir. Mae darparu hyfforddiant priodol ar gyfer yr holl weithwyr proffesiynol sy'n delio â dioddefwyr (ynadon, meddygon, swyddogion heddlu ...) yn arbennig o hanfodol.

Mae'r EP hefyd yn ailadrodd ei safle o blaid clustnodi € 193.6 miliwn yn benodol ar gyfer gweithredoedd sy'n atal ac yn brwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd yn y Rhaglen Hawliau a Gwerthoedd.

Cefndir

Daeth Confensiwn Istanbwl, a fabwysiadwyd gan Gyngor Ewrop yn 2011, i rym yn 2014 ac fe’i llofnodwyd gan yr UE ym mis Mehefin 2017. Dyma'r offeryn rhyngwladol cyntaf o'i fath - mae'n nodi ei fod yn ei gadarnhau i ddilyn safonau cynhwysfawr sy'n rhwymo'r gyfraith i atal trais ar sail rhywedd, amddiffyn dioddefwyr a chosbi cyflawnwyr.

Yn ôl Arolwg Asiantaeth Hawliau Sylfaenol 2014, mae un o bob tair merch yn yr UE wedi profi trais corfforol a / neu rywiol ers 15 oed. Mae 55% o fenywod wedi wynebu un neu fwy o fathau o aflonyddu rhywiol (mae 11% wedi bod yn destun seiber-aflonyddu). Mae un o bob ugain wedi cael eu treisio.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Trais yn y cartref, EU, Senedd Ewrop, Cydraddoldeb Rhyw, Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod

Sylwadau ar gau.