Y Comisiwn yn cyflwyno'r myfyrdodau cyntaf ar adeiladu #SocialEurope cryf ar gyfer trawsnewidiadau yn unig

| Ionawr 17, 2020
Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno Cyfathrebu ar adeiladu Ewrop gymdeithasol gref ar gyfer trawsnewidiadau cyfiawn. Mae'n nodi sut y bydd polisi cymdeithasol yn helpu i gyflawni heriau a chyfleoedd heddiw, gan gynnig gweithredu ar lefel yr UE am y misoedd i ddod, a cheisio adborth ar weithredu pellach ar bob lefel ym maes cyflogaeth a hawliau cymdeithasol. Eisoes heddiw mae'r Comisiwn yn lansio'r ymgynghoriad cam cyntaf gyda phartneriaid cymdeithasol - busnesau ac undebau llafur - ar fater isafswm cyflog teg i weithwyr yn yr UE.

Dywedodd Valdis Dombrovskis, Is-lywydd Gweithredol dros Economi sy'n Gweithio i Bobl: “Mae Ewrop yn mynd trwy newid pwysig. Wrth inni fynd trwy'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol, yn ogystal â phoblogaeth sy'n heneiddio, mae'r Comisiwn eisiau sicrhau bod pobl yn parhau i fod yng nghanol y llwyfan a bod yr economi'n gweithio iddynt. Mae gennym offeryn eisoes, Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop. Nawr rydyn ni am sicrhau bod yr UE a'i aelod-wladwriaethau, yn ogystal â rhanddeiliaid, wedi ymrwymo i'w weithredu. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Bydd bywydau gwaith miliynau o bobl Ewrop yn newid yn y blynyddoedd i ddod. Mae angen i ni weithredu i ganiatáu i weithlu'r dyfodol ffynnu. Rhaid i economi marchnad gymdeithasol arloesol a chynhwysol Ewrop ymwneud â phobl: darparu swyddi o safon iddynt sy'n talu cyflog digonol. Ni ellir gadael unrhyw Aelod-wladwriaeth, dim rhanbarth, na neb ar ôl. Rhaid i ni barhau i ymdrechu i gael y safonau uchaf mewn marchnadoedd llafur, fel y gall pob Ewropeaidd fyw eu bywydau gydag urddas ac uchelgais. ”

Mae Ewrop heddiw yn lle unigryw lle mae ffyniant, tegwch a dyfodol cynaliadwy yr un mor bwysig. Yn Ewrop, mae gennym rai o'r safonau byw uchaf, yr amodau gwaith gorau a'r amddiffyniad cymdeithasol mwyaf effeithiol yn y byd. Wedi dweud hynny, mae Ewropeaid yn wynebu nifer o newidiadau megis symud i economi niwtral yn yr hinsawdd, digideiddio a sifftiau demograffig. Bydd y newidiadau hyn yn cyflwyno heriau a chyfleoedd newydd i'r gweithlu. Rhaid i Fargen Werdd Ewrop - ein strategaeth dwf newydd - sicrhau bod Ewrop yn parhau i fod yn gartref i systemau lles mwyaf datblygedig y byd ac yn ganolbwynt bywiog o arloesi ac entrepreneuriaeth gystadleuol.

Mae'r cyhoeddiadau'n adeiladu ar y Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol, a gyhoeddwyd gan sefydliadau ac arweinwyr yr UE ym mis Tachwedd 2017. Mae'r Comisiwn yn gofyn i holl wledydd, rhanbarthau a phartneriaid yr UE gyflwyno eu barn ar y ffordd ymlaen yn ogystal â'u cynlluniau i gyflawni amcanion y Golofn. Bydd hyn yn bwydo i mewn i baratoi Cynllun Gweithredu yn 2021 sy'n adlewyrchu'r holl gyfraniadau, a fydd yn cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo ar y lefel wleidyddol uchaf

O'i ran, mae'r Comisiwn heddiw yn nodi mentrau a gynlluniwyd a fydd eisoes yn cyfrannu at weithredu Piler yr UE. Ymhlith y camau allweddol yn 2020 mae:

  • Isafswm cyflog teg i weithwyr yn yr UE
  • Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw Ewropeaidd a mesurau tryloywder cyflog rhwymol
  • Agenda Sgiliau wedi'i diweddaru ar gyfer Ewrop
  • Gwarant Ieuenctid wedi'i diweddaru
  • Uwchgynhadledd Gwaith Llwyfan
  • Papur gwyrdd ar Heneiddio
  • Strategaeth ar gyfer pobl ag anableddau
  • Adroddiad Demograffeg
  • Cynllun Ail-yswiriant Diweithdra Ewropeaidd

Mae'r camau hyn yn adeiladu ar waith a wnaed eisoes gan yr UE ers cyhoeddiad y Golofn ar 2017. Ond nid yw gweithredu ar lefel yr UE yn unig yn ddigon. Mae'r allwedd i lwyddiant yn nwylo awdurdodau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn ogystal â phartneriaid cymdeithasol a rhanddeiliaid perthnasol ar bob lefel. Dylai pob Ewropeaidd gael yr un cyfleoedd i ffynnu - mae angen i ni warchod, addasu a gwella'r hyn y mae ein rhieni a'n neiniau a theidiau wedi'i adeiladu.

Ymgynghoriad ar isafswm cyflog teg

Mae nifer y bobl sydd mewn cyflogaeth yn yr UE yn uwch nag erioed. Ond mae llawer o bobl sy'n gweithio yn dal i gael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd. Mae'r Arlywydd von der Leyen wedi mynegi ei dymuniad bod gan bob gweithiwr yn ein Hundeb isafswm cyflog teg a ddylai ganiatáu byw'n weddus ble bynnag maen nhw'n gweithio.

Heddiw mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cam cyntaf rhwng partneriaid cymdeithasol - busnesau ac undebau llafur - ar fater isafswm cyflog teg i weithwyr yn yr UE. Mae'r Comisiwn yn y modd gwrando: rydym am wybod a yw partneriaid cymdeithasol yn credu bod angen gweithredu ar yr UE, ac os felly, a ydynt am ei drafod rhyngddynt.

Ni fydd isafswm cyflog un maint i bawb. Bydd unrhyw gynnig posib yn adlewyrchu traddodiadau cenedlaethol, boed yn gytundebau ar y cyd neu'n ddarpariaethau cyfreithiol. Mae gan rai gwledydd systemau rhagorol ar waith eisoes. Mae'r Comisiwn yn dymuno sicrhau bod pob system yn ddigonol, bod â digon o sylw, cynnwys ymgynghori trylwyr â phartneriaid cymdeithasol, a bod â mecanwaith diweddaru priodol ar waith.

Cefndir

Cyfiawnder cymdeithasol yw sylfaen economi marchnad gymdeithasol Ewrop ac wrth wraidd ein Hundeb. Mae'n sail i'r syniad mai tegwch cymdeithasol a ffyniant yw'r conglfeini ar gyfer adeiladu cymdeithas gydnerth gyda'r safonau llesiant uchaf yn y byd.

Mae'r foment yn un o newid. Bydd newid yn yr hinsawdd a diraddiad amgylcheddol yn gofyn i ni addasu ein heconomi, ein diwydiant, sut rydyn ni'n teithio a gweithio, yr hyn rydyn ni'n ei brynu a'r hyn rydyn ni'n ei fwyta. Disgwylir y bydd deallusrwydd artiffisial a roboteg yn unig yn creu bron i 60 miliwn o swyddi newydd ledled y byd yn y 5 mlynedd nesaf, tra bydd llawer o swyddi'n newid neu'n diflannu hyd yn oed. Mae demograffeg Ewrop yn newid; heddiw rydyn ni'n byw bywydau hirach ac iachach, diolch i gynnydd mewn meddygaeth ac iechyd y cyhoedd.

Mae'r newidiadau, y cyfleoedd a'r heriau hyn yn effeithio ar bob gwlad a phob Ewropeaidd. Mae'n gwneud synnwyr eu hwynebu gyda'i gilydd a mynd i'r afael â newid ymlaen llaw. Colofn Hawliau Cymdeithasol Ewrop yw ein hateb i'r uchelgeisiau sylfaenol hyn. Mae'r Golofn yn mynegi 20 o egwyddorion a hawliau sy'n hanfodol ar gyfer marchnadoedd llafur a systemau lles sy'n gweithredu'n deg yn Ewrop yr 21ain ganrif.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Ewrop Gymdeithasol Gryf ar gyfer Just Transitions

Taflen Ffeithiau: Ewrop Gymdeithasol Gryf ar gyfer Just Transitions

Cyfathrebu: Ewrop Gymdeithasol Gryf ar gyfer Trawsnewidiadau Cyfiawn

Ymgynghoriad cam cyntaf partneriaid cymdeithasol ar Isafswm Cyflogau Teg yn yr UE

Tudalen we ar gyfer adborth rhanddeiliaid ar weithredu Piler

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.