#Coronavirus - Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canllawiau i amddiffyn asedau a thechnoleg Ewropeaidd hanfodol yn yr argyfwng presennol

| Mawrth 26, 2020
Ar 25 Mawrth, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd canllawiau sicrhau dull cryf ledled yr UE o sgrinio buddsoddiad tramor mewn cyfnod o argyfwng iechyd cyhoeddus a bregusrwydd economaidd cysylltiedig. Y nod yw gwarchod cwmnïau'r UE ac asedau beirniadol, yn enwedig mewn meysydd fel iechyd, ymchwil feddygol, biotechnoleg ac isadeileddau sy'n hanfodol i'n diogelwch a'n trefn gyhoeddus, heb danseilio natur agored gyffredinol yr UE i fuddsoddiad tramor.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Os ydym am i Ewrop ddod allan o’r argyfwng hwn mor gryf ag y gwnaethom fynd iddo, yna rhaid inni gymryd mesurau rhagofalus nawr. Fel mewn unrhyw argyfwng, pan all ein hasedau diwydiannol a chorfforaethol fod o dan straen, mae angen i ni amddiffyn ein diogelwch a'n sofraniaeth economaidd. Mae gennym yr offer i ddelio â'r sefyllfa hon o dan gyfraith Ewropeaidd a chenedlaethol ac rwyf am annog Aelod-wladwriaethau i wneud defnydd llawn ohonynt. Mae'r UE yn farchnad agored ar gyfer buddsoddiad uniongyrchol tramor a bydd yn parhau i fod felly. Ond nid yw'r didwylledd hwn yn ddiamod. ”

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan: “Rydym yn wynebu argyfwng iechyd cyhoeddus digynsail gyda chanlyniadau dwfn i economi Ewrop. Yn yr UE, rydym ac rydym yn dymuno aros yn agored i fuddsoddiad tramor. Yn yr amgylchiadau presennol, mae angen i ni dymer y didwylledd hwn gyda rheolaethau priodol. Mae angen i ni wybod pwy sy'n buddsoddi ac at ba bwrpas. Mae gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau'r offer cyfreithiol cywir ar gyfer hynny. Mae canllawiau heddiw yn galw ar aelod-wladwriaethau i ddefnyddio’r offer hyn i’r graddau eithaf a byddant yn dod ag eglurder ychwanegol ar sut i ddefnyddio ein fframwaith sgrinio buddsoddiad i atal gwerthu asedau strategol yr UE yn yr argyfwng presennol. ”

O dan reolau presennol yr UE, mae gan aelod-wladwriaethau'r pŵer i sgrinio buddsoddiadau uniongyrchol tramor (FDI) o wledydd y tu allan i'r UE ar sail diogelwch neu drefn gyhoeddus. Cydnabyddir bod amddiffyn iechyd y cyhoedd yn rheswm gor-redol er budd cyffredinol. O ganlyniad, gall Aelod-wladwriaethau osod mesurau lliniaru (megis ymrwymiadau cyflenwi i ddiwallu anghenion hanfodol cenedlaethol ac UE) neu atal buddsoddwr tramor rhag caffael neu gymryd rheolaeth dros gwmni. Mae mecanweithiau sgrinio FDI cenedlaethol ar waith ar hyn o bryd mewn 14 aelod-wladwriaeth. Gyda rheoliad sgrinio buddsoddiad tramor yr UE mewn grym ers y llynedd, mae gan yr UE yr offer da i gydlynu rheolaeth ar gaffaeliadau tramor a wneir ar lefel yr aelod-wladwriaethau.

Gan gyhoeddi ei ganllawiau, mae'r Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau sydd eisoes â mecanwaith sgrinio eisoes ar waith i wneud defnydd llawn o'r offer sydd ar gael iddynt o dan gyfraith yr UE a chenedlaethol i atal llif cyfalaf o wledydd y tu allan i'r UE a allai danseilio diogelwch neu drefn gyhoeddus Ewrop. .

Mae'r Comisiwn hefyd yn galw ar yr aelod-wladwriaethau sy'n weddill i sefydlu mecanwaith sgrinio cwbl newydd ac yn y cyfamser i ystyried yr holl opsiynau, yn unol â chyfraith yr UE a rhwymedigaethau rhyngwladol, i fynd i'r afael ag achosion posibl lle mae buddsoddwr tramor yn caffael neu'n rheoli buddsoddwr tramor. byddai busnes, seilwaith neu dechnoleg benodol yn creu risg i ddiogelwch neu drefn gyhoeddus yn yr UE.

Mae'r Comisiwn hefyd yn annog cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau, o ran achosion sgrinio FDI lle gallai buddsoddiad tramor gael effaith ar farchnad sengl yr UE. Mae caffaeliadau tramor sy'n digwydd bellach eisoes yn dod o dan reoliad sgrinio FDI yr UE, a gellid eu hadolygu o dan y mecanwaith cydweithredu a sefydlwyd gan y rheoliad, a fydd yn gwbl weithredol o fis Hydref 2020 ymlaen.

O ran symudiadau cyfalaf, mae'r canllawiau hefyd yn dwyn i gof o dan ba amgylchiadau penodol y gellir cyfyngu symud rhydd cyfalaf, yn enwedig o drydydd gwledydd, sy'n gysylltiedig â chaffael polion.

Bydd y Comisiwn hefyd yn parhau i ddilyn datblygiadau agos ar lawr gwlad ac yn barod i drafod a sicrhau cydgysylltiad ar unrhyw achos buddsoddi tramor sy'n cael effaith Ewropeaidd fwy. Bydd amddiffyn asedau strategol yr UE hefyd yn destun trafodaethau rhwng yr Arlywydd von der Leyen ac arweinwyr yr UE yng nghynhadledd fideo heddiw (26 Mawrth) Cyngor Ewropeaidd.

Cefndir

Mabwysiadwyd Rheoliad Sgrinio FDI yr UE ym mis Mawrth 2019. Mae'n rhoi mecanwaith ar lefel yr UE ar waith am y tro cyntaf i gydlynu sgrinio buddsoddiadau tramor sy'n debygol o effeithio ar ddiogelwch a threfn gyhoeddus yr Undeb a'i aelod-wladwriaethau. Mae'r mecanwaith hwn yn seiliedig ar rwymedigaeth i gyfnewid gwybodaeth rhwng aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn, yn ogystal ag ar y posibilrwydd i'r Comisiwn ac aelod-wladwriaethau gyhoeddi barn a sylwadau ar drafodion penodol. Bydd y mecanwaith hwn yn cael ei gymhwyso ar 11 Hydref 2020. Mae'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau eisoes yn cydweithredu gyda'r bwriad o addasu mecanweithiau sgrinio cenedlaethol a sicrhau bod y rheoliad yn cael ei weithredu'n llawn ac yn gyflym ar lefelau'r UE a chenedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Canllawiau ar sgrinio FDI

Fframwaith sgrinio FDI: Rheoliad, Datganiad i'r wasg, Taflen Ffeithiau

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, coronafirws, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd

Sylwadau ar gau.