Cysylltu â ni

Tsieina

#Russia vs #China

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gan y cydweithrediad rhwng Rwsia a China wreiddiau hanesyddol dwfn, a gellir dod o hyd i'w amlygiadau cynharaf eisoes yn ystod rhyfel cartref Tsieineaidd. Mae'n ymddangos y dylai'r ddwy wlad fod yn fwyaf unedig gan eu ideoleg gomiwnyddol, ond uchelgeisiau eu harweinwyr a'r parodrwydd i fod y cyntaf a'r mwyaf pwerus mewn gwirionedd oedd y grym amlycaf. Mae'r berthynas rhwng y cenhedloedd hyn wedi gweld amseroedd o ffynnu, yn ogystal ag amseroedd o wrthdaro milwrol, yn ysgrifennu Zintis Znotiņš.

Ar hyn o bryd mae'r berthynas rhwng y ddwy wlad yn cael ei chyflwyno fel un gyfeillgar, ond mae'n anodd eu galw'n wirioneddol gyfeillgar. Hyd yn oed yn y gorffennol, roedd y berthynas rhwng yr Undeb Sofietaidd a China yn seiliedig ar gyfrifiadau pob gwlad ac yn ceisio chwarae'r brif ran, ac nid yw'n ymddangos bod rhywbeth wedi newid ar hyn o bryd, er bod Tsieina wedi dod yn “ddoethach” ac yn adnodd- chwaraewr cyfoethocach doeth na Rwsia.

Byddwn nawr yn edrych ar y “tebygrwydd” rhwng China a Rwsia, y ffyrdd maen nhw'n cydweithredu a rhagolygon y ddau ohonyn nhw yn y dyfodol.

hysbyseb

Mae Rwsia yn weriniaeth ffederasiwn lled-arlywyddol, tra bod China yn genedl sosialaidd a reolir gan ysgrifennydd cyffredinol ei Phlaid Gomiwnyddol.

Eisoes gallwn weld gwahaniaethau ffurfiol, ond os ydym yn plymio'n ddyfnach mae'r ddwy wlad yn eu hanfod yn teimlo fel efeilliaid Siamese. Mae mwy nag un blaid yn Rwsia, ond dim ond un blaid sy'n penderfynu popeth sy'n digwydd yn y wlad - Rwsia Unedig. Nid yw Rwsia hyd yn oed yn ceisio cuddio’r nod o sefydlu’r blaid honno, sef cefnogi’r cwrs a gymerwyd gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin.

Mae gan China, hefyd, naw plaid1, ond dim ond un ohonyn nhw sy'n cael llywodraethu ac mae'n Plaid Gomiwnyddol Tsieina sy'n ateb yr ysgrifennydd cyffredinol sydd hefyd yn llywydd y wladwriaeth.

hysbyseb

Felly, mae yna un blaid sy'n rheoli yn Rwsia a China, ac mae'r blaid hon yn gyfrifol am weithredu a gweithredu beth bynnag y mae'r arlywydd yn ei ddymuno, sy'n golygu bod y ddwy wlad yn cael eu rheoli gan gylch eithaf cul o bobl. Mae rhagweld canlyniadau etholiad yn Rwsia a China mor anodd â gallu dweud mai dydd Mawrth yw'r diwrnod ar ôl dydd Llun. I ysgrifennu’r darn hwn, treuliais lawer o amser yn darllen am hanes China a Rwsia a’r digwyddiadau cyfredol sy’n digwydd yn y gwledydd hyn, ac am y rheswm hwn sylweddolais fod yn rhaid inni edrych hefyd ar ystyr y gair “totalitariaeth” .

System wleidyddol yw totalitariaeth lle mae gwlad yn cael ei llywodraethu heb gyfranogiad ei phobl a gwneir penderfyniadau heb gytundeb mwyafrif y bobl; mewn cyfundrefn dotalitaraidd rheolir y materion cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol pwysicaf gan y wladwriaeth. Mae'n fath o unbennaeth lle mae'r gyfundrefn yn cyfyngu ei phobl ym mhob un o agweddau dychmygus bywyd.

Nodweddion nodedig:

Mae pŵer yn cael ei ddal gan grŵp bach o bobl - clique;

Mae'r wrthblaid yn cael ei hatal ac mae terfysgaeth gyffredinol yn offeryn ar gyfer llywodraethu'r wladwriaeth;

Mae pob agwedd ar fywyd yn ddarostyngedig i fuddiannau'r wladwriaeth a'r ideoleg ddominyddol;

Mae'r cyhoedd yn cael eu cynnull gan ddefnyddio cwlt personoliaeth yr arweinydd, symudiadau torfol, propaganda a dulliau tebyg eraill;

Polisi tramor ymosodol ac ehangu;

Cyfanswm rheolaeth dros fywyd cyhoeddus.2

A yw Tsieina a Rwsia yn daleithiau gwirioneddol dotalitaraidd? Yn ffurfiol, na, ond os edrychwn ar hanfod y peth gwelwn ddarlun hollol wahanol. Byddwn yn edrych ar bob un o arwyddion totalitariaeth yn Tsieina a Rwsia, ond ni fyddwn yn ymchwilio yn rhy ddwfn i ddigwyddiadau a digwyddiadau y mae'r rhan fwyaf ohonom eisoes yn gyfarwydd â hwy.

A allwn ddweud bod mwyafrif dinasyddion Rwseg a Tsieineaidd yn cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau? Yn ffurfiol, yn fath o, oherwydd bod etholiadau yn cael eu cynnal yn y gwledydd hyn, ond a allwn ni eu galw nhw'n “etholiadau” mewn gwirionedd? Byddai'n amhosibl rhestru'r holl luniau fideo neu erthyglau sy'n datgelu sut mae gorsafoedd pleidleisio yn gweithredu er mwyn darparu'r canlyniadau etholiad gofynnol. Felly, gallwn ddweud bod y cyhoedd yn ymwneud â gwneud penderfyniadau, dim ond bod y canlyniadau mewn grym bob amser yn pennu'r canlyniadau.

Mae'r paragraff olaf yn dod â ni at y pwynt cyntaf: mae pŵer yn cael ei ddal gan grŵp bach o bobl - clique. Mae'r ddwy wlad yn cael eu rheoli gan lywyddion sy'n penodi pwy bynnag maen nhw'n dymuno ac yn diswyddo pwy bynnag maen nhw'n dymuno. Pwer yw hwn sydd gan grŵp bach o bobl. Y pwynt nesaf - atal yr wrthblaid a defnyddio terfysgaeth gyffredinol i lywodraethu'r wladwriaeth. Mae allfeydd cyfryngau wedi ysgrifennu digon am atal yr wrthblaid yn y ddwy wlad, ac mae pawb wedi gweld fideo neu ddau o leiaf ar y pwnc hwn. Er mwyn atal eu gwrthwynebwyr gwleidyddol ac unrhyw ddigwyddiadau a drefnir ganddynt mae Rwsia a China yn defnyddio nid yn unig eu heddluoedd, ond y fyddin hefyd. O bryd i'w gilydd, mae'n ymddangos bod gwybodaeth bod gweithredwr gwrthblaid wedi'i llofruddio yn yr un o'r gwledydd, ac nid yw'r llofruddiaethau hyn byth yn cael eu datrys.

Ni fyddwn hyd yn oed yn dechrau siarad am achosion troseddol ac arestiadau gweinyddol gweithredwyr yr wrthblaid. Gallwn ddweud bod y pwynt dan sylw yn hollol wir. O ran yr holl agweddau ar fywyd yn ddarostyngedig i'r wladwriaeth ac ideoleg - a oes unrhyw un nad yw hyn wedi'i argyhoeddi? Os yw Rwsia yn ymwneud â chyfyngu ac “addysgu” ei dinasyddion yn eithaf anaml, nid oes gan China amser i seremoni - mae Plaid Gomiwnyddol Tsieina wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar wella “ansawdd moesol” ei dinasyddion, ac mae hyn yn cyffwrdd â phob un o’r dychmygus. agweddau ar fywyd preifat rhywun - o drefnu seremonïau priodas i wisgo'n briodol.3 A yw'r cyhoedd yn Rwsia a China yn cael ei mobileiddio gan ddefnyddio cwlt personoliaeth, symudiadau torfol, propaganda a dulliau eraill? Gallwn edrych ar ddathliadau 9 Mai yn Rwsia a'r holl rethreg o amgylch, a'r digwyddiadau sy'n ymroddedig i ben-blwydd sefydlu Gweriniaeth Pobl Tsieina. Mae'n ddrwg gen i, ond mae'n teimlo fy mod i'n gwylio rhywfaint o montage o oes Stalin a Hitler ond mewn ffasiwn fwy modern, ac yn lle Stalin a Hitler mae yna rai wynebau newydd. Beth sydd ar ôl? Wrth gwrs, polisi tramor ymosodol ac ehangu. Mae China wedi bod yn weithgar iawn ym Môr De Tsieina ers blynyddoedd bellach, sydd wedi gwaethygu tensiynau ymhlith lluoedd arfog ei chymdogion - Brunei, Malaysia, Ynysoedd y Philipinau, Taiwan a Fietnam.

Mae China yn parhau i gipio yn gorfforol, adeiladu artiffisial ac arfogi ynysoedd ymhell o'i glannau. Ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae China wedi bod yn arbennig o ymosodol tuag at Taiwan, y mae'r gyfundrefn yn ei hystyried yn briodol iddyn nhw.4 Mae China hefyd yn barod i osod sancsiynau yn erbyn y cenhedloedd hynny sy'n bwriadu gwerthu arfau i Taiwan.

Fodd bynnag, o ran ymddygiad ymosodol arfog mae China yn gwyro o'i chymharu â Rwsia, nad yw'n swil defnyddio ymddygiad ymosodol arfog yn erbyn ei chymdogion agos a phell er mwyn cyrraedd ei nodau. Mae ymddygiad ymosodol Rwsia yn mynd law yn llaw â’i nihiliaeth. Rwy’n siŵr na fydd yn rhaid i mi eich atgoffa am y digwyddiadau yn Georgia, yr Wcrain ac yn flaenorol yn Chechnya hefyd. Bydd Rwsia yn defnyddio pob cyfle i ddangos ei harfau gwych i bawb, ac mae hyn hefyd yn cynnwys cymryd rhan yn uniongyrchol neu'n gudd mewn gwahanol wrthdaro milwrol.

Efallai y bydd rhai ohonoch yn anghytuno, ond fel y gwelaf i mae China a Rwsia ar hyn o bryd yn daleithiau dotalitaraidd yn eu hanfod.

Mae hanes wedi dangos i ni fod hyd yn oed dwy wlad dotalitaraidd yn gallu cydweithredu. Gadewch i ni gofio’r “cyfeillgarwch” rhwng yr Almaen Natsïaidd a’r Undeb Sofietaidd, ond gadewch inni hefyd beidio ag anghofio beth arweiniodd y cyfeillgarwch hwn.

Mae hefyd yn wir bod y sancsiynau economaidd a osodwyd yn erbyn Rwsia wedi ei gwthio i fod yn fwy cyfeillgar â China, ond mae'n ymddangos y bydd Tsieina yn dod allan fel enillydd y berthynas hon.

Yn ôl data gan Weinyddiaeth Fasnach Tsieineaidd, yn 2018 derbyniodd economi Tsieineaidd 56.6 miliwn USD mewn buddsoddiadau uniongyrchol o Rwsia (+ 137.4%), gan olygu erbyn diwedd 2018 bod swm y buddsoddiadau uniongyrchol o Rwsia wedi cyrraedd 1,066.9 miliwn USD.

Yn 2018, derbyniodd economi Rwseg 720 miliwn USD mewn buddsoddiadau uniongyrchol o China, gan arwain at gyfanswm o 10,960 miliwn o USD mewn buddsoddiadau uniongyrchol o China erbyn diwedd 2018.

Prif gylchoedd buddsoddiadau Tsieineaidd yn Rwsia yw ynni, amaethyddiaeth a choedwigaeth, deunyddiau adeiladu ac adeiladu, masnach, diwydiant ysgafn, tecstilau, nwyddau trydan cartref, gwasanaethau, ac ati.

Prif gylchoedd buddsoddiadau Rwseg yn Tsieina yw cynhyrchu, adeiladu a chludo.Gallwn weld o faint y buddsoddiadau sydd yn y “cyfeillgarwch” hwn yn Tsieina wedi rhagori ar Rwsia. Ni allwn anwybyddu'r ffaith bod Tsieina wedi lansio mwy o brosiectau buddsoddi ar raddfa fawr mewn cenhedloedd eraill nag sydd gan Rwsia.

Dylid nodi bod caffael offer milwrol Tsieina wedi caniatáu i raglenni arfau Rwseg fodoli. Gwerthodd Rwsia arfau modern i China, er gwaethaf y pryderon y bydd Tsieina’n gallu “copïo” yr arfau a dderbyniwyd ac yna eu gwella. Ond roedd yr angen am arian yn llawer mwy i boeni am bethau o'r fath. O ganlyniad, yn gynnar yn 2020 daethpwyd i'r casgliad bod Tsieina wedi rhagori ar Rwsia wrth gynhyrchu a gwerthu arfau.6

Os edrychwn ar y ffyrdd y mae Rwsia a China yn ceisio llunio barn y cyhoedd yn y tymor hir, gallwn weld rhai gwahaniaethau. Mae Rwsia yn ceisio gwneud hyn gan ddefnyddio cyhoeddiadau, gweithgareddau arddangosiadol ac yn ceisio i'w chydwladwyr ddod yn ddinasyddion eu gwlad breswyl wrth gynnal eu hunaniaeth ddiwylliannol er mwyn sefydlu adnodd deallusol, economaidd ac ysbrydol-ddiwylliannol yng ngwleidyddiaeth fyd-eang.7 Mae Tsieina, yn ychwanegol at hyn oll, wedi sefydlu Sefydliadau Confucius sy'n israddol i Weinyddiaeth Addysg Tsieineaidd. Mae yna gyfanswm o 5,418 o Sefydliadau neu ddosbarthiadau Confucius ledled y byd. Mae'r sefydliadau hyn, a enwyd ar ôl yr athronydd Tsieineaidd mwyaf adnabyddus, wedi tynnu beirniadaeth lem yn fyd-eang am ei safbwyntiau polisi tramor - rhai sy'n osgoi trafod hawliau dynol neu'n credu bod Taiwan neu Tibet yn rhannau anwahanadwy o China. Mae'r sefydliadau hyn wedi'u cyhuddo o ysbïo a chyfyngu ar ryddid academaidd.

“Mae Sefydliadau Confucius yn frand deniadol i’n diwylliant ymledu dramor,” meddai cynrychiolydd Politburo Li Changchun y Blaid Gomiwnyddol yn 2011. “Maent bob amser wedi bod yn fuddsoddiad pwysig mewn ehangu ein pŵer meddal. Mae'r enw brand “Confucius” yn eithaf deniadol. Trwy ddefnyddio hyfforddiant iaith fel clawr, mae popeth yn edrych yn rhesymegol ac yn dderbyniol o'r tu allan. ” Mae arweinyddiaeth y Blaid Gomiwnyddol yn galw'r sefydliadau hyn yn rhan hanfodol o'i set offer propaganda dramor, ac amcangyfrifir bod Tsieina wedi gwario tua dau biliwn o USD arnynt dros y 12 mlynedd diwethaf. Cyfansoddiad y sefydliadau hyn9 yn nodi bod eu harweinyddiaeth, personél, canllawiau, deunyddiau dysgu a'r rhan fwyaf o'u cyllid yn cael ei sicrhau gan y Hanban sefydliad sydd o dan Weinyddiaeth Addysg Tsieineaidd.10

Mae dinasyddion Rwseg a Tsieineaidd naill ai'n prynu neu'n rhentu eiddo dramor. Mae Rwsiaid yn gwneud hyn fel bod ganddyn nhw rywle i fynd rhag ofn i'r rheidrwydd godi.

Mae dinasyddion a chwmnïau Tsieineaidd yn rhentu neu'n prynu darnau mawr o dir yn Nwyrain Pell Rwseg yn araf. Nid oes amcangyfrif manwl gywir o faint o dir sy'n cael ei drosglwyddo i'r Tsieineaid, ond dywedir y gallai amrywio rhwng 1-1.5 biliwn hectar.11

Beth allwn ni ddod i'r casgliad o hyn i gyd? Mae Tsieina a Rwsia, yn y bôn, yn daleithiau dotalitaraidd sydd ag uchelgeisiau chwyddedig. Os yw Rwsia yn ceisio cyrraedd ei huchelgeisiau mewn modd agored ymosodol a digywilydd, yna mae Tsieina yn gwneud yr un peth yn ofalus ac yn ofalus. Os yw Rwsia yn aml yn defnyddio dulliau milwrol i gyrraedd ei nodau, bydd Tsieina yn fwyaf tebygol o ddefnyddio rhai ariannol. Os yw Rwsia yn ceisio cyflawni ei huchelgeisiau yn drahaus, yna mae Tsieina yn cyflawni'r un canlyniad gyda charedigrwydd a gostyngeiddrwydd sy'n ymddangos.

Pa wlad sydd wedi dod yn agosach at ei nod? Rwy'n credu nad Rwsia yn bendant ydyw. Yn ogystal, yn union fel yr Undeb Sofietaidd, mae Rwsia hefyd yn credu ei bod yn well na China. Ond i'r rhai sy'n arsylwi o'r cyrion, mae'n amlwg bod China wedi llwyddo i lwyddo yn Rwsia mewn sawl ardal a'i bod hyd yn oed yn caffael tir Rwseg.

Daw hyn â ni yn ôl at hanes - beth sy'n digwydd pan fydd dwy wladwriaeth dotalitaraidd yn rhannu ffin? Mae un ohonyn nhw'n diflannu yn y pen draw. Am y tro, mae'n ymddangos bod Tsieina wedi gwneud popeth yn ei gallu i aros ar fap y byd.

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%9D%D0%A0

2 https://lv.wikipedia.org/wiki / Totalit% C4% 81ris

3 https://www.la.lv/komunistiska-kina-publice-vadlinijas-pilsonu-moralas-kvalitates-uzlabosanai

4 https://www.delfi.lv/news/arzemes / devini-konflikti-kas-apdraud-pasauli-2019-gada.d?id = 50691613 & tudalen = 4

5 http://www.russchinatrade.ru / ru / ru-cn-cydweithredu /buddsoddiad

6 http://www.ng.ru/economics/2020-01 27-/4_7778_weapon.html

7 https://www.tvnet.lv/5684274 / krievijas-am-tautiesiem-arzemes-jaklust-par-pilntiesigiem-mitnes-valstu-pilsoniem

8 http://english.hanban.org/node_10971.htm

9 http://english.hanban.org/node_7880.htm

10 https://rebaltica.lv/2019/08 / kinas-maigas-varas-rupja-seja /

11 https://www.sibreal.org/a/29278233. Html

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon, ac nid ydynt yn adlewyrchu Gohebydd UEsafle.

Tsieina

Mae gweithrediaeth Huawei, Meng Wanzhou, a ryddhawyd gan Ganada, yn cyrraedd adref yn Tsieina

cyhoeddwyd

on

Mae swyddog gweithredol technoleg Tsieineaidd a ryddhawyd ar ôl cael ei gadw yng Nghanada am bron i dair blynedd wedi dychwelyd adref yn ysgrifennu BBC News.

Fe hedfanodd Meng Wanzhou o Huawei i Shenzhen nos Sadwrn, oriau ar ôl i ddau o Ganadaiaid a ryddhawyd gan China fynd yn ôl.

Yn 2018 cyhuddodd China Michael Spavor a Michael Kovrig o ysbïo, gan wadu eu cadw mewn dial am arestiad Ms Meng.

hysbyseb

Mae'r cyfnewid ymddangosiadol yn dod â rhes ddiplomyddol niweidiol rhwng Beijing a'r Gorllewin i ben.

Cyrhaeddodd Mr Spavor a Mr Kovrig ddinas orllewinol Calgary ychydig cyn 06:00 amser lleol (12:00 GMT) a chyfarfu’r Prif Weinidog Justin Trudeau â nhw.

Ychydig oriau yn ddiweddarach cyffyrddodd Ms Meng i lawr yn Shenzhen, China, i ganmol torf a gasglwyd yn y maes awyr.

hysbyseb

"Rwy'n ôl adref o'r diwedd!," Meddai Ms Meng, yn ôl y Global Times, tabloid Tsieineaidd gyda chefnogaeth y Blaid Gomiwnyddol sy'n rheoli.

"Lle mae baner Tsieineaidd, mae disglair ffydd," ychwanegodd. "Os oes gan ffydd liw, rhaid iddi fod yn goch Tsieina."

Roedd eisiau Ms Meng ar gyhuddiadau yn yr UD ond cafodd ei rhyddhau ar ôl cytundeb rhwng erlynwyr Canada ac UDA.

Michael Spavor (L) a Michael Kovrig (delwedd gyfansawdd)
pennawd delwedd Roedd Michael Kovrig (r) a Michael Spavor wedi cael eu cynnal ers 2018

Cyn ei rhyddhau, cyfaddefodd Ms Meng ymchwilwyr camarweiniol yr Unol Daleithiau ynghylch delio busnes Huawei yn Iran.

Treuliodd dair blynedd dan arestiad tŷ yng Nghanada wrth ymladd estraddodi i'r Unol Daleithiau.

Roedd China wedi mynnu yn gynharach nad oedd ei hachos yn gysylltiedig ag arestiad sydyn Mr Kovrig a Mr Spavor yn 2018. Ond mae’n ymddangos bod penderfyniad China i’w rhyddhau ar ôl i Ms Meng gael ei ryddhau yn dangos bod esgus wedi’i adael, yn ôl Robin Brant, Shanghai y BBC gohebydd.

Mae Mr Kovrig a Mr Spavor wedi cynnal eu diniweidrwydd drwyddi draw, ac mae beirniaid wedi cyhuddo China o’u defnyddio fel sglodion bargeinio gwleidyddol.

Wedi iddynt gyrraedd Calgary, Rhannodd Prif Weinidog Canada, Justin Trudeau, ddelweddau ar Twitter ohono yn groesawgar y pâr.

"Rydych chi wedi dangos cryfder, gwytnwch a dyfalbarhad anhygoel," ysgrifennodd yn y neges drydar. "Gwybod y bydd Canadiaid ledled y wlad yn parhau i fod yma i chi, yn union fel y buont."

Mae Mr Kovrig yn gyn-ddiplomydd a gyflogir gan International Crisis Group, melin drafod ym Mrwsel.

Mae Mr Spavor yn aelod sefydlol o sefydliad sy'n hwyluso cysylltiadau busnes a diwylliannol rhyngwladol â Gogledd Corea.

Ym mis Awst eleni dedfrydodd llys yn China Mr Spavor i 11 mlynedd yn y carchar am ysbïo. Ni fu unrhyw benderfyniad yn achos Mr Kovrig.

Ddydd Gwener, fe orchmynnodd barnwr o Ganada i Ms Meng, prif swyddog ariannol Huawei, gael ei rhyddhau, ar ôl iddi gyrraedd bargen gydag erlynwyr yr Unol Daleithiau ynghylch cyhuddiadau twyll yn ei herbyn.

Dywedodd Huawei mewn datganiad y byddai’n parhau i amddiffyn ei hun yn y llys, ac roedd yn edrych ymlaen at weld Ms Meng yn cael ei haduno gyda’i theulu.https: //emp.bbc.co.uk/emp/SMPj/2.43.9/iframe.htmlmedia pennawd "Mae fy mywyd wedi cael ei droi wyneb i waered," meddai Ms Meng wrth gohebwyr ar ôl cael ei rhyddhau o gadw Canada

Cyn ei harestio, cyhuddodd erlynwyr yr Unol Daleithiau Ms Meng o dwyll, gan honni iddi gamarwain banciau i brosesu trafodion ar gyfer Huawei a dorrodd sancsiynau’r Unol Daleithiau yn erbyn Iran.

Fel rhan o gytundeb erlyn gohiriedig, cyfaddefodd Ms Meng i gamarwain HSBC ynghylch perthynas Huawei â Skycom, cwmni o Hong Kong a oedd yn gweithredu yn Iran.

Dywedodd gweinidogaeth dramor China fod y cyhuddiadau yn ei herbyn wedi eu “ffugio” i atal diwydiannau uwch-dechnoleg y wlad, yn ôl cyfryngau’r wladwriaeth.

Ond mewn datganiad mynnodd adran gyfiawnder yr Unol Daleithiau y byddai'n parhau i baratoi ar gyfer treial yn erbyn Huawei, sy'n dal i fod ar restr ddu masnach.

Mae Ms Meng yn ferch hynaf Ren Zhengfei, a sefydlodd Huawei ym 1987. Bu hefyd yn gwasanaethu ym myddin China am naw mlynedd, tan 1983, ac mae'n aelod o'r Blaid Gomiwnyddol Tsieineaidd.

Erbyn hyn, Huawei ei hun yw'r gwneuthurwr offer telathrebu mwyaf yn y byd. Mae wedi wynebu cyhuddiadau y gallai awdurdodau Tsieineaidd ddefnyddio eu hoffer ar gyfer ysbïo - honiadau y mae'n eu gwadu.

Yn 2019, gosododd yr Unol Daleithiau sancsiynau ar Huawei a'i roi ar restr ddu allforio, gan ei dorri i ffwrdd o dechnolegau allweddol.

Mae'r DU, Sweden, Awstralia a Japan hefyd wedi gwahardd Huawei, tra bod gwledydd eraill gan gynnwys Ffrainc ac India wedi mabwysiadu mesurau sy'n atal gwaharddiad llwyr.

Parhau Darllen

Afghanistan

China oedd buddiolwr mwyaf y rhyfel 'am byth' yn Afghanistan

cyhoeddwyd

on

Ni fyddai unrhyw un wedi dychmygu yn ei freuddwydion gwylltaf y gellid ymosod ar y genedl fwyaf pwerus yn dechnegol, yn economaidd ac yn filwrol ar y ddaear a oedd wedi honni yn ddiweddar mai hi oedd yr unig bŵer yn y byd ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd. adref gan grŵp o ddinasyddion ffanatig Saudi Arabaidd 16-17 a oedd yn aelodau o endid nad yw'n wladwriaeth, yr al-Quida, dan arweiniad ffwndamentalydd Islamaidd Saudi Arabia arall, Osama bin-Laden wedi'i leoli yn Afghanistan, un o'r rhai mwyaf cefn ac ynysig. gwledydd ar y ddaear, yn ysgrifennu Vidya S Sharma Ph.D.

Fe wnaeth yr unigolion hyn herwgipio 4 awyren jet sifil a'u defnyddio fel taflegrau i ddinistrio'r Twin Towers yn Efrog Newydd, ymosod ar wal orllewinol y Pentagon a glanio'r pedwerydd un mewn cae yn Stonycreek, trefgordd ger Shanksville, Pennsylvania. Arweiniodd yr ymosodiadau hyn at bron i 3000 o farwolaethau sifil yn yr UD.

Er bod yr Americanwyr yn gwybod y gallai ICBMs Rwseg neu Tsieineaidd eu cyrraedd eto roeddent yn credu i raddau helaeth eu bod yn ymgorffori rhwng dwy gefnfor, y Môr Tawel a'r Môr Iwerydd, eu bod yn ddiogel rhag unrhyw ymosodiad confensiynol. Gallent ymgymryd ag antur filwrol unrhyw le yn y byd heb unrhyw ofn dial.

hysbyseb

Ond chwalodd digwyddiadau'r unfed ar ddeg o Fedi, 2001 eu synnwyr o ddiogelwch. Mewn dwy ffordd bwysig, fe newidiodd y byd am byth. Cafodd y myth sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn ym meddyliau dinasyddion yr UD ac elit gwleidyddol a diogelwch yr oedd yr UD yn annirnadwy ac yn anorchfygol ei chwalu dros nos. Yn ail, roedd yr Unol Daleithiau bellach yn gwybod na allai gocŵn ei hun o weddill y byd.

Gwnaeth yr ymosodiad di-drefn hon Americanwyr yn ddig yn amlwg. Roedd pob Americanwr - waeth beth oedd eu gogwydd gwleidyddol - eisiau i'r terfysgwyr gael eu cosbi.

Ar Fedi 18, 2001, pleidleisiodd y Gyngres bron yn unfrydol i fynd i ryfel (pleidleisiodd Tŷ’r Cynrychiolwyr 420-1 a’r Senedd 98-0). Rhoddodd y Gyngres siec wag i’r Arlywydd Bush, h.y., hela terfysgwyr i lawr ble bynnag y bônt ar y blaned hon. Yr hyn a ddilynodd oedd rhyfel 20 mlynedd o hyd ar derfysgaeth.

hysbyseb

Roedd cynghorwyr Neo-con yr Arlywydd Bush yn gwybod bod y Gyngres wedi eu rhoi fel siec wag. Ar Fedi 20, 2001, mewn anerchiad i sesiwn ar y cyd o'r Gyngres, Arlywydd Bush meddai: “Mae ein rhyfel yn erbyn terfysgaeth yn dechrau gydag al-Qaida, ond nid yw’n gorffen yno. Ni fydd yn dod i ben nes bydd pob grŵp terfysgol o gyrhaeddiad byd-eang wedi ei ddarganfod, ei stopio a’i drechu. ”

Cychwynnodd yr 20 mlynedd o ryfel yn Afghanistan, Marc Rhyfel Irac II o dan esgus dod o hyd i arfau dinistr torfol (WMDs) ac ymglymiad yr Unol Daleithiau mewn gwrthryfeloedd eraill (cyfanswm o 76 gwlad) ledled y byd (gweler Ffigur 1) nid yn unig yn costio yr UD $ 8.00 triliwn (gweler Ffigur 2). O'r swm hwn, $ 2.31 trillion yw cost ymladd y rhyfel yn Afghanistan (heb gynnwys cost gofal cyn-filwr yn y dyfodol) a gellir priodoli'r gweddill i raddau helaeth i Ail Ryfel Irac. Er mwyn ei roi yn wahanol, mae cost ymladd gwrthryfel yn Afghanistan yn unig hyd yn hyn yn cyfateb yn fras i Gynnyrch Domestig Gros cyfan y DU neu India am flwyddyn.

Yn Afghanistan yn unig, collodd yr Unol Daleithiau 2445 o aelodau gwasanaeth gan gynnwys 13 o filwyr yr Unol Daleithiau a laddwyd gan ISIS-K yn ymosodiad maes awyr Kabul ar Awst 26, 2021. Mae'r ffigur hwn o 2445 hefyd yn cynnwys tua 130 o bersonél milwrol yr Unol Daleithiau a laddwyd mewn lleoliadau gwrthryfel eraill. ).

Ffigur 1: Lleoliadau ledled y byd lle bu'r UD yn ymladd y rhyfel yn erbyn terfysgaeth

ffynhonnell: Sefydliad Watson, Prifysgol Brown

Ffigur 2: Cost gronnus rhyfel yn gysylltiedig ag ymosodiadau Medi 11

ffynhonnell: Neta C. Crawford, Prifysgol Boston a Chyd-gyfarwyddwr y Prosiect Costau Rhyfel ym Mhrifysgol Brown

Yn ogystal, mae'r Deallus Canologence Agency Collodd (CIA) 18 o'i weithwyr yn Afghanistan. Ymhellach, bu 1,822 o farwolaethau contractwyr sifil. Cyn-filwyr oedd y rhain yn bennaf a oedd bellach yn gweithio'n breifat

Ymhellach, erbyn diwedd Awst 2021, roedd 20722 o aelodau lluoedd amddiffyn yr Unol Daleithiau wedi’u clwyfo. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys 18 a anafwyd pan ymosododd ISIS (K) yn agos ar Awst 26.

Soniaf am rai ffigurau amlwg yn ymwneud â’r rhyfel yn erbyn terfysgaeth i greu argraff ar y darllenydd i ba raddau y mae’r rhyfel hwn wedi defnyddio adnoddau economaidd yr Unol Daleithiau ac amser cadfridogion a llunwyr polisi yn y Pentagon.

Yn sicr, y pris mwyaf y mae'r UD wedi'i dalu am y rhyfel yn erbyn terfysgaeth - rhyfel o ddewis - fu ei ostyngiad canfyddedig mewn statws mewn termau geostrategig. Arweiniodd hyn at i'r Pentagon dynnu ei lygaid oddi ar China. Roedd yr oruchwyliaeth hon yn caniatáu i Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC) ddod i'r amlwg fel cystadleuydd difrifol yn yr UD nid yn unig yn economaidd ond hefyd yn filwrol.

Bellach mae gan arweinydd y PRC, Xi Jinping, allu taflunio pŵer economaidd a milwrol i ddweud wrth arweinwyr gwledydd llai datblygedig fod gan China “arloesi llwybr Tsieineaidd unigryw ac unigryw i foderneiddio, a chreu model newydd ar gyfer datblygiad dynol ”. Mae anallu’r Unol Daleithiau i chwalu’r gwrthryfel yn Afghanistan hyd yn oed ar ôl 20 mlynedd, wedi rhoi un enghraifft arall i Xi Jinping danlinellu i’r arweinwyr gwleidyddol a deallusion cyhoeddus ledled y byd fod “Y Dwyrain yn codi, mae’r Gorllewin yn cwympo”.

Hynny yw, mae'r Arlywydd Xi a'i ddiplomyddion rhyfelwr blaidd wedi bod yn dweud wrth arweinwyr y byd llai datblygedig, byddai'n well ichi ymuno â'n gwersyll na cheisio cymorth a chymorth gan y Gorllewin y bydd cyn cynnig unrhyw gymorth ariannol yn mynnu tryloywder, atebolrwydd, y wasg rydd, etholiadau rhad ac am ddim, astudiaethau dichonoldeb ynghylch effaith amgylcheddol prosiect, materion llywodraethu a llawer o faterion o'r fath nad ydych chi am gael eich poeni ganddynt. Byddem yn eich helpu i ddatblygu'n economaidd trwy ein Menter Belt a Road.

Asesiad Pentagon o PLA yn 2000 a 2020

Dyma sut Michael E. O'Hanlon o Brookings Institution wedi crynhoi asesiad y Pentagon o Fyddin Rhyddhad y Bobl (PLA) yn 2000:

Mae'r PLA yn “addasu'n araf ac yn anwastad i'r tueddiadau mewn rhyfela modern. Mae strwythur a galluoedd heddlu'r PLA [yn] canolbwyntio i raddau helaeth ar ymladd rhyfela tir ar raddfa fawr ar hyd ffiniau China ... Roedd grymoedd daear, awyr a llynges y PLA yn sizable ond yn ddarfodedig ar y cyfan. Yn gyffredinol, roedd ei daflegrau confensiynol o gywirdeb amrediad byr a chymedrol. Roedd galluoedd seiber ymddangosiadol y PLA yn elfennol; roedd ei ddefnydd o dechnoleg gwybodaeth ymhell y tu ôl i'r gromlin; ac roedd ei alluoedd gofod enwol yn seiliedig ar dechnolegau hen ffasiwn ar gyfer y diwrnod. Ymhellach, roedd diwydiant amddiffyn Tsieina yn brwydro i gynhyrchu systemau o ansawdd uchel. ”

Roedd hyn ar ddechrau'r rhyfel ar derfysgaeth a lansiwyd gan neo-cons a wladychodd bolisïau tramor ac amddiffyn yn ystod Gweinyddiaeth George W Bush (ee Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton, Richard Perle, i enwi ond ychydig). .

Nawr yn gyflym ymlaen at 2020. Dyma sut mae O'Hanlon yn crynhoi asesiad y Pentagon o'r PLA yn ei adroddiad yn 2020:

“Amcan y PLA yw dod yn fyddin“ o safon fyd-eang ”erbyn diwedd 2049 - nod a gyhoeddwyd gyntaf gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol Xi Jinping yn 2017. Er nad yw’r CCP [Plaid Gomiwnyddol Tsieineaidd] wedi ei ddiffinio [y term safon fyd-eang] yn debygol y bydd Beijing yn ceisio datblygu milwrol erbyn canol y ganrif sy'n hafal i - neu mewn rhai achosion yn well na - milwrol yr UD neu bŵer unrhyw bwer mawr arall y mae'r PRC yn ei ystyried yn fygythiad. Mae ganddo [marsial] yr adnoddau, technoleg ac ewyllys wleidyddol dros y ddau ddegawd diwethaf i gryfhau a moderneiddio'r PLA ym mron pob agwedd. ”

Bellach mae gan China y cyllideb ymchwil a datblygu ail-fwyaf yn y byd (y tu ôl i'r UD) ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'r Arlywydd Xi yn awyddus iawn i oddiweddyd yr Unol Daleithiau yn dechnolegol a hwyluso'r problemau dieithrwch a gwella hunanddibyniaeth.

Mae China bellach ar y blaen i'r Unol Daleithiau mewn sawl ardal

Nod Tsieina yw dod yn brif bŵer milwrol yn Asia a hanner gorllewinol y Môr Tawel.

Mae moderneiddio cyflym y PLA yn Tsieina yn gynyddol yn gorfodi’r Pentagon i wynebu ei broblemau caffael ei hun yn deillio o newid pyst gôl / galluoedd ar gyfer gwahanol raglenni arfau, gor-redeg costau endemig ac oedi wrth leoli.

Er gwaethaf cychwyn yn dechnolegol ymhell y tu ôl i'r Unol Daleithiau fel y dengys adroddiad Pentagon 2000, mae Tsieina wedi datblygu systemau newydd yn gyflymach ac yn rhatach.

Er enghraifft, ar adeg y 70th pen-blwydd sefydlu'r PRC, arddangosodd y PLA ei dronau uwch-dechnoleg newydd, llongau tanfor robot a thaflegrau hypersonig - ni all yr Unol Daleithiau gyfateb i unrhyw un ohonynt.

Mae Tsieina wedi defnyddio dulliau uchel eu parch a feistrolodd i foderneiddio ei sector diwydiannol i ddal i fyny â'r UD. Mae wedi caffael technoleg o dramor o wledydd fel france, Israel, Rwsia a'r Wcráin. Mae wedi peirianneg gwrthdroi y cydrannau. Ond yn anad dim, mae wedi dibynnu ar ysbïo diwydiannol. I grybwyll dau achos yn unig: fe wnaeth ei seiber-ladron ddwyn glasbrintiau o ymladdwyr llechwraidd F-22 a F-35 a llynges yr UD fwyaf taflegrau mordeithio gwrth-long datblygedig.

Ond nid yn unig trwy ysbïo diwydiannol, hacio cyfrifiaduron sefydliadau amddiffyn a chwmnïau gorfodi i drosglwyddo eu gwybodaeth dechnegol i gwmnïau Tsieineaidd y mae Tsieina wedi moderneiddio ei systemau arf. Mae hefyd wedi llwyddo i ddatblygu ei ddyffrynnoedd silicon ei hun ac wedi cyflawni llawer o arloesi yn y cartref.

Er enghraifft, mae Tsieina yn arwain y byd yn canfod llong danfor laser, gynnau laser llaw, teleportio gronynnau, a cwantwm radar. Ac, wrth gwrs, yn seiber-ladrad, fel y gwyddom i gyd. Mae hefyd wedi datblygu cynllun a ddyluniwyd yn arbennig tanc ysgafn ar gyfer uchder uchel ar gyfer rhyfela tir (gydag India). Gall ei longau tanfor niwclear deithio'n gyflymach na llongau tanfor yr UD. Mae yna lawer o feysydd eraill lle mae ganddo ymyl dechnolegol dros y Gorllewin.

Mewn gorymdeithiau blaenorol, arddangosodd ei Bomiwr llechwraidd hir-dymor H-20. Os yw'r bomiwr hwn yn cyflawni ei fanylebau yna bydd yn datgelu asedau a seiliau llynges yr UD yn ddifrifol ar draws y Môr Tawel i synnu ymosodiadau awyr.

Rydym yn aml yn clywed am yr ynysoedd artiffisial sy'n cael eu codi gan China i newid ei ffiniau morwrol yn unochrog. Ond mae yna nifer o fentrau ehangu tiriogaethol o'r fath y mae Tsieina yn cymryd rhan ynddynt.

Soniaf am un fenter o'r fath yma: Corfforaeth Grŵp Technoleg Electroneg Tsieina Mae (CETC), cwmni sy'n eiddo i'r wladwriaeth, yn y camau olaf o adeiladu rhwydwaith ysbïo tanddwr helaeth ar draws gwely'r môr o diriogaeth y mae anghydfod yn ei gylch ym Môr Dwyrain Tsieina a Môr De Tsieina (rhwng Ynys Hainan ac Ynysoedd Paracel). Bydd y rhwydwaith di-griw hwn o synwyryddion, camerâu tanddwr a galluoedd cyfathrebu (radar) yn galluogi China i fonitro traffig llongau a chraffu ar unrhyw ymdrechion gan ei chymdogion a allai ymyrryd â honiad Tsieina i'r dyfroedd hynny. Bydd y rhwydwaith hwn yn rhoi arsylwadau “rownd y cloc, amser real, diffiniad uchel, rhyngwyneb lluosog, ac arsylwadau tri dimensiwn.”

Fel y soniwyd o'r blaen, nod rhaglen foderneiddio Tsieina yw dod yn brif bŵer milwrol yn Asia a hanner gorllewinol y Môr Tawel. O ran amcanestyniad grym milwrol a phŵer caled, mae eisoes ymhell ar y blaen i'r holl wledydd democrataidd yn ei ranbarth: India, Awstralia, De Korea a Japan.

Mae Xi wedi nodi sawl gwaith mai un o'i nodau yw dod â Taiwan yn ôl i blyg China. Mae Tsieina yn rhannu ffiniau tir â 14 gwlad a ffiniau morwrol â 6 (gan gynnwys Taiwan). Mae ganddo anghydfodau tiriogaethol gyda'i holl gymdogion. Mae am setlo'r anghydfodau hyn (gan gynnwys amsugno Taiwan i mewn i Tsieina) ar ei delerau heb ystyried unrhyw gyfraith a chytuniadau rhyngwladol.

Mae Tsieina yn gweld yr Unol Daleithiau yn rhwystr mawr wrth gyflawni ei huchelgeisiau tiriogaethol a byd-eang. Felly, mae Tsieina yn gweld presenoldeb milwrol yr Unol Daleithiau yn Japan, De Korea, ac mae'n canolfannau yn Ynysoedd y Philipinau a Guam fel ei phrif fygythiad milwrol.

I'r Unol Daleithiau mae amser o hyd i ailsefydlu goruchafiaeth

Mae’r Unol Daleithiau wedi tynnu sylw / obsesiwn gyda’r “rhyfel yn erbyn terfysgaeth” am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae Tsieina wedi manteisio i'r eithaf ar y cyfnod hwn i foderneiddio'r PLA. Ond nid yw wedi cyrraedd cydraddoldeb â'r Unol Daleithiau eto.

Mae'r UD wedi ymbellhau o Afghanistan ac wedi dysgu nad yw'n bosibl adeiladu cenedl sy'n tanysgrifio i werthoedd gorllewinol (ee democratiaeth, lleferydd rhydd, barnwriaeth annibynnol, gwahanu crefydd oddi wrth y llywodraeth, ac ati) heb ystyried diwylliant y wlad honno. a thraddodiadau crefyddol, strwythur pŵer traddodiadol, a hanes gwleidyddol.

Mae gan yr UD ffenestr o 15-20 mlynedd i ailddatgan ei goruchafiaeth yn y ddau gylch: Cefnforoedd y Môr Tawel ac Iwerydd lle mae'n dibynnu ar ei lu awyr a'i lynges sy'n mynd dros y môr i gael ei dylanwad.

Mae angen i'r Unol Daleithiau gymryd rhai camau i unioni'r sefyllfa ar frys. Yn gyntaf, rhaid i'r Gyngres sicrhau sefydlogrwydd i gyllideb y Pentagon. Yn gadael 21ain pennaeth staff y Llu Awyr, Cadair Aur Cyffredinol mewn cyfweliad â Michael O'Hanlon o Brookings dywedodd, “nid oes yr un gelyn ar faes y gad wedi gwneud mwy o ddifrod i fyddin yr Unol Daleithiau nag ansefydlogrwydd cyllidebol.”

Gan bwysleisio'r amser arweiniol hir sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygu systemau arfau, nododd Goldfein, “Fi yw'r 21ain Pennaeth Staff. Yn 2030, bydd Prif 24 yn mynd i ryfel gyda'r Llu a adeiladais. Os awn i ryfel eleni, af i ryfel gyda’r Heddlu a adeiladodd John Jumper a Mike Ryan [ddiwedd y 1990au a dechrau’r 2000au]. ”

Ond mae angen i'r Pentagon wneud rhywfaint o lanhau tai hefyd. Er enghraifft, nid yn unig yr oedd cost datblygu'r jet llechwraidd F-35 ymhell uwchlaw'r gyllideb ond hefyd y tu ôl amser. Mae hefyd yn ddwys o ran cynnal a chadw, yn annibynadwy ac mae rhai o'i feddalwedd yn dal i fod yn ddiffygion.

Yn yr un modd, llynges Dinistriwr llechwraidd Zumwalt wedi methu â chyflawni ei botensial penodedig. Roblin yn ei erthygl yn The National Interest, “Yn y pen draw, roedd costau rhaglen yn uwch na’r gyllideb 50 y cant, gan sbarduno canslo awtomatig yn ôl Deddf Nunn - McCurdy.”

Mae'n ymddangos bod cydnabyddiaeth yn y Pentagon bod angen iddo roi ei weithred at ei gilydd. Ysgrifennydd y Llynges sy'n gadael, Richard Spencer mewn fforwm yn Brookings Institution dywedodd, er mwyn gwella ein parodrwydd “gwnaethom edrych ar ein systemau, gwnaethom edrych ar ein gorchymyn a'n rheolaeth,” i benderfynu pa newidiadau yr oedd angen i ni eu gwneud. Yna “fe wnaethon ni edrych y tu allan ... Mae'n eironi bod America gorfforaethol yn y '50au a'r' 60au wedi edrych i'r Pentagon am reoli risg a phroses ddiwydiannol, ond fe wnaethon ni atroffi yno'n llwyr, ac fe aeth y sector preifat o'n cwmpas, a nawr yn bell o'n blaenau. ”

Wrth gymharu galluoedd milwrol Tsieina â galluoedd yr Unol Daleithiau, yn lle rhyfeddu at yr hyn y mae Tsieina wedi'i gyflawni, mae angen i ni gofio hefyd (a) bod y PLA yn ceisio dal i fyny o sylfaen isel iawn; a (b) nad oes gan y PLA unrhyw brofiad o ryfel go iawn. Y tro diwethaf iddo ymladd rhyfel oedd gyda Fietnam ym 1979. Bryd hynny, trechwyd y PLA yn drwyadl.

At hynny, mae peth tystiolaeth bod y PLA wedi defnyddio rhai o'i systemau arf heb eu profi'n drylwyr. Er enghraifft, rhuthrodd China ei jet ymladdwr llechwraidd datblygedig cyntaf i wasanaeth yn gynt na'r disgwyl yn 2017. Darganfuwyd yn ddiweddarach mai'r swp cyntaf o J-20s oedd ddim mor llechwraidd ar gyflymder uwchsonig.

At hynny, nid yw wedi moderneiddio ei holl systemau arf. Er enghraifft, mae llawer o'i awyrennau ymladd a thanciau sydd mewn gwasanaeth Dyluniadau o'r 1950au.

Yn ymwybodol o allu cynyddol Tsieina i daflunio ei phwer milwrol a'r angen i fod yn fwy effeithlon wrth gaffael a datblygu systemau arf, yr Ysgrifennydd Amddiffyn sy'n gadael, Mark Esper, cynhaliodd gyfres o adolygiadau mewnol yn y Pentagon i benderfynu a oedd unrhyw ddyblygu rhaglenni yn digwydd. Ond ni fydd adolygiadau cyflym o raglenni fel y'u cynhaliwyd gan Esper yn ddigon fel y gwastraff yn y Pentagon ar sawl ffurf.

Cynnydd mewn dylanwad trwy Fasnach a Diplomyddiaeth

Dim ond mewn systemau arfau y mae Tsieina wedi gallu dal i fyny gyda'r UD. Mae wedi defnyddio'r 20 mlynedd diwethaf i gadarnhau ei ddylanwad trwy well cysylltiadau masnachu a chryfhau ei gysylltiadau diplomyddol. Mae wedi defnyddio ei diplomyddiaeth trap dyled i gynyddu ei ddylanwad yn sylweddol yng ngwledydd yr ynysoedd yn Ne'r Môr Tawel a Chefnfor India ac Affrica.

Er enghraifft, Pan nad oedd neb yn barod i ariannu'r prosiect (gan gynnwys India ar y sail nad oedd yn ymarferol yn economaidd), trodd cyn-Arlywydd Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa (brawd yr arlywydd presennol, Gotabaya Rajapaksa), yn 2009 i China ddatblygu. porthladd dŵr dwfn yn ei dref enedigol, Hambantota. Roedd China yn rhy awyddus i orfodi. Ni ddenodd y porthladd unrhyw draffig. O ganlyniad, ym mis Rhagfyr 2017, gorfodwyd Sri Lanka, heb allu talu’r ddyled, i ildio perchnogaeth y porthladd i China. Mae China, at bob pwrpas, wedi trosi'r porthladd yn ganolfan filwrol.

Heblaw am y “fenter Belt a Road” proffil uchel y cafodd yr Unol Daleithiau ymateb iddi (yn lle gallu ei wrthwynebu cyn i'r cyfan gael ei sefydlu i fynd), mae Tsieina wedi gwanhau gallu'r UD a NATO i ymateb trwy brynu seilwaith critigol. asedau mewn gwledydd fel Gwlad Groeg.

Soniaf yn fyr am dair enghraifft, pob un yn ymwneud â Gwlad Groeg. Pan ofynnwyd i Wlad Groeg weithredu mesurau cyni caled a phreifateiddio rhai o'r asedau dan berchnogaeth genedlaethol fel rhan o dderbyn arian help llaw gan yr UE yn 2010. Gwerthodd Gwlad Groeg 51% oddi ar ei Piraeus port i China Ocean Shipping Co. (Cosco), cwmni sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Roedd Piraeus yn derfynell cynwysyddion annatblygedig eithaf cefn na chymerodd neb o ddifrif. Erbyn 2019, yn ôl Awdurdod Porthladd Piraeus, roedd ei allu i drin cynwysyddion wedi cynyddu 5 gwaith. Mae Tsieina yn bwriadu ei ddatblygu'n porthladd mwyaf yn Ewrop. Nawr nid yw'n anarferol gweld llongau llynges Tsieineaidd yn docio yn y porthladd. Rhaid i hynny boeni llawer iawn ar NATO nawr.

O ganlyniad i'r cysylltiadau economaidd hyn ac iau pwysau diplomyddol o China, yn 2016 fe wnaeth Gwlad Groeg atal yr UE rhag cyhoeddi datganiad unedig yn erbyn gweithgareddau Tsieineaidd ym Môr De Tsieina (fe’i gwnaed yn haws gan y ffaith bod yr Unol Daleithiau wedi ei arwain gan yr Arlywydd Trump bryd hynny). Yn yr un modd, ym mis Mehefin 2017, bygythiodd Gwlad Groeg ddefnyddio ei feto i atal yr UE rhag beirniadu China am ei throseddau hawliau dynol, yn enwedig yn erbyn Uyghurs sy'n frodorol i dalaith Xinjiang.

Athrawiaeth Biden a China

Mae'n ymddangos bod Biden a'i weinyddiaeth yn gwbl ymwybodol o'r bygythiad a berir gan China i fuddiant a goruchafiaeth diogelwch yr Unol Daleithiau yng nghefnfor y Môr Tawel Gorllewinol. Mae pa gamau bynnag y mae Biden wedi'u cymryd mewn materion tramor i fod i baratoi'r UD i wynebu China.

Rwy'n trafod athrawiaeth Biden yn fanwl mewn erthygl ar wahân. Digon yma fyddai sôn am ychydig o gamau a gymerwyd gan Weinyddiaeth Biden i brofi fy haeriad.

Yn gyntaf oll, mae'n werth cofio nad yw Biden wedi codi unrhyw un o'r sancsiynau a osododd gweinyddiaeth Trump ar China. Nid yw wedi gwneud unrhyw gonsesiynau i China ar fasnach.

Gwrthdroodd Biden benderfyniad Trump ac mae wedi cytuno â Rwsia i ymestyn oes y Cytundeb Lluoedd Niwclear Canolradd (Cytundeb INF). Mae wedi gwneud hynny yn bennaf am ddau reswm: mae'n ystyried Rwsia a'i gwahanol ymgyrchoedd dadffurfiad, ymdrechion gan grwpiau o Rwsia i geisio pridwerth trwy seiber-hacio systemau gwybodaeth gwahanol gwmnïau yn yr UD, gan ffidlan â phrosesau etholiadol yn yr UD a Gorllewin Ewrop ( Nid yw etholiadau arlywyddol 2016 a 2020 yn yr Unol Daleithiau, Brexit, ac ati) mor fygythiad difrifol i ddiogelwch yr Unol Daleithiau â’r hyn y mae Tsieina yn ei beri. Yn syml, nid yw am ymgymryd â'r ddau wrthwynebydd ar yr un pryd. Pan welodd yr Arlywydd Putin, rhoddodd Biden restr o asedau seilwaith iddo nad oedd am i hacwyr Rwseg eu cyffwrdd. Mae'n ymddangos bod Putin wedi ystyried pryderon Biden.

Beirniadodd sylwebyddion asgell dde ac asgell chwith Biden am y ffordd y penderfynodd dynnu’r milwyr allan o Afghanistan. Oedd, roedd yn edrych yn flêr. Do, fe roddodd argraff fel petai milwyr yr Unol Daleithiau yn cilio wrth drechu. Ond, rhaid peidio ag anghofio, fel y trafodwyd uchod, fod y prosiect neo-con hwn, y “rhyfel yn erbyn terfysgaeth”, wedi costio $ 8 triliwn i'r UD. Trwy beidio â pharhau â'r rhyfel hwn, bydd Gweinyddiaeth Biden yn arbed bron i $ 2trn. Mae'n fwy na digon i dalu am ei raglenni seilwaith domestig. Mae angen y rhaglenni hynny nid yn unig i foderneiddio asedau seilwaith yr Unol Daleithiau sy'n dadfeilio ond byddant hefyd yn creu llawer o swyddi mewn trefi gwledig a rhanbarthol yn yr UD. Yn union fel y bydd ei bwyslais ar ynni adnewyddadwy yn ei wneud.

Rhoddaf un enghraifft arall. Cymerwch gytundeb diogelwch AUKUS a lofnodwyd yr wythnos diwethaf rhwng Awstralia, y DU a'r UD. O dan y cytundeb hwn, bydd Prydain a'r UD yn helpu Awstralia i adeiladu llongau tanfor niwclear ac ymgymryd â'r trosglwyddiad technoleg angenrheidiol. Mae hyn yn dangos pa mor ddifrifol yw Biden i wneud China yn atebol am ei gweithredoedd revanchist. Mae'n dangos ei fod yn wirioneddol am ymrwymo'r UD i'r rhanbarth Indo-Môr Tawel. Mae'n dangos ei fod yn barod i helpu cynghreiriaid yr UD i'w harfogi â'r systemau arf angenrheidiol. Yn olaf, mae hefyd yn dangos ei fod, yn union fel Trump, eisiau i gynghreiriaid yr Unol Daleithiau gario baich mwy o'u diogelwch eu hunain.

Rhaid i gapteiniaid y diwydiant yn y Gorllewin chwarae eu rhan

Gall y sector preifat hefyd chwarae rhan hanfodol iawn. Helpodd capteiniaid y diwydiant yn y Gorllewin China i ddod mor bwerus yn economaidd trwy wrthbwyso eu gweithgareddau gweithgynhyrchu. Mae angen iddyn nhw wneud eu siâr o waith rhaw. Rhaid iddynt gymryd camau difrifol i ddatgysylltu economi China ag economi eu gwlad. Er enghraifft, pe bai America Gorfforaethol yn rhoi ei weithgaredd gweithgynhyrchu allan i wledydd yn ei ranbarth (ee Canol a De America), byddent yn lladd dau aderyn ag un garreg. Byddai nid yn unig yn atal llif ymfudwyr anghyfreithlon o'r gwledydd hyn i'r UD. A byddent yn helpu'r Unol Daleithiau i adennill ei safle goruchafiaeth oherwydd byddai'n arafu twf economaidd Tsieina yn sylweddol. Felly ei allu i fygwth yr Unol Daleithiau yn filwrol. Yn olaf, mae'r rhan fwyaf o wledydd Canol a De America mor fach fel na fyddent byth yn bygwth yr Unol Daleithiau mewn unrhyw ffordd. Yn yr un modd, gallai gwledydd Gorllewin Ewrop symud eu sylfaen weithgynhyrchu i wledydd Dwyrain Ewrop yn yr UE.

Mae'r UD bellach yn sylweddoli maint y bygythiad y mae Tsieina yn ei beri i ddemocratiaeth a'r sefydliadau sy'n angenrheidiol i'r cymdeithasau democrataidd weithredu'n iawn (ee, rheolaeth y gyfraith, barnwriaeth annibynnol, y wasg rydd, etholiadau rhydd a theg, ac ati). Mae hefyd yn sylweddoli bod llawer iawn o amser gwerthfawr wedi'i golli / gwastraffu. Ond mae gan yr Unol Daleithiau y potensial i ymateb i'r her. Un o bileri athrawiaeth Biden yw diplomyddiaeth ddi-baid, sy'n golygu bod yr UD yn sylweddoli mai ei hasedau mwyaf yw ei 60 cynghreiriad a ddosberthir ledled y byd yn erbyn un Tsieina (Gogledd Corea).

*************

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: Amseroedd Canberra, Mae'r Sydney Morning Herald, Yr Oes (Melbourne), Adolygiad Ariannol Awstralia, The Times Economaidd (India), Y Safon Fusnes (India), Gohebydd UE (Brwsel), Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), Y Llinell Fusnes (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Galwr (UD. Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

........................

Parhau Darllen

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd