Cysylltu â ni

EU

Argyfwng #Libya: Golygfa gan #Moscow

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae’r argyfwng yn Libya, yn ôl datganiadau swyddogol o Moscow, yn ganlyniad uniongyrchol i’r gweithrediad milwrol anghyfreithlon a gynhaliwyd gan yr Unol Daleithiau a’i chynghreiriaid NATO gan fynd yn groes i egwyddorion y Cenhedloedd Unedig yn 2011. Ar ôl dymchwel a llofruddio arweinydd Libya, Muammar Gaddafi , peidiodd y wlad â gweithredu fel gwladwriaeth sengl. Nawr mae Libya yn cael ei reoli gan bŵer deuol. Yn y Dwyrain, mae'r Senedd yn cael ei hethol gan y bobl, ac yn y Gorllewin, yn y brifddinas Tripoli mae Llywodraeth y cytundeb cenedlaethol, fel y'i gelwir, wedi'i ffurfio gyda chefnogaeth y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, dan arweiniad Fayez Sarraj. Mae'r awdurdodau yn rhan ddwyreiniol y wlad yn gweithredu'n annibynnol ar Tripoli ac yn cydweithredu â byddin genedlaethol Libya dan arweiniad Marshal Khalifa Haftar, nad yw wedi rhoi'r gorau i geisio cipio Tripoli ers Ebrill 2019, yn ysgrifennu gohebydd Moscow Alex Ivanov.

Mae gweithrediadau milwrol wedi bod yn digwydd yn Libya ers blynyddoedd lawer gyda llwyddiant amrywiol. Fodd bynnag, hyd yn hyn, ni all y naill ochr na'r llall ymffrostio mewn cyflawniadau sylweddol. Fel y mae'n hysbys, yn ddiweddar mae'r partïon rhyfelgar wedi cael cefnogaeth chwaraewyr allanol. Mae Twrci wedi ochri gyda’r Llywodraeth o gydsyniad cenedlaethol trwy ddefnyddio mintai filwrol fawr ac arfau yn ardal Tripoli. Ar y llaw arall, cefnogir Marshal Haftar gan Saudi Arabia a'r Aifft, sy'n cyflenwi offer milwrol i'r lluoedd arfog, wedi'u gwneud yn Rwseg yn bennaf. Mae yna hefyd nifer o adroddiadau am gwmnïau milwrol preifat o Rwsia yn cymryd rhan ar ochr byddin Haftar. Ar yr un pryd mae ochr Rwseg ar lefel swyddogol y wladwriaeth yn gwadu unrhyw ran mewn gwrthdaro yn Libya.

Yn ôl datganiadau gweinidogaeth dramor Rwseg, “roedd Rwsia yn gwrthwynebu antur NATO yn Libya ac nid yw’n ymwneud â chwymp y wlad hon”.

hysbyseb

Serch hynny, ers dechrau'r digwyddiadau dramatig yn Libya, mae Moscow wedi cymryd camau gweithredol i normaleiddio'r sefyllfa o fewn fframwaith fformatau amlochrog o dan adain y Cenhedloedd Unedig ac ar sail ddwyochrog. Mae Moscow yn ceisio cynnal cysylltiadau adeiladol â phob ochr yn Libya, eu hargyhoeddi o oferedd ymdrechion i ddatrys gwrthdaro presennol trwy ddulliau milwrol, gan wthio am ddeialog a chyfaddawdu.

Fel y dywedir yn natganiadau MFA, pwysleisiodd ochr Rwseg yn ystod y cyfarfodydd â dwy ochr gwrthdaro, bwysigrwydd rhoi’r gorau i elyniaeth yn gynnar a threfnu deialog gynhwysol gyda chyfranogiad holl rymoedd gwleidyddol a mudiadau cymdeithasol blaenllaw Libya. Yn y cyd-destun hwn, mynegodd Moscow ei gefnogaeth mewn egwyddor i fenter A. Saleh, llywydd siambr dirprwyon Libya, dyddiedig 23 Ebrill eleni, sy'n creu sylfaen ar gyfer sefydlu trafodaethau rhyng-Libya er mwyn gweithio allan atebion cyfaddawdu. i broblemau sy'n bodoli a ffurfio awdurdodau gwladol unedig yn y wlad.

Mae ochr Rwsia hefyd yn sefyll am gydgrynhoi ymdrechion rhyngwladol i gefnogi setliad Libya o dan nawdd y Cenhedloedd Unedig, yn seiliedig ar benderfyniadau’r gynhadledd Ryngwladol ar Libya a gynhaliwyd ym Merlin ar Ionawr 19, 2020, a phenderfyniad 2510 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Yn y cyd-destun hwn, roedd penodi cynrychiolydd arbennig newydd yn Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig dros Libya i gymryd lle G. Salame, a ymddiswyddodd ar Fawrth 1, yn arbennig o berthnasol.

hysbyseb

Gweinidog Tramor Rwseg, Sergey Lavrov (llun) hefyd wedi cadarnhau fwy nag unwaith barodrwydd gweithredwyr economaidd Rwseg i ailafael yn eu gweithgareddau yn Libya ar ôl normaleiddio'r sefyllfa filwrol a gwleidyddol yno.

Mae llawer o ddadansoddwyr yn Rwsia ac yn Ewrop yn cadarnhau ei bod yn well gan Washington swyddogol gadw draw o argyfwng Libya. Ar ôl cymryd rhan yn y dymchweliad o drefn Gaddafi, roedd yn ymddangos bod yr Americanwyr yn colli diddordeb yn y rhanbarth hwn. Fodd bynnag, mae arsylwyr yn credu bod America yn aros am yr eiliad iawn i nodi ei diddordebau. Mae'n amlwg i bawb fod gan America'r dechnoleg, yr offer a'r cyfalaf angenrheidiol i lansio'r rhan fwyaf o'r prosiectau ynni yn y rhanbarth hwn.

O ran cyfranogiad Twrci yn y gwrthdaro o fewn Libya, mae dadansoddwyr yn credu bod diddordeb economaidd penodol y tu ôl i hyn o ran sefydlu rheolaeth dros lwybrau nwy ym Môr y Canoldir. Os yw Twrci yn llwyddo i ennill troedle yn Libya, bydd y rhan fwyaf o fôr Môr y Canoldir o dan reolaeth y ddwy wlad, a fydd yn rhoi trosoledd i Ankara reoli prosiectau nwy ar siâl y môr yn Israel, Cyprus a lleoedd eraill.

Felly, beth am Rwsia ynglŷn â'r sefyllfa yn Libya? Mae Moscow swyddogol yn ymddangos yn weithgar iawn wrth geisio sefydlu deialog rhyng-Libya, gan gynnwys gyda chyfranogiad rhyngwladol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Moscow yn aml wedi bod yn lleoliad cyfarfodydd a thrafodaethau rhwng cynrychiolwyr Tripoli a Marshal Haftar. Cymerodd Rwsia ran gyda brwdfrydedd mawr mewn cynhadledd ryngwladol ym Merlin ar argyfwng Libya ym mis Ionawr 2020. Fodd bynnag, mae'r mater o gymod y partïon neu roi'r gorau i dân yn parhau i fod ar agor. Mae llwyddiant diweddar y Llywodraeth o gydsyniad cenedlaethol, y llwyddodd ei heddluoedd i wthio lluoedd Haftar i ffwrdd o Tripoli, gan gynnwys trwy gyfranogiad milwrol Twrci, unwaith eto wedi ysbrydoli un o'r pleidiau yn hyderus yn y posibilrwydd o ddatrysiad milwrol i'r gwrthdaro.

Ymwelodd Marshal Haftar â'r Aifft yn ddiweddar, lle penderfynodd ei gynghreiriad Arlywydd al-Sisi ei helpu i sefydlogi'r sefyllfa anffafriol. Y canlyniad oedd menter Cairo i roi’r gorau i dân ledled Libya, gan ddechrau ar Fehefin 8. Cefnogwyd y fenter hefyd gan Moscow, a alwodd ar Tripoli i “ymateb yn brydlon” i’r cynigion a wnaed gan Cairo. Dywedodd Dirprwy Weinidog tramor Rwseg, Mikhail Bogdanov, fod Moscow yn ystyried menter Cairo ar Libya fel “sail ar gyfer cychwyn proses wleidyddol ddifrifol”.

Fodd bynnag, roedd ymateb Tripoli yn bendant yn negyddol. Dywedon nhw “nad oes angen mentrau ychwanegol ar Libya”. Dywedodd Khaled al-Mishri, pennaeth Cyngor y Goruchaf y wladwriaeth, sy'n gweithredu ar y cyd â'r Llywodraeth yn unol â chenedlaethol, fod yn rhaid i bennaeth byddin genedlaethol Libya, Khalifa Haftar, "ildio ac wynebu tribiwnlys milwrol".

Yn anffodus, roedd y safbwynt hwn o Tripoli yn gwbl ragweladwy, yn gyntaf oll, gan ystyried llwyddiannau milwrol diweddar yn y gwrthdaro â byddin Haftar. Mae'r rhesymeg yn syml: os ydych chi'n ennill, pam trafod gyda'r gelyn? Ond, gwaetha'r modd, mae'n annhebygol y bydd rhesymeg ymddygiad o'r fath yn sicrhau llwyddiant hirdymor ac, ar ben hynny, yn dod â heddwch i wlad sydd wedi'i rhwygo gan ryfel cartref.

Mae cylchoedd dadansoddol yn Rwsia a thramor wrthi'n trafod dyfodol Libya yng ngoleuni'r rhyfel parhaus yno. Mae llawer o arbenigwyr yn cytuno mai prin y gallwn ddisgwyl symudiad tuag at gymodi ac ailuno'r wlad yn y dyfodol agos. Mae Libya yn endid penodol iawn lle mae cysylltiadau rhyng-clan a rhyng-lwythol yn chwarae rhan hanfodol. Dim ond arweinydd cryf a didostur iawn fel Gaddafi, a oedd yn llywodraethu â llaw haearn, all ddod â Libya at ei gilydd.

Ond nid oes arweinydd o'r fath yn Libya heddiw, felly mae'r rhagolygon ar gyfer heddwch yno yn parhau i fod yn anodd.

Mae'r dadansoddiad hwn yn cynrychioli barn yr awdur. Mae'n rhan o ystod eang o farnau amrywiol a gyhoeddir ond heb eu cymeradwyo gan Adroddwr yr UE.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd