Cysylltu gyda ni

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesur cymorth Bwlgaria € 4.4 miliwn i feysydd awyr Burgas a Varna yng nghyd-destun yr achosion #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesur cymorth Bwlgaria € 4.4 miliwn i feysydd awyr Burgas a Varna yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf gohirio taliadau’r ffioedd consesiwn sy’n ddyledus gan Fraport Twin Star Airport Management AD, y cwmni sy’n rheoli’r ddau faes awyr, i lywodraeth Bwlgaria sy’n berchen ar isadeileddau’r meysydd awyr.

Pwrpas y mesur yw helpu'r ddau faes awyr i fynd i'r afael â'r prinder hylifedd y maent yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws, trwy leihau'r costau y mae gweithredwr y maes awyr yn eu talu. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn unol â'r amodau a nodwyd yn y Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, dim ond tan ddiwedd y flwyddyn hon y gellir gohirio taliad a bydd ei hyd am flwyddyn. At hynny, mae'r gohirio taliadau yn cynnwys isafswm tâl yn unol â'r Fframwaith Dros Dro.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws ar gael yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58095 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth Gwlad Belg € 25 miliwn i gefnogi'r darparwr gwasanaeth trin tir Aviapartner yng nghyd-destun yr achosion o #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo mesur cymorth unigol Gwlad Belg gwerth € 25 miliwn i gefnogi Aviapartner, darparwr gwasanaeth trin tir ym Maes Awyr Cenedlaethol Brwsel (Zaventem). Cymeradwywyd y mesur o dan y Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaethol. Mae'r mesur yn darparu cymorth ar ffurf benthyciad y gellir ei drosi. Nod y mesur ailgyfalafu yw sicrhau bod gan Aviapartner ddigon o hylifedd i barhau â'i weithrediadau. Mae Aviapartner yn weithredwr hanfodol ym Maes Awyr Cenedlaethol Brwsel (prif faes awyr Gwlad Belg).

Byddai methiant Aviapartner yn achosi aflonyddwch mawr i economi a chysylltedd Gwlad Belg. Canfu'r Comisiwn fod y mesur a hysbyswyd gan Wlad Belg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y mesur yn fwy na'r isafswm sydd ei angen i sicrhau hyfywedd Aviapartner ac ni fydd yn mynd y tu hwnt i adfer ei safle cyfalaf cyn yr achos coronafirws, (ii) mae'r cynllun yn darparu cydnabyddiaeth ddigonol i'r wladwriaeth; (iii) mae amodau'r mesurau yn cymell buddiolwyr a / neu eu perchnogion i ad-dalu'r gefnogaeth mor gynnar â phosibl; (v) mae mesurau diogelwch ar waith i sicrhau nad yw buddiolwyr yn elwa'n ormodol o'r cymorth ailgyfalafu gan y wladwriaeth er anfantais i gystadleuaeth deg yn y Farchnad Sengl, megis gwaharddiad caffael i osgoi ehangu masnachol ymosodol.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma .

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.57637 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Y Comisiwn yn llofnodi #AviationAgreement gyda #Japan

cyhoeddwyd

on

Ar 22 Mehefin, llofnododd y Comisiwn Ewropeaidd a Japan gytundeb ar ddiogelwch hedfan sifil, a fydd yn rhoi hwb pellach i gydweithrediad cryf yr UE â Japan ac yn atgyfnerthu cystadleurwydd diwydiant hedfan yr UE.

Bydd y cytundeb diogelwch hedfan sifil dwyochrog hwn (BASA) yn cefnogi gweithgynhyrchwyr cynhyrchion awyrennol yr UE i gynyddu eu masnach a'u cyfran o'r farchnad ym marchnad Japan. Bydd y BASA yn dileu dyblygu diangen o weithgareddau gwerthuso a phrofi ar gyfer cynhyrchion awyrennol, yn lleihau costau i awdurdodau a'r diwydiant hedfan ac yn hyrwyddo cydweithrediad rhwng awdurdodau hedfan sifil yr UE a Japan. Bydd rheolau cyffredin yn hwyluso cydweithrediad cwmnïau Ewropeaidd a Japan ac yn lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau, gan greu gwell cyfleoedd i fuddsoddi a chryfhau ffyniant a thwf economaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Bydd y cytundeb hwn yn hwyluso mynediad ein diwydiant hedfan i farchnad cynhyrchion awyrennol Japan, gan helpu’r sector trawiadol hwn i wella o’r argyfwng. Rydym hefyd yn cynyddu cydweithredu rhwng yr UE ac awdurdodau hedfan Japan, tuag at lefel uwch fyth o ddiogelwch hedfan sifil a chydnawsedd amgylcheddol. ”

Mae'r llawn Datganiad i'r wasg a'r cytundeb gael ar-lein.

Parhau Darllen

Strategaeth Hedfan ar gyfer Ewrop

Diogelwch hedfan: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu #EUAirSafetyList newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi diweddaru Rhestr Diogelwch Awyr yr UE, y rhestr o gwmnïau hedfan sy'n destun gwaharddiad gweithredu neu gyfyngiadau gweithredol yn yr Undeb Ewropeaidd gan nad ydyn nhw'n cwrdd â safonau diogelwch rhyngwladol. Mae'r Comisiwn yn dymuno sicrhau'r lefel uchaf o ddiogelwch awyr i'r holl deithwyr sy'n teithio yn yr Undeb Ewropeaidd.

Yn dilyn y diweddariad heddiw, mae’r holl gwmnïau hedfan sydd wedi’u hardystio yn Armenia wedi’u hychwanegu at y rhestr, ar ôl asesiad pellach o alluoedd goruchwylio diogelwch y wlad. Daw'r penderfyniad hwn yn dilyn gwrandawiadau Pwyllgor Hedfan Sifil Armenia (CAC) a chwe chludwr awyr Armenaidd.

Yn ogystal, mae'r rhestr o gludwyr awyr sydd wedi'u hardystio yn Congo (Brazzaville), Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Kyrgyzstan, Libya, Nepal, a Sierra Leone wedi'i hadolygu a'i diwygio, gyda chludwyr newydd o'r gwledydd hyn wedi'u hychwanegu, a chludwyr nad ydynt yn bodoli o gwbl tynnu hirach.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Dylid defnyddio Rhestr Diogelwch Awyr yr UE fel offeryn sy’n helpu cwmnïau hedfan a gwledydd i restru ailasesu a gwella eu safonau hedfan. Gwnaed y penderfyniad i gynnwys y cludwyr Armenaidd ar Restr Diogelwch Awyr yr UE ar sail y farn unfrydol a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Diogelwch Awyr. Mae'r Comisiwn, gyda chymorth Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd, yn barod i gydweithredu a buddsoddi yn Armenia i wella ei ddiogelwch hedfan. ”

Mae Rhestr Diogelwch Awyr yr UE nid yn unig yn helpu i gynnal lefelau uchel o ddiogelwch yn yr UE, ond mae hefyd yn helpu cwmnïau hedfan a gwledydd yr effeithir arnynt i wella eu lefelau diogelwch, er mwyn iddynt gael eu tynnu oddi ar y rhestr yn y pen draw. Yn ogystal, mae Rhestr Diogelwch Awyr yr UE wedi dod yn offeryn ataliol mawr, gan ei fod yn cymell gwledydd â phroblemau diogelwch i weithredu arnynt cyn y byddai angen gwaharddiad o dan Restr Diogelwch Awyr yr UE.

Yn dilyn y diweddariad heddiw, mae cyfanswm o 96 o gwmnïau hedfan yn cael eu gwahardd rhag awyr yr UE:

  • 90 o gwmnïau hedfan wedi'u hardystio mewn 16 talaith *, oherwydd goruchwyliaeth ddiogelwch annigonol gan yr awdurdodau hedfan o'r taleithiau hyn, a;
  • nodwyd chwe chwmni hedfan unigol, yn seiliedig ar ddiffygion diogelwch difrifol: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irac), Med-View Airlines (Nigeria) ac Air Zimbabwe (Zimbabwe) .

Mae tri chwmni hedfan ychwanegol yn destun cyfyngiadau gweithredol a dim ond gyda mathau penodol o awyrennau y gallant hedfan i'r UE: Comores Gwasanaeth Awyr (y Comoros), Iran Air (Iran) ac Air Koryo (Gogledd Corea).

Cefndir

Mae'r diweddariad heddiw o'r Rhestr Diogelwch Awyr yn seiliedig ar farn unfrydol yr arbenigwyr diogelwch hedfan o'r Aelod-wladwriaethau a gyfarfu rhwng 12-14 Mai 2020 o dan adain Pwyllgor Diogelwch Awyr yr UE (ASC), trwy fideo-gynadledda. Cadeirir y Pwyllgor hwn gan y Comisiwn Ewropeaidd gyda chefnogaeth Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd (EASA). Cafodd y diweddariad yr un gefnogaeth gan Bwyllgor Trafnidiaeth Senedd Ewrop. Gwneir asesiad yn erbyn safonau diogelwch rhyngwladol, ac yn benodol y safonau a gyhoeddir gan y Sefydliad Hedfan Sifil Rhyngwladol (ICAO). Mae'r Comisiwn yn edrych yn gyson ar ffyrdd o wella diogelwch hedfan, yn benodol trwy ymdrechion cydweithredol gydag awdurdodau hedfan ledled y byd i godi safonau diogelwch byd-eang.

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion ar Restr Diogelwch Awyr yr UE

Rhestr o gwmnïau hedfan sydd wedi'u gwahardd yn yr UE

Pwysigrwydd hedfan i economi Ewrop

Prosiectau Cydweithrediad Technegol EASA

* Afghanistan, Angola (ac eithrio 2 gwmni hedfan), Armenia, Congo (Brazzaville), Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Djibouti, Gini Cyhydeddol, Eritrea, Kyrgyzstan, Liberia, Libya, Moldofa (ac eithrio tri chwmni hedfan), Nepal , São Tomé a Príncipe, Sierra Leone a Sudan.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd