Cysylltu gyda ni

EU

#EUCohesionPolicy - Cyllid ar gael ar gyfer prosiectau diwylliannol yn y Rhanbarthau Pell a Gwledydd a Thiriogaethau Tramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio galwad newydd am gynigion gwerth € 1 miliwn i gefnogi artistiaid, sefydliadau diwylliannol a sefydliadau yn yr UE Rhanbarthau Allanol yn ogystal ag yn y Gwledydd a'r Tiriogaethau Tramor. Bydd y grant yn cefnogi o leiaf 45 prosiect gydag uchafswm o € 20,000 yr un.

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Mae gan rannau mwyaf anghysbell yr Undeb Ewropeaidd, ein Rhanbarthau Allanol, ddiwylliant unigryw a chyfoethog y mae'n rhaid i ni ei warchod. Bydd y gefnogaeth a lansiwn heddiw yn gwneud gwahaniaeth wrth hyrwyddo ac wrth gynnal sector diwylliant y tiriogaethau hyn, a gafodd ei daro’n wael gan y pandemig coronafirws. ”

Bydd prosiectau dethol yn anelu at ddiogelu, cefnogi a meithrin diwylliant lleol a chynhenid, y celfyddydau ac arferion poblogaidd yn ogystal â diwylliant hynafol y Rhanbarthau Allanol a Gwledydd a Thiriogaethau Tramor, gwella deialog ddiwylliannol a hyrwyddo lledaenu gweithiau diwylliannol a chreadigol, yn enwedig trwy technolegau digidol. Mae mwy o fanylion am yr alwad hon am gynigion ar gael yma .

Brexit

Brexit - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad leihau eu hamlygiad i weithrediadau clirio'r DU

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Y dyddiad cau yw'r arwydd cliriaf bod yr UE yn bwriadu symud y busnes 'clirio' allan o Lundain ac i ardal yr ewro.

Fe ddaw’r symudiad fel ergyd i Lundain, sef arweinydd presennol y byd wrth glirio busnes sy’n werth sawl biliwn. Mae'r London Clearing House (LCH), yn clirio gwerth bron i triliwn o ewro o gontractau a enwir yn yr ewro y dydd, ac yn cyfrif am dri chwarter y farchnad fyd-eang. Mae clirio yn cynnig ffordd o gyfryngu rhwng prynwyr a gwerthwyr, credir, trwy gael busnes clirio mwy, bod costau trafodion yn cael eu lleihau. Pan geisiodd Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt fynnu bod yr holl grefftau ewro yn cael eu gwneud y tu mewn i ardal yr ewro, heriwyd hyn yn llwyddiannus yn Llys Cyfiawnder Ewrop gan George Osborne, yna Ganghellor Trysorlys y DU.

Yn y gorffennol mae Cyfnewidfa Stoc Llundain wedi rhybuddio y gallai hyd at 83,000 o swyddi gael eu colli pe bai'r busnes hwn yn symud i rywle arall. Byddai gorlifiadau hefyd i feysydd eraill fel rheoli risg a chydymffurfiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd ei fod yn rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu clirio. O ganlyniad, bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. ”

Cefndir

Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen. Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad.

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn. Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl.

Nod penderfyniad cywerthedd dros dro heddiw yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU. Ar sail dadansoddiad a gynhaliwyd gyda Banc Canolog Ewrop, y Bwrdd Datrys Sengl a’r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, nododd y Comisiwn y gallai risgiau sefydlogrwydd ariannol godi ym maes clirio deilliadau yn ganolog trwy CCPau a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig (CCP y DU. ) pe bai aflonyddwch sydyn yn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i gyfranogwyr marchnad yr UE.

Aethpwyd i'r afael â hyn yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 9 Gorffennaf 2020, lle argymhellwyd cyfranogwyr y farchnad i baratoi ar gyfer pob senario, gan gynnwys lle na fydd penderfyniad cywerthedd pellach yn y maes hwn.

Parhau Darllen

EU

Daw cysylltiadau UE-Wcráin dan y chwyddwydr

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE a'r UD yn gwneud llawer dros yr Wcrain ar fater diwygiadau, nid yn unig i ddiwygiadau economaidd ond i ddiwygio'r system gyfiawnder, yn ysgrifennu Martin Banks.

Dros y chwe blynedd diwethaf, fel rhan o ddiwygiadau cyfreithiol, mae'r Wcráin wedi datblygu a mabwysiadu diwygiadau i'w gyfansoddiad, gan fabwysiadu tua dwsin o ddeddfau.

Crëwyd y Goruchaf Lys newydd, y Llys Gwrth-lygredd Uwch, mae asesiad cymhwyster barnwyr a phrosesau eraill wedi cychwyn, pob un wedi'i gynllunio i gael effaith gadarnhaol ar y system farnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd. Roedd yr UE yn cymryd rhan weithredol yn yr holl ddiwygiadau hyn.

Fodd bynnag, nid yw'r canlyniad wedi cwrdd â'r disgwyliadau eto. Yn 2019, dangosodd arolwg barn gan Ganolfan Razumkov ar gyfer Swyddfa Cyngor Ewrop yn yr Wcrain fod 46% yn credu nad yw’r diwygiad barnwrol “wedi cychwyn o gwbl eto” a bod gan 43% agwedd negyddol tuag at ddiwygio barnwrol.

Mae llygredd yn yr Wcrain yn parhau i ffynnu, ac mae'r system farnwrol wedi dod hyd yn oed yn fwy aneffeithiol nag o'r blaen. Ar yr un pryd, mae rhai gwleidyddion Wcrain yn mynd ati i ddefnyddio pwnc diwygio barnwrol er eu budd eu hunain. Yn benodol, defnyddiodd y cyn-Arlywydd Petro Poroshenko bwnc diwygio barnwrol i ennill rheolaeth dros y llysoedd. Ac fe lwyddodd gyda dim ond ychydig o feirniaid yn beiddgar gwneud penderfyniadau yn erbyn ewyllys Poroshenko.

O ganlyniad, mae nifer y barnwyr profiadol sydd wedi gadael y system wedi cynyddu er 2014. Nid oes gan rai llysoedd Wcrain unrhyw farnwyr ar ôl o gwbl ac mae'r llysoedd wedi atal eu gwaith, gan ei gwneud hi'n anodd neu'n amhosibl i ddinasyddion gael gafael ar gyfiawnder o gwbl.

Ar ddechrau 2020, roedd prinder personél barnwrol yn y llysoedd bron i 30%. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd achos llys ac amseriad ystyried achosion. Yn amau ​​aros mewn canolfannau cadw pretrial am gyfnod gormodol, achosion yn cronni, ac mae dynameg cyfiawnder yn arafu, gan arwain at densiynau cymdeithasol.

Mae bron pawb yn cytuno bod y diwygiadau a weithredwyd wedi profi i fod yn gwbl aneffeithiol ond pam mae hyn yn digwydd? Pam mae'r holl ymdrechion wedi bod yn ofer? Roedd y cwestiwn i'w drafod mewn cynhadledd ryngwladol "Dialogue about cyfiawnder - 2" yn Kiev, ond amharwyd yn wael ar y digwyddiad.

Canslodd llunwyr polisi a gweision sifil yr UE eu cyfranogiad yn y gynhadledd, pan wnaethant ddysgu y diwrnod cynt fod y panel yn cynnwys rhai pobl ag enw da “amheus”.

Roedd hyd yn oed y rhai a benderfynodd gymryd rhan yn wynebu problemau. Yn syth ar ôl iddo ddechrau, derbyniwyd neges anhysbys am fwyngloddio adeilad ECC Parkovyi, lle casglwyd cyfranogwyr y gynhadledd.

Bu'n rhaid i bawb oedd yn bresennol adael yr adeilad ac aros y tu allan am awr wrth i'r heddlu wirio'r adeilad.

Pam wnaeth rhywun geisio tarfu ar y gynhadledd? Dywedodd rhifyn Wcreineg o “Vzglyad” fod y gynhadledd wedi ceisio “tarfu” ar sefydliadau a strwythurau sy’n canolbwyntio ar Poroshenko.

Siaradodd newyddiadurwyr â chynrychiolydd un sefydliad o’r fath sy’n ymwneud â hyrwyddo diwygio barnwrol yn yr Wcrain a ddywedodd mai dim ond rhai cyrff anllywodraethol sydd yn yr Wcrain sydd â hawl i gysylltu ag Ewropeaid ar bwnc diwygiadau barnwrol a diwygiadau eraill.

Mae'r Wcráin, meddai, wedi ffurfio "cast" o ddiwygwyr nad ydyn nhw'n caniatáu i unrhyw un arall drafod diwygiadau heb eu caniatâd, a'r rhain sy'n penderfynu pwy yn yr Wcrain sy'n "amheus", hynny yw, nad oes gan gynrychiolwyr yr UE hawl i gyfathrebu .

Roedd un o gyfranogwyr y gynhadledd yn gyfreithiwr adnabyddus o Wcrain, Rostislav Popovich a nododd mai hwn oedd yr ail drafodaeth lefel uchel o’r fath ar ddiwygio barnwrol - cynhaliwyd yr un gyntaf y llynedd yn Senedd Ewrop. Ysgrifennodd ar ei dudalen Facebook: “Mynychwyd digwyddiad Kiev gan ddirprwyon pobl, barnwyr llysoedd uwch, cyfreithwyr blaenllaw, ASEau ac arbenigwyr o Ewrop, yr UD ac Israel. Roedd y cyfansoddiad yn gynrychioliadol ac roedd y pynciau a drafodwyd yn amserol. Ond roedd yn anodd iawn ei chynnal yn Kiev - nid oherwydd y coronafirws, ond oherwydd bod y gynhadledd wedi ei tharfu gan bobl a ysgrifennodd lythyrau at ASEau, gan fynnu eu bod yn gwrthod cymryd rhan, gan siarad am gyfranogwyr 'od'.

“Pam ymateb mor rhyfedd? Y rheswm am hyn oedd na chynhaliwyd y gynhadledd ganddynt ac ni wnaethant ddewis y cyfranogwyr. Nid oeddent am ganiatáu i Ewropeaid ddysgu'r gwir am y sefyllfa wirioneddol yn y wlad ac am y 'diwygiadau' hynny sydd wedi cael eu gweithredu yma. ”

Mae’n credu bod pobl yn yr Wcrain yn “parasitio ar broblemau’r system farnwrol a llawer o broblemau eraill.”

Yn ôl Popovich, maen nhw’n “monopoli” yr hawl i siarad ar ran y wlad gydag Ewrop a phartneriaid eraill yn y Gorllewin. "Nid yw'r bobl hyn, fel rheol, yn deall y pwnc, nid ydyn nhw'n deall y sefyllfa go iawn ac yn hyrwyddo" diwygiadau "hynny methu un ar ôl y llall a gwaethygu'r sefyllfa yn unig. Ar yr un pryd, nid yw gweithredwyr yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am y canlyniad. Ar ben hynny, mae gwaeth yn well. Cyn belled â bod problemau yn y wlad, mae'r bobl hyn yn derbyn grantiau i ymladd y problemau hyn. ”

Mae'n dadlau bod yr UE yn cyfathrebu yn yr Wcrain yn unig â grŵp bach o bobl sy'n galw eu hunain yn gymdeithas sifil - gweithredwyr yn bennaf, wedi'u hariannu gan grantiau gan yr UE a sefydliadau rhyngwladol. Maent yn honni eu bod yn cynrychioli holl bobl Wcrain ac yn aml nhw yw'r rhai y mae gwleidyddion Ewropeaidd yn aml yn dod i gysylltiad â nhw i drafod diwygiadau.

Mewn gwirionedd, meddai’r cyfreithiwr, nid yw’r gweithredwyr hyn “yn cynrychioli neb - nid oes ganddynt gefnogaeth na pharch ymhlith Ukrainians hyd yn oed, ac maent yn aml yn cael eu cyhuddo o lygredd eu hunain”.

Dywed, wrth fynnu bod y rhai sy’n pwyso am ddiwygio barnwrol, bod y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol yn y system farnwrol yn cael eu “dileu” - barnwyr, cyfreithwyr a chyfreithwyr. Dywed fod hon yn sefyllfa annormal i unrhyw wlad ac yn un rheswm pam y methodd y diwygiadau.

Mae'n eithaf dealladwy pam nad yw'n ymddangos bod gan lawer o bobl yn Ewrop ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain, am y rheswm pam mae Ewropeaid sy'n ymwneud â hyrwyddo rhai modelau o ddiwygio barnwrol anymarferol yn gwaethygu'r sefyllfa.

Dylai Ewrop gynnal cysylltiadau nid yn unig ag actifyddion proffesiynol, ond hefyd ag ystod ehangach o bobl yn yr Wcrain i allu ffurfio darlun gwrthrychol o'r hyn sy'n digwydd yn y wlad. Byddai hynny'n sicrhau bod y diwygiadau o fudd mawr i'r Wcráin. Mae Ukrainians eisoes wedi dangos eu bod yn erbyn rheolaeth allanol gan Rwsia. Ond nawr maen nhw'n dweud bod yr Wcrain wedi dod o dan reolaeth allanol y Gorllewin ac ni fydd pobl Wcrain yn derbyn sefyllfa o'r fath.

Gallai hyn arwain at ganlyniadau dramatig ac mae rhai gwleidyddion eisoes yn galw am wrthod integreiddio Ewropeaidd gydag apeliadau o'r fath yn ennill cefnogaeth ymhlith pleidleiswyr.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Iwerddon yn tynhau cyfyngiadau Dulyn COVID-19 wrth i achosion ymchwyddo

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd llywodraeth Iwerddon ddydd Gwener (18 Medi) gyfyngiadau llym newydd COVID-19 ar gyfer y brifddinas Dulyn, gan wahardd bwyta mewn bwyta dan do a chynghori yn erbyn yr holl deithio nad yw’n hanfodol, ar ôl ymchwydd mewn achosion yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae Iwerddon, a oedd yn un o'r gwledydd arafaf yn Ewrop i ddod allan o gloi, wedi gweld nifer yr achosion dyddiol ar gyfartaledd tua dwbl yn ystod y pythefnos diwethaf a chynnydd sylweddol yn y rhai sy'n cael eu trin am y firws mewn ysbytai, yn ysgrifennu Conor Humphries.

“Yma yn y brifddinas, er gwaethaf ymdrechion gorau pobl dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni mewn lle peryglus iawn,” meddai’r Prif Weinidog Micheal Martin mewn anerchiad ar y teledu i’r wlad, gan gyhoeddi’r cyfyngiadau.

“Heb weithredu brys a phendant pellach, mae bygythiad real iawn y gallai Dulyn ddychwelyd i ddyddiau gwaethaf yr argyfwng hwn.” Fe fydd y mesurau, sy’n cynnwys gwaharddiad ar ddigwyddiadau dan do, yn para am dair wythnos, meddai. Roedd gan Iwerddon yr 17eg gyfradd heintiau COVID-19 uchaf allan o 31 o wledydd Ewropeaidd a gafodd eu monitro gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rheoli Clefydau ddydd Gwener, gyda 57.4 o achosion fesul 100,000 o bobl yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Adroddodd y llywodraeth am dair marwolaeth o'r firws ddydd Gwener, gan ddod â chyfanswm y doll i 1,792. Cyhoeddodd gwledydd ledled Ewrop, gan gynnwys Prydain, Gwlad Groeg a Denmarc, gyfyngiadau newydd i ffrwyno heintiau coronafirws ymchwydd yn rhai o'u dinasoedd mwyaf. Fe wnaeth Iwerddon ddydd Iau dynhau ei chyfyngiadau teithio COVID-19 trwy orfodi cwarantinau ar deithwyr o farchnadoedd gwyliau mawr yr Eidal a Gwlad Groeg.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd