Cysylltu â ni

Trosedd

Cynhadledd lefel uchel ar wrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll cyllid terfysgol - cau'r drws ar arian budr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar 30 Medi, cynhaliodd y Comisiwn Ewropeaidd gynhadledd lefel uchel ar frwydr yr UE yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Roedd y gynhadledd hon yn nodi casgliad yr ymgynghoriad cyhoeddus a lansiwyd ochr yn ochr â mabwysiadu'r Cynllun Gweithredu Gwrth-Gwyngalchu Arian ar 7 2020 Mai.

Cafwyd cyfres o ddadleuon panel pwrpasol ac areithiau cyweirnod gan siaradwyr proffil uchel sydd ar reng flaen y frwydr yn erbyn arian budr, gan gynnwys Prif Erlynydd Catanzaro Nicola Gratteri ac Erlynydd Cyffredinol Llys Cassation Ffrainc, Francois Molins.

Dywedodd Economi sy’n Gweithio i’r Bobl Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Ni ddylai fod gan arian budr unrhyw le i guddio. Mae'r UE wedi bod yn cynyddu ei reolau gwrth-wyngalchu arian. Maent bellach ymhlith y caletaf yn y byd - ond yn dal i beidio â chael eu gorfodi yn gyfartal yn gyffredinol. Mae'n amlwg bod yn rhaid i ni wneud llawer mwy i gau'r bylchau sy'n weddill, cael gwared ar gysylltiadau gwan, a chydlynu'n well rhwng gwledydd yr UE. Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, gorfodi: dyma egwyddorion llywodraethu ein strategaeth wrth fynd i'r afael â gwyngalchu arian. Dylent wneud cais ledled yr UE ac ar draws y byd. Dyna sut y gallwn ei guro. ”

hysbyseb

Bydd tri phanel thematig yn ymdrin â'r meysydd ar gyfer diwygio rheolau'r UE yn y dyfodol, tra bydd bwrdd crwn cau yn dod â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Llywyddiaeth yr Almaen a Senedd Ewrop ynghyd i dynnu sylw at sefyllfa unedig yr UE a'i hymrwymiad i ymladd yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Bydd pob panel yn cynnwys cyfle i ofyn cwestiynau trwy Twitter gyda'r hashnod #StopDirtyMoneyEU. Am ragor o wybodaeth, manylion am y rhaglen a dolen i'r porthiant byw, gwelwch yma.

hysbyseb

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

  • 22 chwiliad tŷ
  • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
  • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen

Trosedd

Ymladd yn erbyn ransomware: Gwefan newydd i gael help yn gyflymach yn nodi pum mlynedd o fenter 'No More Ransom' a helpodd dros chwe miliwn o ddioddefwyr i adfer eu data

cyhoeddwyd

on

Mae Europol, asiantaeth gorfodaeth cyfraith yr UE, wedi nodi pum mlynedd o'i brosiect 'No More Ransom' gydag ailwampio wefan mae hynny'n caniatáu mynediad hawdd at offer dadgryptio a chymorth arall mewn dros 30 o ieithoedd. Mae'r fenter yn cyflenwi offer dadgryptio i ddioddefwyr ransomware i adfer eu ffeiliau wedi'u hamgryptio, yn eu helpu i riportio achosion i awdurdodau gorfodaeth cyfraith ac yn cyfrannu at godi ymwybyddiaeth am ransomware. Ers ei lansio bum mlynedd yn ôl, mae'r prosiect eisoes wedi helpu mwy na chwe miliwn o ddioddefwyr ledled y byd ac wedi atal troseddwyr rhag gwneud bron i biliwn ewro mewn elw.

Mae'r Comisiwn yn bartner i'r prosiect, ynghyd â chwmnïau technoleg, gorfodi'r gyfraith, ac endidau'r sector cyhoeddus a phreifat. Mae Ransomware yn fath o ddrwgwedd sy'n cloi cyfrifiaduron defnyddwyr ac yn amgryptio eu data. Mae'r troseddwyr y tu ôl i'r meddalwedd maleisus yn mynnu pridwerth gan y defnyddiwr er mwyn adennill rheolaeth dros y ddyfais neu'r ffeiliau yr effeithir arnynt. Mae Ransomware yn cynrychioli bygythiad cynyddol, sy'n effeithio ar bob sector gan gynnwys seilwaith ynni neu ofal iechyd. Mae amddiffyn dinasyddion a busnesau Ewropeaidd yn erbyn bygythiadau seiber, gan gynnwys yn erbyn ransomware, yn flaenoriaeth i'r Comisiwn. Fe welwch ragor o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg cyhoeddwyd gan Europol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Trosedd

Curo troseddau ariannol: Y Comisiwn yn ailwampio gwrth-wyngalchu arian ac yn gwrthweithio cyllido rheolau terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno pecyn uchelgeisiol o gynigion deddfwriaethol i gryfhau rheolau cyllido gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio terfysgaeth (AML / CFT) yr UE. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys y cynnig i greu awdurdod UE newydd i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Mae'r pecyn hwn yn rhan o ymrwymiad y Comisiwn i amddiffyn dinasyddion yr UE a system ariannol yr UE rhag gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Nod y pecyn hwn yw gwella'r broses o ganfod trafodion a gweithgareddau amheus, a chau bylchau a ddefnyddir gan droseddwyr i wyngalchu enillion anghyfreithlon neu ariannu gweithgareddau terfysgol trwy'r system ariannol.

Fel y cofiwyd yn yr UE Strategaeth Undebau Diogelwch ar gyfer 2020-2025, bydd gwella fframwaith yr UE ar gyfer gwrth-wyngalchu arian a gwrthsefyll cyllid terfysgol hefyd yn helpu i amddiffyn Ewropeaid rhag terfysgaeth a throseddau cyfundrefnol.

Mae'r mesurau yn gwella'r fframwaith presennol yr UE trwy ystyried heriau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig ag arloesi technolegol. Mae'r rhain yn cynnwys arian rhithwir, llifoedd ariannol mwy integredig yn y Farchnad Sengl a natur fyd-eang sefydliadau terfysgol. Bydd y cynigion hyn yn helpu i greu fframwaith llawer mwy cyson i hwyluso cydymffurfiaeth i weithredwyr sy'n ddarostyngedig i reolau AML / CFT, yn enwedig ar gyfer y rhai trawsffiniol gweithredol hynny.

hysbyseb

Mae'r pecyn heddiw yn cynnwys pedwar cynnig deddfwriaethol:

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae pob sgandal gwyngalchu arian ffres yn un sgandal yn ormod - ac yn alwad deffro nad yw ein gwaith i gau’r bylchau yn ein system ariannol wedi’i wneud eto. Rydym wedi cymryd camau breision yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae ein rheolau AML yr UE bellach ymhlith y caletaf yn y byd. Ond nawr mae angen eu cymhwyso'n gyson ac yn cael eu goruchwylio'n agos i sicrhau eu bod nhw'n brathu go iawn. Dyma pam rydyn ni heddiw yn cymryd y camau beiddgar hyn i gau'r drws ar wyngalchu arian ac atal troseddwyr rhag leinio eu pocedi ag enillion sâl. ”

Awdurdod AML newydd yr UE (AMLA)

hysbyseb

Wrth wraidd y pecyn deddfwriaethol heddiw mae creu Awdurdod UE newydd a fydd yn trawsnewid goruchwyliaeth AML / CFT yn yr UE ac yn gwella cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Yr Awdurdod Gwrth-Gwyngalchu Arian (AMLA) newydd ar lefel yr UE fydd yr awdurdod canolog sy'n cydlynu awdurdodau cenedlaethol i sicrhau bod y sector preifat yn cymhwyso rheolau'r UE yn gywir ac yn gyson. Bydd AMLA hefyd yn cefnogi FIUs i wella eu gallu dadansoddol o amgylch llifoedd anghyfreithlon a gwneud deallusrwydd ariannol yn ffynhonnell allweddol i asiantaethau gorfodaeth cyfraith.

Yn benodol, bydd AMLA:

  • Sefydlu un system integredig o oruchwyliaeth AML / CFT ledled yr UE, yn seiliedig ar ddulliau goruchwylio cyffredin a chydgyfeirio safonau goruchwylio uchel;
  • goruchwylio rhai o'r sefydliadau ariannol mwyaf peryglus sy'n gweithredu mewn nifer fawr o aelod-wladwriaethau yn uniongyrchol neu'n gofyn am weithredu ar unwaith i fynd i'r afael â risgiau sydd ar ddod;
  • monitro a chydlynu goruchwylwyr cenedlaethol sy'n gyfrifol am endidau ariannol eraill, yn ogystal â chydlynu goruchwylwyr endidau anariannol, a;
  • cefnogi cydweithredu ymhlith Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol cenedlaethol a hwyluso cydgysylltu a dadansoddiadau ar y cyd rhyngddynt, er mwyn canfod llifoedd ariannol anghyfreithlon o natur drawsffiniol yn well.

Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT

Bydd Llyfr Rheolau Sengl yr UE ar gyfer AML / CFT yn cysoni rheolau AML / CFT ledled yr UE, gan gynnwys, er enghraifft, rheolau manylach ar Ddiwydrwydd Dyladwy Cwsmer, Perchnogaeth Fuddiol a phwerau a thasg goruchwylwyr ac Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIUs). Bydd cofrestrau cenedlaethol presennol o gyfrifon banc yn cael eu cysylltu, gan ddarparu mynediad cyflymach i FIUs i wybodaeth am gyfrifon banc a blychau adneuo diogel. Bydd y Comisiwn hefyd yn rhoi mynediad i'r system hon i awdurdodau gorfodaeth cyfraith, gan gyflymu ymchwiliadau ariannol ac adfer asedau troseddol mewn achosion trawsffiniol. Bydd mynediad at wybodaeth ariannol yn destun mesurau diogelwch cadarn yng Nghyfarwyddeb (EU) 2019/1153 ar gyfnewid gwybodaeth ariannol.

Cymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto

Ar hyn o bryd, dim ond rhai categorïau o ddarparwyr gwasanaeth crypto-asedau sydd wedi'u cynnwys yng nghwmpas rheolau AML / CFT yr UE. Bydd y diwygiad arfaethedig yn ymestyn y rheolau hyn i'r sector crypto cyfan, gan orfodi pob darparwr gwasanaeth i wneud diwydrwydd dyladwy ar eu cwsmeriaid. Bydd gwelliannau heddiw yn sicrhau olrhain llawn trosglwyddiadau crypto-asedau, megis Bitcoin, a bydd yn caniatáu ar gyfer atal a chanfod eu defnydd posibl ar gyfer gwyngalchu arian neu ariannu terfysgaeth. Yn ogystal, bydd waledi asedau crypto anhysbys yn cael eu gwahardd, gan gymhwyso rheolau AML / CFT yr UE yn llawn i'r sector crypto.

Terfyn ledled yr UE o € 10,000 ar daliadau arian parod mawr

Mae taliadau arian parod mawr yn ffordd hawdd i droseddwyr wyngalchu arian, gan ei bod yn anodd iawn canfod trafodion. Dyna pam mae'r Comisiwn heddiw wedi cynnig terfyn o € 10,000 ledled yr UE ar daliadau arian parod mawr. Mae'r terfyn hwn ledled yr UE yn ddigon uchel i beidio â cwestiynu'r ewro fel tendr cyfreithiol ac mae'n cydnabod rôl hanfodol arian parod. Mae cyfyngiadau eisoes yn bodoli mewn tua dwy ran o dair o'r Aelod-wladwriaethau, ond mae'r symiau'n amrywio. Gall terfynau cenedlaethol o dan € 10,000 aros yn eu lle. Mae cyfyngu taliadau arian parod mawr yn ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr wyngalchu arian budr. Yn ogystal, gwaharddir darparu waledi crypto-asedau dienw, yn yr un modd ag y mae cyfrifon banc dienw eisoes wedi'u gwahardd gan reolau AML / CFT yr UE.

Trydydd gwledydd

Mae gwyngalchu arian yn ffenomen fyd-eang sy'n gofyn am gydweithrediad rhyngwladol cryf. Mae'r Comisiwn eisoes yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid rhyngwladol i frwydro yn erbyn cylchrediad arian budr ledled y byd. Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), y corff gwarchod gwyngalchu arian ac ariannu terfysgol, yn cyhoeddi argymhellion i wledydd. Bydd gwlad sydd wedi'i rhestru gan FATF hefyd yn cael ei rhestru gan yr UE. Bydd dwy restr UE, “rhestr ddu” a “rhestr lwyd, yn adlewyrchu rhestriad FATF. Yn dilyn y rhestru, bydd yr UE yn defnyddio mesurau sy'n gymesur â'r risgiau a berir gan y wlad. Bydd yr UE hefyd yn gallu rhestru gwledydd nad ydyn nhw wedi'u rhestru gan FATF, ond sy'n fygythiad i system ariannol yr UE ar sail asesiad ymreolaethol.

Bydd amrywiaeth yr offer y gall y Comisiwn ac AMLA eu defnyddio yn caniatáu i'r UE gadw i fyny ag amgylchedd rhyngwladol cymhleth sy'n symud yn gyflym gyda risgiau sy'n esblygu'n gyflym.

Y camau nesaf

Bydd y pecyn deddfwriaethol nawr yn cael ei drafod gan Senedd a Chyngor Ewrop. Mae'r Comisiwn yn edrych ymlaen at broses ddeddfwriaethol gyflym. Dylai Awdurdod AML y dyfodol fod yn weithredol yn 2024 a bydd yn dechrau ar ei waith o oruchwylio uniongyrchol ychydig yn ddiweddarach, unwaith y bydd y Gyfarwyddeb wedi'i throsi a bod y fframwaith rheoleiddio newydd yn dechrau bod yn berthnasol.

Cefndir

Nid yw'r mater cymhleth o fynd i'r afael â llif arian budr yn newydd. Mae'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn hanfodol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol a diogelwch yn Ewrop. Mae bylchau deddfwriaethol mewn un Aelod-wladwriaeth yn cael effaith ar yr UE gyfan. Dyna pam y mae'n rhaid gweithredu a goruchwylio rheolau'r UE yn effeithlon ac yn gyson i frwydro yn erbyn troseddau ac amddiffyn ein system ariannol. Mae sicrhau effeithlonrwydd a chysondeb fframwaith AML yr UE o'r pwys mwyaf. Mae pecyn deddfwriaethol heddiw yn gweithredu'r ymrwymiadau yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer polisi cynhwysfawr yr Undeb ar atal gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 7 Mai 2020.

Mae fframwaith yr UE yn erbyn gwyngalchu arian hefyd yn cynnwys y rheoleiddio ar gyd-gydnabod gorchmynion rhewi a atafaelu, y gyfarwyddeb ar brwydro yn erbyn gwyngalchu arian yn ôl cyfraith droseddol, Y cyfarwyddeb sy'n gosod rheolau ar ddefnyddio gwybodaeth ariannol a gwybodaeth arall i frwydro yn erbyn troseddau difrifolSwyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, Ac mae'r System Ewropeaidd o oruchwyliaeth ariannol.

Mwy o wybodaeth

Gwrth-wyngalchu arian a gwrthweithio cyllido terfysgaeth

Cynnig ar gofrestrfeydd cyfrifon banc canolog

Cwestiynau ac Atebion

Taflen Ffeithiau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd