Cysylltu gyda ni

EU

Y Senedd yn lansio gwobr newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia

cyhoeddwyd

on

Cafodd y newyddiadurwr ymchwiliol o Falta Daphne Caruana Galizia ei lofruddio mewn ffrwydrad bom car ym mis Hydref 2017 

Mae Senedd Ewrop wedi lansio gwobr newyddiaduraeth mewn teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr ymchwiliol o Falta a lofruddiwyd yn 2017. Mae'r Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia, a lansiwyd ar drydedd pen-blwydd ei marwolaeth, yn gwobrwyo newyddiaduraeth ragorol gan adlewyrchu gwerthoedd yr UE.

"Bydd Gwobr Daphne Caruana Galizia yn cydnabod y rôl hanfodol y mae newyddiadurwyr yn ei chwarae wrth warchod ein democratiaethau ac yn atgoffa dinasyddion o bwysigrwydd gwasg rydd. Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio i helpu newyddiadurwyr yn y gwaith hanfodol a pheryglus yn aml y maent yn ei wneud a dangos bod Senedd Ewrop yn cefnogi newyddiadurwyr ymchwiliol, "meddai Is-lywydd y Senedd Heidi Hautala.

Gwobr arian o € 20,000

Bydd y wobr flynyddol o € 20,000 yn cael ei dyfarnu ym mis Hydref 2021 i newyddiadurwyr neu dimau o newyddiadurwyr sydd wedi'u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd panel annibynnol yn dewis ymgeiswyr a'r llawryf yn y pen draw.

Pwy oedd Daphne Caruana Galizia?

Newyddiadurwr, blogiwr ac actifydd gwrth-lygredd o Faltaidd oedd Daphne Caruana Galizia a adroddodd yn helaeth ar lygredd, gwyngalchu arian, troseddau cyfundrefnol, gwerthu dinasyddiaeth a chysylltiadau llywodraeth Malta â Phapurau Panama. Yn dilyn aflonyddu a bygythiadau, cafodd ei llofruddio mewn ffrwydrad bom car ar 16 Hydref 2017.

Yn y pen draw, achosodd y frwydr ynghylch y modd yr ymdriniodd yr awdurdodau â'i hymchwiliad llofruddiaeth ymddiswyddiad y Prif Weinidog Joseph Muscat. Yn feirniadol o fethiannau yn yr ymchwiliad, ym mis Rhagfyr 2019, ASEau galwodd ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu.

Mae'r Senedd yn cefnogi'n gryf bwysigrwydd gwasg rydd. Mewn penderfyniad ym mis Mai 2018, Galwodd ASEau ar wledydd yr UE i sicrhau cyllid cyhoeddus digonol ac i hyrwyddo cyfryngau plwraliaethol, annibynnol a rhydd. Mae'r Senedd unwaith eto wedi tanlinellu pwysigrwydd rhyddid y cyfryngau yng nghyd-destun y pandemig COVID-19.

Gwyliwch y Mae Facebook yn fyw cyfweliad am Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia.

EU

ASEau i grilio cyfarwyddwr Frontex ar rôl asiantaeth wrth wthio ceiswyr lloches yn ôl

cyhoeddwyd

on

Bydd Senedd Ewrop yn grilio cyfarwyddwr Frontex, Fabrice Leggeri, ar honiadau o ymglymiad staff yr asiantaeth mewn gwthiadau anghyfreithlon ceiswyr lloches gan warchodwr ffiniau Gwlad Groeg fydd canolbwynt dadl ym Mhwyllgor Rhyddid Sifil Senedd Ewrop ddydd Mawrth.

Disgwylir i ASEau ofyn am atebion gan Gyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop ynghylch y digwyddiadau yr honnir bod gwylwyr y glannau yng Ngwlad Groeg wedi atal ymfudwyr rhag ceisio cyrraedd glannau’r UE a’u hanfon yn ôl i ddyfroedd Twrci. Maent yn debygol o ofyn am ganlyniad yr ymchwiliad mewnol a gynhaliwyd gan asiantaeth ffiniau'r UE a chyfarfod y bwrdd a alwyd ar gais y Comisiwn Ewropeaidd.

Fis Hydref y llynedd, cyn datgeliadau gan y cyfryngau, fforwm ymgynghorol Frontex - sy'n casglu, ymhlith eraill, gynrychiolwyr Swyddfa Cymorth Lloches Ewrop (EASO), Asiantaeth yr UE dros Hawliau Sylfaenol (FRA), UNHCR, Cyngor Ewrop ac IOM- voiced pryderon yn ei adroddiad blynyddol. Tynnodd y fforwm sylw at absenoldeb system fonitro effeithiol o droseddau hawliau sylfaenol posibl yng ngweithgareddau'r Asiantaeth.

Ar 6 Gorffennaf, mewn cyfarfod arall o’r Pwyllgor Rhyddid Sifil, sicrhaodd Fabrice Leggeri ASEau nad oedd staff Frontex wedi bod yn rhan o unrhyw ôl-wthio a disgrifiodd ddigwyddiad gyda chriw Denmarc ar un o longau’r asiantaeth fel “camddealltwriaeth”.

Parhau Darllen

Economi

Mae Soros yn galw ar i'r UE gyhoeddi 'bondiau gwastadol' trwy well cydweithredu

cyhoeddwyd

on

Mewn darn barn yn Syndicate'r Prosiect, Amlinellodd George Soros ei syniad o sut y gellir goresgyn y cyfyngder presennol gyda Gwlad Pwyl a Hwngari dros amodoldeb rheolaeth y gyfraith. 

Mae Soros yn priodoli feto Hwngari o gyllideb yr UE a chronfa adfer COVID-19 i bryderon y Prif Weinidog Viktor Orbán y byddai rheol newydd yr UE o amodoldeb cyfraith sy’n gysylltiedig â’r gyllideb yn “gosod cyfyngiadau ymarferol ar ei lygredd personol a gwleidyddol [...] Ef [ Mae Orbán] mor bryderus nes ei fod wedi dod i gytundeb cydweithredu rhwymol â Gwlad Pwyl, gan lusgo’r wlad honno i lawr gydag ef ”.

Dywed Soros y gellid defnyddio’r weithdrefn “cydweithredu gwell” a gyflwynwyd yng Nghytundeb Lisbon i “ddarparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer integreiddio ardal yr ewro ymhellach”. 

Mae gwell cydweithredu yn caniatáu i grŵp o naw gwlad o leiaf weithredu mesurau os yw pob aelod-wladwriaeth yn methu â dod i gytundeb, gall gwledydd eraill ymuno yn nes ymlaen os ydyn nhw eisiau. Mae'r weithdrefn wedi'i chynllunio i oresgyn parlys. Dadleua Soros y gallai “is-grŵp o aelod-wladwriaethau” osod cyllideb a chytuno ar ffordd i’w hariannu - megis trwy “fond ar y cyd”.

Mae Soros wedi dadlau o’r blaen y dylai’r UE gyhoeddi bondiau gwastadol, ond erbyn hyn mae’n ystyried hyn yn amhosibl, “oherwydd diffyg ffydd ymhlith buddsoddwyr y bydd yr UE yn goroesi.” Dywed y byddai’r bondiau hyn yn cael eu “derbyn yn rhwydd gan fuddsoddwyr tymor hir fel cwmnïau yswiriant bywyd”. 

Mae Soros hefyd yn gosod peth o’r bai wrth ddrws yr hyn a elwir yn Frugal Five (Awstria, Denmarc, yr Almaen, yr Iseldiroedd a Sweden) sydd â “mwy o ddiddordeb mewn arbed arian nag mewn cyfrannu at y lles cyffredin”. 

Yn ôl Soros, mae angen buddion bondiau gwastadol yn fwy na gwledydd eraill ar yr Eidal, ond “nid yw’n ddigon ffodus” i allu eu cyhoeddi yn ei enw ei hun. Byddai’n “ystum hyfryd o undod”, gan ychwanegu mai’r Eidal yw trydydd economi fwyaf yr UE hefyd: “Ble fyddai’r UE heb yr Eidal?” 

Bydd darparu gofal iechyd a dadebru'r economi, meddai Soros, yn gofyn am lawer mwy na'r € 1.8 triliwn ($ 2.2 triliwn) a glustnodwyd yng nghyllideb ac gronfa adfer newydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

George Soros yw Cadeirydd Rheoli Cronfa Soros a Sefydliadau'r Gymdeithas Agored. Yn arloeswr yn y diwydiant cronfeydd gwrych, mae'n awdur The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 a What It Means, ac, yn fwyaf diweddar, yn Amddiffyn y Gymdeithas Agored.

Parhau Darllen

EU

Bydd cytundeb yr UE / UD yn ailddatgan cydweithrediad cymdeithasau agored

cyhoeddwyd

on

Heddiw (30 Tachwedd) bydd llysgenhadon yn ymgynnull ym Mrwsel i baratoi ar gyfer y Cyngor Materion Tramor yr wythnos nesaf a Chyngor Ewropeaidd penaethiaid llywodraeth. Ar frig y rhestr fydd dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD.

Bydd y trafodaethau'n canolbwyntio ar bum bloc adeiladu: Ymladd y COVID-19; gwella adferiad economaidd; brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd; cynnal amlochrogiaeth; a, hyrwyddo heddwch a diogelwch. 

Mae papur strategaeth yn gosod y pwyslais ar gydweithrediad cymdeithasau democrataidd agored ac economïau marchnad, fel ffordd o fynd i’r afael â’r her strategol a gyflwynir gan bendantrwydd rhyngwladol cynyddol Tsieina.

Bydd llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, yn ymgynghori ag arweinwyr dros yr wythnos nesaf a bydd hefyd yn cydgysylltu â NATO i gynllunio uwchgynhadledd yn hanner cyntaf 2021.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd