Cysylltu gyda ni

EU

Y Senedd yn lansio gwobr newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia

avatar

cyhoeddwyd

on

Cafodd y newyddiadurwr ymchwiliol o Falta Daphne Caruana Galizia ei lofruddio mewn ffrwydrad bom car ym mis Hydref 2017 

Mae Senedd Ewrop wedi lansio gwobr newyddiaduraeth mewn teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr ymchwiliol o Falta a lofruddiwyd yn 2017. Mae'r Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia, a lansiwyd ar drydedd pen-blwydd ei marwolaeth, yn gwobrwyo newyddiaduraeth ragorol gan adlewyrchu gwerthoedd yr UE.

"Bydd Gwobr Daphne Caruana Galizia yn cydnabod y rôl hanfodol y mae newyddiadurwyr yn ei chwarae wrth warchod ein democratiaethau ac yn atgoffa dinasyddion o bwysigrwydd gwasg rydd. Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio i helpu newyddiadurwyr yn y gwaith hanfodol a pheryglus yn aml y maent yn ei wneud a dangos bod Senedd Ewrop yn cefnogi newyddiadurwyr ymchwiliol, "meddai Is-lywydd y Senedd Heidi Hautala.

Gwobr arian o € 20,000

Bydd y wobr flynyddol o € 20,000 yn cael ei dyfarnu ym mis Hydref 2021 i newyddiadurwyr neu dimau o newyddiadurwyr sydd wedi'u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd panel annibynnol yn dewis ymgeiswyr a'r llawryf yn y pen draw.

Pwy oedd Daphne Caruana Galizia?

Newyddiadurwr, blogiwr ac actifydd gwrth-lygredd o Faltaidd oedd Daphne Caruana Galizia a adroddodd yn helaeth ar lygredd, gwyngalchu arian, troseddau cyfundrefnol, gwerthu dinasyddiaeth a chysylltiadau llywodraeth Malta â Phapurau Panama. Yn dilyn aflonyddu a bygythiadau, cafodd ei llofruddio mewn ffrwydrad bom car ar 16 Hydref 2017.

Yn y pen draw, achosodd y frwydr ynghylch y modd yr ymdriniodd yr awdurdodau â'i hymchwiliad llofruddiaeth ymddiswyddiad y Prif Weinidog Joseph Muscat. Yn feirniadol o fethiannau yn yr ymchwiliad, ym mis Rhagfyr 2019, ASEau galwodd ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu.

Mae'r Senedd yn cefnogi'n gryf bwysigrwydd gwasg rydd. Mewn penderfyniad ym mis Mai 2018, Galwodd ASEau ar wledydd yr UE i sicrhau cyllid cyhoeddus digonol ac i hyrwyddo cyfryngau plwraliaethol, annibynnol a rhydd. Mae'r Senedd unwaith eto wedi tanlinellu pwysigrwydd rhyddid y cyfryngau yng nghyd-destun y pandemig COVID-19.

Gwyliwch y Mae Facebook yn fyw cyfweliad am Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia.

Brexit

Mae Prydain yn cytuno i gais yr UE am fwy o amser i gadarnhau bargen fasnach Brexit

avatar

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prydain wedi cytuno i gais yr Undeb Ewropeaidd i ohirio cadarnhau eu cytundeb masnach ar ôl Brexit tan 30 Ebrill, gweinidog swyddfa’r cabinet Michael Gove (Yn y llun) meddai ddydd Mawrth (23 Chwefror), yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Yn gynharach y mis hwn, gofynnodd yr UE i Brydain a allai gymryd amser ychwanegol i gadarnhau'r cytundeb trwy ymestyn tan 30 Ebrill i gymhwyso'r fargen dros dro i sicrhau ei bod ym mhob un o 24 iaith y bloc ar gyfer craffu seneddol.

Mewn llythyr at Maros Sefcovic, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, ysgrifennodd Gove: “Gallaf gadarnhau bod y Deyrnas Unedig yn fodlon cytuno y dylid ymestyn y dyddiad y bydd cais dros dro yn peidio â bod yn berthnasol ... i 30 Ebrill 2021 . ”

Dywedodd hefyd fod Prydain yn disgwyl na fyddai mwy o oedi.

Parhau Darllen

EU

Rhaid i'r UE flaenoriaethu gwrthweithio terfysgaeth wladwriaeth Iran dros achub y fargen niwclear

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae mwy na phythefnos wedi mynd heibio ers i lys yng Ngwlad Belg gael y diplomydd o Iran Assadollah Assadi yn euog o gynllwynio i gyflawni llofruddiaeth derfysgol trwy fomio’r crynhoad “Free Iran” a drefnwyd gan wrthblaid Iran, Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran (NCRI), ar 30 Mehefin 2018 y tu allan i Baris, yn ysgrifennu Jim Higgins. 

Gwasanaethodd Assadi fel trydydd cynghorydd yn llysgenhadaeth Iran yn Fienna nes iddo gael ei arestio ddiwrnod ar ôl dyddiad ei ymosodiad arfaethedig. Rhagflaenwyd ei arestio gan ddau gyd-gynllwynwr, cwpl o Iran-Gwlad Belg, a ddarganfuwyd yn eu meddiant o 500 gram o'r TATP ffrwydrol wrth geisio croesi o Wlad Belg i Ffrainc. 

Deilliodd y rheithfarn a gyhoeddwyd ar 4 Chwefror o dreial a ddechreuodd ym mis Tachwedd. Cyn yr achos, sefydlodd ymchwiliad dwy flynedd yn bendant fod y diplomydd wedi darparu’r bom i’w gyd-gynllwynwyr yn bersonol, ynghyd â chyfarwyddiadau i’w osod mor agos â phosibl i’r prif siaradwr yn rali’r wrthblaid wedi’i thargedu. Y siaradwr hwnnw oedd Arlywydd NCRI Maryam Rajavi, sy'n arwain clymblaid yr wrthblaid o blaid democratiaeth. 

Mae Jim Higgins yn gyn-wleidydd Gwyddelig Fine Gael. Gwasanaethodd fel seneddwr, AS, ac ASE.

Yn ogystal â sefydlu cyfranogiad uniongyrchol diplomydd o Iran, roedd y treial terfysgaeth a ddaeth i ben yn ddiweddar yn ei gwneud yn gwbl glir mai arweinyddiaeth uchaf y Weriniaeth Islamaidd sy'n gyfrifol am y plot yn y pen draw. Mewn adroddiad a ryddhawyd y llynedd, dywedodd Gwasanaeth Diogelwch Cenedlaethol Gwlad Belg: “Datblygwyd y cynlluniau ar gyfer yr ymosodiad yn enw Iran ar gais ei arweinyddiaeth. Ni chychwynnodd Assadi y cynlluniau ei hun. ” 

Er y gall rhai llunwyr polisi gael eu temtio i awgrymu bod y mater wedi ei gwblhau gydag argyhoeddiad Assadi, y gwir amdani yw bod ei weithredoedd dair blynedd yn ôl yn cynrychioli un enghraifft yn unig o batrwm llawer ehangach. Assadi yw'r diplomydd cyntaf o Iran i wynebu cyhuddiadau o ganlyniad i'w gysylltiadau â therfysgaeth. Ond fel y gwelwyd yn y ffaith bod diplomyddion eraill wedi cael eu diarddel o Ewrop yn gynharach yn 2018, nid ef yw’r unigolyn cyntaf o’r fath i gael ei gyhuddo’n gredadwy o’r cysylltiadau hynny o bell ffordd. 

Yn fwy na hynny, datgelodd yr achos yn ei achos dystiolaeth bod safle diplomyddol Assadi wedi ei osod ar ben rhwydwaith o weithwyr a oedd yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r cyd-gynllwynwyr yn ei gynllwyn yn erbyn yr NCRI. Roedd dogfennau a adferwyd o’i gerbyd yn dangos ei fod wedi cadw cysylltiad ac wedi cyflwyno taliadau arian parod i asedau mewn o leiaf 11 gwlad Ewropeaidd tra hefyd yn cymryd nodiadau am nifer o bwyntiau o ddiddordeb ledled y cyfandir. 

Fodd bynnag, mae'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) ac Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Diogelwch, Josep Borrell, wedi aros yn dawel ar y bygythiad hwn ac nid ydynt eto wedi condemnio ac ymateb i argyhoeddiad diplomydd Iran ar gyhuddiad terfysgaeth. 

Mae hyn yn anniddig o ystyried addewid dro ar ôl tro yr UE na fyddai'r fargen niwclear a elwir yn JCPOA yn ei atal rhag mynd i'r afael â drygioni Iran mewn meysydd eraill o bryderon difrifol fel terfysgaeth a thorri hawliau dynol. 

Rhennir y pryderon hyn gan lawer o uwch wleidyddion ac arbenigwyr Ewropeaidd ar Iran sy'n feirniadol o ddiffyg ymateb yr UE i derfysgaeth wladwriaethol Iran ar bridd Ewropeaidd. 

Cyn cyfarfod Gweinidogion Tramor yr UE ym Mrwsel ar 22 Chwefror, anfonodd corff anllywodraethol a gofrestrwyd ym Mrwsel, y Pwyllgor Rhyngwladol Chwilio am Gyfiawnder (ISJ) lythyr at Lywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, yn beirniadu'r distawrwydd parhaus. gan yr UE a Mr Borrell ar y dicter hwn, a gan eu hannog i ymyrryd yn ddi-oed

Y llythyr ISJ ei arwyddo gan fy nghyn-gydweithwyr yn Senedd Ewrop, cyn Is-lywydd EP, Dr Alejo Vidal Quadras, Struan Stevenson, Paulo Casaca a Giulio Terzi, cyn weinidog tramor yr Eidal. 

Yn eu llythyr, yr wyf yn ei gymeradwyo’n llwyr, mynnodd yr ISJ weithredu yn erbyn Javad Zarif am ei rôl yn y cynllwyn bom llofruddiol oherwydd fel gweinidog tramor Iran, mae’n goruchwylio ac yn gyfrifol am weithgareddau diplomyddion o Iran. 

“Yn sicr ni all fod unrhyw‘ fusnes fel arfer ’pellach gyda chyfundrefn sy’n defnyddio terfysgaeth fel gwladwriaeth. Mae’n gwbl hanfodol i’r UE gymryd camau yn erbyn cyfundrefn Iran megis cau ei llysgenadaethau a gwneud pob perthynas ddiplomyddol yn y dyfodol yn amodol ar Iran yn dod â’i therfysgaeth ar bridd Ewropeaidd i ben ”, ysgrifennodd yr ISJ ac ychwanegodd. 

“Mae’n werth nodi, yn ôl yn 1997, yn dilyn llofruddio 4 anghytundeb o Iran gan asiantau o Iran ym Mwyty Mykonos ym Merlin, bod Cyngor a Llywyddiaeth yr UE wedi cyhoeddi llythyrau condemnio cadarn a gofynnodd i aelod-wladwriaethau ddwyn i gof eu llysgenhadon mewn protest. " 

Mae rheithfarn euog Assadi yn cyfiawnhau adfywio'r galw hwn, a dylai wneud y gorgyffwrdd rhwng rhwydweithiau terfysgol Iran a seilwaith diplomyddol yn glir i groestoriad ehangach fyth o lunwyr polisi'r Gorllewin ac arweinwyr Ewropeaidd. 

Gyda diplomydd Iran bellach yn wynebu blynyddoedd lawer yn y carchar, mae'r gwaith o ddatgymalu ei rwydwaith terfysgaeth - ac eraill tebyg iddo - newydd ddechrau. 

O ystyried ei fygythiad uniongyrchol i sifiliaid yn Ewrop a diogelwch cyffredinol yr UE, rhaid i wrthweithio terfysgaeth wladwriaeth Iran ddod yn brif flaenoriaeth i arweinwyr yr UE a'r UE.  

Mae Jim Higgins yn gyn-wleidydd Gwyddelig Fine Gael. Gwasanaethodd fel seneddwr, AS, ac ASE.

Parhau Darllen

EU

Amlochredd o'r newydd yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif: agenda'r UE

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn a'r Uchel Gynrychiolydd wedi cyflwyno strategaeth newydd i gryfhau cyfraniad yr UE at amlochrogiaeth sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r Cyfathrebu ar y Cyd yn nodi disgwyliadau ac uchelgeisiau'r UE ar gyfer y system amlochrog. Mae'r cynnig heddiw yn awgrymu defnyddio'r holl offer sydd ar gael i'r UE, gan gynnwys ei gefnogaeth wleidyddol, ddiplomyddol ac ariannol helaeth i hyrwyddo heddwch a diogelwch byd-eang, amddiffyn hawliau dynol a chyfraith ryngwladol, ac i hyrwyddo atebion amlochrog i heriau byd-eang.

Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Bolisi Tramor a Diogelwch / Ewrop Gryfach yn y Byd, Josep Borrell: “Mae amlochredd yn bwysig oherwydd ei fod yn gweithio. Ond ni allwn fod yn 'amlochrogwyr' ar ein pennau ein hunain. Ar adeg o amheuaeth gynyddol, rhaid inni ddangos budd a pherthnasedd y system amlochrog. Byddwn yn adeiladu partneriaethau cryfach, mwy amrywiol a chynhwysol i arwain ei foderneiddio a siapio ymatebion byd-eang i heriau'r 21 ain ganrif, y mae rhai ohonynt yn bygwth bodolaeth dynoliaeth. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Mae'r UE wedi bod a bydd yn parhau i fod y cynghreiriad gorau o amlochrogiaeth a'i sefydliadau. Fodd bynnag, mae'r amgylchedd byd-eang mwy cymhleth yn ein galw i fod yn fwy unedig, cydlynol, â ffocws, a sbarduno ein cryfder Tîm Ewrop ar y cyd yn well. Mae'r strategaeth newydd hon yn nodi ein huchelgais ar amlochrogiaeth gynhwysol, ein hymrwymiad cryf i'w hadnewyddu a bydd gweithredoedd penodol yn sail iddi. ”

Diffinio ac amddiffyn blaenoriaethau a gwerthoedd yr UE yn y system amlochrog

Mae heriau'r 21 ain ganrif yn galw am fwy, nid llai, llywodraethu amlochrog a chydweithrediad rhyngwladol sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r UE wedi diffinio blaenoriaethau strategol clir ar faterion na all unrhyw wlad eu hwynebu ar ei phen ei hun: heddwch a diogelwch, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith, datblygu cynaliadwy, iechyd y cyhoedd neu'r hinsawdd. Nawr, mae angen iddo hyrwyddo'r blaenoriaethau hyn yn amlochrog mewn dull strategol i sicrhau byd mwy diogel ac adferiad byd-eang cynaliadwy, cynhwysol.

Rhaid i'r UE gynyddu ei arweinyddiaeth a 'chyflawni fel un' i 'lwyddo fel un'. I'r perwyl hwn, bydd yr UE yn datblygu mecanweithiau cydgysylltu mwy effeithlon o amgylch blaenoriaethau ar y cyd a gwneud gwell defnydd o'i gryfder ar y cyd, gan gynnwys adeiladu ar ddull Tîm Ewrop. Mae ei gryfderau rheoleiddio democrataidd ac unigryw yn asedau i helpu i adeiladu byd gwell, tra bod ei strwythurau diogelwch ac amddiffyn yn cefnogi ymdrechion byd-eang i gadw, cynnal ac adeiladu heddwch a diogelwch rhyngwladol.

Moderneiddio'r system amlochrog Er mwyn sicrhau bod y system amlochrog fyd-eang yn 'addas at y diben' i fynd i'r afael â heriau heddiw, bydd yr UE yn parhau i gefnogi ymdrechion diwygio Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Bydd yn hyrwyddo moderneiddio sefydliadau allweddol fel Sefydliad Iechyd y Byd a Sefydliad Masnach y Byd. Bydd hefyd yn arwain datblygiad normau byd-eang newydd a sefydlu llwyfannau cydweithredu mewn meysydd fel trethiant, y sffêr ddigidol neu Deallusrwydd Artiffisial.

Ewrop gryfach trwy bartneriaeth

Er mwyn newid y dirwedd amlochrog, mae angen cenhedlaeth newydd o bartneriaethau arnom. Bydd yr UE yn adeiladu cynghreiriau newydd â thrydydd gwledydd, yn atgyfnerthu cydweithrediad â sefydliadau amlochrog a rhanbarthol, yn ogystal â rhanddeiliaid eraill, yn enwedig y rhai y mae'n rhannu gwerthoedd democrataidd â nhw a, gydag eraill, bydd yn ceisio mater cyffredin yn ôl mater. Bydd yn cefnogi gwledydd partner i ymgysylltu'n fwy effeithiol yn y system amlochrog a sicrhau dilyniant systematig o ymrwymiadau dwyochrog gyda phartneriaid i hyrwyddo amcanion amlochrog. Nod yr UE yw adeiladu amlochrogiaeth fwy cynhwysol. Mae'n bwysig ymgysylltu hefyd â chymdeithas sifil yn ogystal â'r sector preifat, cymdeithasol a rhanddeiliaid eraill.

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn a'r Uchel Gynrychiolydd yn gwahodd Senedd Ewrop a'r Cyngor i gymeradwyo'r dull gweithredu a chydweithio ar y blaenoriaethau hyn. Cefndir Er mwyn ymateb yn llwyddiannus i argyfyngau, bygythiadau a heriau byd-eang, mae angen system amlochrog effeithlon ar y gymuned ryngwladol, wedi'i seilio ar reolau a gwerthoedd cyffredinol. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn parhau i fod wrth wraidd y system amlochrog.

Yr UE a'i aelod-wladwriaethau yw'r rhoddwyr ariannol mwyaf i system y Cenhedloedd Unedig, i sefydliadau Bretton Woods, a llawer o fforymau rhyngwladol eraill. Maent yn darparu bron i chwarter yr holl gyfraniadau ariannol i gronfeydd a rhaglenni'r Cenhedloedd Unedig, tra bod aelod-wladwriaethau'r UE hefyd yn darparu bron i un rhan o bedair o gyllideb reolaidd y Cenhedloedd Unedig. Yn y Gronfa Ariannol Ryngwladol a Banc y Byd, mae gan Aelod-wladwriaethau'r UE dros chwarter y pŵer pleidleisio yn agos at draean o'r cyfraniadau ariannol sy'n dod o'r UE a'i aelod-wladwriaethau.

Mae'r UE yn gweithio'n agos iawn gyda ac mewn sefydliadau ac endidau rhyngwladol eraill, megis y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, Sefydliad Masnach y Byd, Cyngor Ewrop, y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop, a Chytundeb Gogledd yr Iwerydd. Sefydliad. Yn olaf, mae'r UE yn ceisio cydweithrediad agosach â grwpiau rhanbarthol a rhyngwladol eraill fel yr Undeb Affricanaidd, Sefydliad Gwladwriaethau Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel, Cymdeithas Cenhedloedd Asiaidd DeEast neu Gymuned Gwladwriaethau America Ladin a Charibïaidd i fynd i'r afael â heriau cyffredin i weithio gyda'n gilydd ar y lefel ryngwladol.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd