Cysylltu â ni

Amddiffyn

Terfysgaeth Jihadistiaid yn yr UE er 2015

cyhoeddwyd

on

Gweithgaredd patrol diogelwch i atal terfysgaeth. Llun gan Manu Sanchez ar Unsplash

Mae Ewrop wedi profi cyfres o ymosodiadau terfysgol ers 2015. Pwy yw'r terfysgwyr? Pam a sut maen nhw'n gweithredu? Nid yw terfysgaeth Jihadistiaid yn newydd yn yr UE, ond bu ton newydd o ymosodiadau islamaidd ers 2015. Beth mae terfysgwyr jihadist eisiau? Pwy ydyn nhw? Sut maen nhw'n ymosod?

Beth yw terfysgaeth jihadistiaid?

Nod grwpiau jihadistiaid yw creu gwladwriaeth Islamaidd sy'n cael ei llywodraethu gan gyfraith Islamaidd yn unig - Sharia. Maent yn gwrthod democratiaeth a seneddau etholedig oherwydd yn eu barn hwy Duw yw'r unig lawgiver.

Mae Europol yn diffinio Jihadiaeth fel “ideoleg dreisgar sy'n manteisio ar gysyniadau Islamaidd traddodiadol. Mae Jihadistiaid yn cyfreithloni defnyddio trais gan gyfeirio at yr athrawiaeth Islamaidd glasurol ar jihad, term sy'n llythrennol yn golygu 'ymdrechu' neu 'ymdrech', ond yn y gyfraith Islamaidd mae'n cael ei drin fel rhyfela â sancsiwn crefyddol ".

Mae rhwydwaith al-Qaeda a'r wladwriaeth Islamaidd, fel y'u gelwir, yn gynrychiolwyr mawr o grwpiau jihadistiaid. Mae Jihadism yn is-set o Salafiaeth, mudiad Sunni adfywiol.

Darllenwch am ymosodiadau terfysgol, marwolaethau ac arestiadau yn yr UE yn 2019.

Pwy yw'r terfysgwyr jihadi?

Yn ôl Europol, cynhaliwyd ymosodiadau jihadistiaid yn 2018 yn bennaf gan derfysgwyr a gafodd eu magu ac a radicaleiddiwyd yn eu mamwlad, nid gan ymladdwyr tramor fel y'u gelwir (unigolion a deithiodd dramor i ymuno â grŵp terfysgol).

Yn 2019, roedd gan bron i 60% o ymosodwyr jihadi ddinasyddiaeth y wlad lle digwyddodd yr ymosodiad neu'r plot.

Mae radicaleiddio terfysgwyr cartref wedi cyflymu wrth i fleiddiaid unigol gael eu radicaleiddio gan bropaganda ar-lein, tra bod eu hymosodiadau yn cael eu hysbrydoli yn hytrach na'u gorchymyn gan grwpiau terfysgol fel al-Qaeda neu IS.

Mae Europol yn esbonio efallai nad yw’r terfysgwyr hyn o reidrwydd yn grefyddol iawn: efallai na fyddant yn darllen y Quran nac yn mynychu mosg yn rheolaidd ac yn aml mae ganddynt wybodaeth elfennol a thameidiog o Islam.

Yn 2016, roedd nifer sylweddol o’r unigolion yr adroddwyd wrth Europol am derfysgaeth yn droseddwyr lefel isel, gan awgrymu y gallai pobl sydd â hanes troseddol neu gymdeithasu mewn amgylchedd troseddol fod yn fwy tueddol o gael eu radicaleiddio a’u recriwtio.

Europol sy'n dod i'r casgliad “efallai nad crefydd felly yw ysgogydd cychwynnol neu brif ysgogydd y broses radicaleiddio, ond dim ond cynnig 'ffenestr cyfle' i oresgyn materion personol. Efallai eu bod yn canfod y gallai penderfyniad i gyflawni ymosodiad yn eu gwlad eu hunain eu trawsnewid o 'sero' i 'arwr'. ”

Mae adroddiad 2020 Europol yn dangos bod y mwyafrif o derfysgwyr jihadi yn oedolion ifanc. Roedd bron i 70% ohonyn nhw rhwng 20 a 28 oed ac roedd 85% yn ddynion.

Sut mae terfysgwyr jihadi yn ymosod?

Ers 2015, mae ymosodiadau jihadistiaid wedi cael eu cyflawni gan actorion a grwpiau unigol. Mae bleiddiaid sengl yn defnyddio cyllyll, faniau a gynnau yn bennaf. Mae eu hymosodiadau yn symlach ac yn eithaf di-strwythur. Mae grwpiau'n defnyddio reifflau a ffrwydron awtomatig mewn ymosodiadau cymhleth sydd wedi'u cydgysylltu'n dda.

Yn 2019, roedd bron pob ymosodiad a gwblhawyd neu a fethwyd gan actorion unigol, tra bod y mwyafrif o leiniau wedi'u difetha yn cynnwys sawl un dan amheuaeth.

Bu tueddiad i derfysgwyr jihadistiaid ffafrio ymosodiadau yn erbyn pobl, yn hytrach nag adeiladau neu dargedau sefydliadol, er mwyn sbarduno ymateb emosiynol gan y cyhoedd.

Nid yw terfysgwyr yn gwahaniaethu rhwng Mwslimiaid a rhai nad ydynt yn Fwslimiaid ac mae ymosodiadau wedi anelu at y mwyaf o anafusion, megis yn Llundain, Paris, Nice, Stockholm, Manceinion, Barcelona a Cambrils.

Ymladd yr UE yn erbyn terfysgaeth

Cymerwyd camau ar lefel genedlaethol ac Ewropeaidd i gynyddu lefel ac effeithiolrwydd cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau.

Mae mesurau'r UE i atal ymosodiadau newydd yn eang ac yn drylwyr. Maent yn rhychwantu o dorri cyllid terfysgaeth, mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol, a chryfhau rheolaethau ffiniau i fynd i'r afael â radicaleiddio a gwella cydweithrediad yr heddlu a barnwrol ar olrhain pobl dan amheuaeth a mynd ar drywydd troseddwyr.

Er enghraifft, mabwysiadodd ASEau reolau newydd i wneud defnyddio gynnau a chreu bomiau cartref yn anoddach i derfysgwyr.

Mae Europol, asiantaeth heddlu’r UE, wedi cael pwerau ychwanegol. Gall sefydlu unedau arbenigol yn haws, fel y Ganolfan Gwrthderfysgaeth Ewropeaidd a grëwyd ym mis Ionawr 2016. Gall hefyd gyfnewid gwybodaeth â chwmnïau preifat mewn rhai achosion a gofyn i'r cyfryngau cymdeithasol gael gwared ar rediadau tudalennau gan IS.

Ym mis Gorffennaf 2017, creodd Senedd Ewrop bwyllgor arbennig ar derfysgaeth i werthuso sut i ymladd terfysgaeth yn well ar lefel yr UE. Cynhyrchodd ASEau a adrodd gyda mesurau concrit maent am i'r Comisiwn Ewropeaidd gynnwys mewn deddfwriaeth newydd.

Dewch o hyd i ragor o esboniadau ar Mesurau gwrthderfysgaeth yr UE.

coronafirws

Rhestr gwneud Biden G7 a NATO: Uno cynghreiriaid, ymladd awtocratiaeth, ymosod ar COVID-19

cyhoeddwyd

on

By

Bydd cyfarfod yr Arlywydd Joe Biden ag arweinwyr prif economïau diwydiannol y G7 mewn pentref glan môr yn Lloegr yr wythnos hon yn arwain at ffocws newydd ar ralio cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn erbyn gwrthwynebwyr cyffredin - y pandemig COVID-19, Rwsia a China, Reuters.

Bydd amrywiadau COVID-19 newydd a thollau marwolaeth cynyddol mewn rhai gwledydd yn gwibio yn fawr yn ystod y crynhoad o ddydd Gwener i ddydd Sul (11-13 Mehefin), ochr yn ochr â newid yn yr hinsawdd, cryfhau cadwyni cyflenwi byd-eang a sicrhau bod y Gorllewin yn cynnal ei ymyl dechnolegol dros China, y byd. economi ail-fwyaf.

Addawodd Biden, Democrat, ailadeiladu cysylltiadau â chynghreiriaid ar ôl pedair blynedd greigiog o dan y cyn-Arlywydd Donald Trump, a dynnodd Washington allan o sawl sefydliad amlochrog a bygwth rhoi’r gorau i NATO ar un adeg.

"Yn yr eiliad hon o ansicrwydd byd-eang, gan fod y byd yn dal i fynd i'r afael â phandemig unwaith mewn canrif, mae'r daith hon yn ymwneud â gwireddu ymrwymiad newydd America i'n cynghreiriaid a'n partneriaid," ysgrifennodd Biden mewn darn barn a gyhoeddwyd gan y Washington Post ddydd Sadwrn.

Bydd y crynhoad yn rhoi arwyddair Biden "America yn ôl" ar brawf, gyda'r cynghreiriaid wedi'u dadrithio yn ystod blynyddoedd Trump yn chwilio am weithredu diriaethol, parhaol.

Mae'n foment ganolog i'r Unol Daleithiau a'r byd, meddai cyn Brif Weinidog Prydain, Gordon Brown, ar CNN ddydd Sul.

"A yw cydweithredu rhyngwladol yn mynd i gael ei adfer neu a ydym yn dal yn y byd hwn lle mae cenedlaetholdeb, diffyndollaeth ac i raddau arwahanrwydd yn dominyddu?" Gofynnodd Brown.

Bydd Rwsia ar flaen y gad yn uwchgynhadledd yr G7 yng Nghernyw, Lloegr, a’r dyddiau wedi hynny pan fydd Biden yn cwrdd ag arweinwyr Ewropeaidd a chynghreiriaid NATO ym Mrwsel, cyn mynd i Genefa i gwrdd ag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin.

y diweddar ymosodiad ransomware ar JBS (JBSS3.SA), paciwr cig mwyaf y byd, gan grŵp troseddol sy'n debygol o fod wedi'i leoli yn Rwsia, a chefnogaeth ariannol Putin i Belarus ar ôl iddo orfodi Ryanair (RYA.I) hedfan i dir fel y gallai arestio newyddiadurwr anghytuno ar fwrdd y llong, yn gwthio swyddogion yr Unol Daleithiau i ystyried gweithredu craffach.

Ar ymylon uwchgynhadledd NATO, mae disgwyl i Biden hefyd gwrdd ag Arlywydd Twrci Tayyip Erdogan, sesiwn dyngedfennol rhwng y cynghreiriaid NATO tanbaid ar ôl i Ankara brynu systemau amddiffyn Rwseg wedi gwylltio Washington a pheryglu gyrru lletem o fewn y gynghrair.

Cyrhaeddodd gweinidogion cyllid G7 bargen fyd-eang nodedig ddydd Sadwrn (5 Mehefin i osod isafswm cyfradd treth gorfforaethol fyd-eang o 15% o leiaf, gan daro cwmnïau technoleg enfawr o bosibl fel Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google, Facebook Inc. (FB.O) ac Amazon.com Inc. (AMZN.O) Bydd Biden a'i gymheiriaid yn rhoi eu bendith olaf i'r fargen yng Nghernyw. Gweinyddiaeth Biden, a fanylodd ddydd Iau (3 Mehefin) ar ei chynlluniau i rhoi 80 miliwn dos o frechlynnau COVID-19 yn fyd-eang erbyn diwedd mis Mehefin, mae'n pwyso'n drwm ar gynghreiriaid i ddilyn yr un peth wrth i'r doll marwolaeth bandemig fyd-eang agosáu at 4 miliwn, dywed ffynonellau'r UD a diplomyddol.

Gwrthdroodd Washington y cwrs y mis diwethaf a chefnogodd drafodaethau ynghylch hepgoriadau ar gyfer amddiffyniadau eiddo deallusol yn Sefydliad Masnach y Byd i gyflymu cynhyrchu brechlyn mewn gwledydd sy'n datblygu, yn debyg iawn i gadwyn yr Almaen a Phrydain.

Dywed diplomyddion Ewropeaidd nad ydyn nhw'n gweld llawer o dir cyffredin ar y mater, ac maen nhw'n dadlau y byddai unrhyw gyfaddawd Sefydliad Masnach y Byd yn cymryd misoedd i'w gwblhau a'i weithredu. Gall hynny fod yn bwynt dadleuol os rhennir dosau brechlyn digonol â gwledydd sy'n datblygu i arafu - ac atal y pandemig yn y pen draw.

Cyhoeddodd Biden gynlluniau ym mis Mai i'w gwneud yn ofynnol i gontractwyr a sefydliadau ariannol llywodraeth yr UD fod yn fwy tryloyw ynghylch y risgiau newid yn yr hinsawdd sy'n wynebu eu buddsoddiadau, ac mae swyddogion gweinyddol yn gwthio gwledydd eraill i fabwysiadu cynlluniau tebyg.

Mae'r DU hefyd eisiau i lywodraethau ei gwneud yn ofynnol i fusnesau roi gwybod am risgiau o'r fath fel ffordd i hybu buddsoddiad mewn prosiectau gwyrdd. Ond mae'n annhebygol y daw cytundeb ar ffordd ymlaen ym mis Mehefin. Gallai bargen ddod i'r amlwg mewn uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, yr Alban, ym mis Tachwedd.

Mae gan wledydd G7 hefyd farn wahanol ar brisio carbon, y mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn ei ystyried yn ffordd allweddol o ffrwyno allyriadau carbon deuocsid a chyrraedd allyriadau net-sero erbyn 2050.

Bydd gweinyddiaeth Biden yn annog cynghreiriaid i uno yn erbyn China dros honiadau o lafur gorfodol yn nhalaith Xinjiang, cartref y lleiafrif Uighur Mwslimaidd, hyd yn oed wrth iddo geisio cynnal Beijing fel cynghreiriad yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Dywed ffynonellau yn dilyn y trafodaethau eu bod yn disgwyl i arweinwyr G7 fabwysiadu iaith gref ar fater llafur gorfodol. Mae China yn gwadu pob cyhuddiad o gam-drin yn Xinjiang.

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Diogelwch: Mae rheolau'r UE ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

Tirnod rheolau'r UE ar fynd i'r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein a ddaeth i rym ar 7 Mehefin. Bydd yn rhaid i blatfformau gael gwared ar gynnwys terfysgol a gyfeiriwyd gan awdurdodau aelod-wladwriaethau o fewn awr. Bydd y rheolau hefyd yn helpu i wrthsefyll lledaeniad ideolegau eithafol ar-lein - rhan hanfodol o atal ymosodiadau a mynd i’r afael â radicaleiddio. Mae'r rheolau yn cynnwys mesurau diogelwch cryf i sicrhau parch llawn at hawliau sylfaenol fel rhyddid mynegiant a gwybodaeth. Bydd y Rheoliad hefyd yn gosod rhwymedigaethau tryloywder ar gyfer llwyfannau ar-lein ac i awdurdodau cenedlaethol adrodd ar faint o gynnwys terfysgol sy'n cael ei dynnu, y mesurau a ddefnyddir i nodi a dileu cynnwys, canlyniadau cwynion ac apeliadau, yn ogystal â nifer a math y cosbau a osodir ar lwyfannau ar-lein.

Bydd Aelod-wladwriaethau yn gallu cosbi diffyg cydymffurfio a phenderfynu ar lefel y cosbau, a fydd yn gymesur â natur y tramgwydd. Bydd maint y platfform hefyd yn cael ei ystyried, er mwyn peidio â gosod cosbau rhy uchel mewn perthynas â maint y platfform. Bellach mae gan aelod-wladwriaethau a llwyfannau ar-lein sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE flwyddyn i addasu eu prosesau.

Mae'r Rheoliad yn berthnasol ar 7 Mehefin 2022. Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, Margaritis Schinas: “Gyda'r rheolau newydd pwysig hyn, rydym yn cracio i lawr ar y cynnydd mewn cynnwys terfysgol ar-lein ac yn gwneud Undeb Diogelwch yr UE yn realiti. O hyn ymlaen, bydd gan lwyfannau ar-lein awr i gael cynnwys terfysgol oddi ar y we, gan sicrhau na ellir defnyddio ymosodiadau fel yr un yn Christchurch i lygru sgriniau a meddyliau. Mae hon yn garreg filltir enfawr yn ymateb gwrthderfysgaeth a gwrth-radicaleiddio Ewrop. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae tynnu cynnwys terfysgol i lawr ar unwaith yn hanfodol er mwyn atal terfysgwyr rhag manteisio ar y Rhyngrwyd i recriwtio ac annog ymosodiadau ac i ogoneddu eu troseddau. Mae'r un mor hanfodol amddiffyn amddiffynwyr a'u teuluoedd rhag wynebu troseddau yr eiliad. amser ar-lein. Mae'r Rheoliad yn gosod rheolau a chyfrifoldebau clir ar gyfer aelod-wladwriaethau ac ar gyfer llwyfannau ar-lein, gan amddiffyn rhyddid i lefaru lle bo angen. "

Mae hyn yn Taflen ffeithiau yn darparu gwybodaeth bellach am y rheolau newydd. Mae'r rheolau yn rhan hanfodol o reolau'r Comisiwn Agenda Gwrthderfysgaeth.

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Tollau: Mae'r UE yn cynyddu ei reolau ar reolaethau arian parod i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Rheolau newydd daeth i rym ar 3 Mehefin, a fydd yn gwella system yr UE o reolaethau arian parod sy'n dod i mewn ac yn gadael yr UE. Fel rhan o ymdrechion yr UE i fynd i'r afael gwyngalchu arian ac i dorri ffynonellau ariannu terfysgol, mae'n ofynnol eisoes i bob teithiwr sy'n dod i mewn neu'n gadael tiriogaeth yr UE gwblhau datganiad arian parod wrth gario € 10,000 neu fwy mewn arian cyfred, neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn arian cyfred arall, neu ddulliau talu eraill, megis sieciau teithwyr, nodiadau addawol, ac ati.

Ar 3 Mehefin, fodd bynnag, bydd nifer o newidiadau yn cael eu gweithredu a fydd yn tynhau'r rheolau ymhellach ac yn ei gwneud hi'n anoddach fyth symud symiau mawr o arian heb ei ganfod. Yn gyntaf, bydd y diffiniad o 'arian parod' o dan y rheolau newydd yn cael ei ymestyn a bydd nawr yn cynnwys darnau arian aur a rhai eitemau aur eraill. Yn ail, bydd awdurdodau tollau yn gallu gweithredu ar symiau is na € 10,000 pan fydd arwyddion bod arian parod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol. Yn olaf, gall awdurdodau tollau nawr ofyn am i ddatganiad datgelu arian parod gael ei gyflwyno pan fyddant yn canfod € 10,000 neu fwy mewn arian parod sy'n cael ei anfon ar ei ben ei hun trwy'r post, cludo nwyddau neu negesydd.

Bydd y rheolau newydd hefyd yn sicrhau bod gan yr awdurdodau cymwys a'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol genedlaethol ym mhob aelod-wladwriaeth y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i olrhain a mynd i'r afael â symudiadau arian parod y gellid eu defnyddio i ariannu gweithgaredd anghyfreithlon. Mae gweithredu'r rheolau wedi'u diweddaru yn golygu bod y datblygiadau diweddaraf yn safonau rhyngwladol y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hadlewyrchu yn neddfwriaeth yr UE. Mae manylion llawn a thaflen ffeithiau ar y system newydd ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd