Cysylltu â ni

armenia

Nagorno-Karabakh: Beth nesaf?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar Dachwedd 9fed, gosododd Armenia ei breichiau i lawr a chytuno i gadoediad Rwsiaidd gydag Azerbaijan i ddod â gwrthdaro Nagorno-Karabakh deng mlynedd ar hugain i ben. Mae'n dal i gael ei weld a fydd y ddwy gymuned byth yn dysgu byw ochr yn ochr mewn heddwch. Wrth inni baratoi ar gyfer y bennod nesaf yn y stori boenus hon, rhaid inni fynd i’r afael â phrif achos y gwrthdaro - cenedlaetholdeb Armenaidd, yn ysgrifennu Stori Heydarov.

Trwy gydol hanes diweddar, mae llawer o wrthdaro wedi codi o ganlyniad i 'genedlaetholdeb.' Yr 18 hwnthmae ideoleg -century wedi galluogi creu llawer o wladwriaethau modern, ond mae hefyd wedi bod yn wraidd nifer o drasiedïau'r gorffennol, gan gynnwys hunllef y 'Drydedd Reich'. Yn anffodus, mae'n ymddangos bod y mantra hwn yn dal gafael ar nifer o'r elites gwleidyddol yn Yerevan, fel y mae'r golygfeydd treisgar ym mhrifddinas Armenia yn ei gyhoeddi ar ôl cyhoeddi'r cytundeb heddwch.

Gellid dadlau bod cenedlaetholdeb Armenaidd hyd yn oed wedi morphed i mewn i fath o 'uwch-genedlaetholdeb' sy'n ceisio eithrio lleiafrifoedd, cenedligrwydd a chrefyddau eraill. Mae hyn yn amlwg yn realiti demograffig Armenia heddiw, gydag Armeniaid ethnig yn cyfrif am 98 y cant o ddinasyddiaeth y wlad ar ôl diarddel cannoedd o filoedd o Azerbaijanis trwy gydol y 100 mlynedd diwethaf.

hysbyseb

Dywedodd cyn-Arlywydd Armenia, Robert Kocharyan, unwaith mai’r rheswm na allai Armeniaid fyw gydag Azerbaijanis oedd eu bod yn “anghydnaws yn enetig”. Cymharwch record Armenia â record Azerbaijan, lle, hyd heddiw, mae deng mil ar hugain o Armeniaid yn parhau i fyw ochr yn ochr â'u cymdogion Cawcasaidd ochr yn ochr â llu o grwpiau a chredoau lleiafrifoedd ethnig eraill yng Ngweriniaeth Azerbaijan. Y tu allan i Azerbaijan, Georgia gyfagos yn gartref i diaspora mawr Armenaidd ac Aserbaijan sydd wedi byw'n hapus ochr yn ochr am nifer o flynyddoedd, gan brofi bod cydfodoli heddychlon yn bosibl.

Er gwaethaf cydnabyddiaeth fyd-eang bod Nagorno-Karabakh yn rhan annatod o Azerbaijan, mae Armeniaid yn gyson wedi 'anwybyddu' rhagosodiad uniondeb tiriogaethol fel y'i cydnabyddir o dan gyfraith ryngwladol. Roedd Prif Weinidog tanddwr Armenia bellach, Nikol Pashinyan, wedi brandio bradwr gan lawer o'i gydwladwyr am ildio yn y rhyfel, wedi bod yn gyson galw amdano 'uniad' rhwng Nagorno-Karabakh ac Armenia, gan nodi o'r blaen mai 'Artsakh [Nagorno-Karabakh] yw Armenia - y diwedd'.

Mewn anerchiad fideo ar Facebook i Armeniaid, dywedodd Pashinyan er bod telerau’r fargen heddwch yn “anhygoel o boenus i mi a fy mhobl” eu bod yn angenrheidiol oherwydd “dadansoddiad dwfn o’r sefyllfa filwrol”. Felly, mae'n dal i gael ei weld a yw honiadau tiriogaethol Armenaidd i Karabakh bellach ar unwaith ac i bawb (wedi'u hwyluso gan ryw 1900 o heddychwyr a ddefnyddiwyd yn Rwseg).

hysbyseb

Fodd bynnag, nid yw hawliadau tiriogaethol Armenia yn gyfyngedig i Nagorno-Karabakh. Ym mis Awst 2020, nodweddodd Pashinyan Gytundeb Sèvres, (na chadarnhawyd erioed), fel mater o 'ffaith hanesyddol,' gan honni ei fod yn honni bod tiroedd sydd wedi bod yn rhan o Dwrci ers dros 100 mlynedd. Nid yw dyheadau rhanbarthol Armenia yn gorffen yno.

Disgrifir talaith Sioraidd Javakheti hefyd fel rhan annatod o 'Armenia Unedig.' Mae'r honiadau hyn yn erbyn cymdogion yn dangos patrwm ymddygiad. Nid yw diystyru o'r fath ar gyfraith ryngwladol ynghyd â safbwyntiau polisi antagonistaidd yn ffafriol i gynnal cysylltiadau heddychlon yn y rhanbarth ehangach. Mae angen i Armenia barchu sofraniaeth tiriogaethau ei chymdogion i sicrhau bod heddwch yn cael ei gynnal.

Mae disgwrs cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth yn y cyfryngau ac ar-lein hefyd yn arbennig o bwysig i'r heddwch. Trwy gydol hanes, mae cenhedloedd wedi defnyddio propaganda i rali dinasyddion y tu ôl i lywodraeth, neu i hybu morâl cenedlaethol. Mae arweinyddiaeth Armenia wedi defnyddio dadffurfiad a sylwadau llidiol yn gyson i chwipio teimlad y cyhoedd am ymdrech y rhyfel, gan gynnwys cyhuddo Twrci o fod ag amcan o “adfer ymerodraeth Twrci”A bwriad i“ ddychwelyd i Dde'r Cawcasws i barhau â'r hil-laddiad Armenaidd ”. Dylai newyddiaduraeth gyfrifol geisio herio a galw honiadau di-sail fel y rhain. Mae gan wleidyddion a’r cyfryngau gyfrifoldeb i oeri’r tensiynau mudferwi rhwng y ddwy gymuned a dylent ymatal rhag gwneud sylwadau llidiol inni gael unrhyw obaith o heddwch.

Rhaid inni ddysgu gwersi’r gorffennol gydag Ewrop yn darparu’r enghraifft berffaith o sut y gall gwledydd, a chyfandir, lwyddo i leihau gwrthdaro ac anghydfodau yn dilyn ei hymateb ar ôl y rhyfel i ffasgaeth.

Nid yw fy ngwlad enedigol yn Azerbaijan erioed wedi ceisio rhyfel. Mae'r genedl gyfan yn falch ein bod o'r diwedd yn cael cyfle i brofi heddwch unwaith eto yn y rhanbarth. Maes o law bydd ein ffoaduriaid a'n Pobl sydd wedi'u Dadleoli'n Rhyngwladol (IDP) yn gallu dychwelyd i'w cartrefi a'u tiroedd. Mae ein perthynas â gweddill ein cymdogaeth agos yn fodel o gyd-fodolaeth heddychlon. Mae unrhyw deimlad wedi'i ymgorffori yn Azerbaijan mewn ymateb uniongyrchol i'r polisïau ymosodol a phobl sy'n dadleoli Armenia dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf wrth fynd ar drywydd 'Armenia Fwyaf'. Rhaid i hyn ddod i ben.

Dim ond trwy frwydro yn erbyn cenedlaetholdeb dinistriol a senoffobig y gall Armenia ddod o hyd i heddwch gyda'i chymdogion a'i hunaniaeth genedlaethol ei hun. Ni fydd Armenia yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun. Mae gan y gymuned ryngwladol rôl ganolog wrth sicrhau bod agweddau gwaethaf cenedlaetholdeb yn cael eu galw allan a'u condemnio o dan normau system sy'n seiliedig ar reolau a dderbynnir yn rhyngwladol. Rhaid i ni ddysgu a rhagori ar wersi’r Almaen ar ôl y rhyfel a rôl addysg mewn gwledydd bywiog o ideoleg ffasgaidd. Os cyflawnwn hyn, efallai y bydd cyfle i gael heddwch parhaol yn y rhanbarth.

Mae Tale Heydarov yn gyn-lywydd Clwb Pêl-droed Uwch Gynghrair Azerbaijan Gabala ac yn Sylfaenydd Canolfan Datblygu Athrawon Azerbaijan, Cadeirydd presennol Gilan Holding, Sylfaenydd Ysgol Azerbaijan Ewropeaidd, Cymdeithas Azerbaijan Ewropeaidd, yn ogystal â sawl sefydliad cyhoeddi, cylchgronau a siopau llyfrau. .  

armenia

Poblogaeth Ieuenctid Yn Paratoi ar gyfer Rhyfel yn Armenia

cyhoeddwyd

on

Achosodd diwedd gweithrediadau milwrol yn Karabakh gydag arwyddo datganiad tairochrog wahanol ymatebion yn Armenia. Arweiniodd deffroad cymdeithas Armenia, a dwyllwyd gan wybodaeth anghywir yn ystod y rhyfel, gyda'r newyddion am drechu yn y nos, at anhrefn. Ceisiodd gwahanol grwpiau gwleidyddol a gymerodd gyfle i ddymchwel y llywodraeth bresennol a chipio grym, yn ysgrifennu Louis Auge.

Roedd yr argyfwng gwleidyddol ar gael er budd yr wrthblaid. Gan alw'r llywodraeth bresennol yn "ddisail" ac yn "fradwr", fe wnaethant gasglu cenedlaetholwyr radical o'u cwmpas a cheisio cipio grym gyda'u cefnogaeth. Yn hanesyddol, mae symudiadau gwleidyddol gwrth-Dwrcaidd fel Dashnaktsutyun wedi bod ar flaen y gad yn y cyfeiriad hwn.

Mae'r rhai na allant dderbyn y realiti newydd yn y rhanbarth eisoes yn paratoi ar gyfer y rhyfeloedd newydd. Tra bod Azerbaijan yn sôn am agor cyfathrebiadau yn y rhanbarth, sefydlu cysylltiadau economaidd newydd, yn seiliedig ar ofynion y datganiad tairochrog, mae'r dull yn Armenia yn wahanol. Yn benodol, gall propaganda gwrth-Dwrcaidd ymhlith pobl ifanc a'u galwad i ymladd dros Karabakh arwain at ganlyniadau peryglus.

hysbyseb

HYFFORDDIANT MILWROL AM DDIM I BOBL IFANC

Yn ddiweddar, mae ysgol filwrol-wladgarol o'r enw "POGA" wedi dechrau ei gweithgaredd yn Armenia. Mae wedi casglu pobl o wahanol grwpiau oedran o amgylch yr ysgol, a ddechreuodd ddosbarthiadau ar Fawrth 29, 2021. Mae'r prif ffocws ar ieuenctid. Ynghyd â dynion, roedd menywod yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant. Fe'u dysgir i weithio gydag offer milwrol, cynhelir dosbarthiadau saethu, mynydda, cymorth cyntaf, tactegau milwrol ac ati i'r cyfarwyddiadau canlynol. Mae'r rhai sy'n ymuno â'r staff hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant seicolegol.

Mae Gweithgareddau "POGA" yn cynnwys cenedlaetholdeb radical a phropaganda gwrth-Dwrcaidd. Mae Tudalen Trefniadaeth Facebook yn dyfynnu "arwyr" fel Garegin Njde a Monte Melkonyan yn rheolaidd. Bron ym mhob post, mae defnyddwyr yn galw am ryfel: sloganau fel "Yr un gelyn yw'r gelyn," "Nid oes gennym hawl i wanhau," "Gadewch i ni fod yn rym mawr a phrofi i'r byd i gyd na fyddwn yn cwympo," "Rhaid i ni fod yn gryfach a bod yn fyddin pobl.", "Mae'r Motherland eich angen chi yn fwy na chi bob amser" cadwch bobl ifanc i ffwrdd o synnwyr cyffredin.

hysbyseb

Mae'r ffaith bod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim yn codi rhai cwestiynau. Mae'n hysbys bod angen gwariant mawr ar hyfforddiant milwrol: mae angen cyllid ar gyfer cyflenwi arfau ac offer arall i'r staff, costau teithio, bwyd ac ati. Er nad oes digon o wybodaeth am ffynonellau ariannol "POGA", mae'n hysbys bod y sefydliad yn derbyn cefnogaeth gan y diaspora Armenaidd. Yn un o'r wybodaeth a bostiwyd ar Facebook mae'r trefnwyr yn mynegi eu diolch am gefnogaeth yr Armeneg Americanaidd Vrej Grigoryan.

Er bod yr ymarferion wedi'u trefnu'n bennaf yn Yerevan, cynhelir dosbarthiadau milwrol mewn meysydd eraill hefyd. Cymerodd cyfanswm o tua 300 o bobl ran yn y sesiynau hyfforddi yn nhaleithiau Tavush a Lori ym mis Mai. Y bwriad yw cynnal yr hyfforddiant nesaf ym Mharc Cenedlaethol Dilijan.

BETH ALL FOD YN PROBLEMAU “POGA” MEWN TYMOR HIR?

Mae magu pobl ifanc â meddwl cenedlaetholgar radical a'u gwenwyno â phropaganda gwrth-Dwrcaidd yn beryglus i ddyfodol y rhanbarth. Mae'r realiti gwleidyddol newydd yn y De Cawcasws ar ôl y rhyfel wedi creu cyfleoedd gwych i bob gwlad yn y rhanbarth. Rhaid i Armenia ac Azerbaijan gymryd y prif gamau i ddefnyddio'r cyfleoedd hyn i sefydlu heddwch cynaliadwy yn Ne'r Cawcasws. Ar ôl llofnodi'r datganiad tairochrog, mynegodd Azerbaijan ei agwedd at y mater a mynegodd ddiddordeb mewn prosiectau rhanbarthol newydd. Yn Armenia, fodd bynnag, mae'r agwedd at realiti yn wahanol: er bod rhai heddluoedd o'r farn bod angen rheoleiddio cysylltiadau â Thwrci ac Azerbaijan, grymoedd gwleidyddol cenedlaetholgar fel Dashnaktsutyun, ffigurau gwleidyddol fel Robert Kocharyan a ffurfiodd gynghrair â nhw, a mentrau fel Nid yw "POGA" sydd wedi dod i'r amlwg yn erbyn cefndir yr holl brosesau hyn, yn derbyn yn gryf adfer cysylltiadau ag Azerbaijan.

Ni fydd pobl ifanc sy'n cael eu magu ag ideoleg "POGA" yn caniatáu sefydlu deialog rhwng Armenia ac Azerbaijan ac, o ganlyniad, normaleiddio'r berthynas rhwng y bobloedd.

MAE “POGA” YN DRIG I ARMENIA

Mae cynnwys pobl ifanc mewn hyfforddiant milwrol gan sefydliadau fel "POGA" yn beryglus, yn gyntaf oll, i Armenia. Ar adeg pan mae’r argyfwng gwleidyddol yn y wlad yn parhau, pan fydd anghytuno ymhlith dinasyddion, gall addysgu pobl ifanc â meddylfryd cenedlaetholgar radical, eu dysgu i ddefnyddio arfau arwain at broblemau yng nghymdeithas Armenia yn y dyfodol agos. Bydd pobl ifanc sy'n cael eu magu ag ideoleg "POGA" yn wynebu Armeniaid sy'n meddwl yn wahanol na nhw ac eisiau heddwch, nid rhyfel. Bydd Ieuenctid "POGA" yn ystyried yr Armeniaid hyn fel eu gelynion.

Bu llawer o ddigwyddiadau tebyg mewn hanes. Hyd yn oed yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, cynhaliodd yr Armeniaid, a ddechreuodd y "frwydr ryddid" yn yr Ymerodraeth Otomanaidd, gyda threfn yr Eglwys Armenaidd gyflafanau nid yn unig yn erbyn Mwslemiaid, ond hefyd yn erbyn Armeniaid na ymunodd â nhw. Enghraifft arall yw gweithredoedd diweddar symudiadau radical fel "Sasna Tsrer": yn 2016, aelodau o'r grŵp hwn a ymosododd ar gatrawd heddlu yn Yerevan gan ladd swyddogion gorfodaeth cyfraith. Mae hyn yn dangos bod Armeniaid, a gafodd eu magu a'u trefnu mewn ffordd radical, yn fygythiad i Armenia.

Mae menywod a oedd yn ymwneud â hyfforddiant milwrol hyd yn oed yn fwy peryglus. O dan ddylanwad ideoleg genedlaetholgar, yn ddiweddarach dechreuodd y menywod hyn fagu eu plant i'r un cyfeiriad. Mae hyn yn atal cymdeithas rhag datblygu meddylfryd iach.

RHYFEL NEU HEDDWCH?

Rhaid i lywodraeth Armenia ystyried y sefyllfa bresennol yn ofalus. Rhyfel neu heddwch? Pa opsiwn sy'n addo dyfodol gwell i Armenia? Sut gall pobl ifanc sydd wedi cael eu magu mewn meddylfryd cenedlaetholgar radical ac sy'n paratoi ar gyfer y rhyfel nesaf gyfrannu at Armenia? Beth fydd Armenia yn ei ennill yn y rhyfel nesaf?

Parhau Darllen

armenia

De'r Cawcasws: Mae'r Comisiynydd Várhelyi yn ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi (Yn y llun) yn teithio i Dde'r Cawcasws o heddiw (6 Gorffennaf) i 9 Gorffennaf, gan ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia. Dyma fydd cenhadaeth gyntaf y Comisiynydd i wledydd y rhanbarth. Mae'n dilyn mabwysiadu'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi, yn sail i agenda o'r newydd ar gyfer adferiad, gwytnwch a diwygio ar gyfer gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Yn ystod ei gyfarfodydd ag awdurdodau gwleidyddol, actorion busnes a chymdeithas sifil, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cyflwyno'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y rhanbarth a'i fentrau blaenllaw fesul gwlad. Bydd hefyd yn trafod materion allweddol cysylltiadau dwyochrog â phob un o'r tair gwlad. Bydd y Comisiynydd yn cadarnhau undod yr UE â gwledydd partner yn y frwydr yn erbyn pandemig COVID-19.

Yn Georgia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â'r Prif Weinidog Irakli Garibashvili, y Gweinidog Tramor David Zakaliani, Cadeirydd y Senedd Kakhaber Kuchava a chynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn ogystal â gyda Patriarch Ilia II ymhlith eraill. Yn Azerbaijan, bydd yn cael cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Tramor Jeyhun Bayramov, Pennaeth Gweinyddiaeth Arlywyddol Samir Nuriyev, y Gweinidog Economi Mikayil Jabbarov a’r Gweinidog Ynni Parviz Shahbazov ymhlith eraill. Yn Armenia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â’r Arlywydd Armen Sarkissian, y Prif Weinidog Dros Dro Nikol Pashinyan, y Dirprwy Brif Weinidog Dros Dro Grigoryan, a Patriarch Karekin II ymhlith eraill. Bydd sylw clyweledol o'r ymweliad ar gael ar EBS.

hysbyseb

Parhau Darllen

armenia

Mae Prif Weinidog dros dro Armenia yn cadw pŵer, yn cryfhau awdurdod er gwaethaf trechu milwrol

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog dros dro Armenia ac arweinydd y blaid Contract Sifil, Nikol Pashinyan, yn derbyn pleidlais mewn gorsaf bleidleisio yn ystod yr etholiad seneddol snap yn Yerevan, Armenia Mehefin 20, 2021. Lusi Sargsyan / Photolure trwy REUTERS
Mae Prif Weinidog dros dro Armenia ac arweinydd y blaid Contract Sifil, Nikol Pashinyan, yn ymweld â gorsaf bleidleisio i fwrw ei bleidlais yn ystod yr etholiad seneddol snap yn Yerevan, Armenia Mehefin 20, 2021. Lusi Sargsyan / Photolure trwy REUTERS

Mae Prif Weinidog dros dro Armenia ac arweinydd y blaid Contract Sifil, Nikol Pashinyan, yn ymweld â gorsaf bleidleisio i fwrw ei bleidlais yn ystod yr etholiad seneddol snap yn Yerevan, Armenia Mehefin 20, 2021. Lusi Sargsyan / Photolure trwy REUTERS

Prif weinidog dros dro Armenia, Nikol Pashinyan (Yn y llun), wedi cadw pŵer mewn etholiad seneddol a roddodd hwb i’w awdurdod er iddo gael ei feio’n eang am drechu milwrol y llynedd yn amgaead Nagorno-Karabakh, dangosodd y canlyniadau ddydd Llun (21 Mehefin), yn ysgrifennu Alexander Marrow.

Enillodd plaid Contract Sifil Pashinyan 53.92% o’r pleidleisiau a fwriwyd yn yr etholiad snap ddydd Sul, yn ôl canlyniadau rhagarweiniol ddydd Llun. Dilynodd Cynghrair Armenia y cyn-Arlywydd Robert Kocharyan ar 21.04%, a chwestiynu hygrededd y canlyniad, adroddodd asiantaeth newyddion Interfax.

hysbyseb

Galwodd y llywodraeth yr etholiad i geisio dod ag argyfwng gwleidyddol i ben a ddechreuodd pan roddodd lluoedd Armenaidd ethnig diriogaeth i Azerbaijan yn Nagorno-Karabakh a'r cyffiniau mewn chwe wythnos o ymladd y llynedd.

Achosodd yr elyniaeth bryder rhyngwladol oherwydd bod rhanbarth ehangach y De Cawcasws yn goridor ar gyfer piblinellau sy'n cludo olew a nwy naturiol i farchnadoedd y byd. Mae hefyd yn arena geopolitical gyda Rwsia, yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd a Thwrci i gyd yn ymdreiglo am ddylanwad.

Fe wynebodd Pashinyan, 46, brotestiadau stryd ar ôl y gorchfygiad a galwadau am ei ymddiswyddiad dros delerau cytundeb heddwch y gwnaeth Azerbaijan adennill rheolaeth ar diriogaeth yr oedd wedi'i golli yn ystod rhyfel yn gynnar yn y 1990au.

hysbyseb

Disgrifiodd Pashinyan y cytundeb fel trychineb ond dywedodd iddo gael ei orfodi i’w lofnodi er mwyn atal mwy o golledion dynol a thiriogaethol.

Ysgrifennodd ar Twitter ddydd Llun y byddai gan ei blaid fwyafrif cyfansoddiadol - o leiaf 71 o ddirprwyon allan o 105 - ac y bydd "yn ffurfio llywodraeth dan arweiniad fi."

Dywedodd Pashinyan y byddai Armenia yn cryfhau cysylltiadau â grwpiau rhanbarthol dan arweiniad Rwsia, Sefydliad y Cytundeb Diogelwch ar y Cyd (CSTO) a'r Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EAEU).

"Rydym yn benderfynol o weithio ar wella, dyfnhau a datblygu cysylltiadau (gyda gwledydd CSTO ac EAEU), a byddwn yn bendant yn symud i'r cyfeiriad hwn," dyfynnodd asiantaeth newyddion RIA Rwsia i Pashinyan ddweud mewn cyfeiriad a ddarlledwyd ar Facebook.

Mae Armenia, sy'n gartref i ganolfan filwrol yn Rwseg, yn gynghreiriad o Moscow er bod cysylltiadau wedi bod yn oerach o dan Pashinyan, a ddaeth i rym ar gefn protestiadau stryd ac ar agenda gwrth-lygredd yn 2018.

Cefnogodd pŵer rhanbarthol arall, Twrci, Azerbaijan yn y gwrthdaro y llynedd ac mae'n gwylio datblygiadau yn Armenia yn agos.

Ymwelodd Pashinyan ddydd Llun â mynwent i osod blodau ar fedd y milwyr a laddwyd yn y gwrthdaro y llynedd.

Cyhoeddir canlyniadau terfynol yr etholiad mewn wythnos, nododd Interfax fod pennaeth y Comisiwn Etholiadau Canolog (CEC), Tigran Mukuchyan, wedi dweud ddydd Llun. Dywedodd fod y canlyniadau'n rhoi hawl i Pashinyan ffurfio llywodraeth ar ei ben ei hun.

Roedd arolygon barn wedi rhoi gwddf a gwddf plaid Pashinyan a Chynghrair Armenia Kocharyan.

"Mae'r canlyniadau (etholiad) hyn yn gwrth-ddweud prosesau bywyd cyhoeddus yr ydym wedi'u harsylwi yn ystod yr wyth mis diwethaf," meddai'r gynghrair mewn datganiad, a gynhaliwyd gan Interfax.

Dywedodd nad oedd yn cydnabod y canlyniadau ac wedi cychwyn ymgynghoriadau â phartïon eraill i drefnu apêl ar y cyd i lys cyfansoddiadol Armenia, adroddodd RIA.

Brodor o Nagorno-Karabakh yw Kocharyan. Mae'r amgaead yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan ond mae llawer o'r boblogaeth yn Armenaidd ethnig.

Kocharyan oedd arlywydd Armenia rhwng 1998 a 2008 a chafodd ei gyhuddo o ymddwyn yn anghyfreithlon pan gyflwynodd gyflwr o argyfwng ym mis Mawrth 2008 ar ôl etholiad yr oedd dadl yn ei gylch. Lladdwyd o leiaf 10 o bobl mewn gwrthdaro a ddilynodd rhwng yr heddlu a phrotestwyr.

Dywedodd arsylwyr rhyngwladol o'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) fod yr etholiadau'n gystadleuol ac yn cael eu rheoli'n dda ar y cyfan.

"Fodd bynnag, cawsant eu nodweddu gan bolareiddio dwys a'u difetha gan rethreg gynyddol ymfflamychol ymhlith cystadleuwyr allweddol," meddai mewn datganiad.

Adroddwyd bod 319 o adroddiadau o afreoleidd-dra pleidleisio. Dywedodd y CEC fod yr etholiadau i raddau helaeth yn unol â normau cyfreithiol a dywedodd arsylwyr o genhadaeth monitro CIS fod y bleidlais yn agored ac yn deg, adroddodd Interfax ddydd Llun.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd