Cysylltu â ni

cyffredinol

Rhyfel yn Karabakh: Sut mae newyddion ffug yn ymddangos ar gyfryngau'r Gorllewin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llawer o drigolion yr hen floc Sofietaidd yn ystyried bod cyfryngau’r Gorllewin yn fodel o newyddiaduraeth onest, ddiduedd y gellir ymddiried ynddo. Ac nid yw hyn yn syndod. Yn y cyfnod Sofietaidd hynny radio Liberty, Llais America, a siaradodd y BBC yn agored â phobl y tu ôl i'r Llen Haearn am y pethau yr oedd yr awdurdodau yn eu cuddio. Ers cwymp comiwnyddiaeth ym 1991, mae newyddiaduraeth rydd wedi dod yn briodoledd nid yn unig i gymdeithas y Gorllewin, ond hefyd yn Nwyrain Ewrop a'r Cawcasws. Gyda dyfodiad y rhyngrwyd, mae ffiniau yn y gofod gwybodaeth wedi diflannu'n llwyr o ganlyniad. Ond yn y byd modern hwn, nid yw bob amser yn glir bod cyfryngau'r Gorllewin yn parhau i fod yn gytbwys ac yn ddiduedd.

Gydag ailddechrau gelyniaeth yn Nagorno-Karabakh, a gydnabyddir yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan, dechreuodd nifer o adroddiadau newyddion ymddangos yn y cyfryngau am beiusrwydd y ddwy wlad sy'n rhan o'r gwrthdaro: Armenia ac Azerbaijan. Yn rhyfeddol, dangosodd rhai allfeydd cyfryngau’r Gorllewin agwedd bleidiol agored wrth riportio’r gwrthdaro.

Ar 30 Medi, a Stori'r BBC honnodd fod cannoedd o ganmoliaeth wedi eu cludo i Karabakh cyn dechrau'r rhyfel, o diriogaeth Syria a reolir gan Dwrci.

hysbyseb

Honnodd y cyhoeddiad iddo dderbyn y wybodaeth hon trwy negesydd gan un o'r milwriaethwyr, ond nododd ar unwaith na allai gadarnhau cywirdeb ei eiriau.

Tua'r un amser, Ffrainc 24's Yr Arsyllwyr rhaglen cyhoeddi sawl fideo a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr honnir bod hynny wedi dangos milwriaethwyr o Syria yn paratoi i adael am Azerbaijan. Prif 'dystiolaeth' dilysrwydd y fideos hyn oedd bod y milwyr yn y ffilm yn siarad Arabeg ac yn trafod dinasoedd Aleppo ac Idlib.

Yn yr un adroddiad yn Ffrainc, honnir i sheikh lleol yn Syria apelio i ddechrau rhyfel yn erbyn yr infidels, gan grybwyll Azerbaijan. Dosbarthwyd y fideo hon yn weithredol gan sianeli Armenaidd Telegram fel “tystiolaeth o recriwtio Syriaid yn Afrin ar gyfer taith i Azerbaijan”.

hysbyseb

Ond fel y Sianel Rybar Telegram, grŵp dadansoddol sy’n arbenigo yn y Dwyrain Canol ac Affrica, yn tynnu sylw, nid yw’n glir pwy oedd y sheikh lleol hwn: barnwr Sharia yn pregethu, crïwr tref, neu ddim ond un o’r henuriaid lleol. Ac a oedd hi mewn gwirionedd yn Afrin?

Hefyd, a yw'r sheikh lleol yn sôn am y rhyfel yn Azerbaijan mewn gwirionedd? Dywedodd yn syml: “Ein brwydr ni yw hon hefyd, fel yr un yn Syria.” Ond oherwydd y ffaith iddo gael ei dynnu allan o'i gyd-destun, nid yw'n glir pam y dywedwyd hyn ac a gyfeiriodd o gwbl at y gwrthdaro yn Nagorno-Karabakh.

Fideo arall yn dangos galwad am ganeuon i ymladd dros Azerbaijan. Yn rhyfedd ddigon, nid oes un milwr o Azerbaijani nac offer milwrol i'w weld yn y ffilm, yr honnir iddo gael ei ffilmio ar lawr gwlad yn Karabakh.

Mae'n ymddangos mai dau arbenigwr Americanaidd ar Syria, Lindsay Snell ac Elizabeth Tsurkov, oedd y cyntaf i bostio'r fideos hyn ar-lein. Nododd un o drydariadau Lindsay Snell ei geo-leoliad yn Armenia, sy'n codi cwestiynau ynghylch ei gwrthrychedd a'i didueddrwydd.

Yn ei dro, dywedodd y cyfryngau fod Kinan Farzat Khaddour o Syria lladdwyd yn un o'r brwydrau yn Karabakh. Yn ddiweddarach fe drodd allan fod y person hwn wedi marw yn 2012.

Cododd sefyllfa debyg gyda 'mercenary Syria' arall yn Azerbaijan, Mohammad Mustafa Qanti. Honnodd Tsurkov ei bod hi cydnabod Qanti, gan nodi ei fan geni a'i breswylfa. Fodd bynnag, roedd y milwr yn y ffilm a gyhoeddwyd gan Tsurkov, yn siarad am gregyn trwm gan luoedd Armenia, mewn gwirionedd bu farw dair blynedd ynghynt.

Mae'n syndod bod ffugio mor amlwg rywsut yn mynd ymlaen i dudalennau cyhoeddiadau tramor blaenllaw. Hyd yn hyn nid yw Yerevan wedi gallu darparu unrhyw dystiolaeth o bresenoldeb milwyr cyflog fel y'u gelwir yn Karabakh yn ymladd dros Azerbaijan.

Mewn unrhyw wrthdaro arfog, mae'n wir bod y pleidiau rhyfelgar yn ceisio tynnu sylw at eu buddugoliaethau eu hunain a bychanu llwyddiannau eu gelyn. Mae'r cyfryngau Armenaidd wedi bod yn arbennig o lwyddiannus yn hyn, gyda Yerevan yn cyflwyno unrhyw newyddion am lwyddiannau Azerbaijan ar faes y gad fel dadffurfiad. Er enghraifft, ni chydnabu Armenia ryddhad dinas Jabrail gan Azerbaijan, nes i fideo gael ei ryddhau a oedd yn dangos milwyr Azerbaijani yn dathlu yn Jabrail.

Hefyd, am amser hir cyhuddodd arweinyddiaeth Armenia Azerbaijan o ledaenu newyddion ffug am gregyn ei diriogaeth ei hun. Dyma oedd yr achos gydag ymosodiadau Armenia ar Ganja, Terter, Barda a dinasoedd eraill ymhell y tu hwnt i'r parth ymladd. Fodd bynnag, ar 30 Hydref, nododd Artsrun Hovhannisyan, cynrychiolydd o Weinyddiaeth Amddiffyn Armenia, cyhoeddwyd yn sydyn "Hawl" Armenia i ymosod ar ddinasoedd heddychlon Aserbaijan os oes ganddyn nhw unrhyw gyfleusterau milwrol. Ni nododd Hovhannisyan ym mha ddogfen y sonnir am yr "hawl" hon na beth fyddai Yerevan yn ei ystyried yn darged milwrol. Yn lle hynny, roedd i bob pwrpas yn cydnabod lladd Azerbaijanis heddychlon gan weithredoedd tramgwyddus Armenia ac yn gwrth-ddweud llinell propaganda Yerevan a adeiladwyd yn gyson a ddarlledwyd i gyfryngau'r byd.

Mae'n amlwg bod gwrthdaro Karabakh, fel unrhyw ryfel arall, yn drasiedi enfawr. Trwy gydol yr ymladd, mae sifiliaid ar y ddwy ochr wedi dioddef. Fodd bynnag, mae gwasg y Gorllewin wedi methu â chanolbwyntio ei sylw ar rai datblygiadau. Yn benodol, roedd cyfryngau'r byd yn sylwi'n helaeth ar y crebachu gan filwyr Armenaidd o ddinas heddychlon Ganja - sydd wedi'i lleoli ymhell y tu hwnt i'r parth brwydro yn erbyn.

Yn lle hynny, mae newyddiadurwyr wedi cylchredeg fideos a ymddangosodd ar y rhyngrwyd gan honni eu bod yn darlunio dal a dienyddio dau Armeniad gan fyddin Azerbaijani. Mae awdurdodau Armenia wedi nodi’r meirw fel Benik Hakobyan, a anwyd ym 1947, ac Yuri Adamyan, a anwyd ym 1995. Honnodd y BBC a grŵp ymchwilio Prydain Bellingcat eu bod wedi cadarnhau dilysrwydd y fideo.

Paratôdd tîm ymchwilio Bellingcat ei adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. Ond mae ochr Aserbaijan wedi cwestiynu canfyddiadau’r sefydliad, gan nodi nifer fawr o Armeniaid ethnig ymhlith aelodau’r grŵp, a fyddai’n amau ​​ei wrthrychedd.

Ar yr olwg gyntaf, mae'r fideo ei hun yn codi llawer o gwestiynau. Er enghraifft, honnir bod y digwyddiad wedi digwydd ym mhentref Hadrut, sydd, yn ôl Armenia, o dan ei reolaeth. Ac eto ni ddarparodd Yerevan unrhyw dystiolaeth o farwolaeth ei ddinasyddion ei hun yn y diriogaeth yr honnir ei bod o dan ei rheolaeth. Rhyfedd hefyd yw'r ffaith bod y ddau berson yn y fideo yn gwisgo cuddliw, er gwaethaf yr ymchwiliad yn honni eu bod yn sifiliaid.

Mae ochr Armenia yn honni bod grwpiau sabotage Aserbaijan yn cipio dinasoedd ac yna'n cicio cynrychiolwyr o weinyddiaeth wleidyddol Nagorno-Karabakh, sydd heb ei chydnabod. Yn hyn o beth, nid yw cludo sifiliaid a ddaliwyd ledled y ddinas i'w dienyddio yn ymddangos yn gwbl resymegol. O ystyried yr anghysondebau hyn, mae rhai defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol wedi tynnu sylw at y gwaharddiad Armenaidd ar ddynion rhwng 18 a 55 oed yn gadael y wlad yn ystod y gwrthdaro, ac wedi awgrymu y gallai’r dienyddiad honedig yn y fideo, mewn gwirionedd, fod wedi bod yn gosb gan y fyddin Armenaidd am dau o bobl leol nad oeddent am fynd i arfau yn erbyn Azerbaijan.

Mewn gwrthdaro arfog modern, mae gwrthdaro o ran gwybodaeth yn dod mor bwysig ag y mae ar faes y gad. Wedi'r cyfan, gall y gelyn gyflwyno gweithrediad di-waed hyd yn oed fel 'trosedd rhyfel', gan osod y byd i gyd yn erbyn yr enillydd. Fel y mae gwrthdaro Karabakh yn ei ddangos, nid yw'r sefyllfa go iawn yn y rheng flaen bob amser yn cael ei hadlewyrchu'n gywir yn y cyfryngau rhyngwladol. Mae angen i'r wasg gyflwyno'r ffeithiau go iawn yn gyson heb ragfarn, fel y gellir dweud gwirionedd y rhyfel hwn am y dyfodol.

cyffredinol

Sut y bydd technoleg blockchain yn helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd?

cyhoeddwyd

on

“Nid yw Bitcoin yn gyfeillgar i’r amgylchedd - mae’n defnyddio cymaint o drydan â Sweden!” Dyma un o'r gwrthwynebiadau cyffredin i dechnoleg newydd cryptocurrency. Mae'n or-symleiddio. Bitcoin yw'r crypto cenhedlaeth gyntaf: mae prosiectau mwy diweddar eraill yn y sector yn defnyddio llawer llai o ynni[1] . Mae glowyr Bitcoin hefyd yn defnyddio ynni adnewyddadwy: a phe bai glowyr yn creu'r holl BTC ag egni di-garbon, ni fyddai unrhyw broblem.

Mae manteision ac anfanteision i unrhyw dechnoleg newydd yn ogystal â thrafferthion cychwynnol. Roedd cysylltiadau araf yn plagio'r rhyngrwyd cynnar - roedd hynny hyd yn oed pe gallech fynd ar-lein: roedd angen i chi fod yn gwibiwr geeky weithiau i roi hwb i'r systemau defnyddiwr-anghyfeillgar dim ond i anfon e-bost. Felly dylem ddisgwyl y bydd gan cryptocurrencies hiccups wrth i'r sector aeddfedu.

Blockchain - Technoleg yr Asgwrn Cefn

Technoleg Ledger Dosbarthu (DLT), a elwir yn gyffredin y blockchain, yw'r system hwyluso sy'n gwneud crypto yn bosibl. Yn syml, cyfriflyfr digidol neu Rolodex o gardiau mynegai sy'n cadw gwybodaeth mewn ffordd dryloyw, na ellir ei thorri a'i datganoli. Nid yw hyn yn swnio llawer, ond mae'n cyhoeddi chwyldro data. Mae pob cyfrifiadur ar y rhwydwaith yn dilysu pob darn o'r blockchain felly ni all fod unrhyw wall. Mae'n ffordd hynod ddyfeisgar i gydosod a dilysu gwybodaeth. Mae ganddo gymhwysiad sylweddol at fater mwyaf ein hoes: newid yn yr hinsawdd[2] .

hysbyseb

Contractau craff a thryloywder llwyr

Gan ddechrau gyda'r ail cryptocurrency, Ethereum, ychwanegwyd haen raglenadwy at y blockchain. Yr enw dryslyd yw “Contractau Clyfar” - mae'n golygu y gellir sbarduno cais o'r blockchain a chael rhywbeth i ddigwydd yn y byd corfforol.

Er enghraifft, dychmygwch fod gan gwmni prosesu dŵr gwastraff synwyryddion sy'n gysylltiedig â'i bibellau a'i ffatri trin dŵr gwastraff. Yn flaenorol, arferai gael pobl yn darllen y synwyryddion ac yn mewnbynnu data i daenlen, a anfonwyd wedyn at reoleiddiwr swyddogol y diwydiant. Felly pe bai paramedr gwastraff yn uwch na lefel gyfreithiol, diffoddodd larwm, cofnodwyd hyn, a rhai dyddiau neu wythnosau'n ddiweddarach, gallai'r rheoleiddiwr weithredu. Wrth gwrs, gallai'r larwm gael ei ddiffodd, a thaenu'r daenlen i orchuddio'r digwyddiad llygredd.

Byddai system seiliedig ar blockchain sy'n gysylltiedig â'r synwyryddion yn recordio'r larwm, yn rhybuddio'r rheolydd, ac yn cyhoeddi dirwy mewn cryptocurrency ar unwaith. Byddai'r cyhoedd yn gwybod, ac ni ellid ffugio'r cofnod tryloyw. Pam fyddai unrhyw un yn gwneud hyn: bydd yn rhatach o lawer i weithredu ac yn fwy hyblyg na'r dull hŷn. Bydd y blockchain yn hanfodol i ddyfodol "Smart City" lle mae nifer o lifoedd data yn cael eu monitro mewn amser real i wella pob math o negyddion fel allyriadau, defnydd o ynni, gwastraff ac ailgylchu, llygredd, clo traffig; mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

hysbyseb

Mae'r blockchain yn dryloyw, yn anffafriol, ac nid oes angen "Trydydd Partïon Ymddiried" arno fel banciau, broceriaid yswiriant, neu werthwyr tai go iawn. Yn benodol, bydd olrhain allyriadau carbon a digwyddiadau hinsawdd eraill fel datgoedwigo neu ailgoedwigo yn cael ei hwyluso gan dechnoleg blockchain.

Mae gan y Cenhedloedd Unedig nododd bedwar maes[3]  lle gallai blockchain helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd:

  • Gwell masnachu allyriadau carbon
  • Hwyluso masnachu ynni glân
  • Llifoedd cyllid hinsawdd gwell
  • Olrhain ac adrodd yn well ar leihau allyriadau

Gwell Masnachu Allyriadau Carbon

Er bod beirniaid o "fasnachu carbon" - lle mae llygryddion yn prynu credydau carbon oddi ar allyrwyr isel, mae ganddo le mewn unrhyw system lleihau carbon. Creodd Energy Blockchain Lab ac IBM lwyfan blockchain i fasnachu asedau carbon yn Tsieina, a oedd yn welliant sylweddol ar y dyluniad blaenorol.

Masnachu Ynni Glân wedi'i Hwyluso

Mae technoleg Blockchain yn cael ei defnyddio ar gyfer datblygu llwyfannau cymar-i-gymar ar gyfer masnachu ynni adnewyddadwy. Byddai defnyddwyr yn gallu prynu, gwerthu neu gyfnewid ynni adnewyddadwy gyda'i gilydd, gan ddefnyddio tocynnau neu asedau digidol sy'n cynrychioli swm penodol o gynhyrchu ynni. Os oes gennych baneli solar ar eich to neu os ydych chi'n berchen ar Gerbyd Trydan (EV) a all werthu trydan o'i fatri yn ôl i'r grid, yna bydd hyn yn dod eich ffordd yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl.

Llif Cyllid Hinsawdd Gwell

Gall ariannu prosiectau ecolegol fod yn heriol i fenthycwyr confensiynol, ee banciau. Gellid defnyddio system fenthyca cymar-i-gymar newydd o'r enw DeFi neu Gyllid Datganoledig i greu cyfalaf ar gyfer prosiectau gwyrdd. Dim ond ers ychydig flynyddoedd y mae prosiectau DeFi wedi bod o gwmpas ond maent wedi eu cysgodi mewn poblogrwydd yn 2020 wrth i'r sector flodeuo.

Olrhain ac Adrodd yn Well Gostyngiad Allyriadau

Fel y trafodwyd uchod, gall technoleg blockchain sicrhau mwy o dryloywder ynghylch llygredd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr a'i gwneud hi'n haws olrhain ac adrodd ar ostyngiadau mewn allyriadau, gan gynnwys mynd i'r afael â materion ansawdd data. Dywed Massamba Thioye, cyd-gadeirydd y Glymblaid a Rheolwr Cadwyn Hinsawdd, is-adran Gweithredu Fframwaith Rheoleiddio, is-adran lliniaru yn Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig: "Mae'n bwysig llunio polisïau hinsawdd, mesur tryloyw, adrodd a gwirio gweithredu yn yr hinsawdd. yn galluogi llunwyr polisi i ddeall lle mae angen iddynt gymell gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr wrth fod yn hyderus eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion a osodir yn ei safonau. "

Defnyddiwch Achosion

Beirniadaeth arall ar gynlluniau blockchain wedi'u pweru gan crypto yw eu bod yn anymarferol neu nad oes ganddynt lawer o fudd yn y byd go iawn, yn hytrach na phamffledi hyfryd a chyflwyniadau PowerPoint. Dyma ychydig o brosiectau gwirioneddol sy'n pwyntio'r ffordd ymlaen:

Mentrau Cadwyn Gyflenwi

Mae'r pandemig wedi dangos yn glir faint rydym yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang cymhleth. Daw llawer o weithgynhyrchu'r Gorllewin o'r Dwyrain Pell. Mae hyn yn cynnwys allyriadau carbon pethau sy'n cael eu cludo yn gorfforol, ond hefyd lawer iawn o waith papur wrth i gargo drosglwyddo systemau tollau gwahanol wledydd. Mae'n broses hunllefus a gwastraffus. Fel y mae Brexit Prydain yn darganfod, nid ticio'r blwch gwirio cywir ar ddatganiad tollau yw'r tocyn i fyd o rwystredigaeth gostus. Bydd dogfennaeth wedi'i seilio ar Blockchain yn newid sylweddol mewn effeithlonrwydd, gan gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau, ac felly allyriadau.

Mae gan Unilever brosiect peilot sy'n gweithio gyda manwerthwr te, cwmni pecynnu, a sawl banc. Mae'r cawr nwyddau defnyddwyr yn datblygu system i olrhain a gwobrwyo cyflenwyr te am arferion ffermio cynaliadwy. Mae data am eu cynnyrch, gan gynnwys ansawdd te, effaith ecolegol, a phris, yn cael ei storio ar y blockchain, gan eu galluogi i gael eu gwobrwyo gan fanciau â thaliadau is.

Mae diogelwch bwyd yn bryder difrifol i ddefnyddwyr a manwerthwyr. Profodd Walmart, JD.com, IBM, a Phrifysgol Tsinghua raglen blockchain ar gyfer llysiau deiliog yn 2017-2019. Y canlyniad oedd gwell olrhain cludo llwythi o gyflenwyr i allfeydd manwerthu.

Cyflenwad Trydan, DER, ac IoT

Mae cynhyrchu pŵer yn mynd trwy ei chwyldro technoleg. Yn flaenorol, roedd ynni'n cael ei gynhyrchu'n ganolog mewn gorsafoedd pŵer mawr, yna ei ddosbarthu trwy grid cenedlaethol i gyrraedd eich cartref neu fusnes pan oedd angen, gan ei bod hi'n anodd storio trydan. Roedd ystafell reoli ganolog yn rhedeg popeth a gallai ddod â gorsafoedd pŵer wrth gefn ar-lein pe bai angen - efallai bod llifogydd neu dân wedi tynnu rhan o'r rhwydwaith i lawr. Dim ond fflicio switsh ydyw, a gall gorsaf bŵer anferth "droelli i fyny."

Y dyddiau hyn, mae pethau'n llawer mwy cymhleth. Mae ynni adnewyddadwy ysbeidiol yn rhan gynyddol o'r grid. Gall unrhyw un gynhyrchu ei drydan ei hun: mae paneli solar yn boblogaidd, gellir codi tyrbinau gwynt mewn sawl lleoliad, ac mae gan EVs y potensial i fod yn fatri enfawr ar olwynion. Yn Virginia, mae Dominion Energy yn cyflwyno fflyd o 50 o fysiau ysgol trydan. Ddwywaith y dydd, byddant yn mynd â phlant ysgol i'r ysgol ac yn ôl. Gweddill yr amser, bwriad y cerbydau yw eistedd yn y depo wedi'i gysylltu â'r grid pŵer fel cronfa batri fawr! Mae pob bws yn arbed 24,000 kg o CO2 dros fws disel.

Gelwir y technolegau hyn yn "Systemau Ynni Dosbarthedig" neu DERs. Bydd angen systemau cyfrifiadurol a thalu cymhleth arnynt i weithio'n dda. Mae angen i chi olrhain popeth, sicrhau bod cymhellion yn bodoli os oes angen mwy (neu lai) o bŵer ar y system, a thalu'n deg. Mae Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant yn rhan annatod o'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) hwn yn y dyfodol. Mae'n cynnwys llawer o drafod peiriannau dwy-gyfeiriadol. Un o'r defnyddwyr pŵer mwyaf yn y cartref yw'r peiriant golchi. Fel arfer, tasg fach yw ei lwytho i fyny a'i ddechrau golchi. Ond beth os ydych chi'n rhoi'r dillad budr i mewn ac yn gadael i'r peiriant benderfynu pryd i redeg, o dan amrywiol baramedrau. Gallai ddechrau am 3 y bore pan oedd trydan yn rhad, er enghraifft. Neu efallai bod gan y grid craff ormod o bŵer gwynt, felly gofynnwch i'r peiriant golchi gychwyn ar unwaith er mwyn peidio â'i wastraffu. Bydd systemau o'r fath yn fwy ynni-effeithlon mewn grid main ond mae angen y olrhain, cost trafodion isel, a thryloywder y gall y blockchain yn unig eu darparu.

Mae gan systemau ynni lleol botensial mawr ar gyfer arloesi yn erbyn newid yn yr hinsawdd. EnergyWeb.org[4]  amcangyfrifwyd bod 100 o brosiectau peilot gwerth dros $ 320 miliwn yn 2018, a bydd mwy bob blwyddyn.

Awtomeiddio a chymell Arferion Cynaliadwy

Mae yna lawer o broblemau gydag ymladd newid hinsawdd yn fyd-eang. Yn enwedig yn y byd sy'n datblygu, mae anawsterau monitro. Heb sôn am y ffaith syml nad oes gan nifer enfawr o bobl gyfrifon banc: mae 1.7 biliwn o oedolion yn aros heb eu bancio yn 2021. Os mai nhw yw tlodion y de byd-eang, mae gan dalu iddynt wneud rhywbeth gwyrdd neu gynaliadwy fudd dwbl: lleihau eu tlodi ynghyd â lleihau newid yn yr hinsawdd. Mae gan lawer ohonynt ffonau clyfar nawr, felly nid yw banciau confensiynol yn hanfodol. Dewch i ni ddychmygu cynllun sy'n talu ffermwyr cynhaliol i blannu coed ar eu tir. Mae lloerennau'n monitro'r plannu. Mae'r ffermwyr yn cael eu talu trwy gontract craff mewn ap tocyn cryptocurrency ar eu ffôn y gellir ei ad-dalu am hadau organig neu offer ffermio. Bydd hyn yn eu sybsideiddio i symud i fath o amaethyddiaeth organig neu "dim-til" o amaethyddiaeth, na allent ei wneud fel arall oherwydd byddai colli cynhyrchiant yn y cyfnod newid yn arwain at lwgu.

Bydd systemau mwy datblygedig yn seiliedig ar blockchain yn galluogi sawl math o ymarfer cynaliadwy, ac rydym ar y dechrau. Bydd rhai systemau yn methu oherwydd ein bod yng nghamau cynnar cromlin ddysgu. Bydd llawer, fodd bynnag, yn llwyddo. Byddant yn gosod y safon ar gyfer "Arfer Gorau" byd-eang yn eu maes, gan annog prosiectau tebyg mewn mannau eraill.

Systemau blockchain datganoledig yw'r dyfodol[5] . Mewn pump neu ddeng mlynedd, mae'n debyg y byddant yn ein syfrdanu â'u potensial.


Parhau Darllen

cyffredinol

Sut i gael gwerth ar dŷ heb werthwr tai

cyhoeddwyd

on

Felly, rydych chi wedi penderfynu gwerthu'ch cartref. Cyn i chi roi eich eiddo ar y farchnad, un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw penderfynu ar bris gofyn realistig. I wneud hyn, bydd angen pennu gwerth marchnad cyfredol eich cartref fel na fyddwch yn tanbrisio'ch cartref neu ei gael ar y farchnad am gyfnod hirach nag y mae angen iddo fod gyda thag pris afrealistig.

Efallai yr hoffech ddefnyddio asiant stryd fawr lleol i gwblhau pob agwedd ar werthu eich cartref, gan gynnwys y prisiad. Er y gall yn sicr fod yn galonogol trosglwyddo'r awenau i arbenigwr diwydiant, yn enwedig os mai hwn yw eich gwerthiant eiddo cyntaf, bydd cost sylweddol hefyd i wneud hynny. Yn wir, ffioedd gwerthwyr tai yn gyffredinol yw'r agwedd ddrutaf ar symud cartref a gallant gostio unrhyw le yn y rhanbarth o 0.75-3% o gyfanswm pris eich eiddo. 

Bydd angen i chi hefyd ystyried cost ffioedd cyfreithiwr, treth stamp, tystysgrif perfformiad ynni a symud, heb sôn am unrhyw ailaddurno, ailforgeisio a chostau ychwanegol fel y ffioedd ychwanegol am werthu eiddo prynu i osod neu ail gartref. Os na fyddwch yn ffactorio yn yr holl gostau y bydd eich gwerthiant yn eu hwynebu, bydd llawer yn gadael eich hun heb ddigon o arian i brynu'ch eiddo nesaf neu ryddhau'r cyfalaf angenrheidiol. Gan nad yw cost gwerthu eiddo yn y DU ar gyfartaledd yn 2% amhenodol o gyfanswm pris eiddo, mae'n bwysig gwneud y broses mor gost-effeithiol â phosibl.

hysbyseb

O ran prisio'ch eiddo, bydd rhai gwerthwyr tai lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gwiriwch y print mân bob amser oherwydd gallai trefnu prisiad gydag asiant stryd fawr olygu bod yn rhaid i chi farchnata'ch eiddo gyda nhw pe byddech chi'n dewis bwrw ymlaen â gwerthiant o fewn amserlen benodol i'r dyddiad prisio. Oni bai eich bod wedi llofnodi gwerthiant dim gwerthu, dim contract ffioedd, gall hefyd gostio arian i chi os yw asiant wedyn yn aflwyddiannus i werthu eich eiddo.

Fel arall, gallwch chi wneud y prisiad eich hun trwy ymchwilio i'r farchnad dai leol a phrisiau eiddo a werthwyd yn ddiweddar sydd o fath a lleoliad tebyg i'ch un chi. Lleol awdurdod cynllunio bydd gwefannau hefyd yn darparu gwybodaeth bellach am unrhyw waith adnewyddu ac estyn a wneir ar gyfer eiddo penodol. Fodd bynnag, mae'n debygol na fydd hyn ond yn rhoi amcangyfrif bras i chi o ran pris gofyn i'w roi ar eich eiddo eich hun gan nad oes unrhyw ddau eiddo (na darpar brynwyr a'u cyllidebau) yn hollol yr un fath.

I gael prisiad mwy cynhwysfawr o'ch eiddo, erbyn hyn mae nifer o rai yn rhad ac am ddim offer prisio ar-lein ar gael. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwerthu'ch cartref yn hollol annibynnol oni bai bod gennych brynwr eisoes, oherwydd bydd eich gallu i gyrraedd darpar brynwyr yn gyfyngedig iawn ar gyfer gwerthiant preifat. Mae hyn oherwydd bod y prif byrth eiddo ar-lein yn hoffi Zoopla, Rightmove a Ar y Farchnad peidiwch â rhestru eiddo ar gyfer gwerthwyr unigol.

hysbyseb

Os ydych chi'n awyddus i wneud mwy o ymdrech am wobr ariannol uwch, opsiwn arall yw defnyddio asiant ar-lein neu hybrid. Mae asiant ar-lein yn unig yn cynnig ffioedd o gyn lleied â £ 99 am werthu eich eiddo (gyda rhai hyd yn oed yn ymgymryd â'r gwerthiant rhad ac am ddim ac adennill eu costau trwy bethau ychwanegol dewisol) ond bydd angen i chi wneud llawer o'r gwaith coesau eich hun o hyd a bydd eich prisiad eiddo yn seiliedig ar ddata ar-lein yn unig yn hytrach nag arfarniad corfforol.

Asiant hybrid yw'r tir canol rhwng gwerthwr tai ar-lein a'r stryd fawr. Maent yn cynnig ffi sefydlog am werthu eich eiddo oddeutu £ 999- £ 1999 fel eich bod yn gwybod yn union faint fydd y gwerthiant yn ei gostio ichi o'r cychwyn ac yn gallu cyllidebu yn unol â hynny. Mae yna dâl nawr neu dalu'n hwyrach hefyd a dim gwerthiant, dim opsiynau ffioedd ar gael a gwasanaethau fel ffotograffau eiddo, creu rhestrau, gwylio wedi'u cynnal a chefnogaeth gyda thrafodaethau prynwyr felly nid ydych chi'n gwneud yr holl waith traed ar gyfer y gwerthiant. Yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn ymgymryd â phrisiadau personol trwy asiant lleol ymroddedig a gwybodus i sicrhau pris gofyn cywir am eich eiddo.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut mae bagiau arian wedi dod yn offeryn marchnata pwerus

cyhoeddwyd

on

O'r holl wahanol fathau o fonysau neu gymhellion cwsmeriaid sydd ar gael, arian yn ôl yw'r mwyaf deniadol o bosibl. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cael arian yn ôl pan rydyn ni'n gwario, a dyna pam mae'r dechneg hon wedi dod yn offeryn pwerus i gwmnïau sydd eisiau denu a chadw cwsmeriaid.

Bancio gydag Ad-daliad

Daeth un o'r cynlluniau arian-yn-ôl cynharaf gan Discover Financial Service, rhan o Morgan Stanley. Gan ddechrau ym 1986, fe wnaethant roi swm o arian i'w deiliaid cardiau ar ddiwedd y flwyddyn, yn seiliedig ar y taliadau cyffredinol a godwyd trwy gydol y flwyddyn.

hysbyseb

Erbyn hyn mae yna lawer o gardiau credyd, gan nifer o fanciau, sy'n darparu arian yn ôl i'w defnyddwyr. Mae gan American Express rai o y cyfraddau arian-yn-ôl uchaf, hyd at 5% os ydych chi'n gwario hyd at £ 10,000 mewn blwyddyn. Mae eraill fel Sainsbury's Bank a Tesco yn gadael ichi gasglu pwyntiau y gellir eu troi'n arian parod neu'n wobrau eraill.

Byddwch hefyd yn gweld cyfrifon banc arbennig ar ffurf gwobrau yn cael eu cynnig, gydag arian yn ôl yn fisol. Ymhlith y rhain mae Barclays Blue Rewards, Santander 123 Lite, a TSB Spend & Save Plus. Yn yr achosion hyn, mae'r arian yn ôl yn nodweddiadol yn seiliedig ar y biliau misol a delir neu weithgareddau eraill a wneir ar y cyfrif.

Cynigion manwerthu gyda bagiau arian

hysbyseb

Syniad gwych arall yw cael arian yn ôl wrth i chi siopa. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei wneud ar wefannau fel Quidco a TopCashback. Maent i gyd yn gweithio gyda miloedd o fanwerthwyr, gyda Quidco yn rhoi hyd at 160% o arian yn ôl a TopCashback gan roi cymaint â 165% i chi.

Mae'r gwefannau hyn yn gweithio trwy drosglwyddo rhan o'r comisiwn y mae manwerthwyr yn ei roi iddynt am eich anfon atynt, felly, mewn theori, mae pawb yn ennill. Gallwch hefyd gael bagiau arian yn uniongyrchol gan fanwerthwyr. Ymhlith y brandiau sydd wedi gwireddu potensial cynnig gwobrau mae H&M a New Look.  

Teithio, gemau a gweithgareddau hamdden eraill  

Ni waeth sut yr ydych yn hoffi treulio'ch amser rhydd, mae'n debyg bod ffyrdd o gael arian yn ôl wrth i chi ei wneud. Os ydych chi wrth eich bodd yn teithio, yna fe allech chi edrych ar y safleoedd arian-yn-ôl hynny yn y pwynt olaf. Fe welwch fod cynigion arian yn ôl ar gael gan rai fel Expedia, Travelodge, a British Airways.

Daw enghraifft arall gyda chasinos ar-lein, lle gallwch chi godi a bonws dim blaendal UK 2020 gydag £ 10 + arian parod am ddim a bonysau newydd ar gyfer slotiau ar rai safleoedd. Mae hyn yn caniatáu ichi roi cynnig ar y gemau yn Pink Casino, Monster Casino, neu wefannau eraill heb ddefnyddio unrhyw un o'ch cronfeydd eich hun i ddechrau.

Ymhlith y cwmnïau eraill a welwch ar wefannau arian yn ôl mae Ticketmaster, GameStop, a Netflix. Fel y gallwch weld, mae rhywbeth at ddant pob chwaeth a ffordd o fyw, felly dylech geisio manteisio ar y bargeinion sydd o'r diddordeb mwyaf i chi.

Mae ymchwydd y cynigion arian yn ôl yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn brawf o ba mor effeithiol yw'r bargeinion hyn, i'r busnesau sy'n eu cynnig yn ogystal ag i'r cleientiaid sy'n eu defnyddio. Cyn gwario unrhyw arian, dylech edrych i weld pwy allai roi'r arian yn ôl gorau i chi ar hyn o bryd.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd