Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Llwybr i Anhrefn eithafol? Fforwm Deialog Gwleidyddol Libya: sut i osgoi methiant a gwaethygu newydd?

cyhoeddwyd

on

Lansiwyd Fforwm Deialog Gwleidyddol Libya (LPDF) yn Nhiwnisia ar 9 Tachwedd. Fe'i trefnir gan Genhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Libya (UNSMIL) dan arweiniad y diplomydd Americanaidd Stephanie Williams. Tasg y Fforwm, yn ogystal â phob digwyddiad rhyngwladol ar Libya yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yw dod â’r rhyfel cartref i ben, adfer undod y wlad a strwythur pŵer y wladwriaeth. Yn ogystal, dylai'r LPDF ddewis llywodraeth newydd a phrif weinidog newydd, sy'n debygol o ddisodli Llywodraeth Cytundeb Cenedlaethol (GNA) a gydnabyddir gan y Cenhedloedd Unedig yn Tripoli (yn y llun mae arweinydd GNA Fayez al-Sarraj). Hyn bydd llywodraeth dros dro yn gweithredu nes bod etholiadau newydd yn cael eu cynnal mewn chwe mis a bod llywodraeth barhaol Libya yn cael ei chymeradwyo.Amcan cyffredinol y LPDF fydd cynhyrchu consensws ar fframwaith llywodraethu unedig a threfniadau a fydd yn arwain at gynnal etholiadau cenedlaethol yn yr amserlen fyrraf bosibl, “meddai cenhadaeth y Cenhedloedd Unedig mewn datganiad.

Mynegodd y newyddiadurwr a’r arbenigwr o’r Eidal ar Libya, Alessandro Sansoni, ar wefan newyddion “Il Talebano” sy’n agos at felin drafod cysylltiedig “Lega” ei bryderon ynghylch canlyniad y fforwm.

Ym marn Sansoni, yn y bôn, mae'r fenter hon wedi ei thynghedu i fethu. Mae'r broblem yn null sylfaenol y trefnwyr. Mae UNSMIL yn ceisio gorfodi atebion parod ar Libyans, yn lle caniatáu iddyn nhw benderfynu ar eu tynged eu hunain.

Mae 75 o gyfranogwyr, pob un ohonynt wedi'u cymeradwyo gan UNSMIL, mae hynny'n golygu Stephanie Williams yn bennaf. Felly llwyddodd cyn-arwystl yr Unol Daleithiau Charge d’Affaires yn Libya i dorri ymgeiswyr nad oedd yn eu hoffi. Pwy yw'r 75 o bobl, hefyd mae'r arbenigwr Libya o'r Eidal yn gofyn? 13 wedi'i benodi gan Dŷ'r Cynrychiolwyr, sy'n cefnogi'r Khalifa Haftar, a 13 arall gan yr Uchel Gyngor Gwladol (GNA). Ond dewiswyd 49 o bobl gan Stephanie Williams ei hun. Cynrychiolwyr “cymdeithas sifil” fel y’u gelwir, gan gynnwys blogwyr a newyddiadurwyr. Nid oes ganddynt ddylanwad gwleidyddol go iawn yn Libya. Ar y llaw arall, maen nhw'n rhoi pecyn rheoli o bleidleisiau i UNSMIL (neu yn hytrach Williams a'r Unol Daleithiau), gan ganiatáu i unrhyw benderfyniadau cyfleus yn Washington gael eu gwneud drwyddynt.

Hefyd, gall UNSMIL dynnu unrhyw un o'r broses etholiadol, hyd yn oed os cânt y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt, trwy ddatgan nad ydynt yn gytbwys yn seicolegol neu nad ydynt yn cyd-fynd â'r cymwyseddau cywir. Yn olaf, os bydd y broses o ddewis gweinidogion, y prif weinidog ac aelodau cyngor yr Arlywydd yn cael ei stopio, bydd UNSMIL yn penderfynu drosto'i hun pwy sy'n ymgymryd â'r swydd a ymleddir.

Ar Dachwedd 10, gwnaeth 112 o ddirprwyon Tŷ Cynrychiolwyr Libya ddatganiad ar y cyd lle dywedasant nad oeddent yn cymeradwyo mecanwaith dewis cyfranogwyr y ddeialog. Pryder penodol yw cyfranogiad pobl nad ydynt yn cynrychioli pobl Libya neu rymoedd gwleidyddol presennol ac sydd wedi'u penodi 'o amgylch' dirprwyaethau dethol Tŷ'r Cynrychiolwyr a'r Uchel Gyngor Gwladol.

Yn ogystal, pwysleisiodd aelodau Senedd Libya y dylai UNSMIL gyflawni'r swyddogaethau a ddiffiniwyd wrth ei sefydlu, nid trwy newid y Datganiad Cyfansoddiadol neu lechfeddiannu pwerau Tŷ'r Cynrychiolwyr.

Ar 9 Tachwedd, dywedodd cyfreithiwr Tiwnisia Wafa Al-Hazami El-Shazly fod 'deallusrwydd tramor yn rheoli ac yn cynnal y ddeialog hon, nid o'r tu ôl i len, ond gydag anghwrteisi.

Yn erbyn y cefndir hwn, nid oes cytundeb ymhlith y cyfranogwyr yn Fforwm Deialog Gwleidyddol Libya ar bwy fydd yn cymryd swyddi allweddol yn llywodraeth newydd Libya.

Mae Libya 24 yn adrodd bod y rhestr o ymgeiswyr ar gyfer swydd Cadeirydd Cyngor yr Arlywydd yn cynnwys dwsinau o enwau, yn eu plith cadeirydd Tŷ'r Cynrychiolwyr (Tobruk), Aguila Saleh a Gweinidog Mewnol y GNA Fathi Bashagha.

Hefyd, mae Libya a chyfryngau tramor yn enwi pennaeth presennol y GNA Fayez Sarraj a dirprwy gadeirydd Cyngor Arlywyddol Libya Ahmed Maiteeq ymhlith pobl a all aros yn y swyddi allweddol.

Fodd bynnag, mae gwleidyddion Libya yn honni nad yw’r anghytundebau yn fforwm gwleidyddol Libya yn caniatáu hyd yn oed rhestr derfynol o ymgeiswyr ar gyfer swyddi aelodau’r llywodraeth a Chyngor Arlywyddol Libya.

Efallai na fydd y LPDF yn arwain at unrhyw gyfaddawd, ond mae'r weithdrefn a ddatblygwyd gan Stephanie Williams yn ei gwneud hi'n bosibl ei datgan a phenodi de-facto yn unochrog i lywodraeth newydd, a fydd yn cael ei hystyried yn 'gydnabyddedig gan y Cenhedloedd Unedig'. Yn hyn o beth, mae'n debygol y bydd enwau pennaeth Cyngor yr Arlywydd a'r Prif Weinidog yn cael eu cyhoeddi o fewn y deg diwrnod nesaf.

Mae'r gobaith hwn ei hun yn codi amheuon y bydd y prif chwaraewyr gwleidyddol domestig yn cytuno â gosod cyfarwyddeb arweinyddiaeth newydd Libya gan y Cenhedloedd Unedig. Bydd unrhyw un sy'n cael ei benodi'n de facto gan y Cenhedloedd Unedig a thramorwyr yn anghyfreithlon yng ngolwg y mwyafrif o Libyans.

Yn ogystal, mae perygl y bydd radicalau yn dod i swyddi allweddol. Mae Goruchaf Gyngor Sheikhiaid a Nodedigion Libya eisoes wedi mynegi pryder bod y 45 o gyfranogwyr y Fforwm Deialog Wleidyddol yn gysylltiedig â'r sefydliad rheiddiol „Brawdoliaeth Fwslimaidd”.

Ni fydd ymgeisydd o'r 'Frawdoliaeth Fwslimaidd', fel Khaled al-Mishri, pennaeth yr Uchel Gyngor Gwladol, fel pennaeth llywodraeth newydd neu aelod o'r Cyngor Arlywyddol, yn cael ei dderbyn yn nwyrain Libya.

Mae Fathi Bashagha, y gweinidog mewnol presennol hyd yn oed yn fwy amheus. Mae’n cael ei gyhuddo o artaith a throseddau rhyfel, bod ganddo gysylltiadau â’r “Frawdoliaeth Fwslimaidd” a Salafiaid radical. Mae'r grŵp RADA, sy'n gorfodi dehongliad Salafist o Sharia yn Tripoli, yn cynnal carchar Mitiga anghyfreithlon ac yn ymwneud â masnachu mewn pobl - ei is-weithwyr uniongyrchol.

Ar yr un pryd, mae Bashaga, fel y dywed ei wrthwynebwyr yn Tripoli, yn ymddwyn nid fel gweinidog y tu mewn, ond fel prif weinidog. Cadarnheir hyn hefyd gan ei ymweliadau cyson dramor.

Yn ddiweddar mae’r hyn a elwir yn “Tripoli Llu Amddiffyn ”- nododd grŵp o milisia Tripoli sy'n gysylltiedig â Chyngor Arlywyddol Libya a Fayez Sarraj j fod 'Fathi Bashaga, Gweinidog y Tu, ac yn gweithio fel pe bai'n bennaeth llywodraeth neu'n weinidog materion tramor. Mae'n symud o wlad i wlad, gan ddefnyddio ei swydd swyddogol i gael 'swydd newydd'.

Nid yw Bashaga yn cuddio ei uchelgeisiau pŵer. Mae ganddo berthynas gyfeillgar â Stephanie Williams, ac mae wedi galw am ganolfan Americanaidd yn Libya, gan gyfrif yn amlwg ar gefnogaeth yr Unol Daleithiau.

Hyd yn oed os yw Khalifa Haftar yn gweithredu’r cytundebau cadoediad ac nad yw’n lansio tramgwyddus arall yn Tripoli yn achos Bashagha yn dod i rym mewn llywodraeth drosiannol, mae posibilrwydd cryf o wrthdaro yng ngorllewin Libya.

Mae'r cysylltiadau yn Tripoli bellach yn llawn tyndra a bydd penodiad Bashagha yn arwain at waethygu gwrthdaro mewnol. Gwrthdaro rhwng Gweinidogaeth Mewnol Tripoli a grwpiau y tu hwnt i'w rheolaeth (The Tripoli Mae Llu Amddiffyn) neu hyd yn oed rhwng unedau Gweinidogaeth Mewnol yn debygol iawn. O ganlyniad, bydd gwaethygiad milwrol newydd. Mae gwrthdystiadau eisoes yn Tripoli o milisia sy'n anfodlon â Fforwm Deialog Gwleidyddol Libya

I'r arbenigwr Eidalaidd yn glir: Yr unig ffordd i ddiogelu'r ddeialog wleidyddol go iawn, nid datganiadol, yn Libya a pharatoi'r sail ar gyfer etholiadau a phenodi llywodraeth barhaol yn Libya yw cefnu ar orchymyn un ochr (yn yr achos hwn, yr UD), gosod ymgeisydd pro-Americanaidd (sy'n debygol o fod yn Fathi Bashagha, nad yw'n hoff o milisia Dwyrain Libya a Tripoli).

Mae gan Libyans ac actorion tramor ddiddordeb mewn atal trawsfeddiant pŵer America, yn gyntaf oll yr Eidal, a'r prif beth yw sicrhau sefydlogrwydd yn Libya.

Yn achos Libya, y gorau yw bod swyddi pennaeth y llywodraeth yn aros y tu ôl i ffigwr cyfaddawd tan yr etholiadau. Efallai ei fod yn Fayez Sarraj neu Ahmed Maiteeq - hefyd yn aelod niwtral uchel ei barch o'r GNA. Yna gall y wlad oresgyn cyfnod pontio anodd ac yn olaf ethol llywodraeth barhaol sy'n cynrychioli pob Libyans.

 

cyffredinol

Yn annhebygol o bethau sydd wedi digwydd yn 2020

cyhoeddwyd

on

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol. Mae sawl peth wedi digwydd, ac mae'n ymddangos fel breuddwyd ddi-ddiwedd. Dechreuodd y flwyddyn ar nodyn da, ond ychydig wythnosau i mewn iddi, newidiodd popeth. Fe wnaeth pandemig fel un na welwyd mewn degawdau daro'r byd. Mae'r ods o ennill loteri yn uwch na diwedd digwyddiadau rhyfedd eleni.

Mae eleni wedi bod yn llawn amseroedd digynsail. Mae'r arferol newydd, fel mae pawb yn hoffi ei alw, yn llawn o bethau annhebygol. Mae'r byd wedi symud i gartref, ac mae'n flwyddyn llawn heriau a dewrder digymar.

Dyma rai pethau annhebygol sydd wedi newid cwrs y byd am byth eleni.

Mae ods ennill loteri yn uwch na diweddglo pandemig

Cymerodd pandemig coronafirws newydd y byd yn ei gydiwr. Ymledodd ar draws cyfandiroedd fel tan gwyllt, ac mae sawl gwlad wedi cwympo oherwydd yr anhrefn a grëwyd gan y firws hwn.

Fe gollon ni ran sylweddol o'u poblogaeth yn y pandemig hwn, ac aeth sawl gwlad i mewn i gloi llwyr lle mae pobl yn gweithio gartref. Roedd cyfyngiad difrifol ar symud, a dim ond gweithgareddau hanfodol a ganiateir. Mae'r byd i gyd ar hyn o bryd yn ymladd â'r firws marwol hwn ac yn galaru am golli eu hanwyliaid.

Dechreuodd haint coronafirws yn Wuhan yn Tsieina a chyrhaeddodd bob man ledled y byd trwy fodau dynol. Mae wedi achosi a her i weithwyr meddygol, gan fod sawl achos yn cael eu riportio bob dydd.

Mae'r firws hwn yn achosi-

  • Twymyn
  • Problemau anadlu
  • Niwmonia
  • Colli arogl
  • Peswch sych a sawl symptom arall.

Mae pobl â chyflyrau comorbid wedi colli eu bywyd yn ymladd â'r firws hwn. A dweud y gwir, mae'r ods o ennill loteri yn uwch eleni na'r siawns y bydd y pandemig hwn yn dod i ben.

Tanau gwyllt Awstralia

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, bu brigiad o danau gwyllt yn is-gyfandir Awstralia. Dyma un o'r tymhorau tân gwaethaf a welodd Awstralia erioed. Dinistriodd y fflamau 47 miliwn erw o dir. Cafodd tai pobl eu dadleoli, ac mae sawl adroddiad wedi dangos bod o leiaf 35 o bobl wedi colli eu bywydau yn y tanau gwyllt marwol hyn.

Marw chwedlau

Roedd y byd yn galaru marwolaeth sawl chwedl sydd wedi cael effaith ryfeddol mewn sawl maes.

  • Fe gollon ni Kobe Bryant mewn damwain hofrennydd yng Nghaliffornia. Roedd yn cael ei ystyried yn un o'r chwaraewyr pêl-fasged mwyaf erioed.
  • Eleni rydym hefyd yn ffarwelio ag Alex Trebek. Roedd hi'n cael ei hystyried fel gwesteiwr y sioe gêm orau erioed. Bu farw Alex o ganser y pancreas.
  • Roedd yr actor bond rhyfeddol James Sean hefyd yn chwedl arall a gollwyd gennym eleni.
  • Collodd y panther du, Hero Chad Boseman, ei frwydr â chanser y colon. Roedd yn golled enfawr i fydysawd Marvel ac i'r gymuned yr oedd bob amser yn ei hysbrydoli.
  • Fe gollon ni sawl enwogion Bollywood sy'n cynnwys Irrfan Khan, Rishi Kapoor, a Sushant Singh Rajput. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i Bollywood.

Cyrhaeddodd prisiau olew negyddol

Am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, cyrhaeddodd prisiau olew negyddol. Dyma fu'r cwymp uchaf mewn prisiau olew crai a ragwelwyd. Newidiodd y pandemig coronafirws sawl economi yn y byd, ac roedd y galw isel yn cael effaith ddifrifol ar y sector olew, a oedd galw mawr amdano bob amser.

Damwain y farchnad stoc yn 2020

Cwympodd y farchnad stoc fel erioed o'r blaen. Achosodd y pandemig ddirwasgiad byd-eang ym mhob economi ledled y byd. Y cwymp un pwynt oedd y gwaethaf a welodd y byd erioed, ac mae sawl busnes ac economi fawr yn cau oherwydd y pandemig diddiwedd.

Mae bywydau pobl ddu enfawr yn bwysig

Daeth marwolaeth George Floyd a sbardunodd Breonna Taylor yn yr Unol Daleithiau gyfres o brotestiadau. Nod y protestiadau oedd ymladd yn erbyn anghyfiawnder hiliol a hyrwyddo diwedd creulondeb yr heddlu.

Ffrwydrad Central Beirut

Bu farw cannoedd o bobl mewn ffrwydrad yn Libanus. Gwelodd Beirut chwyth torcalonnus a adawodd y ddinas gyfan mewn rwbel. Clywyd y chwyth filltiroedd i ffwrdd o'r ochr, a dinistriodd y dref gyfan yn ei sgil.

Canslo Gemau Olympaidd 2020

Cafodd gemau Olympaidd 2020 eu canslo ar gyfer y pandemig coronafirws. Roedd Tokyo i gyd i fod i gynnal y Gemau Olympaidd eleni, ond achosodd y nifer cynyddol o achosion symudiad y gemau Olympaidd i haf 2021.

Ymosodiadau locust

Gwelwyd goresgyniad o locustiaid dinistrio cnydau yn is-gyfandir De Asia, yn India a Phacistan yn bennaf. Ymosododd heidiau enfawr, ymosodol o bryfed ar diroedd fferm helaeth a dinistrio cnydau.

Casgliad

Mae'r byd wedi gweld sawl digwyddiad rhyfedd yn 2020. Mae'n flwyddyn sydd wedi profi ein gwytnwch ac wedi rhoi amser hir i ni ddioddef. Gobeithiwn y bydd y byd yn gweld heddwch ar y cyd ac yn gwella o 2020.

Parhau Darllen

cyffredinol

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod cyn teithio i Azerbaijan

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n meddwl am gyrchfan ddeniadol i dwristiaid? Mae Azerbaijan yn hollol bell o'r gyrchfan gyntaf a fydd yn dod i'ch meddwl. Yn rhyfeddol, mae'n gyrchfan dwristaidd ragorol sy'n llawn gemau diwylliannol a daearyddol. Mae'r wlad hon wedi'i lleoli rhwng yr hen ymerodraethau mawr a'r hen ffordd sidan, ac mae wedi datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd ei chyflenwad olew, yn ysgrifennu Abhirup Banerjee.

Fe'i gelwir yn boblogaidd fel "gwlad tân," mae'r wlad hon, y weriniaeth Sofietaidd gynt, yn astudiaeth mewn cyferbyniadau. Mae ei brifddinas, Baku, yn adfywio'r modern, ac mae'n llawn pensaernïaeth fodern, tirweddau breuddwydiol Môr Caspia, a chyrchfannau sgïo.

iaith

Ers i'r wlad ennill annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd, ei hiaith swyddogol yw Azerbaijani, a elwir yn bennaf yn Azeri-Turkic. Mae'n rhan o'r ieithoedd Tyrcig de-orllewinol. Heblaw, defnyddir yr wyddor Ladin hefyd yn Azerbaijan. Tra bod rhai pobl yn defnyddio Rwsia yn Baku, Saesneg sy'n cael ei siarad yn bennaf gan bobl iau, yn enwedig mewn lleoedd y mae twristiaid gorllewinol yn ymweld â nhw'n aml.

Pryd i deithio

Mae'r amser delfrydol i deithio i Azerbaijan yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi am ei archwilio oherwydd bod yr amodau hinsoddol yn amrywio yn ôl gwahanol leoliadau'r wlad. Dylech ymweld ag ardaloedd yr iseldir ger Môr Caspia gydag awyr glir a gwyrddni yn gyforiog bob dydd.

Mae'r gaeaf yn eithaf ysgafn, tra bod yr haf yn gochlyd ac yn wlyb. Y cyfnod poethaf yw rhwng Gorffennaf ac Awst. Mae'n amser delfrydol ichi fynd i'r Mynyddoedd, sy'n aml yn gymharol hygyrch. Y mis gorau i deithio i Baku yw mis Hydref. Dylech ymweld ag Azerbaijan ym mis Ionawr a mis Chwefror os ydych chi'n ffanatig sgïo.

Gofynion fisa

Dylai twristiaid o'r gwledydd cymwys cwblhewch eu cais fisa ar-lein Azerbaijan cyn gadael am Azerbaijan. Dim ond ychydig o daleithiau all gael Visa wrth gyrraedd, ac anogir hyd yn oed teithwyr o'r gwledydd hyn i gyflwyno eu ceisiadau ar-lein er mwyn osgoi aros yn unol â'r maes awyr.

Yn wahanol i'r dull ymgeisio am fisa traddodiadol, nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr evisa fynd i genhadaeth ddiplomyddol i gyflwyno eu dogfennau ac eto i gasglu'r fisa cymeradwy. Yn lle, mae'r broses ar-lein, a gallwch eu cwblhau o unrhyw le 24 awr y dydd.

Llety

Mae'n hawdd cael gwesty cadwyn mawr mewn dinasoedd mawr, ac mae'r safonau'n gymharol uchel. Efallai y bydd hefyd yn heriol cael llety rhatach, a'r gwestai ieuenctid gan fod y rhain yn gymharol brin.

Yr arian cyfred

Yr arian cyfred swyddogol yma yw Manat. Gallwch ddefnyddio cardiau credyd mewn gwestai mawr, bwytai a banciau yn Baku, sy'n darparu ar gyfer teithwyr er mai talu arian parod yw'r dull a ffefrir bob amser. Sicrhewch eich bod yn defnyddio nodiadau sydd mewn cyflwr da yn unig gan y gellir gwrthod eraill. Nid oes unrhyw broblemau gyda pheiriannau ATM, a derbynnir cardiau rhyngwladol amrywiol yma, er yr argymhellir o hyd eich bod yn cario nodiadau doler yr Unol Daleithiau neu Ewros gyda chi i'w cyfnewid yn ôl yr angen.

Bwyd a diodydd

Mae byrbrydau'n arwyddocaol iawn yn y diwylliant lleol, ac mae llawer o leoedd fel Georgia, Twrci, Iran a llawer mwy yn dylanwadu arnyn nhw. Mae llawer o seigiau'n cael eu tyfu gartref oherwydd yr hinsoddau amrywiol, fel sbeisys a llysiau. Mae'r byrbrydau bwyd môr yn gyffredin ger Môr Caspia, ac mae'r iogwrt yn ymddangos yn aml mewn cawliau. Mae'r mwyafrif o seigiau wedi'u paru â darn o baklava neu de du.

Diogelwch

Mae Azerbaijan yn cael ei hystyried yn wlad ddiogel i deithio gyda lefelau diffygiol o droseddu. Dylech barhau i ymarfer eich gradd cyfartalog o synnwyr cyffredin a rhybudd, yn enwedig yn hwyr y nos. Cyfeiriwch at argymhellion cyngor teithio a diogelwch eich gwlad.

Cludiant

Bws: Mae rhwydwaith ffyrdd wedi'i ddylunio'n dda yn y wlad gyda llawer o fysiau mini a bysiau yn teithio rhwng Baku ac ardaloedd eraill. Maent yn gymharol fforddiadwy. Rhaid i chi dalu'r gyrrwr mewn arian parod, ac ni ddilynir unrhyw amserlen.

Metro: Mae yna system metro sy'n gweithio'n llyfn ac yn gost-effeithiol dull cludo. Gallwch chi ddal trên bob ychydig funudau neu'r dydd ac eithrio 1-6h.

Trên: Mae'r rhwydwaith reilffyrdd yn y wlad hon yn eithaf helaeth. Mae'r trenau'n gymharol araf, ac argymhellir eich bod chi'n cadw at deithio ar y ffordd.

Tacsis: mae tacsis yn y wlad hon yn biws, a rhaid bod mesurydd wedi'i osod. Sicrhewch eich bod yn cytuno ar y pris o'r blaen er mwyn osgoi sgamwyr. Mae'r tacsis ar gael i mewn ac allan o'r brifddinas, ond rydym yn gymharol ddrytach y tu allan i'r ddinas.

Byddwch chi'n mwynhau eich taith i Azerbaijan. Efallai nad y wlad hon yw'r gyrchfan fwyaf confensiynol, ond mae ganddi syrpréis dynol, daearyddol a diwylliannol o amgylch pob cornel.

Awdur Bbio

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos

cyhoeddwyd

on

Oni bai eich bod wedi bod yn byw o dan graig, byddwch yn gwybod bod poblogaeth y Deyrnas Unedig wedi pleidleisio mewn refferendwm yn 2016 i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae llawer o gamblwyr a phwnwyr wedi bod yn poeni am ganlyniadau posibl hyn i'w gamblo, yn enwedig o ystyried pwysigrwydd Gibraltar ar gyfer rheoleiddio a thrwyddedu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos.

Gibraltar

Gibraltar yw'r lleoliad ar gyfer prif swyddfeydd llawer o gwmnïau gamblo. Mae'r penderfyniad i wneud Gibraltar yn lleoliad y brif swyddfa yn syml i unrhyw gwmni a all fforddio ei gael yno.

Yn gyntaf, mae yna lawer iawn o bobl yn gweithio yn y diwydiant gamblo. Mae hyn yn golygu bod nifer gadarn o weithwyr sydd â chymwysterau penodol i weithio mewn cwmnïau gamblo.

Y rheswm arall a'r mwyaf deniadol yw'r gyfradd drethiant. Mae cwmnïau gamblo yn cael eu trethu llawer llai yn Gibraltar a'u techneg yw osgoi talu gormod.

Mae Gibraltar yn dal i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac mae poblogaeth Gibraltar yn parhau i bleidleisio'n drwm o blaid aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig, felly mae'n annhebygol y bydd hyn yn newid unrhyw amser yn fuan. Fodd bynnag, gallai Brexit arwain at sawl mater.

Gallai llywodraeth Sbaen ddewis dod â’r symudiad rhydd rhwng Sbaen a’r graig fach i ben. Ni ellir tanddatgan pwysigrwydd hyn: mae mwy na hanner gweithwyr cwmnïau gamblo yn Gibraltar yn cymudo o Sbaen bob dydd. Gallai hyn arwain yn hawdd at orfodi bwci i newid lleoliad ar gyfer eu pencadlys. Mae llawer o'r opsiynau casino ar-lein gorau yn Iwerddon yn cael eu gweithredu gan gwmnïau sydd wedi'u lleoli yn Gibraltar; Betvictor, Bet365, Boylesports ac ati a gallai'r cwmnïau hyn geisio symud lleoliad i rywle arall.

Mae'n anodd iawn rhagweld a yw'r gyfradd drethiant yn aros yr un peth. Yn dibynnu ar sefyllfa Sbaen, gallai fod rheswm i gynyddu'r gyfradd drethu neu hyd yn oed ei gostwng o bosibl.

Os gorfodir cwmnïau gamblo i adleoli, yna’r ddwy effaith y mae gamblwyr yn debygol o’u profi yw nifer fach o gwmnïau gamblo yn datgan methdaliad a chynigion a allai fod yn llai proffidiol gan y bydd cwmnïau’n llai tebygol o’u cynnig. Yn yr un modd, gallai cwmnïau gamblo symud i hafan dreth arall o bosibl.

Rheoleiddio a thrwyddedu

Yn ffodus i gamblwyr Prydain, mae'r DU bob amser wedi cael ei gwahanu oddi wrth weddill yr UE ar gyfer popeth sy'n ymwneud â rheoleiddio a thrwyddedu, p'un a yw'n betio chwaraeon, casinos ar-lein neu unrhyw beth arall. Er enghraifft, yn y DU, gallwch chi ymuno â chasino ar-lein gyda phrawf cyfeiriad yn unig a llun o adnabod cyfreithiol, ond mewn sawl gwlad yn yr UE fel Ffrainc, mae angen i chi anfon llythyr i'ch cartref i gychwyn eich cyfrif.

Yn hyn o beth, ychydig iawn sy'n debygol o newid o ran rheoleiddio a thrwyddedu y mae'n rhaid i gwmnïau gamblo ei barchu. Os rhywbeth, mae'n debygol y bydd cwmnïau Prydain ac Ewrop yn parhau i wahaniaethu fwy a mwy, ac yna bydd bron unrhyw ryngweithio rhwng cwmnïau gamblo'r DU a chwmnïau gamblo'r UE yn dod yn amhosibl.

Mae hyn yn annhebygol o effeithio ar unrhyw gamblwyr mewn ffordd y byddant yn sylwi arni. Os daw’r Undeb Ewropeaidd yn llymach ynglŷn â gamblo a’r Unol Daleithiau yn cadw’r sefyllfa ar gamblo sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, fe allai’r DU ddod yn un o’r lleoedd gorau ar gyfer pob math o gamblo yn y byd.

Allanfeydd posib eraill

Un canlyniad posib i Brexit yw ei fod yn dod yn esiampl i wledydd eraill. Os gall gwlad sydd â dylanwad ac economi’r DU adael yr UE a gwneud yn dda, yna mae gwledydd eraill yn debygol o ddilyn yr un peth.

Os bydd hyn yn digwydd, yna mae pob gwlad yn debygol o fod â deddfwriaeth a thrwyddedu eu hunain ar gyfer gamblo. Ni ddylai hyn gael effaith enfawr ar atalwyr Prydain; fodd bynnag, mae'n gwneud i unrhyw gydlynu rhwng cwmnïau gamblo o wahanol wledydd fod yn llawer anoddach. Mae hefyd yn golygu mai dim ond cwmnïau gamblo cenedlaethol fydd ar gael, ond mae gan y DU eisoes swm gweddus o gwmnïau yn gweithredu eisoes.

Casgliad

Mae'n anodd iawn dweud gydag unrhyw fath o sicrwydd beth fydd yn digwydd i'r diwydiant gamblo ar ôl Brexit. Mae'n debyg mai Gibraltar fydd yr un yr effeithir arno fwyaf, a gallai o bosibl golli llawer o gwmnïau a fyddai'n gadael gan na fyddai Gibraltar bellach yn rhanbarth mor effeithiol i redeg cwmni gamblo ohono.

Ar gyfer y gamblwr ar gyfartaledd, ni fydd llawer yn newid yn y tymor byr gan fod trwyddedu bob amser wedi bod yn arbennig i'r DU, sy'n fantais. Yn y tymor hir, gallai fod llai o gystadleurwydd yn ogystal â gostyngiad mewn hyrwyddiadau, ond mae hyn i'w weld o hyd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd