Cysylltu â ni

E-Iechyd

e-Iechyd: 'Mae effeithlonrwydd yn dechrau gyda deialog'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

67a23d1532Y pedwerydd Golau Arctig bob yn ail flwyddyn [e-bost wedi'i warchod] Cynhadledd, cynhaliwyd ALEC 2014 yn Kiruna a chasglodd 200 o gyfranogwyr ar thema'r 'claf cyd-greu' ar 4-6 Chwefror. Wedi'i hagor gan Arlywydd ILVES o Estonia, roedd y gynhadledd yn cynnwys panel trawiadol o siaradwyr, a geisiodd fynd i'r afael â'r agweddau technegol a sefydliadol sy'n effeithio ar brofiad y claf.

Mae perchnogaeth data, rhyngweithrededd, diogelwch, hygyrchedd, cyfathrebu, canfyddiadau newidiol yn ddim ond ychydig o'r themâu a drafodwyd yn ALEC 2014. Yn wir, er mwyn sicrhau grymuso cleifion a gwell gofal iechyd, mae seilwaith yn hanfodol ond dylai fynd law yn llaw â gwir sefydliadol newid, ymddiriedaeth a chysylltiad da rhwng cleifion a rhoddwyr gofal. Yn y cyd-destun hwn, gan rannu arferion da ond gwael hefyd, mae dysgu o brofiadau ei gilydd yn allweddol er mwyn sicrhau datrysiadau arloesol yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Felly anogwyd cyfranogwyr hefyd i gymryd rhan yn y digwyddiad ochr 'ENGAGED' ar “adeiladu cymuned ddysgu ar gyfer datrysiadau heneiddio egnïol ac iach”. Rhwydwaith sy'n canolbwyntio ar brosesau yw ENGAGED, sy'n dwyn ynghyd randdeiliaid o gefndiroedd gwahanol iawn o amgylch ymddangosiad gwasanaethau heneiddio egnïol ac iach (AHA) arloesol a chynaliadwy sy'n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg. Felly roedd y gweithdy heddiw yn rhyngweithiol iawn ac arweiniodd at gynhyrchu deunydd, a fydd yn bwydo mewn gweithdai sydd ar ddod mewn modd cynyddrannol.

hysbyseb

“Yn ystod y tridiau hyn clywsom am fentrau llwyddiannus o Ewrop a thu hwnt. Mae e-iechyd yn bosibl, mae'n darparu mwy o gysur, diogelwch a gwell cysylltiad â rhoddwyr gofal. Nawr mae angen i wneuthurwyr penderfyniadau rhanbarthol gadw'r momentwm hwn a chymryd rhan mewn deialog yn eu rhanbarthau ac ar lefel ryngranbarthol a chenedlaethol i gyflwyno e-Iechyd, ”meddai ER [e-bost wedi'i warchod] Llywydd Rhwydwaith a Chomisiynydd Sir Norrbotten Agneta Granström.

“Nid yw e-Iechyd yn ymwneud â thechnoleg yn unig, ond â grymuso’r cleifion a chynhyrchu mwy o gydlyniant cymdeithasol a thiriogaethol, mae gan ranbarthau rôl ganolog wrth gychwyn ysgogiadau newid effeithiol ac mae AER yn darparu platfform wedi’i deilwra iddynt i gynyddu gweithredu” tanlinellodd Llywydd AER Hande Özsan Bozatli.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

Tudalen AER ar [e-bost wedi'i warchod]
ALEC2014 webpage gynhadledd

ENGAGED wefan

E-Iechyd

Mae'r Comisiwn yn ei gwneud yn haws i ddinasyddion gael mynediad i #HealthData yn ddiogel ar draws ffiniau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a Argymhelliad ar gyfer creu system ddiogel a fydd yn galluogi dinasyddion i gael mynediad i'w ffeiliau iechyd electronig ar draws yr aelod-wladwriaethau. Mae aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau gwneud rhai rhannau o gofnodion iechyd electronig yn hygyrch ac yn gyfnewidiol ar draws ffiniau.

Ers 21 Ionawr 2019, gall dinasyddion y Ffindir brynu meddyginiaethau gan ddefnyddio eu eGofnodion yn Estonia a Lwcsembwrg bydd meddygon yn gallu cael gafael ar grynodebau cleifion cleifion Tsiec yn fuan.

Mae'r argymhellion yn cynnig bod aelod-wladwriaethau yn ymestyn y gwaith hwn i dri maes newydd yn y cofnod iechyd, sef profion labordy, adroddiadau rhyddhau meddygol a delweddau ac adroddiadau delweddu. Yn gyfochrog, mae'r fenter yn paratoi'r ffordd i ddatblygu'r manylebau technegol i gyfnewid cofnodion iechyd ym mhob achos. Am fwy o wybodaeth gweler hyn Datganiad i'r wasg a Cwestiynau ac Atebion.

hysbyseb

Parhau Darllen

E-Iechyd

#EUAuditors i archwilio gofal #health trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Archwilwyr Ewrop yn cynnal archwiliad o drefniadau gofal iechyd trawsffiniol yn yr UE. Bydd yr archwilwyr yn archwilio monitro a chymorth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer rhoi deddfwriaeth yr UE ar fynediad gofal iechyd trawsffiniol i rym, y canlyniadau a gyflawnwyd hyd yma i gleifion, ac effeithiolrwydd fframwaith cyllido'r UE a'r camau a ariennir. Bydd yr archwiliad hefyd yn cwmpasu'r sector eHealth, lle mae technoleg gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i wella darpariaeth gofal iechyd ac iechyd dinasyddion. Heddiw, cyhoeddodd yr archwilwyr Papur Cefndir ar system gofal iechyd drawsffiniol yr UE fel ffynhonnell wybodaeth i'r rhai sydd â diddordeb yn y pwnc.

Nod pwysig polisi iechyd yr UE yw sicrhau hawliau cleifion i gael mynediad at ofal iechyd diogel ac o ansawdd uchel - gan gynnwys ar draws ffiniau cenedlaethol yn yr UE - a'u hawl i gael eu had-dalu am ofal iechyd o'r fath. Mae hefyd yn un o egwyddorion y farchnad fewnol.

"Er bod y rhan fwyaf o gleifion yn yr UE yn cael eu gofal iechyd yn eu gwlad eu hunain, mewn rhai sefyllfaoedd gallai'r gofal mwyaf hygyrch neu briodol fod ar gael mewn aelod-wladwriaeth arall," meddai Janusz Wojciechowski, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr archwiliad. "Mae hyn yn codi cwestiynau cymhleth i gleifion, systemau iechyd a gweithwyr iechyd proffesiynol."

hysbyseb

Mae systemau gofal iechyd yn Ewrop o dan bwysau oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio a chyfyngiadau cyllidebol cynyddol yn y degawd diwethaf. Yn 2016, roedd pobl 65 neu drosodd yn cyfrif am 19.2% o boblogaeth yr UE, cynnydd o 2.4% o'i gymharu â 10 o flynyddoedd yn gynharach. O ystyried y newidiadau demograffig hyn, rhagwelir y bydd y gyfran hon yn cynyddu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, gan waethygu anghydraddoldebau iechyd ar draws yr UE.

Bydd yr archwiliad yn cynnwys ymweliadau â Denmarc, Sweden, yr Iseldiroedd, yr Eidal a Lithwania. Disgwylir i'r adroddiad gael ei gyhoeddi yn ystod hanner cyntaf 2019.

Daw arian yr UE ar gyfer gofal iechyd trawsffiniol yn bennaf o'r ail Raglen Iechyd (2008-2013) a thrydydd (2014-2020), sy'n cynrychioli gwariant cyfartalog o € 64 miliwn y flwyddyn ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd. Mae'r Rhaglen Iechyd yn cefnogi "y camau sy'n ofynnol gan neu sy'n cyfrannu at weithredu deddfwriaeth Undeb ym maes gofal iechyd trawsffiniol". Mae'r mathau o gamau a gyd-ariennir yn cynnwys prosiectau cydweithredu ar lefel yr UE, gweithredu a gyflawnir ar y cyd gan awdurdodau iechyd yr aelod-wladwriaeth, camau sy'n ymwneud â gweithrediad cyrff anllywodraethol a chydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

hysbyseb

Cyhoeddwyd adroddiad blaenorol Llys Archwilwyr Ewrop yn y maes hwn, adroddiad arbennig 28/2016, 'Delio â bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd yn yr UE: camau pwysig a gymerwyd ond mae angen gwneud mwy', ym mis Rhagfyr 2016.

Pwrpas y datganiad hwn i'r wasg yw cyfleu prif negeseuon papur cefndir Llys Archwilwyr Ewrop. Mae'r papur llawn ar gael yma.

Parhau Darllen

E-Iechyd

Arloesi mewn meddygaeth a gofal iechyd personol

cyhoeddwyd

on

Mae arloesedd mewn meddygaeth bersonol a gofal iechyd yn ei chyfanrwydd yma ymhlith ni ac mae'n symud yn gyflym, yn ysgrifennu cyfarwyddwr gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol Denis Horgan.

Ond mae'n rhaid i bolisi, rheolau a rheoliadau gadw i fyny os ydym am fanteisio i'r eithaf ar y datblygiadau mawr, gwneud y gorau o'r defnydd o Big Data a dod â meddyginiaethau newydd i farchnata'n gyflymach.

hysbyseb

Mae Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), sydd wedi'i leoli ym Mrwsel, wedi gweithio'n barhaus i ddod â rhanddeiliaid ynghyd i ddod o hyd i ffordd drwy'r labyrinth deddfwriaethol sy'n ymwneud â llawer o faterion sy'n effeithio ar feddyginiaeth bersonol.

Mae Ewrop wedi bod yn araf wrth ystyried technolegau newydd ac, ymhlith pethau eraill, mae angen clir i gontractau cymdeithasol a pherthnasau newydd gael eu datblygu i hwyluso cydweithredu a chodi twll mawr yn meddwl 'silo'. Yn y cyfamser, mae'n rhaid i ddeddfwriaeth, rheoleiddio (yn ogystal â safonau y cytunwyd arnynt) barhau i fyny.

Mae "Stable" i gyd yn dda iawn, fel Theresa May, am un, yn dal i ddweud wrthym. Ond nid dyna'r cyfan i gyd a phryd y mae technoleg yn symud mor gyflym. Mewn gwirionedd, gall arwain at ostyngiad graddol yn ein gallu i aros i gyflymdra â datblygiadau newydd cyffrous.

hysbyseb

Mae "arloesi aflonyddgar" yn chwarae ei ran yn y byd modern ac mae arnom angen rhywfaint ohono ymhlith cyrff deddfwriaethol cyn i'r rheolau gael eu gadael gan y realiti.

Mae nodyn ar arloesi aflonyddol yn gweld y darlun ehangach: nid mor bell yn ôl, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd (a'i Banel Arbenigol annibynnol ar ffyrdd effeithiol o fuddsoddi mewn iechyd) ymgynghoriad cyhoeddus ar farn ragarweiniol, a oedd yn archwilio "goblygiadau arloesi aflonyddgar ar gyfer iechyd a gofal iechyd yn Ewrop ".

Roedd yn disgrifio arloesi aflonyddgar fel "math o arloesi sy'n creu rhwydweithiau a chwaraewyr newydd sy'n tueddu i ddisodli strwythurau a actorion presennol. Mae'n gyfystyr â newid syml yn y sefydliad gofal iechyd ". Bingo.

Ychwanegodd dogfen y Comisiwn bod arloesi aflonyddgar fel cysyniad gofal iechyd wedi'i ddatblygu yn yr Unol Daleithiau ac yn edrych i weld sut y gellir cymhwyso'r cysyniad yng nghyd-destun Ewrop.

Iawn, hyd yn hyn mor dda. Dylai'r uchod, yn ddamcaniaethol, alluogi Aelod-wladwriaethau'r UE i ddatblygu neu gryfhau strategaethau cyfathrebu iechyd y cyhoedd, cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ran manteision a risgiau meddygaeth bersonol, yn ogystal â rôl a hawliau dinasyddion, a chefnogi mynediad priodol i ddulliau diagnostig arloesol a triniaeth wedi'i dargedu'n well.

Yn anffodus, er gwaethaf yr holl wyddoniaeth newydd, arloesol a gwell o ran TGCh a'r gallu i gasglu, storio a lledaenu Data Mawr, nid ydym yn manteisio i'r eithaf ar roi triniaeth gywir i'r claf cywir ar yr adeg iawn.

Un rheswm allweddol dros hyn yw bod llawer o ddeddfwriaeth yn ffordd y tu ôl i'r amseroedd ac, hyd nes y bydd yn cyflymu, bydd yn parhau i gyfyngu ar arloesedd.

Ni fyddwn yn gweld y canlyniadau ar unwaith, ond os na fyddwn yn gweithredu nawr, fel y ysgrifennodd Janan Ganesh yr wythnos hon yn y Times Ariannol (er gwaethaf canlyniadau diweddarach Brexit): "Y doll a dalwyd mewn degawdau, nid eiliadau, sy'n addo'r gwaethaf."

Ar nodyn mwy cadarnhaol, ychwanegodd fod: "Fel cyfarwyddwr perfformiad Beicio Prydain, roedd David Brailsford wedi priodoli ei lwyddiant i 'gyfuno enillion ymylol'."

Fesul ychydig, mae angen i ni newid. Mae angen newid meddwl mewn termau rheoliadol a deddfwriaethol, er mwyn ein cael yn araf ond yn gyson i'r man y mae angen i ni fod.

Un datblygiad diweddar da, wrth gwrs, yw'r Rheoliad Treialon Clinigol, sy'n ceisio troi modelau treial nad ydynt wedi'u hamlygu i'r rhai sy'n addas at yr amgylchedd iechyd sy'n symud yn gyflym heddiw.

Fe'i cynlluniwyd i leihau'r tâp coch yn sylweddol a symleiddio'r broses 'fainc-i-gwely' mewn llawer o achosion o gyffuriau a thriniaethau arloesol, (er bod hyn fel rheol yn berthnasol pan fydd y cynnyrch meddygol dan sylw yn cael llai o risg).

Mae hyn i gyd yn dda, ac, ar draws y maes, bydd rheoliadau yn ffocws allweddol yng Nghyngres Belfast EAPM ym mis Tachwedd, a bydd yn canolbwyntio ar arloesi, pwysigrwydd ymchwil, gwerthusiadau yn seiliedig ar risg, cyfranogiad rhanddeiliaid ac addysg barhaus gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn meysydd sy'n symud yn gyflym.

Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth â Phrifysgol y Queen's Belfast ac Ymweld â Belfast, ac mae ganddi 'Personalizing Your Health: A Global Imperative!' a bydd yn digwydd o 27-30 Tachwedd.

Mae Cofrestriad Adar Cynnar y Gyngres wedi'i ymestyn i 22 Medi, gan ganiatáu i'r rhai sy'n mynychu arbed hyd at 20% ar ffioedd cofrestru. (Mae dolen ar gael ar ddiwedd yr erthygl hon.) Yn y cyfamser, mae mwyafrif y siaradwyr bellach wedi eu cadarnhau ac mae'r Gynghrair hyd yma wedi derbyn mwy na chrynodebau 200.

Y Gyngres fydd y 'lle i fynd' i arweinwyr meddwl ym maes meddygaeth bersonol a

bydd sesiynau'n rhyngweithiol iawn gan fod EAPM eisiau gweld cymaint o gyfranogiad â phosibl o'r llawr yn ystod y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad arloesol, sydd i'w gynnal yn lleoliad Glannau Belfast, yn darparu'r lle mwyaf hyd yma i ganiatáu cyfarfod o'r fath o feddyliau ac arbenigedd. Yn ei hanfod, mae EAPM yn adeiladu siop un stop ar gyfer trafodaeth lefel uchaf a llunio cynlluniau gweithredu go iawn.

Fe fydd Belfast yn gweld aml-randdeiliaid o fyd defaid newydd geneteg, delweddu, IVDs newydd a mwy. Y cynllun yw adeiladu dyfodol gofal iechyd gwell i bob un o'r Ewropeaid, ymhlith pethau eraill, rhannu penderfyniadau a chydweithredu.

Nod allweddol hefyd yw caniatáu i draws-ffrwythloni rhwng y gwahanol glefydau a meysydd polisi, ganiatáu i gynadleddwyr gael mwy o ddyfnder o wybodaeth i rwystrau ym maes meddygaeth bersonol, a chynnig tystiolaeth werthfawr a barn rhanddeiliaid ar ba lunwyr polisi y gall yn seilio eu penderfyniadau ar sut i integreiddio meddygaeth bersonol yn well i wasanaethau gofal iechyd yr UE.

Er bod meddygaeth bersonol yn symud ymlaen ac yn cael effaith ddwys mewn meysydd megis canser, mae integreiddio meddygaeth bersonol yn llawn i systemau gofal iechyd yn parhau i fod yn fwy o freuddwyd na realiti.

Mae breuddwydion i gyd yn dda iawn, ond mae arnom angen gobeithion realistig i gleifion, rhieni a'u teuluoedd (gan gynnwys eu plant a'u hwyrion) nad ydynt ar hyn o bryd yn cael y triniaethau a'r meddyginiaethau gorau sydd ar gael.

Mae'r sefyllfa hon i raddau helaeth oherwydd ein bod yn gweithredu mewn maes gofal iechyd yr UE sy'n darniog, heb ei ariannu ac yn ddiffygiol yn y cydweithrediad angenrheidiol. Ein nod a rhai'r rhanddeiliaid yw adeiladu un sy'n gyfatebol, yn gynaliadwy ac yn addas i bwrpas.

Mae gan reoliad 'Smart' rôl bwysig i'w chwarae.

I weld gwefan y Gyngres, gweler y ddolen ganlynol: www.eapmbelfast2017.com

I Gofrestru, gweler y ddolen ganlynol: https://confpartners.eventsair.com/eapm/registration2017/Site/Register

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd