Cysylltu â ni

Diabetes

Mae'r rhyfel yn erbyn clefyd siwgr rages ar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Christel Schaldemose_0Barn yr ASE Christel Schaldemose (llun)

Mae diabetes yn broblem gynyddol ddifrifol yn Ewrop. Heddiw, mae o leiaf 32 miliwn o Ewropeaid yn dioddef o'r afiechyd. Yn 2030, disgwylir i'r nifer hwnnw godi i fwy na 38 miliwn. Mae gan yr UE a'r aelod-wladwriaethau gyfle i ostwng yr amcangyfrif hwn a gwrthdroi'r duedd hon. Os ydym yn gweithredu nawr, gallwn achub bywydau, gwella ansawdd bywyd y rhai yr effeithir arnynt ac arbed arian yn y tymor hir.

Rydym eisoes wedi cychwyn. Fel rhan o seithfed rhaglen fframwaith yr UE ar gyfer ymchwil a datblygu technolegol, buddsoddwyd € 270 miliwn mewn ymchwil ar ordewdra a diabetes yn ystod y chwe blynedd diwethaf. Mae hwn yn gam cyntaf da. Fodd bynnag, mae angen iddo gael ei ddilyn gan ddull mwy manwl ar ran yr UE a'r aelod-wladwriaethau.

Yn ôl y ffederasiwn diabetes rhyngwladol, mae aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd yn wynebu ac yn mynd i’r afael â her diabetes mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol gyfnodau. Fodd bynnag, mae gan bob un un peth yn gyffredin. Mae nifer y bobl sy'n dioddef o'r afiechyd yn tyfu. Mae rhai gwledydd wedi bod yn canolbwyntio ar drin y rhai sy'n dioddef o'r salwch, tra bod eraill wedi bod yn canolbwyntio ar atal.

hysbyseb

Mae gwledydd Gogledd Ewrop ar y blaen i'w cyfoedion. Mae hyn oherwydd eu bod yn darparu mynediad hawdd at wybodaeth i gleifion, meddygon, cyffuriau a thriniaeth. At hynny, mae gan wledydd yn y rhanbarth hwn ffocws cynyddol ar atal. Yn Nenmarc, er enghraifft, cyflwynwyd mwy o ymarfer corff mewn ysgolion. Yng ngwledydd dwyrain Ewrop, rhoddir y rhan fwyaf o'r sylw i wella systemau gofal iechyd. Yn Slofenia, mae llawer o farwolaethau sy'n gysylltiedig â diabetes wedi'u hatal, diolch i lefel gymharol uchel o fuddsoddiad.

Ond mae ffordd bell i fynd eto. Credaf y dylem ni, fel gwleidyddion, boed yn lleol, yn genedlaethol neu'n Ewropeaidd, fod yn ddigon dewr i osod targedau penodol ar gyfer lleihau nifer y bobl sy'n dioddef o ddiabetes a chlefydau cronig eraill. Os byddwn yn gosod nodau penodol ar gyfer y blynyddoedd i ddod, bydd yr UE ac aelod-wladwriaethau yn teimlo mwy o orfodaeth i weithredu. Fel hyn, bydd mwy o bwysau i feddwl am fentrau sydd wedi'u hystyried yn ofalus ac sydd wedi'u gweithredu'n dda. Mae'r mater hwn yn rhy bwysig i ni eistedd yno a gwneud dim.

Yn bersonol, byddaf yn parhau i weithio i sicrhau bod gan yr UE ffocws cryf ar atal, canfod a gwella triniaethau yn gynnar. Gobeithio y gall y comisiwn, y senedd a'r cyngor weithio gyda'i gilydd i lunio cytundeb sy'n mynd i'r afael â'r broblem gynyddol. Mae pobl 325,000 yn marw bob blwyddyn o ddiabetes yn Ewrop. Nid oes amheuaeth yn fy meddwl bod yn rhaid inni weithredu nawr.

hysbyseb

Mae Christel Schaldemose yn aelod o weithgor diabetes Senedd Ewrop.

Dallwch

#EAPM: Diabetes a dallineb yn India a thu hwnt

cyhoeddwyd

on

Bydd y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn Brwsel yn chwarae allwedd Rôl mewn cyfarfod bwrdd cynghori rhyngwladol Prosiect Retinopathi Diabetig, ar 20 Hydref yn Aberystwyth Llundain Dŷ'r Senedd, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol Denis Horgan.

Daw'r cyfarfod fel rhan o 'DYSGU India'prosiect i gynyddu gallu ymchwil a gallu i fynd i'r afael â'r baich o ddallineb oherwydd diabetes yn India.

Mae'n ymagwedd seiliedig ar ymchwil rhwng yr UK ac India.

hysbyseb

Mae EAPM yn gweithredu fel pont i mae ei nifer o randdeiliaid, sy'n cynnwys gwneuthurwyr polisi a chyllidwyr lefel uchel mewn cyd-destun aml-genedlaethol, a derbyniodd ei gyfarwyddwr gweithredol Denis Horgan y gwahoddiad gan Arglwydd Patel Bradford.

Mae aelodau eraill y bwrdd yn cynnwys Shri Keshav Desiraju, cyn Ysgrifennydd Iechyd, India; Rajeev Sadanandan, Ysgrifennydd Iechyd, Kerala, India; Richard Lane, ambassador a icanolradd llywydd y gorffennol Diabetes UK; Rachel Connor, director Partneriaethau Ymchwil, JDRF, y DU, Ac; Dr William Summerskill, senior golygydd Mae'r Lancet.

Hefyd yn eistedd ar y bwrdd yw Yr Athro Vivekanand Jha, gweithredol direithiwr yn The Sefydliad George ar gyfer Iechyd Byd-eang, India; Yr Athro Peter Scanlon, director Rhaglen Sgrinio Retinopathi Diabetig y DU; Yr Athro Howard Griffiths, cdeiliad grant TGAU opsiwn; Dr Vijay Viswanathan, diabetolegydd, Madras, Tamil Nadu; Dr Tarun Sharma, arbenigwr ar y retina o'r UD, a Jill Jones, aelod MRC-GCRF RCUK.

hysbyseb

Yn ôl Christopher Brittain, senior mfeddygo l dyfarwyddwr o offthalmoleg cleinin ddatblygu yn enfawr fferyllol Roche: "Mae colled gweledigaeth yn effeithio ar 285 miliwn o bobl ledled y byd a disgwylir i'r baich nam ar y golwg gynyddu gyda'r boblogaeth sy'n heneiddio a'r epidemig diabetes."

Clefyd y llygad diabetigs yn cynnwys grŵp o amodau llygad, Gan gynnwys retinopathi diabetig, a phob un form o glefyd y llygad diabetig Gall achosi colled gweledigaeth ddifrifol a, yn aml, dallineb.

Yn benodol, dretinopathi iabetig yn digwydd o newidiadau mewn pibellau gwaed retina. Mae hyn gall achosi'r llongau i waedu neu hylif gollwng, sy'n troi yn ei dro gweledigaeth. Retinopathi Diabetes is yr achos mwyaf cyffredin o golli gweledigaeth ymysg pobl â diabetes.

Canfod yn gynnar, triniaeth amserol, a gofal dilynol priodol mynd yn bell i amddiffyn yn erbyn colled o weledigaeth.

Ond dclefyd y llygad iabetigs hefyd yn cynnwys cataract a glawcoma. Mewn gwirionedd, mae'r ffigurau'n awgrymu bod amae dyllau â diabetes yn fwy tebygol o ddatblygu cataract na'r rhai heb y clefyd. BNid yw'n golygu bod pob cataract yn cael ei achosi gan ddiabetes, wrth gwrs, ond mae'r rhai sydd â'r clefyd yn 60% yn fwy tebygol o ddatblygu amodau o'r fath.

Mae dioddefwyr diabetes yn aml yn datblygu cataractau sy'n gymharol ifanc mewn bywyd a phroblemau yn symud ymlaen yn fwy cyflym mewn achosion o'r fath.

Yn y cyfamser, dmae dioddefwyr iabetes yn 40% yn fwy tebygol o ddioddef glawcoma a, tmae'n hirach bod claf wedi cael diabetes, y glawcoma mwyaf cyffredin yw. Oed, fel erioed, hefyd yn cynyddu'r risgiau.

Wrth gwrs, mpobl ost eisoes yn gwybod bod diabetes yn aml yn achosi problemau gyda'r llygaid a bod rhai gall arwain at cyfanswm dallineb yn yr achosion gwaethaf. Mae gan ddioddefwyr yn sicr risg uwch o ddatblygu llygad problemau, er bod anhwylderau fel arfer yn fach. Cynghorir archwiliadau rheolaidd yn yr achosion hyn.

Mae arbenigwyr yn cytuno, os bydd problemau'n parhau i ddatblygu, fel arfer gellir eu datrys yn gynnar triniaeth. Unwaith eto, mae diagnosis cynnar a thriniaeth gyflym o'r fath yn atal problemau mwy i lawr y llinell.

Yn benodol i'r cyfarfod yn Llundain, mae dawnsio gwych wedi cael eu gwneud Yn ddiweddar, yn y trin retinopathi diabetig.

Tmae'n digwydd yn fwy cyflym, y mwyaf tebygol y bydd triniaethau'n digwydd llwyddo. Mewn gwirionedd, mae'n werth nodi bod y canlyniadau gorau posibl yn digwydd pan fydd y claf'Mae golwg yn yn dal i fod yn normal.

Felly, y Ni ellir gorbwysleisio rôl atal.

Daw gwahoddiad EAPM i Dŷ'r Senedd yn gyflym ar gefn cyfraniad y Gynghrair wrth lansio Papur Gwyn yn ddiweddar Hawl 'Llygaid i'r dde: Dallwch Atal', gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ffocws yr UE ar glefydau llygad.

Er mwyn cefnogi ymdrech gyffredin ar ran yr holl randdeiliaid yn yr ardal hon, mae'r Papur Gwyn, a gytunwyd gan gonsensws, esbonio yr angen am, ymysg pethau eraill, ymagwedd fwy ataliol tuag at ddallineb ar draws yr UE's Aelod Wladwriaethau.

Held ar 11 Hydref, y Lansiad Papur Gwyn oedd wedi'i ategu gan weithdy un diwrnod cyn y flwyddyn's Diwrnod Sight y Byd 2017, a weithredodd eleni dan y faner 'Gwnewch Gweledigaeth Cyfrif'.

Mae'r Papur Gwyn ar gael yma.

ASE Cristian Silviu BuşCynhaliodd y digwyddiad y digwyddiad ac fe'i ymunwyd â chyd-Aelodau Seneddol, Alojz Peterle, Marian Harkin, a Soledad Cabezon Ruiz yn y lansiad yn sedd Brwsel Senedd Ewrop.

Topics a drafodwyd ymhlith ystod eang o randdeiliaid gan ganolbwyntio ar leddfu mynediad at ataliaethau a thriniaethau arloesol, gan gynnwys cleifion mewn ffurfio polisi dallineb y gellir eu hatal, a hyrwyddo ymchwil i ddallineb.

SMae cylchoedd yn awgrymu bod clefyd y llygad yn costio cymdeithas yn Ewrop 20 biliwn, gan achosi baich economaidd sylweddol. Mae nifer y bobl ddall ym mhoblogaeth yr UE (sy'n fwy na 50) o gwmpas 1.3 miliwn, gyda rhanbarth o 10 miliwn arall yn byw gyda nam ar y golwg canolig i ddrwg.

Mae canlyniadau economaidd nam ar y golwg yn Ewrop yn cynnwys costau meddygol uniongyrchol oherwydd triniaeth a diagnosis, trin canlyniadau iechyd posibl yn y dyfodol (sy'n cynnwys risg uwch o syrthio neu ddamweiniau eraill), a chostau uniongyrchol anfeddygol.

Mae colli cynhyrchiant oherwydd anallu i weithio hefyd yn ffactor enfawr, ac mae hyn yn aml yn cynnwys y claf'gofalwr.

Ac, fel y awgrymodd Christopher Brittain Roche, tmae costau sylweddol yn fwy na thebygol o gynyddu yn y dyfodol a defnydd llawer gwell o atal a thriniaeth cost-effeithiol sydd eisoes ar gael byddai offer yn lleihau'r baich ariannol.

Dywedodd Denis Horgan EAPM cyn y digwyddiad Llundain sydd i ddod: "Mae problemau llygaid yn amlwg yn broblem fawr i'r rheini â diabetes. Mae'r Gynghrair yn cydnabod y gwaith sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â'r sialensiau enfawr, yn enwedig yn India. "

"Mae'r Papur Gwyn a lansiwyd yn ddiweddar yn edrych ar glefyd y llygad sy'n gysylltiedig â diabetes, gan gynnwys dretinopathi iabetig ac, fel dilyniant, mae EAPM wrth ei fodd o fod yn helpu i fynd i'r afael â materion o'r fath nid yn unig yn yr UE, ond hefyd ar lefel ryngwladol ehangach, "ychwanegodd Horgan.

Parhau Darllen

alcohol

#AVMSD: A gyfle unwaith mewn degawd i amddiffyn plant rhag alcohol a marchnata bwyd afiach

cyhoeddwyd

on

161202healthyfood2Dros 40 Ewropeaidd a sefydliadau iechyd cenedlaethol a chyrff anllywodraethol wedi uno mewn ymgyrch i amddiffyn plant rhag hyrwyddo a hysbysebu alcohol a bwyd afiach. Mae adolygiad o'r Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (AVMSD) yn cynnig cyfle i ymgorffori pryderon am epidemig gordewdra cynyddol yn Ewrop, sydd yn bom amser roi tic i wledydd eisoes yn cael trafferth i gwrdd â gofynion presennol ar eu gwasanaethau iechyd.

Daciana Octavia Sârbu, ASE: "Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cael cyfle unwaith mewn degawd i ddiogelu ei plant rhag marchnata hollbresennol o fwydydd afiach ac alcohol. Fe'i gelwir yn y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol a daw ar ffurf trobwynt: dim cyfathrebiadau masnachol ar gyfer alcohol a bwyd afiach yn ystod yr oriau lle mae plant mewn niferoedd mawr yn gwylio teledu. Mae'r UE a'i Aelod-wladwriaethau ac ASEau wedi rwymedigaeth i ddiogelu iechyd ein plant ac ni ddylai gadael hyn i fuddiannau masnachol a hunan-reoleiddio. "

hysbyseb

Tynnodd John Ryan, o Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd y Comisiwn (SANTE) sylw mewn cyfarfod a drefnwyd gan y glymblaid yn Senedd Ewrop (1 Rhagfyr) bod gwledydd yr UE ar gyfartaledd wedi lleihau eu cyllid ar atal iechyd o ychydig 2.7% i 1.9%. Nid oes gan lywodraethau cenedlaethol y modd i gyflwyno eu hachos i bobl ifanc ar beryglon diet gwael ac yfed alcohol. Felly bydd rheolau'r UE a all fynd i'r afael â hysbysebu sydd wedi'i anelu at bobl ifanc yn hanfodol wrth fynd i'r afael â marchnata ymosodol alcohol a bwydydd sy'n cynnwys llawer o fraster, siwgr a halen (HFSS) yn rheolaidd.

Mae'r diwygiad arfaethedig y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (AVMSD) yn gyfle allweddol i ryddhau pobl ifanc Ewrop o farchnata iechyd-niweidiol na ellir eu hanwybyddu. Mae'r glymblaid o sefydliadau iechyd yn annog Aelodau o Senedd Ewrop i afael yr achlysur hwn i ddiwygio'r Gyfarwyddeb trwy gymryd 3 camau ychwanegol i greu gwell dyfodol i'r genhedlaeth iau:

Mae'r impove y AVMSD ffoniwch glymblaid ar:

hysbyseb
  1. Lleihau amlygiad pobl ifanc i farchnata cynhyrchion iechyd-niweidiol

Dim mwy o hysbysebion teledu am alcohol, diodydd wedi'u melysu â siwgr a sodas na bwydydd sy'n cynnwys llawer o fraster, halen a siwgr rhwng 6am ac 11pm. Dangoswyd nad yw hunanreoleiddio yn gweithio ac mae angen mesurau gorfodol i leihau amlygiad plant a'r glasoed i farchnata sy'n niweidiol i iechyd, ni waeth a yw'r hysbysebu wedi'i anelu'n uniongyrchol atynt ai peidio. Dylai'r mesurau gwmpasu teledu, gwasanaethau ar alw a llwyfannau rhannu fideo ar-lein a chynnwys trothwy ar draws yr UE sy'n cyfleu amseroedd gwylio plant a'r glasoed yn ddigonol.

  1. Eithrio alcohol a bwyd HFSS o leoli cynnyrch a nawdd

gosod cynnyrch a nawdd diodydd alcoholig a bwyd HFSS yn dechnegau marchnata effeithiol, a dylid ei wahardd ochr yn ochr â'r rhai ar gyfer tybaco a chynnyrch meddyginiaethol.

  1. Sicrhau y gall Aelod-wladwriaethau gyfyngu darllediadau o wledydd eraill yn effeithiol ar sail iechyd y cyhoedd

Ni ddylai ymdrechion llywodraethau i leihau effeithiau negyddol ar iechyd o alcohol a HFSS bwydydd marchnata yn cael ei danseilio gan ddarlledwyr a sefydlwyd mewn gwledydd eraill. Dylai'r cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i'r perwyl hwn yn cael ei gefnogi.

Parhau Darllen

Diabetes

#WorldHealthDay: Comisiynydd yn tynnu sylw at iechyd a diogelwch bwyd posibl ar gyfer atal diabetes

cyhoeddwyd

on

andriukaitisMeddai'r Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis: "Eleni thema Diwrnod Iechyd y Byd yw diabetes, clefyd angheuol posibl sy'n yn cynyddu'n gyson ac yn ddramatig. Os bydd y tueddiad yn parhau bydd yn cyrraedd cyfrannau epidemig heb wneud penawdau. Mae bellach yn bryd i roi y dystiolaeth ar waith. Fy nymuniad dyfnaf yw gweld symudiad radical o drin afiechydon tuag at hybu iechyd da. Mae gennym dystiolaeth gadarn bod hyn yn gweithio. "

Ar hyn o bryd yn yr UE, 32 miliwn o bobl yn byw gyda diabetes. Ar ben hynny, mae un o bob pump o blant ysgol yn ordew neu dros bwysau yn barod (ffactor risg mawr ar gyfer datblygu diabetes 2 math), a nifer hwn ar gynnydd. Yn fyd-eang, cynyddodd nifer yr oedolion sy'n byw gyda diabetes o 153 miliwn i 415 miliwn o 1980 i 2015. Erbyn 2030, disgwylir diabetes i fod y 7th achos marwolaeth ledled y byd.

Mae'r ymyl arian yw bod mewn llawer o achosion, math 2 diabetes yn eu hatal ac mewn rhai achosion mae hefyd yn bosibl i wrthdroi'r iddo. Fel gyda chlefydau cronig eraill, ffactorau risg yn cynnwys deiet afiach, bod yn rhy drwm a diffyg gweithgarwch corfforol. Mae profiad wedi dangos y gall newidiadau syml mewn ffordd o fyw fod yn effeithiol o ran atal neu ohirio diabetes 2 math. Mae'r rhain yn cynnwys cynnal pwysau normal, ymarfer corff rheolaidd a diet iach.

hysbyseb

Mae'r holl arfau polisi, o addysg i ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac o hysbysebu i drethiant, dylid eu hanfon allan. Mesurau i sbarduno a mynd gyda newidiadau hyn dylai ganolbwyntio'n arbennig ar y genhedlaeth iau ac ar ddarparu bwyd iach mewn ysgolion, gan gymryd lle peiriannau gwerthu sy'n gwerthu melysion neu ddiodydd llawn siwgr mewn ysgolion â dewisiadau iach, a gwneud yn isel bwyd mewn halen, siwgr a braster sydd ar gael ac yn fforddiadwy ar gyfer i gyd.

Fel ar gyfer diabetes math 1, camau gweithredu i wella bywydau pobl sy'n byw â diabetes a allai gynnwys datblygu ymhellach o atebion e-Iechyd yn galluogi cleifion diabetig i fonitro eu glwcos yn y gwaed eu hunain a throsglwyddo'r wybodaeth yn electronig at eu arbenigwr gofal iechyd. Yn fwy cyffredinol, gan gynyddu mynediad cleifion at ofal o ansawdd ar draws Ewrop a chefnogi ymchwil ar gyfer dod o hyd i driniaethau newydd a mwy effeithiol a fydd yn parhau i fod amcanion allweddol polisi iechyd.

Yn y frwydr yn erbyn clefyd siwgr a chlefydau y gellir eu hatal eraill, y cwestiwn pwysicaf sy'n weddill yw hon: Beth fydd yn ei gymryd i wir yn dechrau canolbwyntio ar hybu iechyd ac afiechyd ataliol da? Yr her yw i ddechrau o ddifrif fynd i'r afael â'r ffactorau risg - nid yn unig gordewdra, maeth gwael, diffyg ymarfer corff, tybaco, camddefnyddio alcohol a straen, ond hefyd anghydraddoldebau cymdeithasol ehangach sy'n ymhelaethu ar y risgiau ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd