Cysylltu â ni

Sigaréts

A yw # COVID-19 yn cynrychioli bygythiad marwol i'r sector #tobacco?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pandemig SARS-CoV-2 wedi sillafu newyddion drwg ar y cyfan i ysmygwyr a'r diwydiant sy'n eu cyflenwi. Mae'r datblygiadau mwyaf diweddar yn cynnwys y debunking o ymchwil sy'n awgrymu bod ysmygwyr i fod yn llai tueddol o gael y firws - ynghyd â datgeliadau bod yr arfer mewn gwirionedd yn gwaethygu effeithiau'r afiechyd - yn ogystal â gwaharddiad ysmygu cyhoeddus yn Galicia sydd wedi bellach wedi lledaenu ar draws Sbaen gyfan.

Gyda dros filiwn o ysmygwyr yn y DU wedi yn ôl pob tebyg wedi cicio'r arfer ers dyfodiad COVID-19, pa mor fawr yw'r bygythiad y mae'r argyfwng presennol yn ei gynrychioli i'r diwydiant sy'n elwa o'u caethiwed? Ni fu ymwybyddiaeth y cyhoedd o beryglon ysmygu erioed yn uwch, sy'n golygu bod yr amser yn aeddfed i awdurdodau yn Ewrop ac mewn mannau eraill gyflwyno mesurau sydd â'r nod o ffrwyno'r arfer marwol - ond rhaid iddynt fod yn wyliadwrus rhag ymyrraeth a rhagfarnu gan y diwydiant tybaco bythol ddygn ei hun .

'Tybaco Mawr' dan fygythiad

hysbyseb

Ar ddechrau'r achos coronafirws, mae'n bosibl bod ysmygwyr wedi cael eu twyllo i glywed canlyniadau astudiaeth o China, lle cawsant eu tangynrychioli yn anghymesur ymhlith dioddefwyr Covid-19. Nid yw ymchwil ddilynol wedi dod â newyddion mor gadarnhaol bron; mwy nag un Mae papur a adolygwyd gan gymheiriaid wedi canfod bod ysmygwyr tua dwywaith yn fwy tebygol o brofi symptomau coronafirws na phobl nad ydynt yn ysmygu. Mae hyn yn cyd-fynd ag astudiaethau eraill, a ganfu fod ysmygwyr â'r firws ddwywaith yn fwy tebygol i fynd i'r ysbyty a 1.8 gwaith yn fwy tebygol o farw na'u cymheiriaid nad ydynt yn ysmygu.

Nid yw'r caethiwed yn niweidiol i'r rhai sy'n dal y sigarét yn unig. Gyda noddwyr bar annog i gadw eu lleisiau i lawr a hyd yn oed mynychwyr parciau thema rhybuddio rhag sgrechian rhag ofn trosglwyddo'r firws ar lafar, gallai'r cymylau enfawr o fwg a allyrrir gan selogion tybaco fod yn epidemig amgylchynol sy'n aros i ddigwydd. Yn ymwybodol o'r perygl, cymerodd De Affrica gamau ar unwaith i gwahardd gwerthu tybaco ddiwedd mis Mawrth, er ei fod wedi ailedrych ar y cyfyngiadau hynny ers hynny. Yn fwy diweddar, cyhoeddodd rhanbarth Sbaenaidd Galicia ac archipelago'r ​​Ynysoedd Dedwydd y byddai ysmygu cyhoeddus yn cael ei wahardd, gyda gweddill y wlad yn ystyried yn dilyn siwt.

Nid yw'r pandemig wedi ysgogi ymateb gan wneuthurwyr deddfau yn unig - mae ysmygwyr hefyd yn ailystyried eu perthynas â thybaco yng ngoleuni'r peryglon a achosir gan y clefyd anadlol heintus a marwol iawn. Yn y DU, mae dros filiwn o ysmygwyr wedi rhoi’r gorau iddi yn ystod y chwe mis diwethaf, gyda 41% o’r rhai a honnodd ofnau am coronafirws oedd eu prif gymhelliant dros wneud hynny. Yn y cyfamser, Coleg Prifysgol Llundain dod o hyd bod mwy o bobl wedi rhoi’r gorau i ysmygu yn y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2020 nag mewn unrhyw ffenestr 12 mis arall ers i gofnodion ddechrau dros ddegawd yn ôl.

hysbyseb

Tactegau heb eu chwarae wrth chwarae

Peidiwch byth â chymryd un o'r fath anawsterau, mae Tybaco Mawr wedi troi at ei lyfr chwarae tactegol sydd wedi'i brofi. Ymhlith machinations eraill, mae'r llyfr chwarae hwnnw'n cynnwys obfuscating a dylanwadu y wyddoniaeth gan cyllid astudiaethau ffafriol ar bwnc coronafirws ac ysmygu, oedi mae rheoliadau gwrth-dybaco a hawlio'r diwydiant yn cynnwys “busnes hanfodol” i osgoi mesurau cloi mewn lleoedd mor amrywiol â Yr Eidal, Pacistan a Brasil.

Ar yr un pryd, mae cwmnïau tybaco mawr wedi bod wedi'i gyhuddo o olchi argyfwng. Rhoddodd Philip Morris International (PMI) adroddwyd $ 1 miliwn i Groes Goch Rwmania a 50 o beiriannau anadlu i ysbyty yng Ngwlad Groeg, yn ogystal â amcangyfrif o € 350,000 i elusen Wcreineg, gyda chwaraewyr mawr eraill yn ôl pob sôn wedi gwneud yr un peth. Mae beirniaid yn honni nad yw'r cyfraniadau ymddangosiadol allgarol hyn yn ddim mwy na styntiau cysylltiadau cyhoeddus manteisgar sy'n manteisio ar drasiedi fyd-eang i baentio Tybaco Mawr mewn goleuni positif - rhywbeth y mae'r diwydiant ei hun yn ei wrthod yn ddidrugaredd.

Waeth bynnag y bwriad y tu ôl i'r rhoddion, mae amheuon trwm y gallent fod wedi mynd yn groes i brotocol y Confensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco (FCTC), sy'n gwahardd llywodraethau neu gyrff sy'n eiddo i'r llywodraeth yn benodol rhag cymryd arian o'r diwydiant tybaco. Nid yw'n syndod nad yw'r math hwn o sicanery yn ddim byd newydd i Big Tobacco, sydd wedi bod yn aredig rhych debyg ers degawdau. Yn anffodus, mae'n un sy'n parhau i esgor ar fanteision i'r rhai y tu ôl i'r iau, er gwaethaf ymdrechion i ffrwyno eu dylanwad.

Anallu ac aneffeithlonrwydd yn yr UE

Yn siomedig, mae llunwyr polisi'r UE wedi dangos eu bod yn arbennig o agored i ddylanwad malaen y diwydiant tybaco. Fel manwl gan yr OCCRP, mae'r UE i bob pwrpas wedi trosglwyddo rhannau helaeth o'i system trac ac olrhain (T&T) ar gyfer tybaco anghyfreithlon i gwmnïau sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant. Mae'r system, y mae'r FCTC wedi tynnu sylw ati fel cam annatod wrth fynd i'r afael â marchnad ddu costau bwriad y bloc sy'n fwy na € 10 biliwn y flwyddyn mewn refeniw cyhoeddus a gollwyd, yw monitro cynnydd pecyn ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi trwy ddynodwr unigryw, a thrwy hynny ddileu unrhyw gyfle i wneud drwg.

Elfen ganolog o unrhyw system T&T lwyddiannus, fel y'i diffinnir gan y Protocol Masnach anghyfreithlon (ITP), yw ei annibyniaeth lwyr o'r diwydiant ei hun. Fodd bynnag, mae ymchwiliad OCCRP wedi datgelu sut mae gan gwmnïau allweddol sy'n datblygu meddalwedd T&T ac yn trin y broses gysylltiadau â'r diwydiant tybaco, gan gynnwys saith o bob wyth o'r cwmnïau sydd â'r dasg o storio'r data sigaréts holl bwysig. Yn y cyfamser, ymddengys bod un o'r prif gwmnïau sy'n monitro cannoedd o linellau cyflenwi i'r UE - Inexto - wedi'i ariannu'n rhannol o leiaf gan Big Tobacco, tra bod yr union feddalwedd y mae'n ei defnyddio i gyflawni ei rwymedigaethau wedi'i brynu gan PMI eu hunain am ffi sibrydion o dim ond un ffranc o'r Swistir.

Mae'r broses gyfan mor frith o aneffeithlonrwydd nes naw mis ar ôl ei rhoi ar waith, mae mewnfuddsoddwyr wedi dweud nad oes ganddyn nhw syniad pa mor effeithiol y bu wrth wrthdaro â'r fasnach anghyfreithlon, tra bod un swyddog o swyddfa safonau masnach y DU wedi ei galw'n “hollol ddiwerth ”. Serch hynny, mae swyddogion yr UE wedi teithio’r byd yn tynnu sylw at fuddion eu system ac mae sawl gwlad eisoes wedi prynu i mewn i’r myth, gydag Inexto yn ennill contractau o Fecsico, Pacistan, Rwsia, a llywodraethau yng Ngorllewin Affrica hyd yn hyn. Mae contract Pacistan, o leiaf, wedi bod ers hynny annilys trwy orchymyn llys.

Brechlyn ar gyfer dylanwad y diwydiant

Ar adeg pan mae argyfwng Covid-19 wedi taflu pryderon iechyd i ryddhad sydyn, dylai llywodraethau a grwpiau iechyd fod yn tynnu tudalen allan o y ddadl gordewdra archebu a chynhyrchu momentwm tuag at dorri cyfraddau ysmygu yn eu tiriogaethau. Er ei bod yn ymddangos bod y momentwm hwnnw'n ennill tir, yn anffodus nid yw'n ymddangos ei fod wedi dianc rhag dylanwad treiddiol a niweidiol y diwydiant ei hun, sy'n tanseilio'r broses gyfan.

Mae stratagemau Big Tobacco yn wedi'i ddogfennu'n eang ac yn ddealladwy - ond nid yw'n ymddangos bod y wybodaeth hon yn gallu atal eu llwyddiant yr un peth. Yn ogystal â brechlyn ar gyfer y coronafirws marwol newydd hwn, mae'n ymddangos y dylai'r imiwnedd yn erbyn ymyrraeth diwydiant hefyd fod ar restr flaenoriaeth yr UE.

Sigaréts

Mae gwaharddiadau blas anweddu yn profi eu nod eu hunain ar gyfer eiriolwyr iechyd cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

Llywodraeth ffederal Canada yn ddiweddar gyhoeddi rheoliadau drafft i wahardd bron pob blas e-sigarét ledled y wlad, gyda dim ond blasau tybaco a mintys / menthol ar ôl heb eu cyffwrdd. Byddai'r cynnig hefyd yn gweld y rhan fwyaf o gynhwysion cyflasyn, gan gynnwys yr holl siwgrau a melysyddion, yn cael eu gwahardd rhag cael eu defnyddio mewn cynhyrchion anweddu, yn ysgrifennu Louis Auge.

Bwriad y bil pwrpas yw amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy wneud anwedd yn llai apelgar i bobl ifanc. Mae'r dystiolaeth sydd ar gael, fodd bynnag, yn awgrymu nid yn unig y gallai'r mesur syrthio yn is na'r marc, y gallai mewn gwirionedd achosi mwy o broblemau nag y mae'n eu datrys, gan annog pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i ddechrau ysmygu sigaréts confensiynol, arfer llawer mwy niweidiol nag anweddu. Yn wir, diweddar astudio gan Ysgol Iechyd Cyhoeddus Iâl (YSPH), ar ôl i fesur pleidleisio yn San Francisco wahardd hylifau vape â blas yn 2018, cynyddodd cyfraddau ysmygu yn ardal ysgol y ddinas ar ôl blynyddoedd o ddirywiad cyson.

Hyd yn oed ar ôl addasu ar gyfer polisïau tybaco eraill, canfu'r astudiaeth fod ods myfyrwyr ysgol uwchradd San Francisco o ysmygu sigaréts confensiynol yn dyblu yn sgil y gwaharddiad ar anweddau â blas. Yn y cyfamser, mae astudiaethau eraill wedi dangos sut mae blasau'n allweddol wrth annog defnyddwyr sy'n oedolion i gefnu ar sigaréts confensiynol - un 2020 astudio canfu fod oedolion a ddefnyddiodd e-sigaréts â blas yn fwy tebygol o roi'r gorau i ysmygu na'r rhai a ddefnyddiodd e-sigaréts heb flas (neu flas tybaco).

hysbyseb

Hyd yn oed yn fwy syfrdanol yw'r ffaith bod Canada eu hunain mae asesiad o'r gwaharddiad arfaethedig ar flasau e-sigaréts yn cyfaddef y byddai'r mesur yn debygol o achosi i rai oedolion ysmygu mwy. Rhai defnyddwyr 20 oed a hŷn sy'n defnyddio cynhyrchion anweddu â blas ar hyn o bryd, Health Canada cydnabod, ni fyddent yn disodli'r blasau sydd orau ganddynt ag e-sigaréts â blas tybaco neu fintys, ac yn lle hynny byddent yn dewis prynu sigaréts mwy confensiynol.

Mae'r cyfaddefiad syfrdanol gan awdurdodau Canada yn dod â'r ffaith y bydd gwaharddiadau blas bron yn sicr yn arwain at gyfran o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu dyfeisiau anweddu i gymryd sigaréts confensiynol yn lle hynny - gyda chanlyniadau iechyd cyhoeddus a allai fod yn adfail. Dylai fod yn rhybudd amlwg i wledydd ledled Môr yr Iwerydd, o gofio bod sawl llywodraeth Ewropeaidd, gan gynnwys Y Ffindir ac Estonia, eisoes gwahardd blasau anwedd - neu'n gweithio'n gandryll i wthio deddfwriaeth debyg drwodd.

Mae'r Iseldiroedd yn un enghraifft o'r fath, lle mae'r ysgrifennydd iechyd Paul Blokhuis cyhoeddodd yr haf diwethaf ei fod yn bwriadu gwahardd pob blas vape heblaw tybaco yn y wlad. Ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater tynnu mewn nifer uchaf erioed o ymatebion a chafwyd consensws bron yn unfrydol: roedd 98% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu'r gwaharddiad. Serch hynny, gallai mesurau Blokhuis ddod i rym mor gynnar â blwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mae'r symudiad yn baradocs wrth wneud y wlad sydd fel arall yn rhyddfrydol, gyda'r Iseldiroedd ar yr un pryd yn gwthio ymgyrchoedd stopio ysmygu mawr fel STOPtober i gael defnyddwyr tybaco i roi eu sigaréts allan am byth. Trwy wahardd e-sigaréts â blas, mae'r Iseldiroedd yn peryglu

peryglu'r cynnydd hwn ac anfon ysmygwyr i ffwrdd o anweddu - arfer sydd, yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yn fras 95% yn llai niweidiol nag ysmygu tybaco llosgadwy.

Gallai'r gwaharddiadau blas hyn fygwth gwthio ysmygwyr yn ôl i gynhyrchion tybaco llosgadwy beri trychineb i ymdrechion yr UE i gael a cynhyrchu di-dybaco erbyn 2040. Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan awdurdodau iechyd cyhoeddus, bu'r cynnydd tuag at y nod hwn llai nag addawol: 23% o'r boblogaeth gyfan o hyd defnyddio sigaréts confensiynol, ac mae bron i draean o bobl ifanc Ewrop yn ysmygu. Bellach mae gan Ewrop lai nag 20 mlynedd, felly, i helpu bron i 90 miliwn o ysmygwyr i roi'r gorau i'r arfer.

Gallai methu â chyflawni'r amcan hwn arwain at ganlyniadau iechyd cyhoeddus difrifol. Ar draws Ewrop, mwy na 700,000 marwolaethau yn flynyddol, a chwarter yr holl ganserau, yn cael eu priodoli i ysmygu; nid yw'n syndod bod y bloc yn awyddus i ddileu “y risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf” trwy bob dull posibl. Fel y cyfryw, mae'r Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco wedi bod yn weithredol ers hanner degawd, ac yn defnyddio ystod o offer i gymell ysmygwyr gan gynnwys rhybuddion iechyd, system trac ac olrhain, ac ymgyrchoedd addysgol.

Fodd bynnag, nid yw'r holl fesurau hyn wedi gostwng cyfraddau ysmygu i lawr yn ddigonol, ac mae swyddogion Ewropeaidd gorau wedi gwneud hynny cydnabod y bydd angen mesurau ychwanegol sylweddol i gyflawni'r freuddwyd o genhedlaeth ddi-fwg. Fel y mae astudiaethau wedi dangos ac mae Health Canada bellach wedi cyfaddef, gan wahardd yr union flasau sydd gwneud byddai e-sigaréts yn opsiwn deniadol i ysmygwyr sy'n ceisio lleihau eu peryglon iechyd ond sy'n anfodlon neu'n methu â rhoi'r gorau i nicotin yn gyfan gwbl yn debygol o wthio llawer o ddefnyddwyr i brynu mwy o sigaréts. Pe bai hyn yn atal— neu hyd yn oed yn gwrthdroi - y dirywiad mewn cyfraddau ysmygu ledled Ewrop, gallai’r gwaharddiadau blas fod yn nod dramatig ei hun ar gyfer iechyd y cyhoedd, gan osod ymdrechion yr UE i ffrwyno ysmygu yn ôl flynyddoedd.

Parhau Darllen

Sigaréts

Mae pecynnu plaen nid y llunwyr polisi panacea wedi bod yn chwilio amdano

cyhoeddwyd

on

A newydd astudio gan ymchwilwyr o Ysgol Fusnes LUISS a Deloitte yn Rhufain yn dadansoddi effeithiolrwydd pecynnu plaen ar gyfer cynhyrchion tybaco yn y DU a Ffrainc ac yn dod i gasgliad sobreiddiol.

Gohebydd UE eisiau darganfod mwy ac eistedd i lawr gyda'r ymchwilwyr.


Gohebydd UE: Diolch am gytuno i'r cyfweliad hwn. Dyma'r ail ddadansoddiad gan eich grŵp ar effeithiolrwydd pecynnu plaen. Y tro cyntaf i chi edrych ar Awstralia. Y tro hwn, gwnaethoch ganolbwyntio ar y DU a Ffrainc, dwy wlad a weithredodd becynnu plaen i ffrwyno defnydd sigaréts dair blynedd yn ôl. A allwch chi grynhoi sut gwnaethoch chi fynd i'r dadansoddiad a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer yr adroddiad?

hysbyseb

Yr Athro Oriani: Diolch am fy nghael i. Mae ein dadansoddiad yn seiliedig ar ystadegau defnyddio sigaréts sy'n rhychwantu mwy na thair blynedd o weithredu pecynnau plaen yn llawn yn y DU a Ffrainc. Hyd yn hyn, ein un ni yw'r unig astudiaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni sydd wedi defnyddio data o gyfnod mor hir.

Gwnaethom ddefnyddio tri dull i asesu a gafodd cyflwyno pecynnu plaen effaith sylweddol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad.

Yn gyntaf, gwnaethom gynnal dadansoddiad egwyl strwythurol i brofi a arweiniodd cyflwyno pecynnu plaen at newid yn y duedd o ddefnyddio sigaréts.

hysbyseb

Yna gwnaethom gynnal amcangyfrif model strwythurol, i gadarnhau a ellir cysylltu pecynnu plaen â gostyngiad yn y defnydd o sigaréts ar ôl rheoli ar gyfer ffactorau dylanwadu amgen, megis pris.

Yn olaf, gwnaethom amcangyfrif hafaliad atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau ar gyfer bwyta sigaréts a oedd yn caniatáu inni asesu effaith wahaniaethol pecynnu plaen yn Ffrainc a'r DU mewn perthynas â gwledydd tebyg nad ydynt wedi cyflwyno pecynnu plaen.

Gohebydd UE: Beth oedd prif ganfyddiadau'r ymchwil?

Yr Athro Oriani: Canfuom nad yw cyflwyno pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ar dueddiadau defnyddio sigaréts yn y DU neu Ffrainc.

Dangosodd amcangyfrif y model strwythurol, ar ôl rheoli am ffactorau dylanwadu amgen, nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith ystadegol arwyddocaol ar y defnydd o sigaréts yn y ddwy wlad. Yn olaf, mae'r atchweliad gwahaniaeth-mewn-gwahaniaethau yn dangos nad yw pecynnu plaen wedi cael unrhyw effaith yn y DU, tra ei fod yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts y pen o 5% yn Ffrainc, sy'n groes i nodau bwriadedig y rheoleiddio.

Gohebydd UE: Mae hynny'n ddiddorol iawn. Felly, nid yw'r dystiolaeth yn awgrymu bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts?

Yr Athro Oriani: Gyda'i gilydd, mae'r data'n dangos nad oes tystiolaeth bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts ar unrhyw lefelau. Ni ddangosodd yr un o'r gwahanol fodelau a ddefnyddiwyd ostyngiad yn y defnydd o sigaréts oherwydd pecynnu plaen yn y DU a Ffrainc.

Ac yn wir, canfu ein hymchwil rywfaint o dystiolaeth o gynnydd yn y defnydd o sigaréts yn Ffrainc, gan awgrymu y gallai pecynnu plaen fod wedi cael effaith wrthgynhyrchiol ar lefelau ysmygu.

Rhaid i ni hefyd gadw mewn cof yr ysmygwyr hynny a newidiodd i gynhyrchion amgen, fel e-sigaréts neu gynhyrchion tybaco wedi'u cynhesu. Nid yw ein dadansoddiad yn eu cynnwys. Mae'r ffaith inni ddarganfod nad oedd pecynnu plaen yn cael unrhyw effaith hyd yn oed heb ystyried y newid i gynhyrchion nicotin amgen, yn atgyfnerthu ein canlyniadau bod pecynnu plaen yn aneffeithiol.

Gohebydd UE: Soniais am eich astudiaeth gyntaf yn gynharach. A allwch chi gymharu canlyniadau astudiaeth Awstralia ar becynnu plaen â chanlyniadau astudiaethau'r DU a Ffrainc? Pa gasgliadau y gallwn eu tynnu o gymhariaeth o'r fath?

Yr Athro Oriani: Mae'r canlyniadau yn yr adroddiad hwn yn gyson â'r rhai a gyflwynwyd yn ein hastudiaeth flaenorol ar yr effaith y mae pecynnu plaen wedi'i chael ar y defnydd o sigaréts yn Awstralia. Gwnaethom ddefnyddio'r un fethodoleg a daethom i'r casgliad yn un o'n modelau bod pecynnu plaen yn gysylltiedig â chynnydd ystadegol arwyddocaol yn y defnydd o sigaréts yno hefyd.

Mae hyn yn dangos nad oes unrhyw arwydd bod pecynnu plaen yn lleihau'r defnydd o sigaréts. Hefyd, mae peth tystiolaeth y gallai pecynnu plaen arwain at lefelau ysmygu uwch, sy'n rhywbeth y dylem geisio ei osgoi.

Gohebydd UE: Fel arbenigwr, sut ydych chi'n argymell bod llunwyr polisi Ewropeaidd yn mynd i'r afael â phwnc pecynnu plaen?

Yr Athro Oriani: Fel yr astudiaeth fwyaf manwl a chynhwysfawr ar becynnu plaen yn y DU a Ffrainc hyd yma, gall ein hymchwil helpu i hysbysu llunwyr polisi Ewropeaidd wrth ystyried pa fathau o fesurau rheoli tybaco i'w cyflwyno. Nid yw hyn a'n hastudiaethau blaenorol yn cadarnhau'r rhagdybiaeth bod pecynnu plaen yn fesur polisi effeithiol i leihau'r defnydd o sigaréts. Dylai'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd sy'n gwerthuso pecynnu plaen ystyried hyn er mwyn sicrhau bod ganddynt ddarlun llawn o effaith a chostau pecynnu plaen a allai fod yn wrthgynhyrchiol.

Gellir cyrchu'r astudiaeth yma

Parhau Darllen

Sigaréts

Diwrnod Dim Tybaco'r Byd 2021:

cyhoeddwyd

on

“Defnyddio tybaco yw'r risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf. Dyma brif achos canser y gellir ei atal, gyda 27% o'r holl ganserau'n cael eu priodoli i dybaco. Gyda Chynllun Canser Curo Ewrop, rydym yn cynnig camau beiddgar ac uchelgeisiol ar atal er mwyn lleihau'r defnydd o dybaco. Rydym wedi gosod amcan clir iawn - creu cenhedlaeth ddi-fwg yn Ewrop, lle mae llai na 5% o bobl yn defnyddio tybaco erbyn 2040. Byddai hyn yn newid sylweddol o'i gymharu â'r tua 25% heddiw. Ac mae lleihau'r defnydd o dybaco yn hanfodol i gyrraedd y nod hwn. Heb unrhyw ddefnydd o dybaco, gellid osgoi naw o bob deg achos o ganser yr ysgyfaint.

"Mae llawer, os nad y mwyafrif, o ysmygwyr wedi ceisio rhoi'r gorau iddi ar ryw adeg yn eu bywydau. Yr Eurobaromedr diweddaraf[1] mae ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: os ydym yn llwyddo i gefnogi ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi i ddilyn hyn yn llwyddiannus, gallem eisoes haneru mynychder ysmygu. Ar y llaw arall, ni ddefnyddiodd tri o bob pedwar ysmygwr a roddodd y gorau iddi, neu a geisiodd stopio, unrhyw gymorth.

"Mae argyfwng COVID-19 wedi tynnu sylw at fregusrwydd ysmygwyr, sydd â risg hyd at 50% yn uwch o ddatblygu clefyd difrifol a marwolaeth o'r firws, ffaith sydd wedi sbarduno miliynau ohonynt i fod eisiau rhoi'r gorau i dybaco. Ond gall rhoi'r gorau iddi fod Gallwn wneud mwy i helpu, a dyma'n union yw pwrpas Diwrnod Tybaco'r Byd eleni - ymrwymo i roi'r gorau iddi.

hysbyseb

"Mae angen i ni gynyddu'r cymhelliant i adael ysmygu ar ôl. Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill, bob amser. Mae angen i ni gamu i fyny ein gêm a sicrhau bod deddfwriaeth tybaco'r UE yn cael ei gorfodi'n llymach, yn enwedig o ran gwerthu i blant dan oed. ac ymgyrchoedd ar roi'r gorau i ysmygu. Mae angen iddo hefyd gadw i fyny â datblygiadau newydd, bod yn ddigon diweddar i fynd i'r afael â llif diddiwedd cynhyrchion tybaco newydd sy'n dod i mewn i'r farchnad. Mae hyn yn arbennig o bwysig i amddiffyn pobl iau.

"Mae fy neges yn syml: mae rhoi'r gorau iddi yn arbed eich bywyd: mae'n dda rhoi'r gorau i bob eiliad, hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn ysmygu am byth."

[1] Eurobaromedr 506. Agweddau Ewropeaid tuag at dybaco a sigaréts electronig. 2021

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd