Cysylltu â ni

EU

Amser i newid: Mae gwyddoniaeth 'wedi esblygu y tu hwnt i'r system dreialon glinigol gyfredol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

PM-ddelweddGan Tony Mallett
Mae maes hanfodol o'r gwaith a wnaed gan y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) pryderon treialon clinigol a mynediad cleifion atynt.

Un o brif nodau EAPM yw mynd i’r afael â materion ehangach meddygaeth wedi’i phersonoli (PM) o ran treialon clinigol, biobanks, rhannu data a mwy wrth edrych tuag at fenter Horizon 2020 yr UE.

Yn ei Triniaeth Arbenigol cyfredol ar gyfer ymgyrch Cleifion Ewrop, a elwir yn STEP, mae'n nodi bod Ewrop angen amgylchedd sy'n caniatáu mynediad cleifion yn gynnar i PM nofel a efficacious, a bydd ffurflen newydd o dreialon clinigol yn hanfodol i acheiving hyn.

hysbyseb

Yn ôl EAPM, bydd symud meddygaeth personol i'w cham nesaf yn dibynnu ar ymchwil glinigol rhyngwladol cymhleth sy'n cynnwys poblogaethau cleifion a ddewiswyd iawn, y casgliad o ddeunydd biolegol dynol a defnyddio cronfeydd data mawr ar gyfer biowybodeg.

Mae'r sefydliad yn dadlau bod Ewrop angen math gwahanol o cynhyrchwyd y data, ac ni all y dull clasurol i treialon clinigol cipio data hynny yn ddigonol. Heddiw, is-grwpiau o gleifion yn cael eu hadnabod o fewn categori glefyd eang drwy biofarcwyr prognostig neu rhagfynegol. Mae angen i gael eu dilysu ar boblogaethau mawr hyn, felly mae'n rhaid i gael eu hymgorffori yn dreialon datblygiadau gwyddonol mewn mireinio diagnostig a haenu.

Yn hanfodol i lwyddiant mae mwy o gydweithredu ymhlith llawer o bartneriaid - diwydiant a'r byd academaidd, ystadegwyr a chleifion, ond hefyd reoleiddwyr. Mae rheoleiddwyr a thalwyr yn cymeradwyo methodolegau ymchwil glinigol craff ond cadarn, cred EAPM.

hysbyseb

“Er efallai na fydd Parti Te yn Ewrop, rydym yn sicr yn teimlo’r angen am newid,” meddai’r Athro Louis Denis, cyfarwyddwr y Ganolfan Oncoleg Antwerp.

"Rhaid i'n system o bolisïau iechyd yn newid, ond nid yw nifer o randdeiliaid yn teimlo fel newid," ychwanegodd, tra hefyd yn galw am fwy o gydweithio gwell a Ewropeaidd mewn ymchwil sylfaenol.

Roedd yr Athro Denis gefnogi gan y cyfarwyddwr y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil a Trin Canser (EORTC), Denis LACOMBE, a ddywedodd: "Dylai pob rhanddeiliad yn gadael eu parth cysur. Rydym yn anelu am ffurfiau newydd o ymchwil clinigol ar gyfer PM ac mae pob un ohonom - dyna fferyllol, y byd academaidd, talwyr, rheoleiddwyr -. Angen i symud ymlaen at fath newydd o gydweithredu "

Ychwanegodd Lacombe: “Mae cleifion yn aros am welliant therapiwtig ac yn gofyn i ni - er bod gennym ni dechnolegau da - ydyn ni wir yn dod â'r cyffuriau newydd gorau iddyn nhw? Ac os edrychwn yn galed yn y drych y gwir yw nad ydym yn defnyddio technoleg yn optimaidd. ”

"Mae angen mwy o gydweithredu, modelau newydd ... ac mae hynny'n golygu yn rhaid i ni feddwl y tu allan i'r blwch," meddai.

Karl Solchenbach, Cyfarwyddwr Intel Exascale Labs Ewropeaidd, eu codi ar y pwynt o gydweithio o ongl technegol drwy ddweud y byddai trwyddedu meddalwedd ffynhonnell agored hwyluso cyfnewid data. Ychwanegodd fod Intel wedi bod yn gweithio yn y sector iechyd gyda chyfrifiaduron cyflym i helpu data ymchwil broses yn llawer cyflymach. Byddai hyn yn hynod gyflym yn y dyfodol, ychwanegodd.

Dywedodd Ingrid Maes o PricewaterhouseCoopers: “Bydd Ymchwil a Datblygu yn y dyfodol yn canolbwyntio ar y claf - ble mae'r angen mwyaf? Byddwn yn adeiladu mwy o wybodaeth a bydd angen mwy o ddata sy'n golygu mwy o gydweithredu. Bydd y cydweithrediad hwn nid yn unig o fewn y gofod gofal iechyd ond bydd yn cynnwys darparwyr data eraill, megis Google a Microsoft. ”

Ychwanegodd fod: "Bydd yn rhaid Pharma i ymgysylltu â thalwyr a chleifion yn gynnar iawn i ddeall gwir werth yr hyn y maent yn eu datblygu. Bydd y pwyslais ar ganlyniadau, clinigol, iechyd economaidd a ganlyniadau ansawdd bywyd. Bydd canlyniadau bennu gwerth driniaeth newydd a bydd yn yr arian newydd. "

Ychwanegodd Louis Denis, yn y dyfodol: "Dylai gofal fod canolbwyntio ar y claf ac aml-broffesiynol, rhaid ymchwil fod yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn seiliedig gydwybod, ni ddylai fod unrhyw dreialon ar hap heb endpoints eilaidd o ansawdd bywyd ac effeithiolrwydd cost ac mae angen i ni gwella perfformiad gyda'r un faint o arian. "

Ychwanegodd Edith Frenoy, o Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA): “Mae gwyddoniaeth wedi esblygu y tu hwnt i’r system dreial bresennol - mae treialon yn araf, yn ddrud ac yn anhyblyg. Yn y dyfodol, gall treialon mawr fod yn amhosibl wrth i driniaethau ddod yn fwy personol a gwyddoniaeth yn parhau i wella ein gwybodaeth. Bydd y wybodaeth hon yn dod â chanlyniadau gwell wrth i ni gael gwared ar bobl nad ydynt yn ymateb trwy haeniad. ”

Yn ôl EAPM, y fframwaith cyfreithiol yn Ewrop angen addasu hefyd, nid yn unig i ganiatáu mynediad haws i grwpiau llai o bynciau, ond hefyd i gydnabod dilysrwydd canlyniadau o dreialon llawer llai na'r dull hap clasurol.

Mae'n credu ei bod yn angenrheidiol er mwyn sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n ymateb i anghenion yr holl randdeiliaid tra hefyd yn sicrhau diogelwch cleifion, gyda'r canlyniad o sicrhau datblygu triniaethau i gleifion.

A methodolegau ac isadeileddau digonol sy'n cefnogi llwyfannau sgrinio mawr eu hangen i sicrhau ansawdd yr ymchwil a dibynadwyedd tystiolaeth, mae'r sefydliad yn ei ddweud.

EAPM yn credu y bydd y cynnydd yn aml yn golygu y defnydd o dechnolegau newydd ar gyfer casglu data, cofnodi data uniongyrchol, ac ymateb real-amser, ar draws treialon llai aml-ganolfan mewn sawl gwlad. Bydd rheoleiddio cliriach a mwy cysoni yn hanfodol. A bydd cymorth ehangach eu hangen, i ymchwil amlddisgyblaethol, ac i bartneriaethau cyhoeddus-preifat.

Bydd cysoni Ehangach hwyluso'r broses, mae'n credu, ac yn helpu i gostau is a beichiau gweinyddol. Gallai patrwm newydd gyflwyno dull sy'n seiliedig ar risg, ac yn dod â gwyddoniaeth ac elfennau asesu technoleg iechyd drosiadol i mewn treialon clinigol, gyda mwy o gefnogaeth gyhoeddus ar gyfer treialon.

EAPM yn argyhoeddedig bod y gwaith o ddatblygu PM gwneud yn ofynnol i treialon clinigol rhyngwladol cymhleth sy'n cynnwys poblogaethau cleifion a ddewiswyd iawn, y casgliad o ddeunydd biolegol dynol a defnyddio cronfeydd data mawr ar gyfer biowybodeg.

Bydd y asgwrn cefn y gwaith ymchwil glinigol yn cael ei yrru PM fiolegol treialon clinigol sy'n cynnwys cydrannau cymhwyso ymchwil cryf gan ddefnyddio technolegau wladwriaeth-of-the-celf, megis biofarcwyr sy'n deillio o delweddu moleciwlaidd anymyrrol.

Mae'r sefydliad yn credu bod llawer o ymgeiswyr cyffuriau yn mynd i mewn treial clinigol heb ddeall a dogfennaeth o'r bioleg targed, sy'n mynd rhywfaint o'r ffordd tuag at esbonio methiant yn ystod camau diweddarach o ddatblygu cyffuriau a'r gyfradd athreulio uchel priodol. Hefyd, efallai y bydd rhai o'r asiantau therapiwtig wedi bod yn llwyddiannus os ydynt wedi cael eu profi yn y grŵp cleifion mwyaf tebygol o elwa ar y cyffur.

Heddiw, y mae'n ei ddweud, is-grwpiau o gleifion yn cael eu hadnabod o fewn categori clefyd eang. Ond, gan fod y biofarcwyr ac mae angen i'r modelu i'w dilysu ar boblogaethau mawr, mireinio diagnostig a haenu yn dibynnu ar ymgorffori llwyddiannus datblygiadau gwyddonol mewn treialon clinigol.

, Cytunodd Ian Banks, cadeirydd Gweithgor ECCO Cleifion sydd angen mynediad at wybodaeth well o gleifion. Dywedodd: "Mae'n amhosibl i rymuso cleifion oni bai eu bod yn gallu deall y wybodaeth yn cael ei rhoi iddyn nhw."

Banks ei gefnogi gan y cadeirydd y Grŵp EAPM Gweithgor ar gyfer Ymchwil, yr Athro Ulrik Ringborg, oedd yn cytuno bod trosglwyddo gwybodaeth yn allweddol i gyfranogiad cleifion yn eu triniaeth eu hunain.

Ac, yn fwy cyffredinol, dywedodd ASE Petru Luhan: "Mae angen i ni barhau i fynd i'r afael â'r her o dorri rhwystrau a dysgu i siarad yr un iaith. Yn y cyfamser, mae angen ymdrechion addysg a hyfforddiant sylweddol i sicrhau bod gwybodaeth ac arferion da yn ymwneud â thechnolegau newydd a dulliau gwyddonol yn cael eu rhannu.

"Ni fydd darganfyddiadau newydd yn cael ni yn bell iawn oni bai ein bod yn gwybod sut i fynd i'r afael â'r her o gynhyrchu gwybodaeth a datblygu yr offer cywir," ychwanegodd y gwleidydd Rwmania.

"Ac mae hyn yr un mor wir pan ddaw i gwrdd â'r her o gyfieithu gwybodaeth newydd i geisiadau meddygol â budd uniongyrchol i'r cleifion, gan gynnwys cymhwyso a dilysu biofarcwyr a datblygu cynlluniau newydd ar gyfer treialon clinigol," ychwanegodd Luhan.

 

STEP EAPM ar gyfer 2014-2019:

• CAM 1: Sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cleifion yn gynnar i feddygaeth newydd a efficacious personol (PM)

• 2 CAM: Cynyddu ymchwil a datblygu ar gyfer PM, gan gydnabod ei werth

• 3 STEP: Gwella addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

• 4 CAM: Cefnogi dulliau newydd o ad-daliad ac asesiad HTA, sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cleifion at PM

• 5 CAM: Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o PM

EAPM yn credu y bydd cyflawni'r nodau hyn yn gwella ansawdd bywyd i gleifion ym mhob gwlad yn Ewrop.

Newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ym Mrwsel yw Tony Mallett. [e-bost wedi'i warchod]

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd