Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn gosod cwrs ar gyfer polisi masnach agored, cynaliadwy a phendant yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi ei strategaeth fasnach ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Gan adlewyrchu'r cysyniad o ymreolaeth strategol agored, mae'n adeiladu ar natur agored yr UE i gyfrannu at yr adferiad economaidd trwy gefnogaeth i'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, ynghyd â ffocws o'r newydd ar gryfhau amlochrogiaeth a diwygio rheolau masnach fyd-eang i sicrhau eu bod yn deg a cynaliadwy. Lle bo angen, bydd yr UE yn cymryd safbwynt mwy pendant wrth amddiffyn ei fuddiannau a'i werthoedd, gan gynnwys trwy offer newydd.

Gan fynd i’r afael ag un o heriau mwyaf ein hamser ac ymateb i ddisgwyliadau ei ddinasyddion, mae’r Comisiwn yn rhoi cynaliadwyedd wrth galon ei strategaeth fasnach newydd, gan gefnogi trawsnewid sylfaenol ei economi i fod yn un niwtral yn yr hinsawdd. Mae'r strategaeth yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu pennawd sy'n canolbwyntio ar gyflawni rheolau masnachu byd-eang cryfach a chyfrannu at adferiad economaidd yr UE.

Wrth siarad am y strategaeth newydd, dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Mae’r heriau sy’n ein hwynebu yn gofyn am strategaeth newydd ar gyfer polisi masnach yr UE. Mae arnom angen masnach agored, wedi'i seilio ar reolau, i helpu i adfer twf a chreu swyddi ar ôl COVID-19. Yn yr un modd, rhaid i bolisi masnach gefnogi trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ein heconomi yn llawn ac arwain ymdrechion byd-eang i ddiwygio'r WTO. Dylai hefyd roi'r offer inni amddiffyn ein hunain pan fyddwn yn wynebu arferion masnach annheg. Rydym yn dilyn cwrs sy'n agored, yn strategol ac yn bendant, gan bwysleisio gallu'r UE i wneud ei ddewisiadau ei hun a llunio'r byd o'i gwmpas trwy arweinyddiaeth ac ymgysylltu, gan adlewyrchu ein diddordebau a'n gwerthoedd strategol. "

hysbyseb

Gan ymateb i'r heriau cyfredol, mae'r strategaeth yn blaenoriaethu diwygiad mawr i Sefydliad Masnach y Byd, gan gynnwys ymrwymiadau byd-eang ar fasnach a'r hinsawdd, rheolau newydd ar gyfer masnach ddigidol, rheolau wedi'u hatgyfnerthu i fynd i'r afael ag ystumiadau cystadleuol, ac adfer ei system ar gyfer setlo anghydfod rhwymol.

Bydd y strategaeth newydd yn cryfhau gallu masnach i gefnogi'r trawsnewidiadau digidol a hinsawdd. Yn gyntaf, trwy gyfrannu at gyflawni amcanion Bargen Werdd Ewrop. Yn ail, trwy gael gwared ar rwystrau masnach na ellir eu cyfiawnhau yn yr economi ddigidol i elwa ar dechnolegau digidol mewn masnach. Trwy atgyfnerthu ei gynghreiriau, fel y bartneriaeth drawsatlantig, ynghyd â ffocws cryfach ar wledydd cyfagos ac Affrica, bydd yr UE yn gallu siapio newid byd-eang yn well.

Ochr yn ochr, bydd yr UE yn mabwysiadu dull anoddach, mwy pendant o weithredu a gorfodi ei gytundebau masnach, ymladd masnach annheg a mynd i'r afael â phryderon cynaliadwyedd. Mae'r UE yn cynyddu ei ymdrechion i sicrhau bod ei gytundebau yn sicrhau'r buddion a drafodwyd i'w weithwyr, ffermwyr a dinasyddion.

hysbyseb

Mae'r strategaeth hon yn seiliedig ar ymgynghoriad cyhoeddus eang a chynhwysol, gan gynnwys mwy na 400 o gyflwyniadau gan ystod eang o randdeiliaid, digwyddiadau cyhoeddus ym mron pob Aelod-wladwriaeth, ac ymgysylltiad agos â Senedd Ewrop, llywodraethau'r UE, busnesau, cymdeithas sifil a'r cyhoedd. .

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu

Atodiad i'r Cyfathrebu

Cwestiynau ac Atebion

Taflenni ffeithiau ar:

Ffeithiau a ffigurau allweddol

Busnesau bach a chanolig

Cynaliadwyedd a'r hinsawdd

Ymreolaeth Strategol Agored

Masnach ddigidol

Diwygio'r WTO

Gweithredu a gorfodi

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd