Cysylltu â ni

Gwrthdaro

Ar ôl atafaelu taflegrau Syria-a wnaed cludo gan Iran i Gaza: 'Iran nod yw helpu lansio ymosodiad dau-blaen ar Israel, o Hezbollah i ogledd Israel a Hamas i'r de'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iran taflegrynErbyn Yossi Lempkowicz

Gan ei fod yn annerch y miloedd o gynrychiolwyr AIPAC yn Washington ar 4 Mawrth, cysegrodd Prif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu ran bwysig o’i araith nid i sgyrsiau Israel-Palestina ond i fygythiad Iran.

Wrth gofio ymweliad ag ysbyty maes Golan Heights sy’n trin ffoaduriaid o Syria, dywedodd, er bod Israel yn allforio gweithwyr dyngarol ledled y byd i gynorthwyo mewn trychinebau, “Yr unig beth mae Iran yn ei anfon dramor yw rocedi, terfysgwyr a thaflegrau.”

hysbyseb

Dywedodd iddo glywed gan Syriaidd clwyfedig yn yr ysbyty maes hwn: “Yr holl flynyddoedd hyn bu Assad yn dweud celwydd wrthym, dywedon nhw wrthym mai Iran yw ein ffrind, Israel yw ein gelyn. Ond mae Iran yn ein lladd ni, ac Israel, mae Israel yn ein hachub. ”

Ychydig oriau ar ôl iddo siarad, cyhoeddodd Lluoedd Amddiffyn Israel (IDF) fod Llynges Israel wedi rhyng-gipio llwyth arfau o Iran ar fwrdd llong cargo â baner Panamean, y Klos-C, yn anelu am sefydliadau terfysgol yn Llain Gaza.

Roedd y llwyth hwn a ryng-gipiwyd yn y Môr Coch, fwy na 1,000 milltir o Israel, yn cludo rocedi M-302 a wnaed yn Syria gydag ystod o hyd at 200 cilometr (milltir 125) a byddai wedi gwella galluoedd terfysgwyr Gaza i roi bron pob un o Israel yn eu hystod. Fe wnaethant hefyd atafaelu llwyth tâl o hyd at 170 cilogram (375 pwys). Cuddiwyd y taflegrau mewn cynwysyddion cludo hefyd yn cario sachau o goncrit.

hysbyseb

“Mae'n daflegryn sydd yn sylweddol hirach nag sydd ganddyn nhw nawr yn Gaza, gyda phen blaen mwy. Os ydych chi'n tynnu cylch 200 cilomedr o hyd, fe allai daro Haifa yn y gogledd ac wrth gwrs Tel Aviv a Jerwsalem yng nghanol y wlad, '' meddai Arieh Herzog, cyn gyfarwyddwr adran Weinyddiaeth Amddiffyn Israel sy'n gyfrifol am ddatblygu a defnyddio system amddiffyn taflegrau'r wlad.

Gyda phen blaen mor fawr, “gallai’r difrod fod yn sylweddol ac mae angen i Israel wneud popeth o fewn ei gallu i’w atal”, meddai Arieh Herzog, cyn gyfarwyddwr adran Weinyddiaeth Amddiffyn Israel sy’n gyfrifol am ddatblygu a defnyddio amddiffynfa taflegrau’r wlad. system.

Dywedodd Herzog ei fod yn credu mai nod Iran yw helpu i lansio ymosodiad dwy ffrynt ar Israel, o Hezbollah i ogledd Israel a Hamas i’r de.

Cymerodd y llawdriniaeth fisoedd i'w chynllunio, ac roedd yn cynnwys casglu gwybodaeth yn gyson gan yr IDF a gwasanaethau diogelwch Israel, wrth y Prif Weinidog Gen. Aviv Kochavi, Pennaeth Cudd-wybodaeth IDF, wrth y wasg wrth iddo roi mewnwelediad i ymwneud Iran â therfysgaeth ranbarthol.

Dywedodd fod y llwyth yn ddiau yn tarddu o Iran. “Mae gennym ni dystiolaeth dda, gadarn, argyhoeddiadol bod Iran wedi cynllunio, rheoli a gweithredu’r smyglo arfau hwn,” meddai.

Nododd mai Llu Quds, uned arbennig Gwarchodlu Chwyldroadol Iran, oedd y prif rym y tu ôl i'r llwyth arfau.

Yr ymgais smyglo oedd y diweddaraf mewn llinell hir o ymdrechion Iran i anfon arfau i grwpiau terfysgaeth yn y rhanbarth. “Dyma enghraifft arall eto o’r broses barhaus, ymdrech barhaus yr Iraniaid i danseilio sefydlogrwydd y Dwyrain Canol,” meddai Kochavi. Nod Iran yw “tanseilio cyfundrefnau a chefnogi pob math o sefydliadau terfysgol yn Libanus, yn Syria, yn Irac, yn Bahrain, yn Yemen, yn Libya ac yn Llain Gaza, a oedd yn gyrchfan i’r rocedi hyn.”

Mae Penderfyniad y Cenhedloedd Unedig 1747 yn gwahardd Iran rhag cymryd rhan mewn smyglo arfau, meddai. “Dro ar ôl tro, fe wnaeth Iran dorri penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig sy’n ei wahardd rhag gwerthu a throsglwyddo arfau.”

Dywedodd llefarydd ar ran yr IDF, y Lt. Col. Peter Lerner fod y llwyth yn tarddu o Syria ac wedi ei hedfan i Iran a’i gludo i Irac i “guddio eu traciau.” Nododd cudd-wybodaeth IDF drosglwyddo rocedi M-302 Syria o Damascus i Tehran trwy Faes Awyr Rhyngwladol Damascus . Roedd swyddogion cudd-wybodaeth o'r farn bod y symud yn rhyfedd, gan fod breichiau fel arfer yn cael eu trosglwyddo o Iran i Syria, nid i'r gwrthwyneb.

Yna symudwyd y llwyth i borthladd Bandar Abbas o Iran a'i lwytho ar y “Klos-C.” Hwyliodd y llong i borthladd Irac Umm Qasr i ddechrau, lle cafodd ei llwytho â chynwysyddion yn cario bagiau o sment i helpu i guddio'r arfau a chymylu ei. Tarddiad Iran.

Wrth gael ei holi am y tarddiad chwilfrydig yn Syria, dywedodd Gweinidog Amddiffyn Israel, Moshe Yaalon, mai pwrpas y dargyfeirio oedd cuddio “olion bysedd Iran” ar y llwyth.

Stopiodd Israel y llong oddi ar y ffin rhwng Sudan ac Eritrean.

Dywedodd Lerner nad oedd aelodau criw 17 y llong yn ôl pob tebyg yn ymwybodol o'r cargo. Roedd y llong yn cael ei dwyn i borthladd Israel Eilat lle byddai'r criw yn cael eu rhyddhau a'r arfau'n cael eu dadlwytho.

Galwodd Maj. Gen. (res) Amos Yadlin, cyn bennaeth cudd-wybodaeth filwrol, y gwaith cudd-wybodaeth, y gallu gweithredol a’r broses o wneud penderfyniadau a aeth i mewn i’r llawdriniaeth i ryng-gipio’r Klos-C yn “wych,” gan nodi ar Radio’r Fyddin mae miloedd o longau yn hwylio ar draws y Môr Coch yn ddyddiol ac y byddai'n “chwithig” pe bai milwyr Israel wedi rhyng-gipio llong ddiniwed mewn dyfroedd rhyngwladol.

Unwaith yn Gaza, dywedodd y taflegrau, llefarydd ar ran yr IDF, “eu bod i bob sefydliad terfysgol, gan gynnwys Hamas.” Roedd hyn yn ymddangos yn anarferol o ystyried y rhwyg dwfn rhwng Iran a Hamas a’r ymladd parhaus yn Syria, gan osod diffoddwyr Sunni tebyg i Hamas yn erbyn Hezbollah ac ymladdwyr eraill a gefnogir gan Iran.

Fodd bynnag, p'un a orchmynnodd Hamas y taflegrau ai peidio, byddai wedi bod bron yn amhosibl eu cael i mewn i Gaza heb i'r grŵp terfysgaeth wybod.

“Roedd yr Iraniaid yn gwybod yn iawn y byddai angen awdurdodiad Hamas ar gyfer y math hwn o gludo, y cwmpas hwn a thaflegrau o'r maint hwn,” meddai Dr. Shaul Shay, cyrnol wrth gefn mewn deallusrwydd milwrol a darlithydd yn Ysgol Lywodraethol Lauder yr IDC Herzliya, Diplomyddiaeth a Strategaeth.

Dywedodd Shay fod rheolaeth Hamas ar yr ychydig dwneli oedd ar ôl sy’n cysylltu Sinai a Gaza yn golygu y byddai Islamic Jihad, grŵp sy’n dal yn agos at Iran, wedi gorfod rhoi “degwm o leiaf i Hamas.”

Nid yw’r rocedi eu hunain, yn ôl Yadlin, yn cynrychioli “shifft ansoddol sylfaenol.” Mae'n debyg bod ganddyn nhw ystod 120-km, meddai, ac maen nhw'n cario pen blaen yn yr ystod cilogram 100. Mae hyn yn debyg i'r rocedi Fajr-5 a wnaed yn Iran a daniwyd yn rhanbarth canolog Israel Gush Dan yn ystod Ymgyrch 2012 mis Tachwedd 'Colofn Amddiffyn.' Yn niweidiol, ie, ond mae'n debyg nad y newidiwr gêm y mae wedi'i wneud i fod.

Roedd Gweinidog Amddiffyn Israel, Moshe Ya'alon ac eraill yn gobeithio y byddai atafaelu'r llong, yng nghanol trafodaethau parhaus ag Iran, yn gweithredu fel newidiwr gêm o wahanol fath.

Dywedodd Yaalon, wrth siarad am weinyddiaeth yr Unol Daleithiau a’r pum pŵer byd arall a ymgolli mewn trafodaethau ag Iran dros ei raglen niwclear, mewn cynhadledd i’r wasg y gallai’r gwledydd, nad ydynt wedi mynd i’r afael ag allforio terfysgaeth yn eang yn Iran, “ddod i’w synhwyrau o hyd. ”

Dywedodd y gweinidog y byddai'r taflegrau a ryng-gipiwyd gan Israel wedi gosod miliynau o Israeliaid yn y llinell dân pe bai wedi cwympo i ddwylo grwpiau terfysgol Gaza.

“Fe wnaeth y llawdriniaeth hon rwystro bygythiad sylweddol i ddinasyddion Israel,” meddai.

Cymerodd Netanyahu ofal i longyfarch y Mossad a fyddai’n nodi bod ei weithredwyr a’i asiantau wedi chwarae rôl wrth leoli’r cargo yn gynnar, cyn iddo gyrraedd Tehran.

Dywedodd Prif Weinidog Israel Netanyahu fod y llwyth yn dangos pa mor waeth y daw pethau os caniateir i Iran barhau i ddatblygu technoleg niwclear.

“Ar adeg pan mae’n siarad â phwerau’r byd, ar adeg pan mae Iran yn gwenu ac yn dweud pob math o ddymuniadau, bod yr un Iran yn anfon arfau angheuol at sefydliadau terfysgol ac mae’n ei wneud gyda rhwydwaith cywrain o weithrediadau byd-eang cudd gyda y nod o ffrydio rocedi, taflegrau ac arfau angheuol eraill i niweidio sifiliaid diniwed, ”meddai. “Dyma’r Iran go iawn a rhaid i’r wlad honno beidio â gallu cael arf niwclear.”

Galwodd yr Arlywydd Shimon Peres ar Iran i 'roi'r gorau i bluffing'

“Mae’r llawdriniaeth hon yn datgelu gwir wyneb Iran sy’n dweud un peth ond yn gwneud y gwrthwyneb. Maen nhw'n gwisgo wyneb diniwed ac yn anfon y taflegrau mwyaf peryglus i sefydliad terfysgol sy'n lladd diniwed, yn groes i gyfraith ryngwladol, ”meddai mewn datganiad. “Rhaid i Iran wneud ei meddwl naill ai i ddweud y gwir a pharchu cyfraith ryngwladol neu gyfaddef mai cuddliw yw’r cyfan ac ni allwn ymddiried yn eu polisi na’u datganiad. Mae'r un peth yn wir am Hamas. ”

Mae gweithrediad llwyddiannus IDF i ryng-gipio'r llwyth yn dangos unwaith eto'r bygythiad y mae Iran yn ei beri i Israel.

Mae cyfundrefn Iran, y mae pwerau'r byd yn siarad â hi, yn wrthwynebus yn ideolegol i fodolaeth Israel ac mae ei harweinwyr yn galw am ei dinistrio fel mater o drefn. Mae’r Arlywydd Rouhani wedi disgrifio Israel fel “canser.”

Sut mae Iran yn fygythiad uniongyrchol i ddiogelwch Israel?

Mae Iran yn gwrthwynebu Israel yn weithredol. Mae'n gosod ei hun fel arweinydd rhanbarthol lluoedd radical gwrth-Orllewinol a gwrth-Israel, gan gefnogi cyfundrefn Assad, Hezbollah yn Libanus, a grwpiau arfog Palestina yn Llain Gaza.

Mae Iran yn arfogi, hyfforddi a chefnogi grwpiau arfog sy'n gweithredu yn erbyn targedau Israel ac Iddewig.

Grwpiau arfog Palestina

Cyn atafaelu llong Klos-C yn cludo taflegrau datblygedig gydag ystod o 100-200km o Iran i Gaza, ym mis Mawrth 2011 cipiodd Llynges Israel y Victoria, ac ym mis Ionawr 2002 y Karine-A, y ddau yn cludo tunnell o arfau o Iran. i Llain Gaza.

Mae Iran wedi cefnogi Hamas ers amser maith, Jihad Islamaidd Palestina a grwpiau arfog Palestina eraill. Cyflenwyd cannoedd o rocedi a daniwyd yn Israel o Llain Gaza gan Iran. Roedd straen ar gysylltiadau Iran-Hamas pan wrthododd Hamas gefnogi Assad yn Syria, ond erys y cysylltiadau.

Hezbollah

Wedi'i sefydlu yn Libanus gan Iran yn yr 1980s, mae Hezbollah wedi ymrwymo i agenda Iran.

Mae Iran yn cyflenwi arsenal enfawr Hezbollah o rocedi amrediad byr a chanolig, yr amcangyfrifir eu bod dros rocedi 60,000, yn ogystal ag arfau mwy datblygedig. Taniodd Hezbollah rocedi 4000 yn Israel yn ystod Ail Ryfel Libanus 2006, gan ladd sifiliaid 44 ac anafu mwy na 1400.

Mae Hezbollah yn chwarae rhan fawr yn llywodraeth glymblaid Libanus. Mae'n defnyddio ei luoedd arfog annibynnol i ddychryn gwrthwynebiad mewnol.

Mae Iran a'i chynghreiriaid yn ymosod ar dargedau Israel ac Iddewig ledled y byd. Ym mis Chwefror 2012, credwyd bod asiantau o Iran yn gyfrifol am ymosodiadau ar ddiplomyddion Israel yn Georgia, Gwlad Thai ac India. Roedd cleient o Iran, Hezbollah, yn gyfrifol am fomio ym Mwlgaria ym mis Gorffennaf 2012, gan ladd pump o dwristiaid o Israel a'u gyrrwr. Credir bod Iran yn gyfrifol am ymosodiad 1992 ar Lysgenhadaeth Israel yn yr Ariannin ac ar adeilad cymunedol Iddewig yr Ariannin yn 1994. Lladdodd y bomiau 116.

Sut fyddai arfau niwclear yn cynyddu'r bygythiad y mae Iran yn ei beri i Israel?

Mae gan Iran eisoes daflegrau sy'n gallu cario pennau rhyfel niwclear a all gyrraedd Israel.

Pe bai Iran yn caffael arfau niwclear, byddai Israel yng nghysgod pŵer a oedd yn galw’n agored am ei ddinistrio, a byddai ganddo’r gallu damcaniaethol i’w gyflawni. Mae dadansoddwyr yn dadlau a fyddai Iran yn defnyddio arf niwclear yn erbyn Israel, ond mae unrhyw bosibilrwydd o'r fath yn fygythiad annioddefol. Mae llawer o boblogaeth a diwydiant Israel wedi'u crynhoi yn ei awyren arfordirol, a byddai streic sengl yn effeithio arnynt.

Mae siawns y bydd argyfyngau niwclear yn deillio o gamgyfrifiad. Gwaethygir y risg hon gan yr elyniaeth rhwng Iran ac Israel, canfyddiad Israel o fygythiad dirfodol, a diffyg unrhyw sianeli cyfathrebu uniongyrchol.

Byddai arf niwclear o Iran yn debygol o’u hymgorffori ymhellach yn eu gweithredoedd treisgar yn erbyn Israel a’u cefnogaeth i eithafwyr arfog ar ffiniau Israel.

Yn y dyfodol, gallai Iran ddarparu arfau niwclear i ddirprwyon. Byddai hyn yn ffordd i Iran ddefnyddio dyfais niwclear wrth wadu cymryd rhan.

Cyfrannodd BICOM, Canolfan Gyfathrebu a Resarch Prydain Israel, at yr adroddiad hwn.

Gwlad Belg

Y Lleng Brydeinig yn ceisio stori y tu ôl i anafusion yr Ail Ryfel Byd

cyhoeddwyd

on

Mae dau Brydeiniwr, a laddwyd yn ystod Blitzkrieg yr Ail Ryfel Byd, yn gorffwys ym mynwent eithaf Fflemeg Peutie, ymhlith cyn-ymladdwyr Gwlad Belg di-ri. Yn ddiweddar, rhoddodd cyn-newyddiadurwr y DU Dennis Abbott groesau ar y beddau ar ran y Lleng Brydeinig Frenhinol yn ystod wythnos goffáu’r Cadoediad ym mis Tachwedd.

Ond mae hefyd yn chwilio am atebion.

Beth oedd y ddau fachgen ifanc hynny o Brydain yn ei wneud yn Peutie mewn gwirionedd? Ac yn anad dim: pwy yw Lucy a Hannah, y ddwy ddynes o Wlad Belg a fu’n cynnal eu beddau am flynyddoedd?

hysbyseb

Mae Abbott wedi bod yn byw yng Ngwlad Belg ers 20 mlynedd. Mae'n gyn newyddiadurwr i, ymhlith eraill, The Sun a Y Daily Mirror yn Llundain ac wedi hynny roedd yn llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hefyd yn aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol, elusen sy'n codi arian i gefnogi aelodau sy'n gwasanaethu a chyn-aelodau o'r Llynges Frenhinol, Byddin Prydain a'r Llu Awyr Brenhinol sy'n wynebu caledi, yn ogystal â'u teuluoedd.

Un o'u tasgau hefyd yw cadw cof y rhai a fu farw dros ein rhyddid yn fyw. Yn wir, roedd Abbott yn filwr wrth gefn yn Irac i filwyr Prydain yn 2003.

"Ar achlysur coffâd blynyddol y Cadoediad, edrychais ar straeon yn ymwneud â Brwydr Gwlad Belg ym mis Mai 1940," meddai Abbott. "Fe wnes i ddarganfod beddau dau filwr Prydeinig o'r Grenadier Guards yn Peutie. Leonard 'Len' Walters ac Alfred William Hoare ydyn nhw. Bu farw'r ddau ar noson 15 i 16 Mai. Prin oedd Len yn 20 ac Alfred 33. Roeddwn i yn chwilfrydig pam roedd eu man gorffwys olaf ym mynwent y pentref ac nid yn un o'r mynwentydd rhyfel mawr ym Mrwsel na Heverlee.

hysbyseb

“Fe wnes i ddod o hyd i erthygl mewn papur newydd taleithiol ym Mhrydain yn egluro bod y ddau filwr wedi’u claddu gyntaf ar dir castell lleol - Batenborch yn ôl pob tebyg - ac yna eu cludo i fynwent y pentref.”

Ychwanegodd Abbott: "Ni fydd yr achos yn gadael i mi fynd. Rwyf wedi edrych i mewn i sut y daeth y milwyr i ben yn Peutie. Yn ôl pob tebyg, fe frwydrodd Bataliwn 1af y Gwarchodlu Grenadier ochr yn ochr â 6ed Catrawd Gwlad Belg Jagers te Voet. o ymosodiad yr Almaenwyr ar Peutie i'w gael.

“Ymladdodd milwyr Gwlad Belg a Phrydain weithred gwarchodwr yn ystod tynnu’n ôl yn raddol y tu hwnt i Gamlas Brwsel-Willebroek ac yna i arfordir y Sianel.

"Mae'n ymddangos mai Peutie oedd pencadlys rhanbarthol Catrawd Jagers te Voet. Fy nyfalu yw y gallai staff y gatrawd a Gwarchodlu Prydain gael eu cartrefu yng Nghastell Batenborch. Felly roedd y castell yn darged i'r Almaenwyr.

"A oedd Walters a Hoare yn gwarchod y lle? A gawsant eu secondio i'r Jagers te Voet i sicrhau bod y gwarchodwr yn yr enciliad cyson tuag at Dunkirk? Neu a gawsant eu torri i ffwrdd o'u catrawd yn ystod yr ymladd?"

"Mae'r dyddiad ar y garreg goffa, 15-16 Mai 1940, hefyd yn rhyfedd. Pam dau ddyddiad?

“Fy amheuaeth i yw iddyn nhw farw yn y nos yn ystod cregyn y gelyn neu o ganlyniad i gyrch nos gan y Luftwaffe. Yn anhrefn rhyfel, ni ellir diystyru ychwaith eu bod wedi dioddef 'tân cyfeillgar'. ”

Mae Abbott hefyd wedi darganfod bod dwy ddynes o Peutie, Lucy a Hannah, wedi gofalu am feddau Len a William am flynyddoedd.

"Mae hynny'n fy swyno. Beth oedd eu perthynas â'r milwyr oedd wedi cwympo? Oedden nhw'n eu hadnabod? Rwy'n credu bod Lucy wedi marw. Y cwestiwn yw a yw Hannah yn dal yn fyw. Mae'n debyg bod eu perthnasau yn dal i fyw yn Peutie. A oes unrhyw un yn gwybod mwy? Ar y ddau fedd. mae rhywun wedi gosod chrysanthemums hardd. ”

Parhau Darllen

Gwrthdaro

Menter heddwch pêl-droed ieuenctid ar gyfer parth gwrthdaro Sioraidd

cyhoeddwyd

on

Mae menter heddwch a ganmolir yn eang yn Georgia wedi lansio apêl am fuddsoddiad ffres sydd ei angen yn hanfodol. Mae’r prosiect heddwch rhyngwladol ar y parth gwrthdaro Sioraidd wedi’i ganmol am helpu i gysoni pob ochr mewn anghydfod a alwyd yn “rhyfel anghofiedig Ewrop.” Mewn ymdrech i ddod â heddwch tymor hir i'r ardal, lansiwyd prosiect uchelgeisiol i sefydlu seilwaith pêl-droed ym mharth gwrthdaro bwrdeistref Gori.

Yn arwain y fenter mae Giorgi Samkharadze, dyfarnwr pêl-droed yn wreiddiol (canol y llun) sydd bellach wedi apelio am roddwyr rhyngwladol i helpu i ariannu ei gynlluniau.

Meddai, “Mae ein prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan sawl cwmni busnes ond yn bendant nid yw’n ddigon i fynd i’r afael â’n tasgau. I'r gwrthwyneb, gwaethygodd y sefyllfa, mae'r tensiwn yn cynyddu ers dechrau gwrthdaro. ”

hysbyseb
Timau Sioraidd a De Ossetian

Timau Sioraidd a De Ossetian

Codwyd tua $ 250,000 hyd yma gan gwpl o fuddsoddwyr ac mae hyn wedi mynd ar ddraenio a thraw artiffisial ond mae angen mwy o fuddsoddiad gan roddwyr ar frys er mwyn i'w gynigion ddwyn ffrwyth yn llawn. Mae cefnogaeth hefyd wedi dod o Gyngor Busnes yr UE / Georgia ac mae Samkharadze yn gobeithio y bydd cymorth yn dod o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae cefnogaeth i’r hyn sy’n dal i fod yn elusen wedi dod gan Senedd Sioraidd sydd wedi ysgrifennu llythyr agored, yn apelio am fuddsoddiad ar gyfer yr hyn sy’n cael ei ystyried yn fenter heddwch leol hanfodol bwysig.

Mae Senedd Georgia wedi rhoi blaenoriaeth i’r prosiect heddwch rhyngwladol Ergneti, lluniwyd dogfen wladwriaeth i geisio sefydliadau rhoddwyr, y cyllid sydd ei angen i ddatblygu plant yn y parth gwrthdaro gyda chymorth seilwaith priodol ac i hyrwyddo datblygiad systematig heddwch trwy chwaraeon a diwylliant.

hysbyseb
Mae Giorgi Samkharadze yn esbonio'r prosiect heddwch

Mae Giorgi Samkharadze yn esbonio'r prosiect heddwch

Mae’r llythyr, a ysgrifennwyd gan Gadeirydd Pwyllgor Integreiddio Ewropeaidd y senedd, yr uwch Aelod Seneddol Sioraidd David Songulashvili, yn argymell yn gryf y prosiect sydd, meddai, yn “cyffwrdd â chymodi cymdeithasau Georgia a Rhanbarth Tskhinvali - mater amlwg iawn i Georgia, yn ogystal â’i bartneriaid rhyngwladol. ”

Byddai datblygu’r prosiect presennol, meddai, “yn hwyluso cyswllt pobl-i-bobl, prosesau deialog, a chysoni’r ieuenctid o ddwy ochr y Llinell Ffiniau Gweinyddol.”

Mae'n ysgrifennu bod y Pwyllgor “yn credu'n gryf bod nodau a chanlyniadau disgwyliedig y prosiect hwn yn unol â chyfeiriad gorllewinol datblygiad y wlad, gan fod datrys gwrthdaro yn heddychlon ac uniondeb tiriogaethol o fewn y ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol yn werthoedd yr ydym ni a'n partneriaid rhyngwladol. wedi ymrwymo'n gryf i. ”

Mae Songulashvili yn ailddatgan cefnogaeth y Senedd i'r prosiect ac yn argymell Samkharadze fel “partner potensial gwerthfawr.”

Daw i’r casgliad, “Rydyn ni wir yn gobeithio gweld y prosiect hwn yn datblygu ac yn symud ymlaen yn unol â diddordebau’r wlad.”

Dathliadau olaf y cwpan!

Dathliadau olaf y cwpan!

Dywedodd Samkharadze wrth y wefan hon ei fod yn croesawu ymyrraeth y senedd Sioraidd, gan ychwanegu, “Mae Georgia yn wlad o lywodraeth seneddol a, phan fydd Senedd Georgia a Phwyllgor Integreiddio Ewrop yn cefnogi prosiect heddwch rhyngwladol o’r fath, byddwn yn gobeithio y bydd y Comisiwn Ewropeaidd teimlo gorfodaeth i ddarparu rhywfaint o gefnogaeth ariannol i'n prosiect. "

Dywedodd ei fod bellach yn gobeithio gweld “cymorth ymarferol” gan yr UE ar gyfer y fenter.

Dywed fod ymdrechion o'r fath yn bwysicach fyth nawr oherwydd y cynnydd diweddar pryderus mewn tensiynau yn y rhanbarth.

Ergneti yw un o'r pentrefi niferus sydd wrth ymyl y llinell derfyn weinyddol (ABL), y ffin rhwng rhanbarth Georgia a Tskhinvali neu Dde Ossetia. Yn dilyn Rhyfel Georgia-Rwsia ym mis Awst 2008, gosodwyd ffensys weiren bigog ar yr ABL gan rwystro rhyddid pobl a nwyddau i symud.

Yn y gorffennol, mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion y prosiect ond y gobaith yw y bydd y gefnogaeth hon yn trosi'n gymorth ariannol.

Mae setiau teledu Sioraidd wedi darlledu newyddion am y prosiect tra bod Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ms Ursula von der Leyen, ac arweinyddiaeth Senedd Ewrop wedi anfon llythyrau cefnogaeth.

Dywedodd Samkharadze, “Mae angen cyfranogiad ymarferol buddsoddwyr ar y prosiect heddwch rhyngwladol hwn”

 

Mae Giorgi Samkharadze yn rhoi cyfweliadau teledu ar ôl y gêm

Mae Giorgi Samkharadze yn rhoi cyfweliadau teledu ar ôl y gêm

Un llwyddiant amlwg hyd yn hyn oedd adeiladu stadiwm pêl-droed dros dro i'w ddefnyddio gan bobl leol, wedi'i leoli 300 metr o'r llinell derfyn dros dro yn Ergnet. Yn ddiweddar, roedd gêm bêl-droed gyfeillgar yn cynnwys y bobl leol o'r parth gwrthdaro. Fe’i cynhaliwyd ger ffin Ossetian a 300 cant metr gan Tskhinvali a theuluoedd lleol y rhai a gymerodd ran i gyd i mewn i dalu costau llwyfannu’r digwyddiad.

Roedd y digwyddiad ei hun yn hynod symbolaidd ac, felly hefyd, oedd y dyddiad y digwyddodd, ym mis Awst - ym mis Awst 2008 y dechreuodd y rhyfel chwerw, er ei fod yn fyr. Roedd cynrychiolwyr o lywodraeth leol a chenhadaeth fonitro'r UE yn Georgia (EUMM) ymhlith y rhai a oedd yn bresennol.

Dywedodd Samkharadze, “Fe wnaethant ddweud wrthym lawer o wardiau cynnes ac annog pob un ohonom i barhau â'n gweithgareddau.”

Dywedodd wrth Gohebydd yr UE mai’r nod nawr yw cydgysylltu â gwahanol bartneriaid “i adeiladu’r seilwaith angenrheidiol yn y parth gwrthdaro er mwyn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol.”

Ychwanegodd, “mae'n angenrheidiol cael seilwaith da ar gyfer pob digwyddiad ac amgylchedd sy'n ffafriol i athrawon a phlant, er mwyn peidio â cholli'r brwdfrydedd sydd ganddyn nhw nawr ond datblygu i chwilio am ddyfodol gwell."

Cafodd Ergenti ei ddifrodi'n ddifrifol yn 2008 ac mae llinell rannu dros dro yn rhedeg trwy'r pentref.

“Dyna,” ychwanega, “dyna pam mae angen i ni greu seilwaith da i bawb. Nid ydym am gael rhyfel, i’r gwrthwyneb, rydym wedi ymrwymo i heddwch. ”

Ychwanegodd, “Rydyn ni'n bobl o wahanol broffesiynau sydd wedi ymrwymo i un nod mawr - datblygu pobl ifanc a chyflogaeth yn y parth gwrthdaro.”

Yn y tymor hwy mae eisiau gweld chwaraeon a gweithgareddau eraill yn cael eu cynnal fel rygbi, athletau a digwyddiadau diwylliannol, artistig a chrefyddol.

 

Cyflwyno'r Cwpan

Cyflwyno'r Cwpan

“Mae’n angenrheidiol cael seilwaith da ar gyfer pob digwyddiad o’r fath, ac amgylchedd sy’n ffafriol i athrawon digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol a phlant, er mwyn peidio â cholli’r brwdfrydedd sydd ganddyn nhw nawr ond i ddatblygu i chwilio am ddyfodol gwell,” meddai yn nodi.

Bydd y prosiect cyffrous - sydd wedi'i leoli ar un hectar yn unig o dir - y bydd yn bennaeth arno hefyd yn parhau i hwyluso'r cymod rhwng Ossetiaid a Georgiaid ynghyd â datblygiad pentrefi yn agos at y gymdogaeth.

Mae'r ardal, fel eira, wedi bod yn destun tensiwn ers chwalfa'r Undeb Sofietaidd. Ar ôl rhyfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008, fe wnaeth Moscow gydnabod De Ossetia fel gwladwriaeth annibynnol a dechrau proses o gysylltiadau agosach y mae Georgia yn eu hystyried yn anecsiad effeithiol.

Mae tua 20% o diriogaeth Sioraidd yn cael ei feddiannu gan Ffederasiwn Rwseg, ac nid yw'r Undeb Ewropeaidd yn cydnabod y tiriogaethau y mae Rwsia yn byw ynddynt.

Plant o ddwy ochr y llinell wrthdaro wedi'u huno gan bêl-droed

Plant o ddwy ochr y llinell wrthdaro wedi'u huno gan bêl-droed

Cyn y rhyfel, arferai llawer o bobl yn Ergneti fasnachu eu cynhyrchion amaethyddol gyda'r diriogaeth gyfagos sydd bellach yn cael ei meddiannu. Ar ben hynny, roedd y farchnad yn Ergneti yn cynrychioli man cyfarfod economaidd-gymdeithasol hanfodol lle roedd Georgiaid ac Ossetiaid yn arfer cwrdd â'i gilydd i wneud busnes.

Mae Samkharadze yn gobeithio, gyda'i brosiect arloesol, ddod â'r amseroedd da yn ôl, i'r rhan hon o'i wlad enedigol o leiaf. Mae'r prosiect, mae'n dadlau, yn fodel ar gyfer gwrthdaro tebyg eraill ledled y byd.

Y gobaith yw nawr, er gwaethaf y byd yn cael ei afael gan bandemig iechyd byd-eang a'r effaith ariannol gyfatebol, y bydd y seiniau cadarnhaol sy'n dod allan o'r rhan fach ond gythryblus hon o Ewrop yn cael rhywfaint o atseinio yng nghoridorau pŵer ym Mrwsel - a y tu hwnt.

 

Parhau Darllen

Gwrthdaro

Pan fydd gwirionedd yn brifo: Sut y gwnaeth trethdalwyr yr Unol Daleithiau a Phrydain sicrhau buddugoliaeth Sofietaidd yn y 'Rhyfel Mawr Gwladgarol'

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Mai, pan oedd gweddill y byd gwâr yn cofio dioddefwyr yr Ail Ryfel Byd, cyhoeddodd cyfrif twitter swyddogol y Tŷ Gwyn drydariad am fuddugoliaeth yr Unol Daleithiau a’r DU dros Natsïaeth a ddigwyddodd 75 mlynedd yn ôl, yn ysgrifennu Janis Makonkalns, newyddiadurwr a blogiwr ar ei liwt ei hun o Latfia.

Denodd y trydariad feirniadaeth nodedig gan swyddogion Rwseg a oedd yn llidus bod gan yr Unol Daleithiau yr anallu i gredu ei bod rywsut wedi helpu i sicrhau'r fuddugoliaeth, gan anwybyddu Rwsia fel y prif - neu hyd yn oed yr unig - fuddugol yn y rhyfel yr oedd hi ei hun wedi'i achosi. Yn ôl swyddogion Rwseg, dyma’r Unol Daleithiau yn ceisio ailysgrifennu hanes yr Ail Ryfel Byd.

Yn ddiddorol, cefnogwyd y teimlad hwn hefyd gan actifydd gwrthblaid gwrth-Kremlin Aleksandr Navalny a feirniadodd Washington hefyd am “ddehongli hanes yn anghywir”, gan ychwanegu bod 27 miliwn o Rwsiaid (!) Wedi colli eu bywydau yn y rhyfel - nid dinasyddion Sofietaidd o wahanol genhedloedd.

Ni cheisiodd y Moscow swyddogol, na Navalny, sy’n uchel ei barch yn y Gorllewin, ddarparu unrhyw ffeithiau go iawn ar gyfer eu dadleuon a fyddai’n gwrthbrofi’r hyn yr oedd cyfrif twitter swyddogol y Tŷ Gwyn wedi’i nodi. Mewn geiriau Americanaidd, nid yw dadleuon Rwsia dros hanes yr Ail Ryfel Byd yn ddim mwy na phentwr o bullshit.

hysbyseb

Yn fwy na hynny, mae agwedd o'r fath gan swyddogion a gwleidyddion Rwseg yn hollol naturiol, oherwydd mae Moscow fodern yn dal i weld yr Ail Ryfel Byd yn unig trwy brism o chwedlau hanesyddol a ffurfiwyd yn ystod yr oes Sofietaidd. Mae hyn wedi arwain at Moscow (ac eraill) yn gwrthod agor eu llygaid i lu o ffeithiau - ffeithiau mae cymaint o ofn ar Moscow.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn darparu pedair ffaith am hanes yr Ail Ryfel Byd sy'n gwneud Rwsia yn anghyfforddus ac yn ofnus o'r gwir.

Ffaith # 1: Ni fyddai'r Ail Ryfel Byd wedi digwydd pe na bai'r Undeb Sofietaidd wedi llofnodi'r cytundeb Molotov-Ribbentrop gyda'r Almaen Natsïaidd.

hysbyseb

Er gwaethaf ymdrechion Moscow i roi sylw i hyn, y dyddiau hyn yn ymarferol mae pawb yn ymwybodol iawn bod yr Undeb Sofietaidd wedi llofnodi cytundeb di-ymddygiad ymosodol gyda'r Almaen NAZI ar 23 Awst 1939. Roedd y cytundeb yn cynnwys protocol cyfrinachol yn diffinio ffiniau cylchoedd dylanwad Sofietaidd ac Almaeneg yn Nwyrain Ewrop.

Prif bryder Hitler cyn ymosod ar Wlad Pwyl oedd ei gael ei hun yn ymladd yn ffryntiau’r Gorllewin a’r Dwyrain ar yr un pryd. Sicrhaodd cytundeb Molotov-Ribbentrop, ar ôl ymosod ar Wlad Pwyl, na fydd angen ymladd yn erbyn yr Undeb Sofietaidd. O ganlyniad, mae'r Undeb Sofietaidd yn uniongyrchol gyfrifol am achosi'r Ail Ryfel Byd, lle bu mewn gwirionedd yn ymladd ar ochr y Natsïaid, y mae Moscow bellach yn ei ddirmygu mor gryf.

Ffaith # 2: Nid oedd y nifer annirnadwy o anafusion ar ochr yr Undeb Sofietaidd yn arwydd o arwriaeth na phendantrwydd, ond canlyniadau esgeulustod gan awdurdodau Sofietaidd.  

Wrth siarad am rôl bendant yr Undeb Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd, mae cynrychiolwyr Rwseg fel arfer yn pwysleisio'r nifer enfawr o anafusion (bu farw hyd at 27 miliwn o filwyr a sifiliaid) fel prawf o arwriaeth y genedl Sofietaidd.

Mewn gwirionedd, nid yw'r anafusion yn cynrychioli arwriaeth na pharodrwydd pobl i amddiffyn eu mamwlad beth bynnag yw'r gost, fel y dadleuir yn aml gan gegweithiau propaganda Moscow. Y gwir yw bod y nifer annirnadwy hwn dim ond oherwydd bod yr arweinyddiaeth Sofietaidd yn ddifater tuag at fywydau ei dinasyddion, yn ogystal â'r ffaith bod y strategaethau a ddewiswyd gan y Sofietiaid yn ddifeddwl.

Roedd y fyddin Sofietaidd yn hollol barod ar gyfer rhyfel, oherwydd hyd at yr eiliad olaf credai Stalin na fydd Hitler yn ymosod ar yr Undeb Sofietaidd. Yn lle hynny, parhaodd y fyddin, a oedd yn gofyn am alluoedd amddiffynnol datblygedig, i baratoi ar gyfer rhyfel sarhaus (gan obeithio efallai y bydd yn gallu rhannu nid yn unig Dwyrain Ewrop, ond Gorllewin Ewrop hefyd, â'r Almaen). Yn ogystal, yn ystod Purge Fawr 1936-1938, fe wnaeth yr Undeb Sofietaidd ddileu'r rhan fwyaf o arweinwyr milwrol mwyaf galluog y Fyddin Goch yn fwriadol, oherwydd yn syml nid oedd Stalin yn ymddiried ynddynt. Arweiniodd hyn at yr arweinyddiaeth Sofietaidd mor ddatgysylltiedig â realiti fel na allai ganfod y bygythiad a achoswyd iddi gan yr Almaen Natsïaidd.

Enghraifft wych o hyn yw methiant llwyr y Fyddin Goch yn Rhyfel y Gaeaf. Roedd cymaint o ofn ar ddeallusrwydd Sofietaidd o ofyniad gwleidyddol Stalin i ymosod ar y Ffindir nes iddi ddweud celwydd yn fwriadol am ei hamddiffynfeydd gwan a theimladau honedig pro-Kremlin a pro-Bolsiefic a rennir gan bobl y Ffindir. Roedd arweinyddiaeth yr Undeb Sofietaidd yn sicr y byddai'n mathru'r Ffindir bach, ond fe drodd y realiti yn un o ymgyrchoedd milwrol mwyaf gwarthus yr 20fed ganrif.

Wedi'r cyfan, ni allwn anghofio nad oedd system yr Undeb Sofietaidd yn poeni o gwbl am ei phobl. Oherwydd ei fod mor bell ar ôl yn dechnolegol ac yn strategol, dim ond trwy daflu'r cyrff ei milwyr at y Natsïaid y gallai'r Undeb Sofietaidd ymladd yn erbyn yr Almaen. Hyd yn oed yn nyddiau olaf y rhyfel, pan oedd y Fyddin Goch yn agosáu at Berlin, parhaodd Marshal Zhukov, yn lle aros i'r gelyn ildio, anfon miloedd o filwyr Sofietaidd i farwolaeth ddiystyr ar gaeau mwyngloddiau'r Almaen.

Felly, nid yw bron yn rhy hwyr i swyddogion Rwseg ddeall nad yw'r ffaith bod gan yr Unol Daleithiau a'r DU lawer llai o anafusion na'r Undeb Sofietaidd yn golygu eu bod wedi cyfrannu llai at ganlyniad y rhyfel. Mewn gwirionedd mae'n golygu bod y gwledydd hyn wedi trin eu milwyr â pharch ac wedi ymladd yn fwy medrus na'r Undeb Sofietaidd.

Ffaith # 3: Ni fyddai buddugoliaeth Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd wedi bod yn bosibl heb gymorth sylweddol gan yr UD, a elwir yn bolisi Lend-Lease.

Pe na bai Cyngres yr UD wedi penderfynu rhoi cymorth materol i'r Undeb Sofietaidd ar 11 Mawrth 1941, byddai'r Undeb Sofietaidd wedi dioddef colledion tiriogaethol hyd yn oed yn fwy a chlwyfedigion dynol, hyd yn oed cyn belled â cholli rheolaeth dros Moscow.

Er mwyn deall maint y cymorth hwn, byddaf yn darparu rhai ffigurau. Fe wnaeth arian trethdalwyr America ddarparu 11,000 o awyrennau, 6,000 tanc 300,000 o gerbydau milwrol a 350 o locomotifau i'r Undeb Sofietaidd. Yn ogystal, derbyniodd yr Undeb Sofietaidd ffonau a cheblau i sicrhau cyfathrebu ar faes y gad, bwledi a ffrwydron, ynghyd â deunyddiau crai ac offer i helpu cynhyrchiad milwrol yr Undeb Sofietaidd a thua 3,000,000 tunnell o fwydydd.

Heblaw am yr Undeb Sofietaidd, darparodd yr Unol Daleithiau gymorth materol i gyfanswm o 38 gwlad a ymladdodd yn erbyn yr Almaen Natsïaidd. Gan addasu ar gyfer yr oes fodern, gwariodd Washington 565 biliwn o ddoleri i wneud hyn, a derbyniodd yr Undeb Sofietaidd 127 biliwn ohono. Rwy'n credu na fydd unrhyw un yn synnu o wybod na wnaeth Moscow erioed ad-dalu dim o'r arian.  

Yn fwy na hynny, ni all Moscow gyfaddef mai nid yr Unol Daleithiau yn unig, ond y DU hefyd a roddodd gymorth i'r Undeb Sofietaidd. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, danfonodd y Brits i'r Undeb Sofietaidd fwy na 7,000 o awyrennau, 27 o longau rhyfel, 5,218 o danciau, 5,000 o arfau gwrth-danc, 4,020 o lorïau meddygol a chargo a mwy na 1,500 o gerbydau milwrol, ynghyd â sawl mil o radios a darnau offer radar a 15,000,000 esgidiau nad oedd cymaint o angen amdanynt gan filwyr y Fyddin Goch.

Ffaith # 4: Heb ymgyrchoedd yr Unol Daleithiau a'r DU yn y Cefnfor Tawel, Affrica a Gorllewin Ewrop byddai'r Undeb Sofietaidd wedi capio i'r pwerau Echel.  

O ystyried y ffeithiau uchod yn profi pa mor wan a phathetig oedd yr Undeb Sofietaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae'n fwy na chlir na fyddai wedi gallu sefyll yn erbyn peiriant rhyfel y Natsïaid heb gymorth materol gan yr UD a'r DU a hefyd eu cefnogaeth filwrol.

Ymgysylltiad yr Unol Daleithiau yn yr Ail Ryfel Byd a dechrau ei ymgyrch Môr Tawel yn erbyn Japan ar 7 Rhagfyr 1941 oedd y rhagofyniad i'r Undeb Sofietaidd amddiffyn ei ffiniau Dwyrain Pell. Pe na fyddai Japan wedi cael ei gorfodi i ganolbwyntio ar ymladd lluoedd yr Unol Daleithiau yn y Môr Tawel, byddai'n fwyaf tebygol o allu cipio'r dinasoedd Sofietaidd mwy sydd wedi'u lleoli yn ardal y ffin, a thrwy hynny gaffael rheolaeth dros ran sylweddol o diriogaeth yr Undeb Sofietaidd. Gan ystyried maint mawr yr Undeb Sofietaidd, ei seilwaith sydd wedi'i ddatblygu'n wael ac parodrwydd cyffredinol ei fyddin, ni fyddai Moscow wedi para hyd yn oed ychydig fisoedd pe bai'n cael ei gorfodi i ryfel ar ddwy ffrynt ar yr un pryd.  

Dylid pwysleisio hefyd bod gweithgaredd yr Almaen yng Ngogledd Affrica hefyd wedi rhwystro ymosodiad yr Almaen ar yr Undeb Sofietaidd. Pe na bai'r DU wedi gwario adnoddau enfawr i ymladd yn erbyn yr Almaen yn y rhanbarth hwn, byddai'r Natsïaid yn gallu canolbwyntio eu lluoedd ar gipio Moscow a byddent yn fwyaf tebygol o fod wedi llwyddo.

Ni allwn anghofio bod yr Ail Ryfel Byd wedi gorffen gyda glaniadau Normandi a agorodd ffrynt y Gorllewin o'r diwedd, sef hunllef fwyaf Hitler a'r rheswm dros arwyddo'r cytundeb enwog Molotov-Ribbentrop. Pe na bai'r Cynghreiriaid wedi dechrau eu hymosodiad o diriogaeth Ffrainc, byddai'r Almaen wedi gallu canolbwyntio ei lluoedd sy'n weddill yn y dwyrain i ddal lluoedd Sofietaidd yn ôl a pheidio â'u gadael ymhellach i Ganol Ewrop. O ganlyniad, gallai'r Ail Ryfel Byd fod wedi dod i ben heb gapitiwleiddio llwyr ar ochr Berlin.

Mae'n amlwg, heb gymorth yr Unol Daleithiau a'r DU, na fyddai buddugoliaeth Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd wedi bod yn bosibl. Roedd popeth yn awgrymu bod Moscow ar fin colli’r rhyfel, a dim ond oherwydd deunydd ac adnoddau ariannol enfawr a ddarparwyd gan yr Americanwyr a’r Brits y llwyddodd yr Undeb Sofietaidd i wella ar ôl sioc haf 1941, adfer ei diriogaethau ac atafaelu Berlin o’r diwedd, sydd gwanhawyd gan y Cynghreiriaid.

Mae gwleidyddion yn Rwsia fodern yn esgus peidio â gweld hyn, ac - yn lle cyfaddef o leiaf fod y fuddugoliaeth yn bosibl oherwydd ymgysylltiad yr Ewrop gyfan (gan gynnwys cenhedloedd Dwyrain Ewrop na chawsant eu crybwyll yma - rhai y mae Moscow bellach yn aml yn eu cyhuddo o ogoneddu Natsïaeth ) - maent yn parhau i sefyll wrth y chwedlau gwawdiedig am yr Ail Ryfel Byd a grëwyd yn ôl gan bropaganda Sofietaidd.

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd