Cysylltu â ni

Afghanistan

A oes gan yr UD unrhyw drosoledd ar y Taliban 2.0?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mewn cyfweliad gyda George Stephanopoulos o ABC (telecast 19 Awst 2021), dywedodd yr Arlywydd Biden nad oedd yn credu bod y Taliban wedi newid ond eu bod yn mynd trwy “argyfwng dirfodol” yn eu hawydd i geisio cyfreithlondeb ar lwyfan y byd, yn ysgrifennu Vidya S Sharma Ph.D.

Yn yr un modd, pan ymddangosodd yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken ar "This Week" ABC (Awst 29, 2021), gofynnwyd iddo sut y byddai'r UD yn sicrhau y bydd y Taliban yn cadw eu hochr nhw o'r fargen ac yn caniatáu i dramorwyr ac Affghaniaid sydd â dogfennau dilys adael y wlad ar ôl Awst 31, 2021, yn parchu hawliau dynol ac yn arbennig yn caniatáu i fenywod gael eu haddysgu a cheisio cyflogaeth? Atebodd Blinken, “Mae gennym drosoledd sylweddol iawn i weithio gydag ef dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod i gymell y Taliban i wneud iawn am ei ymrwymiadau. ”

Yr hyn yr oedd Biden a Blinken yn cyfeirio ato yw y byddai economi cwympo Afghanistan (h.y., y diffyg arian i ddarparu'r gwasanaethau sylfaenol, diweithdra cynyddol, prisiau bwyd uchel, ac ati) yn eu gorfodi i gymedroli ymddygiad.

Y rhesymeg y tu ôl i'w meddwl yw bod 75% o gyllideb Llywodraeth Afghanistan yn dibynnu ar gymorth tramor. Daeth yr arian hwn i raddau helaeth gan Lywodraethau'r Gorllewin (yr UD a'i chynghreiriaid Ewropeaidd ac India) a sefydliadau fel IMF, Banc y Byd, ac ati.

hysbyseb

Mae'r Taliban wedi gallu ariannu eu gwrthryfel trwy droi at gynaeafu opiwm, smyglo narcotics a masnachu arfau. Yn ôl cyn-bennaeth banc canolog Afghanistan, Ajmal Ahmady, hynny ni fyddai arian yn ddigonol i ddarparu gwasanaethau sylfaenol. Felly i gael yr arian angenrheidiol, byddai angen cydnabyddiaeth ryngwladol ar y Taliban. Ni ddaw'r olaf oni bai bod y Taliban yn cymedroli eu hymddygiad.

Dan arweiniad y rhesymeg uchod, rhewodd Gweinyddiaeth Biden asedau Banc Da Afghanistan yn gyflym (neu DAB, banc canolog neu gronfa wrth gefn Afghanistan). Roedd yr asedau hyn yn bennaf yn cynnwys aur ac arian tramor a oedd yn gyfanswm o US $ 9.1 biliwn. Mae canran fawr iawn ohonynt yn cael eu hadneuo gyda'r Gronfa Ffederal (Efrog Newydd). Mae'r gweddill yn cael eu dal mewn rhai cyfrifon rhyngwladol eraill gan gynnwys y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol yn y Swistir.

Ar Awst 18, ataliodd yr IMF (Cronfa Ariannol Ryngwladol) fynediad Afghanistan at adnoddau IMF gan gynnwys $ 440 miliwn mewn benthyciadau brys newydd ar y sail nad oedd gan lywodraeth Taliban unrhyw gydnabyddiaeth ryngwladol.

hysbyseb

O anerchiad yr Arlywydd Biden i'r genedl ar 31 Awst, roedd yn amlwg hefyd y bydd ei weinyddiaeth, ynghyd â diplomyddiaeth ddwys, yn defnyddio sancsiynau ariannol fel arf canolog i gyflawni nodau polisi tramor yr Unol Daleithiau.

Yn union fel canslo / rhewi cymorth tramor (darllenwch gyflogau gweithwyr Llywodraeth Afghanistan ac alldaliadau sector cyhoeddus), mae offerynnau trosoledd eraill a grybwyllwyd gan Lywodraethau’r Gorllewin, mewn un ffordd neu’r llall, yn gyfystyr â sancsiynau ariannol, h.y., yr hyn y gall Affghaniaid ei fewnforio a’i allforio. , atal Affghaniaid alltud rhag defnyddio offerynnau bancio ffurfiol i anfon arian adref, ac ati.

Yn yr erthygl hon, hoffwn archwilio i ba raddau y gall unrhyw drefn sancsiynau a arweinir gan yr UD ddylanwadu ar bolisïau'r Taliban. Yn bwysicach fyth, yn ogystal â pheidio â chaniatáu i Afghanistan ddod yn uwchganolbwynt terfysgaeth, pa newidiadau polisi y dylai'r Gorllewin eu mynnu yn gyfnewid am godi sancsiynau neu ryddhau arian wedi'i rewi.

Cyn imi archwilio’r mater hwn ymhellach, gadewch imi roi cipolwg ichi ar economi Afghanistan a dyfnder ei phroblemau dyngarol.

Cipolwg ar economi Afghanistan

Yn ôl Mae'r Factbook Byd (cyhoeddwyd gan Central Intelligence Agency), mae gan Afghanistan, gwlad dan ddaear, boblogaeth o 37.5 miliwn. Yn 2019 amcangyfrifwyd bod ei CMC go iawn (ar sail cydraddoldeb pŵer prynu) yn UD $ 79 biliwn. Yn 2019-20, fe allforiodd amcangyfrif UD $ 1.24bn (est.) gwerth nwyddau. Roedd ffrwythau, cnau, llysiau a chotwm (carpedi llawr) yn cynnwys tua 70% o'r holl allforion.

Amcangyfrifir bod gan Afghanistan nwyddau wedi'u mewnforio gwerth US $ 11.36bn yn 2018-19.

Daeth tua dwy ran o dair (68%) o'i fewnforion o'r pedair gwlad gyfagos: Uzbekistan (38%), Iran (10%), China (9%) a Phacistan (8.5%).

Felly, dim ond 10% o'r arian tramor sydd ei angen i dalu am ei gofynion mewnforio y mae Afghanistan yn ennill. Cymorth tramor sy'n cwrdd â'r gweddill (= diffyg).

Mae Afghanistan yn mewnforio tua 70% o bŵer trydanol ar gost flynyddol o $ 270m o Iran, Uzbekistan, Tajikistan a Turkmenistan, yn ôl ei unig gyfleustodau pŵer, Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS). Dim ond 35% o Affghaniaid sydd â mynediad at drydan.

Yn y flwyddyn 2020-21 (h.y., ychydig cyn i filwyr yr Unol Daleithiau gael eu tynnu’n ôl), derbyniodd Afghanistan tua $ 8.5 biliwn mewn cymorth neu oddeutu 43% o’i CMC (yn UD $). Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn Al Jazeera, roedd y swm hwn yn “ariannu 75% o wariant cyhoeddus, 50% o’r gyllideb a thua 90% o wariant diogelwch y llywodraeth.”

Trasiedïau naturiol a dynol

Oherwydd y gwrthryfel parhaus, roedd gan Afghanistan eisoes 3.5 miliwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol (CDUau) cyn i'r Taliban lansio eu tramgwyddus mawr ym mis Mai-Mehefin eleni i ymestyn eu rheol i'r wlad gyfan. Yn ôl y UNHCR, mae blitzkrieg diweddar y Taliban wedi creu 300,000 IDP arall.

Ymhellach, mae pandemig Covid 19 wedi taro Afghanistan yn galed iawn. Bron 30% o'i phoblogaeth (tua 10 miliwn) wedi'i heintio â'r firws COVID-19 ac nid yw hyd yn oed y staff meddygol a gofal iechyd rheng flaen wedi cael eu brechu eto. Ac mae'r wlad yn dioddef o'r ail sychder mewn pedair blynedd.

Felly mae'r Taliban yn dyfarnu drosodd mae gwlad arian parod, sychder sychder sy'n gystuddiol iawn â phandemig Covid -9.

Cymorth Dyngarol: Cyfrifoldeb moesol yr Unol Daleithiau

Mae rhai elusennau dielw o fewn a thu allan i'r UD a rhai llywodraethau tramor wedi bod yn creu argraff ar yr UD i ddarparu cymorth dyngarol i Afghanistan. Mae'r UNHCR hefyd wedi siarad am y sefyllfa enbyd yn Afghanistan.

Mae meddiant Taliban y wlad wedi gwaethygu'r sefyllfa ddyngarol ymhellach. Maent wedi diswyddo degau o filoedd o weithwyr ac mae miloedd lawer wedi mynd i guddio gan ofni am eu bywydau mewn ymosodiadau dial gan y Taliban am weithio gyda gwrthwynebwyr yr olaf. Ac mae cyfiawnhad dros eu hofnau wrth i mi drafod isod.

Yn fy erthygl gyntaf yn y gyfres hon, dadleuais fod Biden wedi gwneud yr alwad iawn pan benderfynodd dynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn ôl o Afghanistan. Roedd y penderfyniad hwn hefyd yn golygu bod y Taliban yn gallu adennill pŵer ar ôl 20 mlynedd o wrthryfel.

Felly, gellir cyflwyno achos cryf ei bod yn ddyletswydd foesol ar yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid i arwain rhaglen cymorth dyngarol yn Afghanistan.

Yn y cyswllt hwn, mae Al Jazeera yn adrodd, “tuag at fis Awst, cyhoeddodd Trysorlys yr UD drwydded newydd gyfyngedig i’r llywodraeth a phartneriaid roi cymorth dyngarol yn Afghanistan.” Mae hynny'n ddarn o newyddion da.

Gall yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid ddarparu'r cymorth dyngarol angenrheidiol trwy sefydliadau amlochrog, ee, y Cenhedloedd Unedig, y Groes Goch a'r Cilgant Coch, Rhaglen Bwyd y Byd (WFP), Oxfam International, CARE, ac ati. Nid yw'r dull hwn yn cynnwys cydnabod Gweinyddiaeth Taliban a yn sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd ei darged. Bydd yn sicrhau na fyddai'r cronfeydd yn cael eu cam-ddefnyddio na'u camddatgan gan y Taliban.

Gan na fydd gwledydd y Gorllewin yn caniatáu i’r Affghaniaid cyffredin lwgu i farwolaeth a fyddai’n siŵr o sicrhau ouster y Taliban o Kabul felly gadewch inni werthuso pa mor aruthrol o offeryn y gallai’r sancsiynau ariannol ar y cyd ei brofi yn erbyn y Taliban?

Sut allwn ni asesu honiad Biden o drosoledd ac yn bwysicach fyth, pe bai unrhyw fargen yn cael ei tharo â Taliban 2.0, byddai'n cael ei darparu? A ellir ymddiried yn y Taliban 2.0? Un ffordd o bennu hyn yw archwilio sut maen nhw wedi ymddwyn hyd yn hyn? Peth arall a allai daflu goleuni fyddai craffu os oes unrhyw fwlch rhwng yr hyn y mae'r Taliban 2.0 yn ei ddweud yn eu cynadleddau i'r wasg i'w bwyta'n rhyngwladol a sut maen nhw'n gweithredu gartref? A ydyn nhw'n wahanol i'r Taliban 1.0 a fu'n rheoli Afghanistan rhwng 1996 a 2001? Neu, a ydyn nhw ychydig yn fwy selog yn eu hymdrech cysylltiadau cyhoeddus?

Cabinet Terfysgwyr

Gellir dadlau yn rhesymol bod Taliban 2.0 yn debyg iawn i'r Taliban 1.0. Mae'r cabinet dros dro a gyhoeddwyd gan y Taliban y mis diwethaf yn llawn o aelodau llinell galed a wasanaethodd yng nghabinet Taliban 1.0.

Yn union fel cabinet Taliban 1.0 ym 1996, mae gan y cabinet presennol stamp asiantaeth cudd-wybodaeth allanol Pacistan, Inter-Services Intelligence (ISI). Mae'r olaf wedi cefnogi, hyfforddi, arfogi a threfnu lloches iddynt ym Mhacistan (i orffwys ac ail-grwpio ar ôl cyfnod o ymladd yn Afghanistan) dros y tri degawd a hanner diwethaf.

Er mwyn sicrhau y bydd y Taliban 2.0 yn llywodraethu dros y wlad gyfan, adroddwyd yn eang bod yn y brwydr Panjshir, y dalaith olaf i wrthsefyll rheol Taliban, helpodd Pacistan y Taliban gyda breichiau, bwledi a hyd yn oed jetiau ymladd fel y gallai'r Taliban drechu ymladdwyr Cynghrair y Gogledd yn gyflym.

Efallai y bydd y darllenydd yn cofio i'r Taliban fynd i mewn i Kabul ar Awst 15 ac fe gymerodd hi bron i fis cyn i'r cabinet dros dro gael ei gyhoeddi.

Roedd yn adroddir yn eang bod saethu allan yn gynnar ym mis Medi yn y palas arlywyddol yn Kabul lle ymosodwyd yn gorfforol ar Mullah Abdul Ghani Baradar, a arweiniodd sgyrsiau heddwch gyda’r Unol Daleithiau yn Doha, gan Khalil ul Rahman Haqqani, aelod o’r clan Haqqani, oherwydd bod Baradar yn dadlau dros lywodraeth gynhwysol.

Yn fuan ar ôl y digwyddiad hwn, hedfanodd yr Is-gapten Gen. Faiz Hameed, pennaeth ISI, i Kabul i sicrhau bod carfan Baradar ar yr ochr arall a bod carfan Haqqani yn cael ei chynrychioli'n gryf yn y cabinet.

Mae gan gabinet presennol y Taliban bedwar aelod o clan Haqqani. Mae Sirajuddin Haqqani, arweinydd y clan a'r terfysgwr a ddynodwyd yn yr Unol Daleithiau, bellach yn gwasanaethu fel gweinidog mewnol, y portffolio domestig mwyaf pwerus.

Mae gan rwydwaith Haqqani, y llinell fwyaf creulon a chaled o'r holl garfannau sy'n rhan o'r Taliban, y cysylltiadau cryfaf ag ISI ac nid yw erioed wedi torri ei gysylltiadau ag Al Qaeda. Atgyfnerthwyd hyn, mor ddiweddar ag ym mis Mai eleni mewn adroddiad a luniwyd gan Bwyllgor Monitro Sancsiynau Taliban y Cenhedloedd Unedig. Mae'n nodi, “mae Rhwydwaith Haqqani yn parhau i fod yn ganolbwynt ar gyfer allgymorth a chydweithrediad â grwpiau terfysgol tramor rhanbarthol a dyma'r prif gyswllt rhwng y Taliban ac Al-Qaeda”.

Byddai'n werth nodi yma bod miloedd o ymladdwyr tramor, gan gynnwys Tsieineaidd, Chechens, Uzbeks, ac eraill, yn dal i gynnwys milisia'r Taliban. Mae gan yr holl ymladdwyr hyn gysylltiadau â grwpiau terfysgol / celloedd cysgu yn eu priod wledydd cartref.

Gan gynnwys 4 terfysgwr sy'n perthyn i clan Haqqani, mae gan y cabinet presennol fwy na dwsin o bobl sydd naill ai ar restrau terfysgwyr y Cenhedloedd Unedig, yr UD a'r UE.

Meistr meddyg troelli

Amnest Cyflawn: Sut mae cyfradd perfformiad y Taliban yn erbyn eu datganiadau cyhoeddus? Er iddynt addo dro ar ôl tro a amnest llwyr i'r rhai a fu'n gweithio i'r weinyddiaeth flaenorol neu'r lluoedd rhyngwladol dan arweiniad yr Unol Daleithiau a ryddhawyd yn ddiweddar Adroddiad asesiad bygythiad y Cenhedloedd Unedig yn dangos bod y Taliban wedi bod yn cynnal chwiliadau o dŷ i dŷ i ddod o hyd i'w gwrthwynebwyr a'u teuluoedd. Mae hyn wedi golygu bod miloedd lawer o weithwyr, rhag ofn dial, wedi mynd i guddio ac, felly, heb incwm. Adroddir bod Gweinyddiaeth Biden wedi rhoi rhestr i’r Affibaniaid a oedd wedi gweithio gyda milwyr tramor i’r Taliban.

Nawr cymharwch eu gweithredoedd â'u datganiad. Dywedodd Zabihullah Mujahid, llefarydd ar ran y Taliban, yn ôl y BBC mewn cynhadledd i’r wasg ar Awst 21, y bydd y rhai a weithiodd gyda milwyr tramor yn ddiogel yn Afghanistan. Meddai, "Rydyn ni wedi anghofio popeth yn y gorffennol ... Nid oes rhestr [o Affghaniaid] a weithiodd gyda milwyr y Gorllewin. Nid ydym yn dilyn unrhyw un."

Hawliau menywod: Ymhellach, mae'r Taliban wedi gorchymyn miloedd o bobl i beidio â dangos eu gwaith. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos menywod sy'n weithwyr. Mae hyn er eu llefarydd, Zabihullah Mujahid, mewn cynhadledd i’r wasg ar Awst 17 dywedodd, “Rydyn ni’n mynd i ganiatáu i ferched weithio ac astudio. Mae gennym ni fframweithiau, wrth gwrs. Mae menywod yn mynd i fod yn weithgar iawn mewn cymdeithas. ”

Ynglŷn â menywod, gadewch imi adrodd wrthych beth sy'n digwydd ar lawr gwlad.

Ar Fedi 6, pan wrthdystiodd rhai merched a menywod am beidio â chael mynd i ysgolion / prifysgolion na gweithio, y Taliban chwipio’r arddangoswyr a’u curo â ffyn a thanio rowndiau byw o fwledi i wasgaru'r protestwyr (gweler Ffigur 1).

Adroddodd y BBC un protestiwr yn dweud, “Cawsom i gyd ein curo. Cefais fy nharo hefyd. Fe wnaethant ddweud wrthym am fynd adref gan ddweud mai dyna lle mae menyw. ”

Ar 30 Medi, an Agence France-Presse tystiodd y gohebydd i filwyr y Taliban fynd i'r afael yn dreisgar â grŵp o chwe myfyriwr benywaidd a oedd wedi ymgynnull y tu allan i'w hysgol uwchradd ac a oedd yn mynnu eu hawl i fynd i'r ysgol. Taniodd y Taliban ergydion yn yr awyr i ddychryn y plant hyn a'u gwthio yn ôl yn gorfforol.

Ffigur 1: Llun o ferched yn protestio'n heddychlon yn cael eu bygwth gan y Taliban.

Sylwch ar ymladdwr o'r Taliban yn pwyntio'i Kalashnikov at ddynes sydd heb arf. (Medi 6, 2021).

ffynhonnell: India Heddiw: Mae Taliban 2.0 yn union fel Taliban 1.0: Wedi'i weld mewn chwe delwedd

Rhyddid y Wasg: Beth am eu hymrwymiad i ryddid y wasg. Llefarydd y Taliban Zabihullah Mujahid meddai (trwy gyfieithiad Al Jazeera), “Nid yw newyddiadurwyr sy’n gweithio i gyfryngau gwladol neu breifat yn droseddwyr ac ni fydd yr un ohonynt yn cael eu herlyn.

“Fydd yna ddim bygythiad yn eu herbyn.”

Anfonodd Etilaatroz, sefydliad newyddion yn Afghanistan a chyhoeddwr papur newydd dyddiol, nifer o'i ohebwyr i gwmpasu protestiadau menywod ar 6 Medi. Arestiwyd pump o'r gohebwyr hyn. Cafodd dau ohonyn nhw eu harteithio, eu creulonoli a'u curo'n ddifrifol â cheblau.

Ffigur 2: Gohebwyr Etilaatroz wedi eu curo gan y Taliban am roi sylw i brotestiadau menywod ar Fedi 6, 2021

Ffynhonnell: Twitter / Marcus Yam

Teithio am ddim: Fel rhan o dynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn ôl, fe wnaeth Gweinyddiaeth Biden negodi gyda’r Taliban y bydd Affghaniaid, ynghyd â thramorwyr, â dogfennau teithio dilys hefyd yn cael gadael Afghanistan.

Cadarnhawyd hyn gan y Taliban. Gan gyfeirio at Afghans gyda dogfennau dilys, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, dywedodd dirprwy bennaeth comisiwn gwleidyddol y mudiad yn ei gynhadledd i’r wasg ar Awst 27, “Bydd ffiniau Afghanistan ar agor a bydd pobl yn gallu teithio ar unrhyw adeg i mewn ac allan o Afghanistan.” Adroddir bod Gweinyddiaeth Biden wedi rhoi rhestr iddynt o Affghaniaid yr oedd am adael y wlad.

Hanes trafod yn ddidwyll

Pan oedd tynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn agosáu at y diwedd, newidiodd y Taliban eu tiwn a dweud na fyddant yn caniatáu i wladolion Afghanistan adael y wlad. Dywedodd Zabihullah Mujahid, yn ei gynhadledd i’r wasg ar Awst 21, “Nid ydym o blaid caniatáu i Affghaniaid adael [gwlad]. ”

Efallai y bydd y darllenydd yn cofio yn fy erthygl gyntaf yn y gyfres hon lle trafodais rinweddau tynnu milwyr yr Unol Daleithiau o Afghanistan, soniais fod yr Arlywydd Trump wedi arwyddo cytundeb heddwch gyda’r Taliban. Soniais hefyd, er bod yr Unol Daleithiau wedi glynu wrth yr amodau penodol a'r amserlen fel y'u nodwyd yn y cytundeb, ni chyflawnodd y Taliban erioed ar eu hochr nhw o'r fargen.

O'r drafodaeth uchod, rhaid iddo fod yn amlwg i'r darllenydd fod gan y Taliban hanes o drafod yn ddidwyll ac na ellir ymddiried ynddo i gyflawni'r hyn y gallent fod wedi cytuno iddo yn ystod y trafodaethau neu hyd yn oed addo yn gyhoeddus.

Mae Gweinyddiaeth Biden yn gwybod bod y Taliban yn gelwyddwyr arferol

Yn ffodus, mae'n ymddangos bod gweinyddiaeth Biden a chynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn gwbl ymwybodol o'r anhawster hwn wrth ddelio â'r Taliban.

Peter Stano, meddai llefarydd ar ran yr UE yn gynnar y mis diwethaf, “Bydd y Taliban yn cael ei farnu yn ôl eu gweithredoedd - sut maen nhw'n parchu'r ymrwymiadau rhyngwladol a wnaed gan y wlad, sut maen nhw'n parchu rheolau sylfaenol democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ... y llinell goch fwyaf yw parch at hawliau dynol a hawliau menywod, yn arbennig. ”

Ar Fedi 4, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol, Antony Blinken meddai, “Mae’r Taliban yn ceisio cyfreithlondeb a chefnogaeth ryngwladol ... ein neges yw, bydd yn rhaid ennill unrhyw gyfreithlondeb ac unrhyw gefnogaeth.”

Gall Taliban 2.0 ddisgwyl ychydig mwy o ffrindiau y tro hwn

Dyfarnodd y Taliban 1.0 am 4 blynedd. Roedd yn drefn pariah, a gydnabuwyd gan dair gwlad yn unig: Pacistan, Saudi Arabia a Qatar. Gall y Taliban 2.0 ddisgwyl i ychydig mwy o wledydd eu hadnabod, yn enwedig Tsieina, Rwsia a Thwrci.

Cyn belled â bod gwledydd y Gorllewin yn parhau i ddarparu cymorth dyngarol, ychydig o angen am gydnabyddiaeth ryngwladol fydd gan y Taliban 2.0. Mae 70% o'i allforion yn mynd i bedair gwlad gyfagos. Ni fydd diffyg cydnabyddiaeth ryngwladol yn atal y fasnach hon. Mae gan y Taliban rwydwaith datblygedig i smyglo opiwm i wledydd eraill. Gellir defnyddio'r un rhwydwaith i werthu cnau, carpedi, ac ati.

Mae'r Taliban yn rheoli'r wlad gyfan, felly byddent yn gallu casglu mwy o refeniw mewn trethi.

Mae China wedi addo gwerth $ 31 miliwn o gymorth i Afghanistan. Mae hefyd wedi addo cyflenwi brechlynnau coronafirws. Ar Orffennaf 28, cynhaliodd Gweinidog Tramor Tsieineaidd Wang Yi aelod 9 Dirprwyaeth Taliban. Dywedodd Wang fod China yn disgwyl i’r Taliban “chwarae rhan bwysig yn y broses o gymodi ac ailadeiladu heddychlon yn Afghanistan.”

Mae China yn awyddus i sefydlu cysylltiadau diplomyddol ag Afghanistan o leiaf am bedwar rheswm:

  1. Mae gan China ddiddordeb mewn manteisio Cyfoeth mwynol helaeth Afghanistan, amcangyfrifir ei fod yn fwy nag un triliwn o ddoleri. Fodd bynnag, ni fydd mentrau o'r fath yn cynhyrchu llawer o refeniw i drysorfa Afghanistan yn y tymor byr.
  2. Ni fyddai China eisiau i'r Taliban ddarparu unrhyw fath o gymorth i Uyghurs, grŵp ethnig Tyrcig, sy'n frodorol i dalaith Xinjiang. Yn gyfnewid am eu haddewid, mae'n debyg y bydd y Taliban yn derbyn rhywfaint o gymorth / cymorth ariannol cylchol.
  3. Byddai China eisiau ymestyn ei phrosiect Coridor Economaidd Tsieina-Pacistan (CPEC) i Afghanistan wrth i Afghanistan roi mynediad arall iddi i daleithiau Canol Asia ac ymhellach y tu hwnt i Ewrop.
  4. Yn gyfnewid am unrhyw gymorth y gall Tsieina ei gynnig i Afghanistan, gall Tsieina fynnu defnyddio bag awyr Bagram.

Yn union fel China, mae Rwsia yn hapus i weld yr Unol Daleithiau yn cael eu trechu yn Afghanistan. Byddai Rwsia a China, ynghyd â Phacistan, yn hapus nad yw'r Unol Daleithiau yn bresennol yn eu iard gefn bellach. Bydd y ddau hefyd yn awyddus i lenwi'r gwactod gwleidyddol a adawyd yn sgil ymadawiad yr UD a thrwy hynny ddarparu cyfreithlondeb rhyngwladol i'r Taliban.

Fel China, mae Rwsia wedi bod mewn cysylltiad yn gyhoeddus ac yn draddodiadol â'r Taliban ers degawd neu fwy. Nid yw ychwaith eisiau i'r Taliban allforio eithafiaeth Islamaidd i Rwsia na'i phartneriaid diogelwch yng Nghanol Asia. Mae am i eithafiaeth Islamaidd gael ei selio o fewn ffiniau Afghanistan.

Yn ôl arbenigwyr diogelwch Rwsia, mae Rwsia wedi darparu arfau i’r Taliban ar o leiaf ddau achlysur. Unwaith yr oedd pan Gen John Nicholson, honnodd pennaeth lluoedd yr Unol Daleithiau yn Afghanistan, ym mis Mawrth 2018 fod Rwsia yn arfogi’r Taliban. Yn ôl arbenigwyr o Rwseg, trosglwyddiad breichiau symbolaidd ydoedd fel ystum magu hyder.

Mae'r ail dro Rhoddodd Rwsia arfau i'r Taliban i ddial y lladd milwyriaethau Rwsiaidd gan filwyr yr Unol Daleithiau ym Mrwydr Khasham ym mis Chwefror 2018 yn Syria.

Yn ôl Andrei Kortunov, cyfarwyddwr cyffredinol Cyngor Materion Rhyngwladol Rwsia, mae Rwsia yn ofni y gallai dirywiad sydyn yn economi Afghanistan wneud gafael y Taliban ar bŵer yn denau gan y gallai gryfhau swyddi ISIS (K) ac Al-Qaeda a grwpiau eithafol eraill.

Ond bydd angen i Rwsia gydbwyso sawl perthynas ysgafn. Hoffai ymgysylltu â'r Taliban a'u cynorthwyo fel nad yw Afghanistan yn dameidiog nac yn balkaneiddio. Hoffai hefyd sicrhau nad yw'n peri unrhyw fygythiad i wladwriaethau Canol Asia. Ac os daw Afghanistan yn ansefydlog yna nid yw ffoaduriaid Afghanistan yn ffoi i'r taleithiau Canol Asia cyfagos (Tajikistan, Uzbekistan, a Turkmenistan). Mewn geiriau eraill, os yw'r Taliban yn dal slipiau pŵer yna nid yw problemau Afghanistan yn gorlifo i wladwriaethau Canol Asia.

Ni ellir gweld Rwsia yn rhy agos at Afghanistan oherwydd byddai wedyn yn achosi pryderon yn India y mae Rwsia wedi gwella cydweithrediad diogelwch â nhw. Mae India yn gweld y Taliban fel dirprwy i Bacistan.

Mae Twrci hefyd wedi dangos diddordeb mewn ymgysylltu â'r Taliban. Mae'r Arlywydd Recep Erdoğan yn rhagweld y bydd Twrci yn ganolbwynt i'r byd Islamaidd fel yr oedd yn ystod anterth yr Ymerodraeth Otomanaidd. Dyma oedd sedd y Caliphate. Mae'r weledigaeth hon o Dwrci wedi gweld yr Arlywydd Erdoğan yn ymyrryd yn filwrol yn Syria, Libya ac Azerbaijan. Mae Twrci, fel aelod o NATO, wedi cynnal mintai fach o filwyr yn Afghanistan am yr 20 mlynedd diwethaf mewn rolau heblaw ymladd.

Mae gan Dwrci ddiddordeb mewn cymryd rheolaeth dros ddiogelwch Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai yn Kabul. Mae'r Taliban eisiau ei wneud eu hunain. Fodd bynnag, maent wedi cynnig cyfle i Dwrci gymryd cyfrifoldeb am gefnogaeth logistaidd i faes awyr Kabul. Ar adeg ysgrifennu'r erthygl hon, roedd y trafodaethau heb eu cloi. Mae Twrci wedi bod yn creu argraff ar y Taliban y byddai'n well gan y gymuned ryngwladol pe bai diogelwch y maes awyr yn cael ei reoli gan wlad yr oedd ganddyn nhw hyder ynddi.

Nid yw Erdoğan hefyd eisiau gweld unrhyw ffoaduriaid o Afghanistan yn dod i Dwrci. Er mwyn eu hatal rhag ceisio lloches yn Nhwrci, mae Erdoğan wedi bod yn adeiladu wal ar hyd ffin Twrci-Iran.

Mae gan Dwrci ddiddordeb hefyd mewn ymgysylltu â'r Taliban oherwydd mae Erdoğan yn gobeithio y bydd hyn yn helpu diwydiant adeiladu Twrci i ennill rhai prosiectau adeiladu. Cred Erdoğan Qatar, a allai gefnogwr hir o'r Taliban, ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau o'r fath.

Mae'n debyg na fyddai'r Unol Daleithiau yn meindio Twrci yn ymgysylltu â'r Taliban. Gallai Twrci chwarae rhan bwysig mewn trafodaethau backchannel rhwng yr UD a'r Taliban yn y dyfodol.

Pa mor effeithiol y gallai sancsiynau fod?

Maent yn gweithio trwy athreuliad. Yn araf iawn. Yn union fel mae'r dŵr sy'n llifo mewn nant yn llyfnhau ac yn sgleinio carreg. Ac efallai na fyddant yn esgor ar unrhyw ganlyniad diriaethol yn yr amserlen a ddymunir.

Un o wendidau unrhyw sancsiynau a gafodd eu slapio ar wlad yw bod y sancsiynau sy'n gosod partïon yn tybio bod llywodraethwyr y wlad wedi'i thargedu yn gofalu am les eu dinasyddion.

Ni waeth pa mor ofalus y'u targedir, mae sancsiynau'n achosi llawer o galedi i ddinasyddion cyffredin y wlad a dargedir. Mae marweidd-dra economaidd neu economi sy'n tyfu ar gyflymder swrth iawn yn lleihau siawns pobl gyffredin i wireddu eu potensial gyrfa llawn. Mae'n lleihau eu mynediad at yr opsiynau iechyd gorau o ran y datblygiadau meddygol a llawfeddygol diweddaraf.

Nid oes gan y llywodraethwyr awdurdodiadol ddim ond diddordeb mewn aros mewn grym a chyfoethogi eu hunain. Er enghraifft, mae Gogledd Corea wedi bod o dan sancsiynau ers degawdau. Rydym yn aml yn clywed am brinder bwyd ac amodau byw cynyddol anodd yng Ngogledd Corea ond nid yw hyn wedi atal Cadeiryddion olynol Gogledd Corea rhag datblygu a chasglu arfau niwclear a thaflegrau balistig rhyng-gyfandirol yn lle gwario arian ar fentrau a fydd yn lliniaru amodau byw Gogledd cyffredin. Koreans. Nid yw'r sancsiynau ychwaith wedi gorfodi Gogledd Corea i ddod at y bwrdd trafod gyda chynnig rhesymol. Dyma pam y methodd y sancsiynau â sicrhau canlyniadau yn erbyn cyfundrefn Saddam Hussein yn Irac. Mae'r un peth yn wir am Iran, Rwsia, Venezuela, Syria a gwledydd eraill.

Mae'r llywodraethwyr awdurdodaidd yn gwybod, cyhyd â bod eu cyfarpar diogelwch gormesol yn eu cefnogi, gallant barhau i aros mewn grym. Er enghraifft, mae Ayatollahiaid Iran yn gwybod, cyhyd â'u bod yn gofalu am fuddiannau Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (Pasdârân-e Enqâlâb-e Eslâmi) y byddant yn aros mewn grym. Mae'r Gwarchodlu Chwyldroadol wedi malu'n frwd yr holl wrthryfeloedd poblogaidd yn erbyn y drefn yn y gorffennol ac wedi sicrhau rigio eang yn ystod pob etholiad Arlywyddol.

Ymhellach, mae'n haws sicrhau bod y sancsiynau'n cael eu gweithredu mewn rhai gwledydd nag mewn gwledydd eraill. Er enghraifft, mae Iran yn allforio olew yn bennaf felly mae'n haws monitro ei masnach olew. Mae Rwsia wedi gallu niwtraleiddio effeithiau sancsiynau i raddau helaeth.

Mae gosod sancsiynau ar y Taliban hefyd yn rhagdybio dau beth: (a) maent yn hanker ar ôl cydnabyddiaeth ryngwladol; a (b) ni allant oroesi heb gymorth y Gorllewin.

Goroesodd y Taliban 1.0 am bedair blynedd heb gydnabyddiaeth ryngwladol. Fel y nodwyd uchod, tua $ 2020 biliwn oedd cyfanswm y cymorth i Kabul ar gyfer y flwyddyn 21-8.5.

Efallai bod hanner y cymorth yn cael ei embezzled. Ond gadewch inni fod yn fwy ceidwadol a chymryd mai dim ond 25% o'r gyllideb gymorth oedd yn cael ei cham-ddefnyddio. Yna rydyn ni'n dod at ffigwr o $ 6.3 biliwn. Gan faeddu’r Gorllewin am galedi, gall y Taliban arbed rhywfaint o arian trwy leihau cyflogau gweithwyr y llywodraeth. Nid oes raid iddynt dalu cyflogau gweithwyr ysbryd a milwyr. Roedd talp mawr o gyllideb y Llywodraeth yn mynd tuag at ddarparu diogelwch. Ni fydd hyn yn wir bellach gan fod y gwrthryfelwyr mewn grym nawr. Gall y Taliban hefyd fod yn rhan o'r diffyg hwn trwy gasglu trethi yn fwy effeithlon. Bydd y diffyg gweddill bron yn sicr yn cael ei ddiwallu gan gymorth a ddarperir gan eu cymwynaswyr hen a newydd, ee Saudi Arabia a Qatar, Tsieina a Rwsia sy'n llawn olew.

Soniwyd uchod bod y Taliban wedi dychwelyd ar eu cytundeb ac nad oeddent yn caniatáu i'r Affghaniaid hynny a weithiodd mewn amrywiol alluoedd i deithiau'r UD, NATO ac Awstralia adael y wlad. Soniwyd hefyd bod y Taliban yn cynnal chwiliadau o dŷ i dŷ i ddod o hyd i'r bobl hyn. Bydd yr holl ddatblygiadau hyn yn rhoi pwysau ar yr UD a'i chynghreiriaid i wneud eu gorau i gael y bobl hyn allan cyn gynted â phosibl. Os yw gwledydd y Gorllewin yn dal i fod eisiau'r bobl hyn allan yna mae'n debyg y byddent yn cael eu gorfodi i dalu pridwerth mawr (gallai fod ar ffurf rhyddhau rhai cronfeydd a adneuwyd gyda'r Gronfa Ffederal yn Efrog Newydd.).

Fodd bynnag, byddai'n anghywir dod i'r casgliad y byddai'r sancsiynau'n gwbl aneffeithiol. Efallai y bydd y Taliban yn clydio i fyny i China i ddechrau oherwydd bod China yn barod i'w hadnabod a hefyd yn cynnig rhywfaint o arian iddynt at ddibenion datblygu. Ond nid ydyn nhw'n dwp. Buan y byddent yn darganfod y byddai er budd iddynt geisio gwell cysylltiadau â'r Gorllewin fel y gallant wella eu safle negodi yn erbyn Tsieina, Pacistan, ac ati.

Er enghraifft, gallai'r Unol Daleithiau hefyd gynnig rhyddhau rhywfaint o arian yn gyfnewid am wahardd cynhyrchu opiwm. Yn union fel Rwsia a China, mae hefyd er budd yr Unol Daleithiau bod Islamyddion eithafol, os cânt eu harbwrio, yn parhau i fod yn gyfyngedig o fewn Afghanistan ac mae eu symudiadau a’u gweithgareddau (ee, ceisio radicaleiddio ieuenctid mewn gwledydd eraill) yn cael eu monitro’n agos. Gellid defnyddio rhyddhau rhai asedau wedi'u rhewi fel offeryn bargeinio i'r perwyl hwn.

********

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: Amseroedd Canberra, Mae'r Sydney Morning Herald, Yr Oes (Melbourne), Adolygiad Ariannol Awstralia, The Times Economaidd (India), Y Safon Fusnes (India), Gohebydd UE (Brwsel), Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), Y Llinell Fusnes (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Galwr (UD. Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

Rhannwch yr erthygl hon:

Afghanistan

'Dim ond rhoi ein harian i ni': Gwthiad Taliban i ddatgloi biliynau Afghanistan dramor

cyhoeddwyd

on

By

Mae mam yn siopa gyda'i phlant yn y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra
Sameerullah, 11, bachgen esgidiau yn glanhau esgid ar hyd y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra

Mae llywodraeth Taliban Afghanistan yn pwyso am ryddhau biliynau o ddoleri o gronfeydd wrth gefn banc canolog wrth i’r genedl sy’n dioddef o sychder wynebu wasgfa arian, llwgu torfol ac argyfwng mudo newydd, ysgrifennu Karin Strohecker yn Llundain a James MacKenzie, John O'Donnell a John O'Donnell.

Fe barciodd Afghanistan biliynau o ddoleri mewn asedau dramor gyda Chronfa Ffederal yr Unol Daleithiau a banciau canolog eraill yn Ewrop, ond mae’r arian hwnnw wedi’i rewi ers i’r Taliban Islamaidd ousted y llywodraeth a gefnogir gan y Gorllewin ym mis Awst.

Dywedodd llefarydd ar ran y weinidogaeth gyllid y byddai'r llywodraeth yn parchu hawliau dynol, gan gynnwys addysg menywod, wrth iddo geisio arian o'r newydd ar ben cymorth dyngarol a ddywedodd ei fod yn cynnig "rhyddhad bach" yn unig.

O dan reol Taliban rhwng 1996-2001, roedd menywod i raddau helaeth yn cael eu cau allan o gyflogaeth ac addysg â thâl ac fel rheol roedd yn rhaid iddynt orchuddio eu hwynebau a bod perthynas wrywaidd gyda nhw pan adawsant gartref.

hysbyseb

"Mae'r arian yn perthyn i genedl Afghanistan. Dim ond rhoi ein harian ein hunain i ni," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Ahmad Wali Haqmal wrth Reuters. "Mae rhewi'r arian hwn yn anfoesegol ac mae yn erbyn yr holl ddeddfau a gwerthoedd rhyngwladol."

Galwodd un swyddog banc canolog gorau ar wledydd Ewrop gan gynnwys yr Almaen i ryddhau eu cyfran o’r cronfeydd wrth gefn er mwyn osgoi cwymp economaidd a allai sbarduno mudo torfol tuag at Ewrop.

"Mae'r sefyllfa'n anobeithiol ac mae swm yr arian parod yn prinhau," meddai Shah Mehrabi, aelod o fwrdd Banc Canolog Afghanistan, wrth Reuters. "Mae yna ddigon ar hyn o bryd ... i gadw Afghanistan i fynd tan ddiwedd y flwyddyn.

hysbyseb

"Mae Ewrop yn mynd i gael ei heffeithio fwyaf, os na fydd Afghanistan yn cael mynediad at yr arian hwn," meddai Mehrabi.

"Bydd gennych whammy dwbl o fethu â dod o hyd i fara a methu ei fforddio. Bydd pobl yn ysu. Maen nhw'n mynd i fynd i Ewrop," meddai.

Daw’r alwad am gymorth wrth i Afghanistan wynebu cwymp yn ei heconomi fregus. Gadawodd ymadawiad lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau a llawer o roddwyr rhyngwladol y wlad heb grantiau a ariannodd dri chwarter y gwariant cyhoeddus.

Dywedodd y weinidogaeth gyllid ei bod yn cymryd tua 400 miliwn o Afghanis ($ 4.4 miliwn) bob dydd.

Er bod pwerau’r Gorllewin eisiau osgoi trychineb ddyngarol yn Afghanistan, maent wedi gwrthod cydnabod llywodraeth y Taliban yn swyddogol.

Dywedodd Haqmal y byddai Afghanistan yn caniatáu addysg i ferched, er nad yn yr un ystafelloedd dosbarth â dynion.

Byddai hawliau dynol, meddai, yn cael eu parchu ond o fewn fframwaith cyfraith Islamaidd, na fyddai’n cynnwys hawliau hoyw.

"LGBT ... Mae hynny yn erbyn ein cyfraith Sharia," meddai.

Mae Mehrabi yn gobeithio, er bod yr Unol Daleithiau wedi dweud yn ddiweddar na fydd yn rhyddhau cyfran ei llew o oddeutu $ 9 biliwn o gronfeydd, gallai gwledydd Ewropeaidd.

Dywedodd fod yr Almaen yn dal hanner biliwn o ddoleri o arian Afghanistan ac y dylai hi a gwledydd Ewropeaidd eraill ryddhau'r cronfeydd hynny.

Dywedodd Mehrabi fod angen $ 150m bob mis ar Afghanistan i “atal argyfwng sydd ar ddod”, gan gadw’r arian lleol a’r prisiau’n sefydlog, gan ychwanegu y gallai unrhyw drosglwyddiad gael ei fonitro gan archwilydd.

"Os bydd cronfeydd wrth gefn yn parhau i fod wedi'u rhewi, ni fydd mewnforwyr o Afghanistan yn gallu talu am eu llwythi, bydd banciau'n dechrau cwympo, bydd bwyd yn mynd yn brin, bydd siopau groser yn wag," meddai Mehrabi.

Dywedodd fod tua $ 431m o gronfeydd wrth gefn banc canolog yn cael eu dal gyda benthyciwr Almaeneg Commerzbank, yn ogystal â thua $ 94m arall gyda banc canolog yr Almaen, y Bundesbank.

Mae gan y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol, grŵp ymbarél ar gyfer banciau canolog byd-eang yn y Swistir, oddeutu $ 660m arall. Gwrthododd y tri wneud sylw.

Cipiodd y Taliban rym yn Afghanistan ym mis Awst ar ôl i’r Unol Daleithiau dynnu ei filwyr allan, bron i 20 mlynedd ar ôl i’r lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau gael eu hesgusodi gan yr Islamyddion yn dilyn ymosodiadau 11 Medi 2001 ar yr Unol Daleithiau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Pryder Kazakhstan ynghylch 'gwaethygu tensiynau' yn Afghanistan

cyhoeddwyd

on

Dywed arlywydd Kazakhstan fod y wlad yn “monitro’n agos” y sefyllfa bresennol yn Afghanistan gyfagos yn dilyn i’r Taliban feddiannu, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae pryderon yn tyfu yn Kazakstan ynghylch ansefydlogrwydd parhaus dros y ffin, a hefyd am fewnlifiad cynyddol o ffoaduriaid sy'n ceisio ailsefydlu o Afghanistan a rwygwyd gan ryfel.

Yn ddiweddar, cynullodd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev gyfarfod lefel uchel o weinidogion a swyddogion y llywodraeth i drafod yr hyn y mae llawer yn ei ystyried yn sefyllfa sy'n gwaethygu yn Afghanistan. Roedd penaethiaid asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn Afghanistan hefyd yn rhan o'r trafodaethau.

Ymhlith y cyfranogwyr eraill roedd Prif Weinidog Kazak Askar Mamin, penaethiaid y Pwyllgor Diogelwch Cenedlaethol, gweinidogaethau Materion Tramor, Amddiffyn, Materion Mewnol a'r Sefyllfa Frys, ynghyd â Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol a Gwasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd yr Arlywydd Berik Uali bod “ymateb prydlon i’r sefyllfa yn Afghanistan o ystyried buddiannau cenedlaethol Kazakhstan a materion o sicrhau diogelwch ein pobl” yn cael eu trafod.

Ychwanegodd, “Fe gyfarwyddodd yr Arlywydd y llywodraeth i barhau i fonitro datblygiad y sefyllfa yn Afghanistan yn agos, sy’n hynod bwysig ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cydweithredu pellach gyda’r wlad hon.”

Siaradodd yr Arlywydd Tokayev, ar ôl y cyfarfod, am “waethygu tensiynau” yn Afghanistan a’r angen “i gymryd mesurau i sicrhau diogelwch ein pobl a’n diplomyddion yn Afghanistan.”

hysbyseb

Mae llawer o genhedloedd wedi sgramblo'n daer i wagio eu diplomyddion a'u dinasyddion ers i'r Taliban feddiannu ym mis Awst.

Mater arall sydd dan y chwyddwydr yw setliad ffoaduriaid o Afghanistan dros dro a bygythiad posibl i ddiogelwch.

 Mae Cadeirydd Cyngor Kazakhstan ar Gysylltiadau Rhyngwladol Erlan Karin wedi ceisio tawelu ofnau o’r fath, gan ddweud nad yw’r sefyllfa yn Afghanistan yn fygythiad uniongyrchol i Ganolbarth Asia.

Ond cyfaddefodd, “Wrth gwrs, fel pobl mae gennym ni rywfaint o bryder. Mae un o'r bygythiadau a achosir gan fudiad y Taliban yn gysylltiedig â'r ffaith eu bod wedi rhoi lloches i amrywiol grwpiau radical eraill.

Yn y cyfamser, dywed Kazakhstan ei fod wedi gwagio grŵp o wladolion ethnig-Kazakh Afghanistan o Kabul i genedl Canol Asia wrth i wledydd barhau i geisio symud pobl allan o’r wlad a rwygwyd gan y rhyfel yn dilyn atafaelu pŵer y Taliban.

Yn ôl swyddogion Kazakh, mae tua 200 o Affghaniaid ethnig-Kazakh yn Afghanistan er y credir bod y ffigur go iawn yn llawer uwch.

Ers i filwriaethwyr y Taliban gymryd rheolaeth ar bron pob un o Afghanistan mae nifer o Affghaniaid wedi annog awdurdodau Kazakh i fynd â nhw i Kazakhstan, gan honni eu bod yn Kazakhs ethnig.

Ond credir bod anfodlonrwydd cynyddol o rai Kazakhstanis gyda'r sefyllfa lle'r oedd y wladwriaeth i fod i ddarparu cefnogaeth ddyngarol sylweddol i Afghanistan yn lle helpu ei dinasyddion ei hun mewn angen.

Dywedodd Dauren Abayev, Dirprwy Bennaeth Cyntaf Gweinyddiaeth Arlywyddol Kazakhstan, “Nid Kazakhstan yw’r unig wlad sy’n rhoi cymorth i Afghanistan. Rhaid i’r gymuned ryngwladol gynorthwyo i ddarparu’r amgylchedd angenrheidiol ar gyfer dychwelyd normalrwydd i Afghanistan ar ôl degawdau o wrthdaro arfog. Oni bai bod hynny'n digwydd, oni bai bod y bywyd arferol yn cael ei adfer yn y wlad honno sydd wedi'i rhwygo gan ryfel, bydd y risg o ymosodiadau ac ymosodiadau gan heddluoedd eithafol, bygythiad masnachu cyffuriau a radicaliaeth bob amser yn anweledig dros bob un ohonom ”.

Wrth i’r gymuned ryngwladol ymateb i Afghanistan a reolir gan y Taliban, un cynnig a awgrymwyd yw defnyddio cenhadaeth cadw heddwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig i Kabul er mwyn creu parth diogel ar gyfer gwacáu yn y dyfodol. Mae gan y Cenhedloedd Unedig genhadaeth eisoes yn Afghanistan, sydd wedi adleoli rhai staff dros dro i Kazakhstan i barhau â'i gweithrediadau.

Dywedodd arbenigwr ar Ganolbarth Asia ym Mrwsel, “Mae Afghanistan wedi bod yn wynebu cyfyngiadau ariannol difrifol oherwydd blocio’r llif cymorth tramor i’r wlad. Mae poblogaeth Afghanistan yn dioddef prinder cyflenwadau bwyd. Felly, mae ailddechrau dosbarthu bwyd i Afghanistan yn bwysig iawn ar gyfer normaleiddio'r sefyllfa yn y wlad.

“Y ffordd y mae pethau, ymddengys mai Kazakhstan sydd â’r cyfran uchaf mewn adfer sefydlogrwydd economaidd yn Afghanistan.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Afghanistan: Mae Pont Awyr Dyngarol Newydd yr UE yn darparu cymorth meddygol sy'n achub bywydau

cyhoeddwyd

on

Mae hediad arall o Bont Awyr Dyngarol yr UE wedi cludo mwy na 28 tunnell o gargo meddygol achub bywyd i Kabul i fynd i’r afael â’r sefyllfa ddyngarol enbyd yn Afghanistan. Mae'r hediad pont awyr a ariennir gan yr UE yn galluogi Sefydliad Iechyd y Byd, yn ogystal â sefydliadau dyngarol fel 'Brys' a 'Première Urgence Internationale' i ddarparu eitemau iechyd critigol i'r rhai mewn angen. Ar yr achlysur, dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Dyma drydedd hediad Pont Awyr Dyngarol yr UE ers cwymp Kabul ym mis Awst eleni. Mae'r hediad hwn a ariennir gan yr UE yn cynrychioli achubiaeth bwysig i Affghaniaid sydd angen gofal meddygol ar frys. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa ddyngarol gyffredinol yn gwaethygu'n gyflym. Yn y farn hon a'r gaeaf sy'n agosáu, rwy'n annog y gymuned ryngwladol gyfan i gamu i fyny a darparu ar gyfer cymorth achub bywyd i filiynau o Affghaniaid y mae eu bywydau'n dibynnu arno. ”

Mae'r cargo achub bywyd yn cynnwys offer meddygol i gynnal meddygfeydd a chyffuriau meddygol. Ar ben y drydedd hediad hwn i Kabul a ariannwyd gan yr UE yr wythnos hon, mae hediadau pellach wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnosau nesaf fel mynegiant o undod yr UE â phobl Afghanistan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd