Cysylltu â ni

Iran

Iran ac America: Pwy sy'n atal pwy?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

I'r rhai sy'n monitro'r datblygiadau diweddar mewn cysylltiadau Iran-Americanaidd yn agos, mae'n amlwg bod Iran yn troedio'n ofalus, gan brofi ffiniau'r amynedd strategol a ddefnyddir gan weinyddiaeth Biden. Mae hyn yn cynnwys caniatáu i'w milisia terfysgol dargedu lluoedd America yn Irac yn barhaus a herio dylanwad America yn y Dwyrain Canol trwy wthio ei milisia i wynebu Israel ar sawl ffrynt, yn ysgrifennu Salem AlKetbi, dadansoddwr gwleidyddol Emiradau Arabaidd Unedig a chyn ymgeisydd Cyngor Cenedlaethol Ffederal.

Cafwyd adroddiad diweddar gan y Mae'r Washington Post tynnu sylw at y rhwystredigaeth ymhlith rhai o swyddogion y Pentagon ynghylch yr ymosodiadau cynyddol ar luoedd America yn Irac a Syria. Mae'r swyddogion hyn yn teimlo bod strategaeth y Pentagon yn erbyn dirprwyon Iran yn anghyson. Mae rhai yn dadlau bod y streiciau awyr dialgar cyfyngedig a gymeradwywyd gan yr Arlywydd Joe Biden wedi methu â chwalu’r trais ac atal milisia sy’n gysylltiedig ag Iran.

Mae strategaeth gweinyddiaeth Biden yn ymddangos yn aneglur, yn enwedig i'r rhai sy'n ei gweithredu ym myddin yr UD. Mae’r ymagwedd yn cymylu’r llinellau rhwng amddiffyn a throsedd, gan anelu at ataliaeth wrth gadw at dacteg ail streic fel rhan o “hunan-amddiffyniad.” Fodd bynnag, mae'n amlwg nad yw ochr Iran yn deall naws y strategaeth hon yn llawn, gan ei dehongli fel arwydd o betruster Americanaidd neu, yn fwy cywir, pryder am wrthdaro ehangach ag Iran a'i dirprwyon terfysgol.

Nid trwy ddangos grym yn unig y cyflawnir ataliaeth wirioneddol; mae angen bwriad difrifol i roi’r grymoedd hyn ar waith i amddiffyn buddiannau’r parti dan sylw. Dylai’r ymateb i unrhyw fygythiad fod yn gryfach na’r ymddygiad ymosodol ei hun, gan effeithio’n uniongyrchol ar fuddiannau’r ymosodwr a chyfleu neges glir o’r canlyniadau posibl. Mae ataliaeth yn dibynnu ar ddifrifoldeb y neges a hyder yn ei chyfleu.

Er bod cynllunwyr strategol yr Unol Daleithiau ac America yn deall yr egwyddorion hyn, mae cyfyngiadau'n codi oherwydd polisi'r Arlywydd Biden, gyda'r nod o atal Iran heb ymgysylltu'n uniongyrchol â gwrthdaro agored. Mae hyn yn heriol oherwydd bod Tehran yn ymwybodol iawn nad oes gan y Tŷ Gwyn yr ewyllys i'w wynebu ac mae'n well ganddo gadw tensiynau o fewn terfynau cyfrifedig. Yn ogystal, mae gweinyddiaeth Biden wedi colli’r fenter wrth ddelio â mater Iran, gyda pholisi tramor yr Unol Daleithiau tuag at Iran yn dod yn wystl i’r ffeil niwclear. Rydym yn dyst i ddamcaniaeth ataliaeth ar y cyd, ond mae'n ymddangos bod y canlyniad yn ffafrio Iran.

Mae dadansoddiad o ddangosyddion yn awgrymu bod gan yr Unol Daleithiau opsiynau cyfyngedig wrth ddelio â her strategol Iran i ddylanwad America yn y Dwyrain Canol. Mae'r Unol Daleithiau wedi dioddef erydiad enw da a statws y fyddin Americanaidd, sy'n cynnal tua 2500 o filwyr yn Irac a thua 900 yn Syria. Mae'r canolfannau hyn wedi'u targedu'n barhaus gan ymosodiadau terfysgol Iran. Yn nodedig, mae dros 60 o filwyr Americanaidd yn Irac a Syria wedi’u hanafu mewn tua 66 o ymosodiadau ar ganolfannau’r Unol Daleithiau ers canol mis Hydref y llynedd. Mae hon yn gyfradd uchel o gymharu â’r cyfnod cyn hynny, gyda’r Pentagon yn adrodd tua 80 o ddigwyddiadau tebyg rhwng Ionawr 2021 a Mawrth 2023, yn rhychwantu tua dwy flynedd.

Mae Iran hefyd yn gweithredu’n feiddgar, gan wybod nad yw’r amseriad yn gwbl amserol os bydd gweinyddiaeth Biden yn penderfynu gweithredu’n gadarn yn erbyn Tehran. Nid yw hyn yn unig i atal gwrthdaro rhag gwaethygu rhwng Israel a grwpiau terfysgol, gan gynnwys Hamas, ac i osgoi tanio'r sefyllfa yn y Dwyrain Canol i gyd. Mae hyn hefyd oherwydd bod y Tŷ Gwyn yn wynebu anfodlonrwydd mewnol amlwg â'i bolisïau tuag at Gaza ac Iran. Mae poblogrwydd yr Arlywydd Biden wedi gostwng yn sydyn i 40% oherwydd Gaza, y lefel isaf ers iddo ddod yn ei swydd yn 2021.

hysbyseb

Y gwir a gadarnhawyd, o ystyried yr holl dystiolaeth, yw nad yw ymosodiadau Iran yn erbyn Israel yn amddiffyn pobl Palestina. Mewn gwirionedd, mae'r ymosodiadau hyn yn gwasanaethu nodau strategol sy'n ymwneud â dylanwad rhanbarthol a rhyngwladol Iran, heb unrhyw gysylltiad ag achos Palestina. Dylai unrhyw un sy'n gwadu hyn adolygu polisïau a datganiadau Iran gan ei harweinwyr yn ofalus. Mae Iran yn defnyddio terfysgaeth, fel yr Houthis yn Yemen, Hezbollah yn Libanus, a milisia Shiite yn Irac, fel arfau yn y gwrthdaro strategol i sicrhau ei fuddiannau strategol.

Nid yw'r hyn sy'n digwydd rhwng Iran a'r Unol Daleithiau yn broses atal ar y cyd o fewn y fframwaith gweithredol cydnabyddedig ar gyfer amgylchiadau o'r fath. Yn lle hynny, mae'n bwysau milwrol cyfrifedig a roddir gan ddirprwyon terfysgol Iran i gyflawni nodau penodol, yn bennaf awydd Tehran i ddiarddel lluoedd America o Irac a Syria. Mae Iran yn achub ar y cyfle a ddarperir gan y sefyllfa yn nhiriogaethau Palestina fel gorchudd cyfleus i weithredu yn erbyn lluoedd yr Unol Daleithiau o dan yr esgus o amddiffyn Gaza.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd