Cysylltu â ni

Iran

Mae hactifyddion o Iran yn Cyrchu Systemau Llywodraeth Sensitif, yn Annog Boicot Etholiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar Chwefror 13, cyhoeddodd grŵp seiber o Iran, Ghyamsarnegouni, ei fod wedi torri systemau data sy’n perthyn i senedd Iran ac wedi cael cannoedd o ddogfennau yn manylu ar gyfathrebu mewnol, cyflogau deddfwyr, a mwy. Rhannwyd llawer o'r data, a gasglwyd yn ôl pob sôn o 600 o weinyddion, yn brydlon trwy sianel y grŵp ar yr ap negeseuon Telegram, sy'n boblogaidd ymhlith gweithredwyr yn Iran a gwledydd eraill lle mae rhyddid rhyngrwyd yn gyfyngedig iawn.

Yn ôl dogfennau mewnol a ddatgelwyd gan y grŵp, mae aelodau senedd Iran, neu Majlis, yn derbyn cyflogau sy'n fwy nag 20 gwaith cyflog canolrifol athrawon ysgol Iran. Cadarnhawyd y toriad sylfaenol yn systemau'r llywodraeth gan gyfryngau'r wladwriaeth.

Sbardunodd postiadau Ghyamsarnegouni Telegram dicter eang ar sianeli eraill ac ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol eraill y mae cyhoedd Iran yn cael mynediad rheolaidd iddynt er gwaethaf cyfyngiadau'r llywodraeth. Amlygodd rhai o'r swyddi a ddeilliodd o hyn ymateb cymdeithasol ehangach a allai, yn ôl pob tebyg, ychwanegu at y posibilrwydd o aflonyddwch poblogaidd o'r newydd, tua 15 mis ar ôl dechrau gwrthryfel cenedlaethol a ddisgrifiwyd yn eang fel yr her fwyaf i unbennaeth theocrataidd Iran ers chwyldro 1979 a ddaeth ag ef. i rym.

Mae datguddiad newydd Ghyamsarnegouni yn adlewyrchu fel arwydd o'i dreiddiad cynyddol o wahanol rannau o gymdeithas Iran gan weithredwyr yr wrthblaid i'r graddau eu bod yn ymddangos fel pe baent yn dibynnu ar fynediad agos at systemau'r llywodraeth nad ydynt wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd.

Ar Chwefror 21, yn ôl asiantaeth newyddion Moej o Tehran, ar hacio’r wythnos flaenorol, dywedodd AS amlwg Iran, a’r cyn-ymgeisydd arlywyddol Mostafa Mirsalim, “Gan mai mewnrwyd yw’r rhwydwaith a ddefnyddir gan y senedd, ni allai fod wedi cael mynediad iddo. drwy offer allanol, oni bai bod gweithwyr sydd wedi ymdreiddio i’r senedd ac sydd â mynediad i’r system yn cymryd y wybodaeth.”

Tynnodd arbenigwr seiberddiogelwch a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd sylw: “Mae hwn yn arwydd brawychus i’r awdurdodau yn Tehran. Ni all unrhyw wal dân amddiffyn yn erbyn pobl fewnol sydd â mynediad i'ch system a gall ymosodiad ddigwydd yn unrhyw le, unrhyw bryd.”

Mae'n debyg bod Ghyamsarnegouni, y mae ei enw yn cyfieithu i “Uprising Until Overthrow,” yn cefnogi Sefydliad Pobl Mojahedin Iran, prif grŵp gwrthblaid y wlad a phrif aelod o glymblaid o blaid democratiaeth a elwir yn Gyngor Cenedlaethol Gwrthsafiad Iran. Mae cefnogaeth y grŵp i’r PMOI, neu MEK, wedi’i fynegi’n flaenorol trwy haciau o wefannau’r llywodraeth a signalau darlledu cyfryngau’r wladwriaeth, a arweiniodd at ledaenu sloganau fel, “Marwolaeth i Khamenei” a “Hail to Rajavi,” gan gyfeirio at y Goruchaf arweinydd cyfundrefn Iran ac arweinwyr y gwrthwynebiad, yn y drefn honno.

hysbyseb

Roedd gwefan swyddfa’r arlywydd tra-galed presennol, Ebrahim Raisi ymhlith y systemau hynny y dywedwyd eu bod wedi’u hacio gan Ghyamsarnegouni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fel yr oedd y Weinyddiaeth Dramor. Rhoddodd yr hac olaf gasgliad enfawr arall o ddogfennau a thynnodd sylw rhyngwladol i faterion polisi tramor Iran.

Mae'n amlwg bod mynediad i'r Majlis a rhyddhau'r dogfennau wedi'i gynllunio i ddigwydd cyn etholiadau seneddol Iran, sydd wedi'u trefnu ar gyfer Mawrth 1. Mae awdurdodau cyfundrefn wedi bod yn gweithio i hyrwyddo nifer eang o bleidleiswyr, ar y rhagdybiaeth y byddai cyfranogiad eang yn dangos cefnogaeth gyhoeddus i y system sylfaenol. Mae hyn yn nodweddiadol o agwedd y gyfundrefn tuag at y broses etholiadol, ond does dim dwywaith bod y nifer sy’n pleidleisio yn cael ei ystyried yn arbennig o bwysig nawr, wrth fynd i mewn i’r etholiad cyntaf ers gwrthryfel Medi 2022.

Yn naturiol, mae gwrthwynebwyr y gyfundrefn yn annog boicot etholiadol, fel y maent wedi'i wneud yn y blynyddoedd blaenorol. Gwelodd yr etholiad seneddol diweddaraf, yn 2020, y nifer a bleidleisiodd yn hanesyddol isel.

Tybir yn gyffredinol bod y nifer isel a bleidleisiodd yn yr achos hwnnw yn ymwneud, i raddau helaeth, ag ymwybyddiaeth y cyhoedd o frwydr y gyfundrefn ar brotestiadau ledled y wlad a ddigwyddodd lai na phedwar mis ynghynt, ym mis Tachwedd 2019. Yn ôl ffynonellau lluosog gan gynnwys swyddogion yn Iran's Interior Weinidogaeth, lladdwyd tua 1,500 o brotestwyr yn y gwrthdaro hwnnw.

I'r graddau bod hyn wedi atal dinasyddion Iran rhag cefnogi'r system reoli trwy bleidleisio, mae'n ymddangos yn debygol y bydd y ffenomen yn ailadrodd yn sgil gwrthdaro tebyg ar wrthryfel 2022.

Er bod llawer o weithredwyr yn dal i dynnu sylw at y ffenomen hon fel rhan o'u galwad am boicot etholiadol, mae'n ymddangos bod Ghyamsarnegouni wedi mabwysiadu tacteg wahanol gyda'i doriad diweddaraf o systemau'r llywodraeth, gan ddefnyddio ffigurau cyflog i godi embaras ar y drefn ymlaen llaw ac i bortreadu deddfwyr a deddfwyr uchelgeisiol. yr un mor gyfoethog gyfoethog ac yn amhosibl allan o gysylltiad â dinasyddion dan warchae.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd