Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

'Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu,' meddai Ursula von der Leyen wrth i'r UE gyflwyno ei strategaeth gynhwysfawr gyntaf erioed i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddydd Mawrth (5 Hydref) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd y cyntaf erioed Strategaeth yr UE ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth a meithrin bywyd Iddewig, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Gyda gwrthsemitiaeth yn bryderus ar gynnydd, yn Ewrop a thu hwnt, mae'r strategaeth yn nodi cyfres o fesurau a fynegir o amgylch tair colofn: i atal pob math o wrthsemitiaeth; i amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig ac i hyrwyddo ymchwil, addysg a choffadu'r Holocost.

Mae'r Strategaeth yn cynnig mesurau i gynyddu cydweithredu â chwmnïau ar-lein i ffrwyno gwrthsemitiaeth ar-lein, amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well, sefydlu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a chreu rhwydwaith o safleoedd lle digwyddodd yr Holocost. Bydd y mesurau hyn yn cael eu hatgyfnerthu gan ymdrechion rhyngwladol yr UE i arwain y frwydr fyd-eang yn erbyn gwrthsemitiaeth, meddai’r Comisiwn, cangen weithredol yr UE.

Dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, '' heddiw rydym yn ymrwymo i feithrin bywyd Iddewig yn Ewrop yn ei holl amrywiaeth. ''

hysbyseb

Ychwanegodd, '' Rydyn ni eisiau gweld bywyd Iddewig yn ffynnu eto yng nghalon ein cymunedau. Dyma sut y dylai fod. Mae'r strategaeth rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn newid sylweddol yn y ffordd rydyn ni'n ymateb i wrthsemitiaeth. Dim ond pan fydd ei chymunedau Iddewig yn teimlo'n ddiogel ac yn ffynnu y gall Ewrop ffynnu. ”

Yn ystod sesiwn friffio i'r wasg, pwysleisiodd Margaritis Schinas, Is-lywydd y Comisiwn ar Hyrwyddo ein Ffordd o Fyw Ewropeaidd, fod gwrthsemitiaeth yn anghydnaws â gwerthoedd yr UE ac â'n ffordd o fyw Ewropeaidd. Y strategaeth hon, y gyntaf o'i bath, yw ein hymrwymiad i'w brwydro yn ei holl ffurfiau ac i sicrhau dyfodol i fywyd Iddewig yn Ewrop a thu hwnt. Mae ein dyled i'r rhai a fu farw yn yr Holocost, mae arnom ni ddyled i'r goroeswyr ac mae arnom ni ddyled i genedlaethau'r dyfodol. ”

Tuag at Undeb Ewropeaidd yn rhydd o wrthsemitiaeth

hysbyseb

Mae'r strategaeth yn nodi mesurau sy'n canolbwyntio ar:

  1. atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth;
  2. amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE;
  3. addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost.

Mae rhai o'r mesurau allweddol yn y Strategaeth yn cynnwys:

  • Atal a brwydro yn erbyn pob math o wrthsemitiaeth: Mae naw o bob deg Iddew yn ystyried bod gwrthsemitiaeth wedi cynyddu yn eu gwlad, gydag 85% yn ei hystyried yn broblem ddifrifol. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, bydd y Comisiwn yn defnyddio cronfeydd yr UE ac yn cefnogi Aelod-wladwriaethau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau cenedlaethol. Bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith ledled Ewrop o fflagwyr dibynadwy a sefydliadau Iddewig i gael gwared ar araith casineb ar-lein anghyfreithlon. Bydd hefyd yn cefnogi datblygiad naratifau sy'n gwrthweithio cynnwys gwrthsemitig ar-lein. Bydd y Comisiwn yn cydweithredu â chwmnïau diwydiant a TG i atal arddangos a gwerthu symbolau, memorabilia a llenyddiaeth sy'n gysylltiedig â'r Natsïaid ar-lein.
  • Amddiffyn a meithrin bywyd Iddewig yn yr UE: Mae 38% o Iddewon wedi ystyried ymfudo oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo'n ddiogel fel Iddewon yn yr UE. Er mwyn sicrhau bod Iddewon yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu cymryd rhan lawn ym mywyd Ewrop, bydd y Comisiwn yn darparu cyllid yr UE i amddiffyn mannau cyhoeddus ac addoldai yn well. Cyhoeddir yr alwad nesaf am gynigion yn 2022, gan sicrhau bod € 24 miliwn ar gael. Anogir aelod-wladwriaethau hefyd i ddefnyddio cefnogaeth Europol ynghylch gweithgareddau gwrthderfysgaeth, ar-lein ac oddi ar-lein. Er mwyn meithrin bywyd Iddewig, bydd y Comisiwn yn cymryd mesurau i ddiogelu treftadaeth Iddewig a chodi ymwybyddiaeth ynghylch bywyd, diwylliant a thraddodiadau Iddewig.
  • Addysg, ymchwil a choffadu'r Holocost: Ar hyn o bryd, nid yw un Ewropeaidd o bob 20 erioed wedi clywed am yr Holocost. Er mwyn cadw'r cof yn fyw, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu rhwydwaith o leoedd lle digwyddodd yr Holocost, ond nad ydyn nhw bob amser yn hysbys, er enghraifft cuddfannau neu feysydd saethu. Bydd y Comisiwn hefyd yn cefnogi rhwydwaith newydd o Lysgenhadon Ewropeaidd Ifanc i hyrwyddo cofio'r Holocost. Gyda chyllid yr UE, bydd y Comisiwn yn cefnogi creu canolbwynt ymchwil Ewropeaidd ar wrthsemitiaeth gyfoes a bywyd Iddewig, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau a'r gymuned ymchwil. Er mwyn tynnu sylw at dreftadaeth Iddewig, bydd y Comisiwn yn gwahodd dinasoedd sy'n gwneud cais am deitl Prifddinas Diwylliant Ewrop i fynd i'r afael â hanes eu lleiafrifoedd, gan gynnwys hanes cymunedol Iddewig.

Dywedodd yr UE y bydd yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael i alw ar wledydd partner i frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth yng nghymdogaeth yr UE a thu hwnt, gan gynnwys trwy gydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

'' Bydd yn sicrhau efallai na fydd cronfeydd allanol yr UE yn cael eu camddyrannu i weithgareddau sy'n annog casineb a thrais, gan gynnwys yn erbyn pobl Iddewig. Bydd yr UE yn cryfhau cydweithrediad yr UE-Israel yn y frwydr yn erbyn gwrthsemitiaeth ac yn hyrwyddo adfywiad treftadaeth Iddewig ledled y byd, ’’ meddai’r Comisiwn.

Camau nesaf ?

Gweithredir y Strategaeth dros y cyfnod 2021-2030.

Gwahoddodd y Comisiwn Senedd Ewrop a Chyngor yr UE i gefnogi gweithrediad y strategaeth a bydd yn cyhoeddi adroddiadau gweithredu cynhwysfawr yn 2024 a 2029.

Mae aelod-wladwriaethau eisoes wedi comitted i atal ac ymladd pob math o wrthsemitiaeth trwy strategaethau neu fesurau cenedlaethol newydd o dan strategaethau cenedlaethol a / neu gynlluniau gweithredu presennol ar atal hiliaeth, senoffobia, radicaleiddio ac eithafiaeth dreisgar. Dylai strategaethau cenedlaethol gael eu mabwysiadu erbyn diwedd 2022 a byddant yn cael eu hasesu gan y Comisiwn erbyn diwedd 2023.

Croesawodd Cyngres Iddewig Ewrop ryddhau strategaeth yr UE. “Mae hon yn ddogfen ddigynsail a hanfodol a fydd yn gweithredu fel map ffordd i leihau gwrthsemitiaeth yn Ewrop a thu hwnt yn sylweddol,” meddai Llywydd yr EJC, Moshe Kantor.

“Mae’n ymrwymiad i Iddewon Ewrop ein bod yn perthyn ac yn rhan hanfodol o ddyfodol Ewrop, a bydd penderfynwyr y cyfandir yn gwneud ymdrech oruchaf i sicrhau bod bywyd Iddewig yn ffynnu,” ychwanegodd.

Croesawodd Llywydd Cyngres Iddewig y Byd Ronald S. Lauder y datganiad hefyd.

“Mae gwrthsemitiaeth yn broblem enfawr yn Ewrop ac mae’n hen bryd i’r Undeb Ewropeaidd, ei Aelod-wladwriaethau ac awdurdodau lleol fabwysiadu strategaeth gynhwysfawr ar fynd i’r afael â’r prif heriau ar frwydro yn erbyn gwrthsemitiaeth,” meddai.

”Rwy’n cymeradwyo’r Comisiwn am gyflwyno cynllun uchelgeisiol sy’n cwmpasu pob agwedd ar ymladd gwrthsemitiaeth, coffáu’r Holocost a chofleidio cyfraniad yr Iddewon i’r ffordd o fyw Ewropeaidd. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar roi hyn ar waith. ”

Rhannwch yr erthygl hon:

Croatia

Y Comisiwn yn cymeradwyo map cymorth rhanbarthol 2022-2027 ar gyfer Croatia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE fap Croatia ar gyfer rhoi cymorth rhanbarthol rhwng 1 Ionawr 2022 a 31 Rhagfyr 2027 o fewn fframwaith y Canllawiau Cymorth Rhanbarthol diwygiedig ('RAG'). Mae'r RAG diwygiedig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 19 Ebrill 2021 ac a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2022, yn galluogi aelod-wladwriaethau i gefnogi'r rhanbarthau Ewropeaidd lleiaf ffafriol i ddal i fyny ac i leihau gwahaniaethau o ran lles economaidd, incwm a diweithdra - amcanion cydlyniant sydd wrth wraidd yr Undeb. Maent hefyd yn darparu mwy o bosibiliadau i aelod-wladwriaethau gefnogi rhanbarthau sy'n wynebu heriau pontio neu strwythurol fel diboblogi, i gyfrannu'n llawn at y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Ar yr un pryd, mae'r RAG diwygiedig yn cynnal mesurau diogelwch cryf i atal aelod-wladwriaethau rhag defnyddio arian cyhoeddus i sbarduno adleoli swyddi o un aelod-wladwriaeth o'r UE i un arall, sy'n hanfodol ar gyfer cystadleuaeth deg yn y Farchnad Sengl. Mae map rhanbarthol Croatia yn diffinio'r rhanbarthau Croateg sy'n gymwys i gael cymorth buddsoddi rhanbarthol. Mae'r map hefyd yn sefydlu'r dwyster cymorth mwyaf yn y rhanbarthau cymwys. Dwysedd y cymorth yw'r uchafswm o gymorth Gwladol y gellir ei roi i bob buddiolwr, wedi'i fynegi fel canran o'r costau buddsoddi cymwys. O dan y RAG diwygiedig, bydd rhanbarthau sy'n cwmpasu poblogaeth gyfan Croatia yn gymwys i gael cymorth buddsoddi rhanbarthol. Mae datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r bwlch rhwng y rhywiau ar lefel addysg yn crebachu, ond mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli mewn ymchwil ac arloesi

cyhoeddwyd

on

Mae nifer y myfyrwyr benywaidd a graddedigion ar lefelau baglor, meistr a doethuriaeth wedi tyfu'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli mewn gyrfaoedd ymchwil ac arloesi. Dyma rai o ganfyddiadau allweddol rhai'r Comisiwn Ewropeaidd Adroddiad Ffigurau 2021 arni, sydd er 2003 yn monitro lefel y cynnydd tuag at gydraddoldeb rhywiol mewn ymchwil ac arloesi yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt.

Croesawodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel yr adroddiad eleni a dywedodd: “Mae adroddiad diweddaraf She Figures yn tynnu sylw at y ffaith bod economi, labordai ac academia Ewrop eisoes yn dibynnu ar fenywod. Fodd bynnag, mae hefyd yn dangos bod angen i ni wneud mwy o hyd i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, yn enwedig i ysbrydoli merched ar gyfer gyrfa mewn STEM. Nid oes amheuaeth, mae angen creadigrwydd a photensial entrepreneuraidd menywod ar Ewrop i lunio dyfodol mwy cynaliadwy, gwyrdd a digidol. ”

Mae cyhoeddiad She Figures 2021 yn tynnu sylw, ar gyfartaledd, ar lefelau baglor a meistr, bod menywod yn fwy na dynion fel myfyrwyr (54%) a graddedigion (59%), a bod bron cydbwysedd rhwng y rhywiau ar lefel doethuriaeth (48%). Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng meysydd astudio yn parhau. Er enghraifft, mae menywod yn dal i gynrychioli llai na chwarter y graddedigion doethuriaeth yn y maes TGCh (22%), tra eu bod yn cynrychioli 60% neu fwy ym meysydd iechyd a lles ac addysg (60% a 67% yn y drefn honno). At hynny, dim ond tua thraean yr ymchwilwyr sy'n cynrychioli menywod (33%).

Ar y lefel uchaf o academia, mae menywod yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol, gan ddal tua chwarter y swyddi athro llawn (26%). Mae menywod hefyd yn llai tebygol o gael eu cyflogi fel gwyddonwyr a pheirianwyr (41%) ac maent wedi'u tangynrychioli ymhlith gweithwyr proffesiynol hunangyflogedig mewn gwyddoniaeth a pheirianneg a galwedigaethau TGCh (25%). Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Endocrin darfu Cemegau (EDCs)

Cemegau: Mae'r Comisiwn yn ceisio barn y cyhoedd ar symleiddio a digideiddio labeli

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar symleiddio a digideiddio labelu cynhyrchion cemegol fel glud, golchi dillad a glanedyddion golchi llestri, cynhyrchion gwrteithio. Labeli sy'n cyd-fynd â chynhyrchion yw'r prif fodd i gyfleu gwybodaeth hanfodol i ddefnyddwyr, gan gynnwys gwybodaeth am beryglon a diogelwch a chyfarwyddiadau defnyddio cynnyrch.

Eto i gyd, Gwiriad Ffitrwydd y ddeddfwriaeth gemegau fwyaf perthnasol (ac eithrio REACH) a gwerthuso'r Rheoliad Glanedyddion dangosodd y gellir gwella dealltwriaeth label ac o ganlyniad amddiffyn defnyddwyr fel ymhellach trwy osgoi bod labeli yn cael eu gorlwytho â gwybodaeth, sy'n aml yn dechnegol. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu adborth ar brofiad a barn defnyddwyr, defnyddwyr cynnyrch proffesiynol, diwydiant, sefydliadau cymdeithas sifil, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw bartïon eraill sydd â diddordeb. 

Bydd y canlyniadau'n bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer cynigion ar adolygiad o Ddosbarthiadau, labelu a phecynnu sylweddau a chymysgeddau (CLP), a Rheoliadau Glanedwyr a Chynhyrchion Gwrteithio, a ddisgwylir yn 2022. Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma ac mae ar agor tan 16 Chwefror 2022.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd