Cysylltu â ni

Tsieina-UE

Mae cyfraddau prydlesu cynhwysydd Tsieina-UDA yn codi deirgwaith, adferiad galw am gynwysyddion ar y gorwel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dadansoddiad newydd o gyfraddau prydlesu cynwysyddion Tsieina-UDA o ganlyniad i argyfwng y Môr Coch a'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Profodd y diwydiant llongau byd-eang ymchwydd sylweddol mewn cyfraddau dros yr ychydig fisoedd diwethaf, o ganlyniad i argyfwng y Môr Coch. Dri mis i mewn i'r argyfwng hwn, mae cyfraddau prydlesu cynwysyddion ar lwybr masnach Tsieina-UDA wedi cynyddu'n ddramatig, gan godi 223% syfrdanol, neu driphlyg, o'i gymharu â lefelau cyn-ddigwyddiad. Yn ogystal, disgwylir i'r galw am gynwysyddion adennill yn ystod y misoedd nesaf wrth i economi'r UD arddangos arwyddion o wydnwch.  

Mae economi UDA wedi dangos gwytnwch, gyda CMC yn codi ar gyfradd flynyddol o 3.3% ym mhedwerydd chwarter 2023. Ysgogwyd y twf hwn gan enillion mewn gwariant defnyddwyr, buddsoddiad sefydlog dibreswyl, allforion, a gwariant y llywodraeth, ymhlith ffactorau eraill. Ymhellach, roedd adroddiadau incwm personol a gwariant mis Rhagfyr yn adlewyrchu chwyddiant is a gwariant solet aelwydydd, gan gyfrannu at ragolygon economaidd cadarnhaol.  

Er gwaethaf pryderon economaidd, mae Tsieina yn profi ymchwydd yn y galw am gludo nwyddau cynwysyddion cefnfor i'r Unol Daleithiau. 

"Mae’r enillion mewn gwariant defnyddwyr a ffigurau gwerthiant manwerthu yn awgrymu y gall ein diwydiant ddisgwyl adferiad gweddus yn y galw am nwyddau, sy’n trosi’n alw cymharol uwch am gynwysyddion ar y cardiau, wrth i fanwerthwyr ailstocio rhestr eiddo a chyflawni archebion defnyddwyr.” ychwanegodd Roeloffs.  

Yn ôl PortOptimizer Port of Los Angeles, roedd cyfeintiau Wythnos 6 TEU i fyny 38.6% o gymharu â'r un wythnos yn 2023 (105,076 TEUs o'i gymharu â 75,801 TEU).  

Un o'r cyfranogwr diwydiant o gwmni logisteg a chludo nwyddau byd-eang o California, Unol Daleithiau America rhannu gyda Cynhwysydd xChange fel rhan o’n hymateb i’n polau piniwn rheolaidd ynghylch teimlad pris cynhwysydd, “Wrth i ymosodiadau ar longau cargo yn y Dwyrain Canol barhau ac i longau gael eu hailgyfeirio o amgylch de Affrica, rydym yn rhagweld prinder offer oherwydd diffyg ail-leoli cynwysyddion yn Asia ar gyfer nwyddau tua’r dwyrain. Ar ben hynny, mae'n debygol y bydd tarfu ar dramwyfa Suez, y Môr Coch a Chamlas Panama yn arwain at fwy o alw am lwybro trwy Arfordir y Gorllewin. Mae llawer o fewnforwyr eisoes yn ailgyfeirio cargo trwy drawslwytho a lorio Arfordir y Gorllewin i'r arfordir, gan ychwanegu pwysau ar reilffyrdd a chludwyr domestig. Rydym yn cynghori pob cleient i ddarparu rhagolygon uwch, gan ystyried yr holl opsiynau llwybro yn rhagweithiol, a phenderfynu ar y ffordd orau o weithredu yn seiliedig ar ddyddiadau parodrwydd cargo a dyddiadau gofynnol ar y safle.” 

hysbyseb

Rhannodd gweithiwr proffesiynol arall yn y diwydiant, cynrychiolydd gwerthu mewn cwmni anfon nwyddau yn yr UD, “Mae ein swyddfeydd tramor wedi bod yn riportio pigau cyfraddau enfawr, gan ymchwyddo bron i lefelau argyfwng COVID. Fyddwn i ddim yn synnu pe bai’r lefelau hynny’n cael eu cyrraedd erbyn canol Ch2.”  

Er bod y rhagolygon o well galw am gynwysyddion yn ystod gweddill y flwyddyn wedi gwella, mae cludwyr yn cael trafferth gyda materion fel gwasgfa cynwysyddion yn Tsieina, a chyfraddau prydlesu 3X ar lwybrau masnach allweddol.  

Roedd y cynnydd pris yn arbennig o amlwg ar lwybrau Ex China i gyrchfannau allweddol fel Efrog Newydd, NY a Los Angeles, CA yn yr Unol Daleithiau. (Gweler y tabl isod). Er mwyn cael mewnwelediad dyfnach i amrywiadau cylchol cyfraddau prydlesu cynwysyddion a allai fod wedi arwain gan yr ymchwydd cyn y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, cynhaliom ddadansoddiad cymharol â chyfraddau prydlesu’r llynedd ym mis Chwefror 2023. Mae ein canfyddiadau’n datgelu gwrthgyferbyniad llwyr, fel y mae maint ni welwyd y cynnydd presennol yn ystod yr un cyfnod ym mis Chwefror 2023.  

* Nodyn: Mae prisiau'n cael eu talgrynnu i'r ddoler agosaf. 

Tabl 1: Cymhariaeth o gyfraddau prydlesu Cynhwyswyr (mewn doleri) Cyn Tsieina i Lwybrau Masnach Arfordir Dwyrain yr UD ac Arfordir Gorllewinol yr UD: Tachwedd 2023, Chwefror 2023, a Chwefror 2024 gan Container xChange, llwyfan logisteg cynhwysydd ar-lein ar gyfer masnachu a gwerthu cynhwysydd 

Mae'r cynnydd sylweddol mewn cyfraddau cludo dros y tri mis diwethaf yn arwydd o newid nodedig yn y dynameg cyflenwad-galw, gydag adferiad galw a chynhwysedd yn cael eu clymu'n gynyddol wrth i'r amseroedd cludo trwy fantell gobaith da gynyddu 2-3 wythnos. Er bod yr ymchwydd cyn y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd wedi cyfrannu, yr aflonyddwch a achoswyd gan ailgyfeirio'r Môr Coch oedd y prif gatalydd ar gyfer cynyddu cyfraddau prydlesu cynwysyddion. ” eglurwyd Christian Reoloffs, cyd-sylfaenydd, a Phrif Swyddog Gweithredol Cynhwysydd xChange. 

Disgwyliad cyfraddau cludo nwyddau ar ôl y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd  

“Roedd cyfraddau cludo nwyddau rywle o gwmpas $2000 yn ôl ym mis Chwefror 2023, y llynedd. Eleni yn 2024, mae'r rhain ar $3392 ar 9 Chwefror 2024. Parhaodd y prisiau hyn y llynedd i ostwng ar ôl y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd o tua 30% hyd at fis Mawrth 2023. Os byddwn yn dilyn y duedd gylchol, yna gostyngiad o faint tebyg mewn bydd y cyfraddau cludo nwyddau presennol yn arwain at y prisiau’n cwympo o $3393 ar 2 Chwefror 2024 i $2300 yn yr wythnosau nesaf.” rhannu Christian Reoloffs, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Container xChange, llwyfan logisteg cynhwysydd ar-lein ar gyfer masnachu a phrydlesu cynwysyddion.  

Ar lwybr masnach arfordir dwyrain Tsieina i Ogledd America, dyblodd cyfraddau cludo nwyddau rhwng 15 Rhagfyr 2023 a 19 Ionawr 2024, (o tua $2500 i tua $5000).  

Gall llinellau cludo a chludwyr elwa o gyfraddau prydlesu uwch yn y tymor byr. Fodd bynnag, yn y tymor hir, os cynhelir y costau uchel hyn, gall gynyddu cost allforio nwyddau, gan wasgu maint yr elw i weithgynhyrchwyr ac allforwyr o bosibl. Efallai y bydd angen iddynt drosglwyddo'r costau uwch hyn i ddefnyddwyr, gan arwain at brisiau uwch am nwyddau a fewnforir. 

Cyfraddau Prydlesu Cynhwysydd ar lwybr masnach Tsieina-UDA 

Mae'r siart isod yn dangos cynnydd sydyn mewn cyfraddau prydlesu o Tsieina i borthladdoedd Arfordir y Gorllewin yn yr Unol Daleithiau, yn enwedig Los Angeles a Long Beach, yn 2024. Ym mis Rhagfyr 2023, roedd prisiau'n amrywio o $280 i $776 ar gyfer Los Angeles a $370 i $710 ar gyfer Traeth Hir. 

Fodd bynnag, cynyddodd prisiau ym mis Ionawr 2024, gyda chyfraddau i Los Angeles yn amrywio o $740 i $920 ac i Long Beach o $700 i $920. Parhaodd y duedd hon i fis Chwefror 2024, gyda chyfraddau i Los Angeles yn cyrraedd $1070 i $1230. 

Siart 1: Cyfraddau prydlesu unffordd cyfartalog o'r tu allan i Tsieina i borthladdoedd USWC 

Siart 2: Cyfraddau prydlesu unffordd cyfartalog o gyn Tsieina i borthladdoedd USEC 

Roedd prisiau cynwysyddion cludo o Tsieina i Efrog Newydd a Savannah, GA yn amrywio o $400 i $820 a $590 i $1043, yn y drefn honno, ym mis Medi i fis Rhagfyr 2023. Ym mis Ionawr, cododd prisiau'n sylweddol, gyda chyfraddau i Efrog Newydd yn amrywio o $608 i $1008 ac i Savannah o $706 i $733. Parhaodd prisiau i godi ym mis Chwefror, gyda chyfraddau Efrog Newydd yn cyrraedd $1290 i $1730. 

Fe wnaeth cyfraddau Tsieina i Efrog Newydd fwy na dyblu rhwng Rhagfyr 2023 a Chwefror 2024, tra bod cyfraddau ar gyfer cynwysyddion cludo i Los Angeles wedi cynyddu bron i $435 yn ystod yr un cyfnod.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd