Cysylltu â ni

Addysg

Ar ôl 70 mlynedd, mae'n bryd diwygio ysgolion Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae adroddiadau yn gyntaf Dathlodd ysgol Ewropeaidd yn Lwcsembwrg ei phen-blwydd yn 70 oed ym mis Ebrill eleni. Mae'r ysgolion Ewropeaidd yn dyddio o ddechreuadau'r Undeb Ewropeaidd, a grëwyd ar gyfer teuluoedd swyddogion sy'n gweithio yn y Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd. Mae rhieni'n gwerthfawrogi'r hyn y gall yr ysgolion ei gynnig iddynt plant ond mae angen diwygiadau ar fyrder, fel y gofynnwyd amdano mewn adroddiad diweddar gan Senedd Ewrop, yn ysgrifennu Andrew Janis Folkmanis.

Heddiw maen nhw'n 13 o ysgolion Ewropeaidd ledled Ewrop, yn lleoliadau sefydliadau ac asiantaethau'r UE. Ac yn ychwanegol mae math newydd o ysgol amlieithog yn dod i'r amlwg, ysgol genedlaethol neu breifat yr UE sy'n bodoli eisoes sy'n cael ei hachredu i roi cyrsiau hefyd a chynnal arholiadau cymhwyster baglauréat Ewropeaidd. 

Mae bagloriaeth Ewrop wedi cael cydnabyddiaeth dda ar draws y byd. Pan wnaeth ein mab gais i astudio ym Maastricht y llynedd, roedd yn amlwg bod y Fagloriaeth Ewropeaidd yn cael ei chydnabod yn dda iawn ochr yn ochr â chymwysterau uwchradd cenedlaethol.

Yn yr ysgolion Ewropeaidd rhaid i ni ddiolch i staff addysgu ymroddedig ac arloesol, sydd dros y blynyddoedd hyn wedi datblygu maes llafur amlieithog ac amlddiwylliannol ac arddull addysgu o ansawdd uchel iawn. Mae'r athrawon hyn wedi'u secondio o Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae disgyblion felly yn mynychu gwersi yn union fel y byddent yn eu derbyn yn eu mamwlad. A hefyd yn derbyn gwersi pwnc yn ail iaith yr UE. Maent yn dod i'r amlwg yn wirioneddol ddwyieithog.

Nid yw'r rhain yn ysgolion preifat mewn ystyr glasurol. Cânt eu hariannu’n gyhoeddus i raddau helaeth, drwy gostau athrawon ar secondiad, cyfleusterau a ddarperir gan yr aelod-wladwriaethau sy’n cynnal, gyda chymorth gan sefydliadau cyflogwyr swyddogion yr UE y mae eu plant yn mynychu. Mae'r system yn agored i unrhyw un sy'n dymuno cofrestru eu plant, nid yw hon yn system gyfyngedig. 

Ei therfynau yw adeiladau yr ysgolion eu hunain, y rhai sydd eisoes yn orlawn. Bwriad y cyflwyniad diweddar a'r nifer cynyddol o ysgolion cenedlaethol achrededig yw ehangu mynediad at addysgu amlieithog yn Ewrop hyd yn oed ymhellach.

Mae'r system yn darparu cymhwyster rhagorol, ond mae lle i wella'r amodau ffisegol y mae'n rhaid i ddisgyblion ac athrawon weithio ynddynt. Mae gorlenwi yn golygu bod y pedair ysgol ym Mrwsel sydd â 14,000 o ddisgyblion yn gweithredu ar derfynau diogelwch tân ac amodau glanweithiol. Mae'r sefyllfa hon wedi bodoli ers 10 mlynedd, yn gwaethygu o flwyddyn i flwyddyn ac mae rheolwyr yr ysgol wedi bod yn hynod o araf yn chwilio am atebion ac yn manteisio arnynt. 

Mae diffyg tryloywder mewn llywodraethu a rheolaeth ysgol, fel rhieni fy hun derbyn gwybodaeth am ddatblygiadau yn hwyr iawn ac yn aml heb fawr o gyfiawnhad. Mae o leiaf un cyfarwyddwr ysgol wedi datgan nad yw'r swydd yn cynnwys cyfathrebu â chynrychiolwyr rhieni. Cyhoeddir penderfyniadau Bwrdd y Llywodraethwyr ar y system, ond nid oes cofnodion cyfarfodydd, dim cyfiawnhad, dim gwybodaeth gyhoeddus ynghylch pa aelod-wladwriaethau sydd wedi cefnogi neu gwestiynu rhai llwybrau gweithredu.

Cyflawnwyd y cam diweddar mwyaf ymlaen wrth liniaru gorlenwi, gan ychwanegu tri adeilad newydd ar draws Brwsel, nid gan reolwyr yr ysgol na Bwrdd y Llywodraethwyr, ond gan rieni yn 2019 yn cyflwyno eu hachos i Charles Michel a gwleidyddion eraill. Camodd Gwlad Belg i fyny ac achubodd y dydd.

Pleidleisiodd Senedd Ewrop ar 25 Mai yn y pwyllgor (CULT) i gefnogi adroddiad ar y system Ysgolion Ewropeaidd. Mae'r adroddiad yn nodi gwendidau sylweddol ac yn gofyn i'r Comisiwn gymryd camau i'w datrys. Mae'n mynnu y dylid cadw polisi 'agored i bawb'. Mae hefyd yn cydnabod bod gan y cysyniad amlieithog, amlddiwylliannol o ysgolion Ewropeaidd botensial mawr i gryfhau cydlyniant diwylliannol yn Ewrop.

Yr agwedd olaf hon a llwyddiant y fagloriaeth Ewropeaidd sy’n ein cadw ni’n rhieni yn awyddus i anfon ein plant i’r ysgolion hyn, er gwaethaf rheolaeth annigonol mewn rhai ysgolion, er gwaethaf llywodraethu camweithredol ar y system gyffredinol. 

Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd menter Senedd Ewrop yn arwain at gywiriadau mawr eu hangen mewn rheolaeth a llywodraethu yn y system ysgolion. Gobeithiaf hefyd y gallwn, ynghyd â’r holl randdeiliaid a sefydliadau, Ewropeaidd a chenedlaethol, roi’r System Ysgolion Ewropeaidd a’r ysgolion achrededig newydd ar y trywydd iawn i ddarparu addysg a phersbectif amlieithog, amlddiwylliannol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd