Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

Ar ôl y Vilnius Uwchgynhadledd: partneriaeth ddwyreiniol UE ar groesffordd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan George Vlad Niculescu,
Pennaeth Ymchwil, Fforwm geopolitical Ewropeaidd
Mae'r Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain, a gynhaliwyd ar 28-29 Tachwedd 2013 yn Vilnius, oedd i fod i dynnu sylw at y cynnydd a wnaed dros y pedair blynedd ddiwethaf gan yr UE ar gymdeithas gwleidyddol ac integreiddiad economaidd gyda'i gymdogion dwyreiniol (Armenia, Azerbaijan, Belarws, Georgia, Gweriniaeth Moldofa a Wcráin).

Er ei fod yn arwain at lythrennau Cytundebau Cymdeithas Georgia a Moldofa, ac yn arwyddo ychydig o fân gytundebau gyda phartneriaid dwyreiniol eraill, y copa ei herwgipio gan y gystadleuaeth geopolitical cynyddol rhwng yr UE a Rwsia. Y prif ddioddefwyr y gystadleuaeth hon wedi bod yn Armenia a Wcráin, sydd, o dan bwysau cryf o Rwsia, yn gohirio eu cynlluniau i lofnodi Gymdeithas a chytundebau Deep ac Ysgol Gyfun Ardal Masnach Rydd â'r Undeb Ewropeaidd. partneriaid dwyreiniol eraill hefyd wedi teimlo y gwynt oer yn chwythu ar draws Ewrop o fewn eu cysylltiadau economaidd, ynni neu ddiogelwch gyda Rwsia.

Sefydlwyd Partneriaeth Dwyrain lansio ym mis Mai 2009, yn Prague, fel fframwaith ar gyfer diwygiadau mewn gwledydd sy'n bartneriaid yn anelu at hwyluso llywodraethu da, yn hyrwyddo datblygu rhanbarthol a chydlyniad cymdeithasol, a lleihau gwahaniaethau economaidd-gymdeithasol. Cytundebau Cymdeithas, Deep ac Ysgol Gyfun Ardaloedd Masnach Rydd, rhaglenni Gyfun Sefydliad Adeiladu, a chefnogaeth ar gyfer symudedd dinasyddion a fisa ryddfrydoli cael eu hystyried yn cael eu cerrig camu.

hysbyseb

Mewn cyferbyniad ag integreiddio Ewropeaidd, mae creu Undeb Tollau Ewrasiaidd (ECU) gan Rwsia, Belarws a Kazakhstan ac mae cynlluniau i lansio'r Undeb Economaidd Eurasaidd (EEU) gan 2015 wedi creu prosiect integreiddio economaidd arall yn Eurasia. Rhybuddiodd arbenigwyr y Gorllewin y gallai'r ECU esblygu mewn modd a allai herio'r Undeb Ewropeaidd fel 'pŵer normadol' yn ei 'chymdogaeth gyffredin' â Rwsia. Ac, mae'n debyg, felly gwnaed hynny. Ym mis Medi cynnar, cyhoeddodd Llywydd Armenia Sargsyan, o Moscow, i benderfyniad ei wlad i ymuno â'r ECU. Yn y cyfamser, roedd gan yr Arlywydd Wcreineg Yanukovich ail feddwl am glymu ei wlad yn gadarn i'r UE trwy Gytundeb Cymdeithasol a ddisgwylir yn hir, gan ddweud: "Nid ydym am fod yn faes ymladd rhwng yr UE a Rwsia. Rydym am gael perthynas dda gyda'r UE a Rwsia. " 

Pam roedd y Bartneriaeth Dwyrain waethygu'r pwysau Rwsia ar Wcráin a phartneriaid posibl eraill yr UE, sydd wedi'u hanelu at eu gwthio i mewn i ddewisiadau diangen rhwng integreiddio Ewropeaidd a Ewrasiaidd? A pham wnaeth Moscow yn gweld y Bartneriaeth Dwyrain fel llwybr i gêm swm sero gyda'r UE?

Yr ateb hawdd cymryd yn ganiataol bod "Rwsia yn ystyried ei Eastern Cymdogaeth fel rheidrwydd strategol ac yn gweld y Bartneriaeth Dwyrain fel offeryn ar gyfer cyfyngiant, cyhuddo'r UE o geisio tanseilio berthynas y pobloedd sy'n byw yn Rwsia a'r Wcrain a gwledydd ôl-Sofietaidd eraill yn gorchymyn eu cynnwys yn ei parth unigryw o ddiddordeb ". O ganlyniad, byddai Rwsia yn cael ei "gorfodi yr UE i mewn i frwydr geopolitical gyda Moscow, nad yw'n dymuno". Fodd bynnag, nid yw hyn yn ateb boddhaol, er mae'n anwybyddu'r methiant yr UE i osod y Bartneriaeth y Dwyrain mewn cyd-destun geopolitical a gweithredu yn unol â hynny. Fel y nodwyd Steven Keil: "Mae'r Undeb Ewropeaidd yn dal yn cael ei hun yn ceisio cysoni ei rôl fel actor normadol gyda realiti gwleidyddol yn y meysydd dadleuol o ddiddordeb." Beth mae'r UE yn gweld fel normau proses technegol yn unig, pennu foderneiddio wedi cael ei gweld gan eraill (hy Rwsiaid, a phwerau rhanbarthol eraill o bosibl) ar ffurf proses geopolitical oherwydd ei ganlyniadau pellgyrhaeddol.

hysbyseb

siarad yn blwmp ac yn blaen, ni all yr UE yn cael eu rhyddhau o fai o gyfrifoldebau geopolitical. I'r gwrthwyneb, mae'r diffyg tryloywder yn ei fwriadau geopolitical yn y gymdogaeth dwyreiniol wedi cael ei ddehongli fel ymgais gudd i danseilio buddiannau pwerau rhanbarthol cystadleuol. Felly, os Brwsel oedd i lwyddo wrth fodloni amcanion y Bartneriaeth y Dwyrain, roedd angen i gymryd cyfrifoldeb geopolitical llawn yn y rhanbarth. Fel arall, gallai'r Undeb prin oresgyn y "gwrthdaro presennol o normau Ewropeaidd a gwirioneddau geopolitical".

Er enghraifft, dylai'r UE gymryd yn ganiataol ei ran ei hun yn gyfrifol am y pwysau allanol a arweiniodd at dynnu'n ôl ei bartneriaid 'o ymgysylltu dyfnach gyda'r Undeb. Pe bai'r UE wedi bod yn chwaraewr gwirioneddol yn y gymdogaeth dwyrain Ewrop, gallai gael pwysau Rwsia naill ai atal yn erbyn cymdogion hyn neu, o leiaf, efallai wedi darparu bartneriaid gyda chefnogaeth sylweddol i wrthsefyll manipulations Moscow. Oni bai ei fod yn siarad ag un llais ac yn gweithredu mewn swyddogaeth o chwaraewr rhanbarthol cyfrifol, Brwsel efallai na, er enghraifft, yn rhoi "signalau penodol credadwy i Moscow bod cost ryfel masnach yn erbyn yr Wcrain [neu yn wir yn erbyn unrhyw un o bartneriaid dwyreiniol UE] byddai hefyd yn cynnwys colledion cynyddol economaidd, gwrthdaro diplomyddol, a thensiynau gwleidyddol mewn cysylltiadau Rwsia gyda'r Gorllewin ".

Ble mae'r Bartneriaeth Ddwyreiniol yn arwain yn dilyn uwchgynhadledd Vilnius? Rhoddwyd yr ateb ffurfiol gan 'Ddatganiad ar y Cyd Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain, Vilnius, 28-29 Tachwedd 2013, Partneriaeth y Dwyrain: y ffordd ymlaen'. Fodd bynnag, mae'n dod yn fwyfwy amlwg bod y Bartneriaeth Ddwyreiniol ar groesffordd: naill ai mae'n ddatblygedig wrth gydnabod ac addasu i'r realiti geopolitical, neu mae'n suddo i amherthnasedd. Felly, mae angen proses o fyfyrio'n ddyfnach ar pam mae Partneriaeth y Dwyrain, er mwyn ei rhoi yn ysgafn, wedi'i gohirio hyd yma wrth gyflawni ei hamcanion. Canlyniad yr adlewyrchiad hwn ddylai fod i osod Partneriaeth y Dwyrain yn ei chyd-destun geopolitical trwy strategaeth gadarn a luniwyd i fynd i'r afael â'r heriau sy'n dod i'r amlwg yn Ewrasia - y bwlch ideolegol cynyddol rhwng Rwsia a'r Gorllewin; datrys gwrthdaro hirfaith; ac penbleth o wladwriaethau ôl-Sofietaidd yn sownd rhwng integreiddiad economaidd Ewrop ac Ewrasiaidd.

Gallai strategaeth geopolitical cefnogi Partneriaeth Dwyrain gweithredu yn angenrheidiol gan fod "... tra bod yr UE yn cynnig integreiddio swyddogaethol, dewisiadau elites ôl-Sofietaidd 'ar gyfer cysylltiadau agosach gyda'r UE yn aml yn seiliedig ar gymhellion geopolitical. [...] Nid yw'n syndod, geowleidyddiaeth yw'r prism lle y gwledydd hyn yn gweld eu perthynas gyda'r UE ". Yn ogystal, yr un astudiaeth y Polisi Ganolfan Ewropeaidd nodi bod "Mae diffyg unrhyw strategaeth sy'n sail yn syndod hefyd o ystyried y bwlch mawr rhwng anghenion a galluoedd gwledydd partner 'a fframweithiau rheoleiddio yr UE". Ar ddiwedd y dydd, gan fod y safonau yn creu deddfwriaeth a deddfwriaeth siapiau rhyngweithio gwleidyddol ac economaidd, diffinio safonau cyffredin yn y pen draw yn dod yn ffordd effeithiol ar gyfer adeiladu hunaniaeth geopolitical.

Gallai'r strategaeth geopolitical ar gyfer Partneriaeth y Dwyrain awgrymu ffyrdd effeithiol i wneud iawn am bŵer meddal gwan yr UE ar draws cymdogaeth gyfan Ewrop, o ystyried ei ddylanwad gwleidyddol gostyngol a'i atyniad economaidd yn dilyn argyfwng yr Ewro. Efallai y bydd strategaeth o’r fath yn nodi, er enghraifft, y bydd cynnal yr Wcrain ar y trac Ewropeaidd wrth warchod undod a sefydlogrwydd y wlad yn ei gwneud yn ofynnol i’r UE ddysgu sut i weithio gyda Rwsia, yn hytrach na gwrthweithio neu eithrio Rwsia. Gallai'r un peth fod yn wir hefyd am gynnal Armenia, Azerbaijan a Belarus, os nad pob un o'r partneriaid dwyreiniol, o fewn y broses integreiddio Ewropeaidd.

Gan weithio gyda Rwsia ar wella llywodraethu yn y gymdogaeth cyffredin yn annhebygol cyn belled â bod yr UE a Rwsia yn parhau i fod yn groes ar faterion ideolegol, yn benodol ar ddemocratiaeth, hawliau unigol, a rhyddid. Ar y llaw arall, rhag ofn yr ewyllys gwleidyddol i weithio gyda Rwsia yn bodoli yn y ddwy brifddinasoedd Ewrop ac ym Moscow, efallai y bydd y bwlch ideolegol cynyddol rhwng Rwsia a'r Gorllewin ei bontio yn raddol drwy ffyrdd pragmatig i gysoni gwerthoedd gwleidyddol a dynol Ewrop a Rwsia. I'r perwyl hwnnw, gallai astudiaeth gymharol o fodelau Ewropeaidd a Rwsia llywodraethu helpu i nodi elfennau o gydgyfeirio a ffyrdd o downscale elfennau o wahaniaeth, tra droi hyn sy'n ymddangos heddiw fel gêm swm sero i mewn i strategaeth ennill-ennill.

Dylai'r strategaeth geopolitical y Bartneriaeth Dwyrain galluogi UE-Rwsia rhannu grym yn y gymdogaeth cyffredin, ac efallai anelu at gysoni systemau integreiddio Ewropeaidd ac Ewrasiaidd. Mewn gwirionedd, efallai y mesurau hyn hefyd yn adfywio cydweithrediad economaidd yn y gymdogaeth gyffredin, a fyddai'n er lles gorau'r Twrci a'r ranbarthol wladwriaethau ôl-Sofietaidd wynebu'r penbleth o vs integreiddio Ewrasiaidd Ewropeaidd. Yn y pen draw, gallai'r Bartneriaeth Dwyrain yn agor cyfleoedd ar gyfer integreiddio rhanbarthol pellach mewn meysydd sensitif iawn y gymdogaeth cyffredin, megis y South Cawcasws, lle mae gwrthdaro hir yn dal cynddeiriog.

Yn olaf, gan fod y penderfyniad Armenia i symud ffocws o Ewrop i integreiddio Ewrasiaidd wedi dangos, gwrthdaro maith yn y De Cawcasws ac yn Transnistria tanseilio ymdrechion i weithredu amcanion y Bartneriaeth y Dwyrain. Felly, dylai'r strategaeth geopolitical y Bartneriaeth Dwyrain rhagweld mesurau ar gyfer rheoli gwrthdaro a datrys, a allai helpu i oresgyn y clo cronig y mae'r ardal wedi cael ei Drysu drwy'r ers diwedd y Rhyfel Oer. Er enghraifft, gallai fod yn darparu ar gyfer gwell cydlynu strategol rhanbarthol o fecanweithiau rheoli argyfwng presennol; cryfhau perchnogaeth leol o'r prosesau heddwch, yn arbennig drwy lunio gweledigaeth rhanbarthol ôl-wrthdaro ar y cyd; ac atal ofnau rhai actorion lleol o atebion Rwsia-osod.

I gloi, yn dilyn y copa Vilnius, gallai'r UE wneud yn well yn symud ymlaen Partneriaeth Dwyrain os yw'n ystyried goblygiadau geopolitical y broses integreiddio Ewropeaidd sy'n cael ei gyrru safonau, ac yn dilyn hynny datblygu strategaeth geopolitical priodol. strategaeth o'r fath dylai ddyfeisio ffyrdd a dulliau i gynnwys actorion rhanbarthol eraill yn y broses, gan gynnwys Rwsia a Thwrci, fel elfen allweddol ar gyfer leddfu eu pryderon geopolitical. Dylai hefyd yn galluogi'r Undeb i gynnig ymatebion cydlynol a chydgysylltiedig i heriau geopolitical posibl yn deillio o'r gymdogaeth dwyreiniol. Fel arall, mae Partneriaeth Dwyrain risgiau suddo i mewn i amherthnasol o ganlyniad y naïfrwydd geopolitical ei sylfaenwyr.

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd