Cysylltu â ni

Tsieina

Araith: UE-Macao: Mae llygad ar y gorffennol, mae droed yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BarrosoLlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, yn Macao Tower, Macao, ar 23 Tachwedd 2013.

Argyfyngau,

Foneddigion a boneddigesau,

hysbyseb

Diolch i chi i gyd am eich croeso grasol yn y ddinas harddaf a bywiog hon. Mwynheais fy holl ymweliadau blaenorol a niferus â Macao yn fawr, gan gynnwys fel llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Gorffennaf 2005, ac rwyf wedi edrych ymlaen at ddychwelyd.

Gadewch imi ddweud wrthych hefyd pa bleser personol yw i mi fod yn ôl i Macao heddiw. Yn amlwg, mae Macao yn cadw cysylltiadau agos â'r diwylliant Portiwgaleg ac mae ganddo gyseiniant arbennig i mi fel Portiwgaleg.

Rydyn ni'n rhannu llawer, yn anad dim iaith, sydd gyda llaw yn cael ei siarad gan 280 miliwn o bobl ledled y byd. Ac rwy'n gwerthfawrogi bod rôl Macao fel platfform a phont rhwng China a gwledydd Portiwgaleg yn cael ei thanlinellu yn 12fed Cynllun Pum Mlynedd Tsieina. Yn gynnar y mis hwn, roedd Macao yn gartref i 4edd Gynhadledd Weinyddol y 'Fforwm Cydweithrediad Economaidd rhwng China a Gwledydd sy'n siarad Portiwgaleg'.

hysbyseb

Mae bondiau arbennig hanes a theulu hefyd yn cysylltu â ni. Ac fel y gwyddoch efallai mai ein Diwrnod Cenedlaethol Portiwgaleg yw diwrnod marwolaeth Luis de Camões, yr enw mwyaf yn ein llenyddiaeth - ac yn wir un o feirdd mwyaf hanes y ddynoliaeth - a fu'n byw ym Macao am gwpl o flynyddoedd yn yr 16eg ganrif.

Ysgrifennwyd yma ran sylweddol o'i gerdd epig "Os Lusíadas". Heddiw gellir gweld ei benddelw mewn gardd ddinas wrth fynedfa'r groto lle mae'r chwedl yn dweud wrthym ei fod yn byw. Teithiodd Camões yn eang o Affrica i Dde Ddwyrain Asia. Trwy bob tymor roedd tywydd Macau yn agosach at dywydd ei enedigol Lisbon nag unrhyw un arall y daeth o hyd iddo yn ei deithiau.

Boneddigion a boneddigesau,

Heddiw, yn y twr hwn, rydym yn cyfarfod mewn man breintiedig iawn i gofleidio a gafael ar amrywiaeth a deinameg drawiadol Macao o'i galon hanesyddol gyda'i nifer o safleoedd treftadaeth UNESCO ac o'i ganolbwynt hamdden a thwristiaeth ffyniannus gyda'i westai a'i gyrchfannau integredig o'r radd flaenaf i campws newydd sbon Prifysgol Macao a datblygiad diwydiannol y dyfodol ar Ynys Hengqin.

Dyma yn wir y lle perffaith ar gyfer diwrnod arbennig iawn yn ein perthynas ddwyochrog wrth i ni ddathlu 20 mlynedd ers y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng Macao a'r UE. Llofnodwyd y cytundeb hwn ym 1993, yn ystod y cyfnod trosglwyddo ar ôl i Tsieina a Phortiwgal gytuno ar y Datganiad ar y Cyd ym 1987 a'i drosglwyddo i Tsieina ym 1999. Mae hyn yn dangos ein bod ni yn yr Undeb Ewropeaidd yn bartneriaid ers yr awr gyntaf un, a partneriaid nid yn unig mewn tywydd da, ond yn bartneriaid am bob tymor.

Mae'r dathliad hwn yn gyfle i gymryd cam yn ôl tra hefyd yn edrych ymlaen gyda'r nod o ehangu a dyfnhau ein partneriaeth. Llygad ar y gorffennol, troed yn y dyfodol.

Ers i ni lofnodi'r Cytundeb hwn, mae ein cysylltiadau economaidd cynyddol wedi ychwanegu dimensiwn pwysig i'n perthynas sydd eisoes yn hen a chyfoethog. Mae'r niferoedd yn adrodd stori arwyddocaol. Mae ein cysylltiadau masnach wedi bod yn tyfu'n gyson ac yn llyfn. Maent wedi dangos y nifer uchaf erioed o flwyddyn ar ôl blwyddyn ac wedi sefyll ar 511 miliwn ewro yn 2012. Ar gyfer Macao, yr UE bellach yw'r ail ffynhonnell fwyaf o fewnforion ar ôl tir mawr Tsieina a'i 4edd farchnad allforio fwyaf.

Am flynyddoedd i ddod, credaf fod angen i ni gryfhau'r berthynas gynhyrchiol iawn hon ymhellach a manteisio i'r eithaf ar yr holl botensial ar gyfer mwy o gyd-fuddsoddi, masnach, cydweithredu a thwf. Gadewch i ni edrych ar y ffeithiau.

Diau fod marchnad fewnol yr UE yn bwysig ar gyfer twf Asia yn y dyfodol. Yn wir, er gwaethaf yr argyfwng, yr UE yw marchnad sengl fwyaf y byd o hyd gyda 500 miliwn o ddefnyddwyr cyfoethog, 23 miliwn o Fentrau Bach a Chanolig eu Maint, CMC o 12.7 triliwn ewro a chyfran o 20% o allforion y byd. Yr UE hefyd yw'r ffynhonnell fwyaf a derbynnydd buddsoddiad uniongyrchol tramor. Ac rydym yn gweithio ar fanteisio ar botensial llawn heb ei gyffwrdd ein marchnad fewnol ac ar hyrwyddo amgylchedd mwy busnes-gyfeillgar ac arloesi i sicrhau twf craff, cynaliadwy a chynhwysol fel y nodwyd yn ein glasbrint Ewropeaidd ar gyfer twf a chreu swyddi, strategaeth Ewrop 2020 .

Ac yn ddiau chwaith bod Macao yn ganolbwynt allweddol rhwng Asia ac Ewrop. Mae Macao yn elwa o economi gadarn. Eleni, rydych chi wedi sicrhau twf dau ddigid. Mae gwariant buddsoddi hefyd wedi dangos ehangu cadarn. Gan reidio ar eich sylfaen dwristiaeth gref, rydych nawr yn edrych ar arallgyfeirio economaidd.

Mae hyn i gyd yn golygu bod lle i weithio'n agosach fyth gyda'n gilydd er mwyn cyfieithu ein diddordebau cyffredin mewn gweithredoedd cyffredin yn well a mynd i'r afael â heriau newydd yn llwyddiannus.

Mae'r UE eisiau bod ar eich ochr chi wrth i Macao geisio adeiladu ymhellach ar ei gryfderau a changhennu i weithgareddau economaidd newydd. Gyda mwy o integreiddio rhanbarthol yn Delta Pearl River, gyda Macao, Guangzhou a Hong Kong, rwy'n hyderus y bydd busnesau Ewropeaidd yn gallu cyfrannu at eich llwyddiant gan gynnwys troi canolbwynt hamdden sydd eisoes yn llwyddiannus yn ganolbwynt hamdden carbon isel rhagorol.

Dylai urddo Siambr Fasnach yr UE-Macao yn ddiweddarach heddiw yn ogystal â'n cydweithrediad parhaus â'r Sefydliad Hyrwyddo Buddsoddi ym Macao (IPIM) fod yn allweddol yn hynny o beth.

Foneddigion a boneddigesau,

Rydym yn sicr yn rhannu'r un amcan: cadw marchnadoedd ar agor, parchu rheolau cystadleuaeth deg a gwrthsefyll tueddiadau amddiffynol er mwyn hybu twf ar lefel ranbarthol a byd-eang. Gwyddom ei bod yn hanfodol ar gyfer ffyniant a sefydlogrwydd yr economi ranbarthol a byd-eang. Ac yn y pen draw mae'n ymwneud â'r gwahaniaeth y gallwn ei wneud ym mywyd a lles ein dinasyddion. Ond yn amlwg mae lles ein dinasyddion yn dibynnu nid yn unig ar economeg. Dyma pam mae ein perthynas yn llawer dyfnach.

Mae cysylltiadau Ewrop â Macao yn tynnu ar wreiddiau hanesyddol a diwylliannol dwfn. Maent yn seiliedig ar werthoedd cyffredin a diddordebau cyffredin a rennir.

Ac yn hyn o beth, hoffwn gofio bod yr UE yn cefnogi egwyddor "un wlad, dwy system" yn gryf ac yn benodol y parch at hawliau dynol a rhyddid unigol sydd wedi'i ymgorffori yn y Deddfau Sylfaenol y dylai'r dinasyddion ei fwynhau.

Felly, rwy’n croesawu’n gynnes weithrediad llwyddiannus yr egwyddor hon yn ogystal â’r cynnydd a gyflawnwyd tuag at fwy o ddemocratiaeth yn y system etholiadol. Yn wir, credwn yn gryf mai lledaenu a maethu democratiaeth ledled y byd yw'r ffordd orau o greu llywodraeth gyfreithlon, sefydlog, atebol a thryloyw gan amddiffyn hawliau a rhyddid a chynnal rheolaeth y gyfraith.

Ac ar y risg o dynnu sylw at yr amlwg, gadewch imi ychwanegu ein bod hefyd yn rhannu'r un blaned a'r un cyfrifoldeb tuag at ei dyfodol cynaliadwy. Beth bynnag fydd ein problemau domestig, ni allwn droi ein cefn at y cyfrifoldeb byd-eang hwn.

Nid yw'n gyfrinach i unrhyw un ohonoch i Ewrop fynd trwy rai cyfnod anodd yn ddiweddar. Gadewch imi ddweud wrthych fy mod yn hyderus y byddwn yn dod allan o'r argyfwng hwn gydag economi fwy cystadleuol a gwydn, ond hefyd gydag Ewrop gryfach a mwy unedig hyd yn oed.

Yn wir mae Ewrop yn ymladd yn ôl o ddifrif. Gyda'n gilydd rydym yn creu dyfodol mwy cynaliadwy i'r ewro. Rydym yn cwblhau ein Hundeb Economaidd ac Ariannol. Rydym yn mynd i'r afael â'r diffyg cystadleurwydd mewn rhannau o'n Undeb. Rydym yn cywiro'r anghydbwysedd economaidd ac yn datblygu llywodraethu economaidd dyfnach. Ac rydym ar y trywydd iawn, mae ein hymdrechion bellach yn dwyn eu ffrwythau cyntaf a rhaid inni fynd ar eu trywydd yn benderfynol.

Ond rydym yn gwbl ymwybodol na ddylai ein hymdrechion ddod i ben gartref oherwydd nad yw'r hyn sydd yn y fantol yn gyfyngedig i'n cyd-ddibyniaeth Ewropeaidd, mae'n ymwneud â'n cyd-ddibyniaeth fyd-eang. Ac mae bod yn gyd-ddibynnol yn golygu gweithredu fel rhanddeiliad cyfrifol. Dyma un o wersi globaleiddio. Yn y diwedd, nid oes y fath beth â reid am ddim.

Yn yr ysbryd hwn y mae'r UE yn chwarae rhan flaenllaw ar heriau byd-eang, megis newid yn yr hinsawdd a thwf gwyrdd. Ac mae deialog wleidyddol flynyddol lefel uchel yr UE-Macao yn fforwm ffrwythlon i'w groesawu nid yn unig i bwyso a mesur ein cydweithrediad dwyochrog parhaus ond hefyd i ddiweddaru ein gilydd am ddatblygiadau perthnasol ar y materion allweddol hyn yn ein priod ranbarthau.

Foneddigion a boneddigesau,

Mae ein perthynas gynhwysfawr hefyd yn anelu at feithrin cyd-ddealltwriaeth, ysgogi cyfnewid syniadau, a chryfhau cysylltiadau rhwng ein pobl. Gyda'n gilydd rydym yn sicr am elwa'n llawn ar ein gwahanol amrywiaeth ddiwylliannol.

Mae ein cydweithrediad rhagorol i gefnogi amlieithrwydd - yn enwedig trwy ein cydweithrediad dwyochrog ar hyfforddi dehonglwyr a chyfieithwyr - a Rhaglen Academaidd yr UE, a fydd yn hyrwyddo cyfnewidiadau addysgol a diwylliannol i'r genhedlaeth ifanc ymhellach, yn ddarluniau da, ymhlith llawer o rai eraill, o'r rhaniad hwn. parodrwydd.

Rwy’n falch hefyd o gyhoeddi ein bod wedi cytuno â Llywodraeth SAR Macao i barhau i gydweithredu yn y maes cyfreithiol. Rydym wedi gweithio gyda'n gilydd yn y maes hwn byth ers 2002, o dan ddau gam yn olynol yn Rhaglen Cydweithrediad Cyfreithiol yr UE-Macao. Mae'r Rhaglen hon wedi llwyddo i ganiatáu cyfnewid profiad cyfreithiol yn bendant mewn meysydd sydd â blaenoriaeth i Lywodraeth Macao. Am y rheswm hwnnw rydym yn awyddus i barhau â'r cydweithrediad yn y blynyddoedd i ddod.

Ac rwy'n edrych ymlaen gyda diddordeb mawr i'r Cyngor Ewropeaidd Model y byddwch chi'n ei gynnal ganol mis Rhagfyr fel rhan o'r dathliadau pen-blwydd yn 20 oed. Esboniwyd imi y bydd myfyrwyr ifanc Macao yn camu yn esgidiau Penaethiaid Gwladol a Llywodraeth yr UE, Llywydd y Cyngor a hefyd ynof fi. Hoffwn eu rhybuddio: maen nhw'n paratoi'n well ar gyfer diwrnod hir oherwydd ar adegau rydyn ni'n dadlau tan yn hwyr yn y nos i ddod o hyd i gyfaddawd boddhaol yn 28!

Credaf fod profiad o’r fath hefyd yn gyfle da i sylweddoli cymaint y mae rhagwelediad, ewyllys wleidyddol a phŵer perswadio ar lefel genedlaethol, Ewropeaidd neu fyd-eang yn cyfrannu at wneud y gwahaniaeth rhwng siapio ein dyfodol a gadael iddo gael ei siapio gan eraill, rhwng defnyddio cyfleoedd newydd a gorfod talu pris diffyg gweithredu.

Dyma mewn gwirionedd yw hanfod y berthynas rhwng yr UE a Macao: sut ydyn ni'n wynebu'r dyfodol gyda'n gilydd mewn byd sy'n newid yn barhaus i adael byd gwell i'r cenedlaethau nesaf.

Gadewch imi gloi trwy ddweud pa mor falch yw’r UE o’i berthynas â Macao a’r cysylltiadau niferus sy’n cysylltu pobl Macao a phobl Ewrop. Dyma sy'n gwneud Macao yn arbennig. Dyma sy'n eich gwneud chi'n wahanol. Eich natur agored i eraill yw eich ased mwyaf.

Edrychaf ymlaen at bartneriaeth barhaus a gwell a fydd yn atgyfnerthu natur unigryw Macao ac yn cyfrannu at ffyniant ei phobl.

Diolch i chi am eich sylw.

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd