Cysylltu â ni

EU

pecyn ehangu'r UE 2014: ASEau pwysleisio angen iddynt gyfathrebu manteision yn well

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

glob_european_symbol_calendarCroesawyd cynllun y Comisiynydd Štefan Füle i ganolbwyntio ar gryfhau sefydliadau democrataidd a gweinyddiaeth gyhoeddus yn ymgeisydd ymgeisydd yr UE a darpar wledydd sy'n ymgeisydd gan ASEau Pwyllgor Materion Tramor ddydd Mercher (8 Hydref). Mewn dadl yn dilyn cymeradwyaeth y Comisiwn i becyn ehangu 2014 yr UE yn gynharach yr un diwrnod, pwysleisiodd llawer hefyd yr angen i gyfleu canlyniadau pendant a gweladwy proses ehangu'r UE yn well.
Mae pecyn ehangu 2014 yn canolbwyntio ar y 'trydydd piler', hy diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus a chryfhau sefydliadau democrataidd, gan ddilyn rheolaeth y gyfraith a llywodraethu economaidd, dywedodd Füle wrth ASEau. Tanlinellodd hefyd fod “deialog adeiladol a chynaliadwy ar draws y sbectrwm gwleidyddol” o fewn darpar aelod-wladwriaethau’r UE yn hanfodol ac na all seneddau boicotio “arwain at ddatrys problemau’n gynaliadwy”. Diolchodd ASEau cyffredinol i Füle am y gwaith a wnaed yn ystod ei gyfnod pum mlynedd.Bosnia a Herzegovina

Dywedodd rapporteur y Senedd ar Bosnia a Herzegovina, Cristian Preda (EPP, RO), fod yn rhaid i’r UE “helpu’r wlad i ddod allan o’r cyfyngder”. “Mae angen i ni oresgyn holltiadau gwleidyddol ac ethnig i ymateb i ddyheadau dinasyddion Bosnia,” ychwanegodd, gan bwysleisio’r angen i ddangos undod â’i ddosbarth gwleidyddol yn y cyfnod cyn yr etholiadau.Albania
Canmolodd y rapporteur ar Albania Knut Fleckenstein (S&D, DE) "gynnydd diriaethol wrth ymladd troseddau cyfundrefnol" yno. Mae statws ymgeisydd yr UE yn creu tasgau newydd i lywodraeth Albania a'r wrthblaid, meddai, gan ychwanegu “Byddwn yn parhau i fynnu diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus a’r farnwriaeth yn ogystal ag ymladd yn erbyn llygredd, ”ychwanegodd.

montenegro

hysbyseb

“Mae Montenegro yn parhau i fod yn y categori‘ bach yn hardd ’,” meddai’r ASE arweiniol Charles Tannock (ECR, y DU), gan ychwanegu ei fod yn gobeithio “gweld llawer o gynnydd”. Ar yr un pryd, tynnodd sylw at “flinder ehangu” ymhlith dinasyddion yr UE, gan annog ASEau i “gyflwyno’r achos [dros ehangu’r UE] o flaen ein cartref cyhoeddus”.

Kosovo

Roedd Tamás Meszerics (Gwyrddion / EFA, HU), yn sefyll i mewn ar gyfer rapporteur ar Kosovo Ulrike Lunacek (Gwyrddion / EFA, AT) yn canmol cynnydd wrth wella rheolaeth y gyfraith yno a gofynnodd i Mr Füle sut “y gallai'r UE helpu'r Llys Cyfansoddiadol i adeiladu a presenoldeb cryfach ”. Roedd hefyd yn meddwl tybed a oedd amserlen glir i genhadaeth rheol cyfraith yr UE EULEX drosglwyddo tasgau i awdurdodau lleol.

hysbyseb

Serbia

Tanlinellodd y rapporteur ar Serbia David McAllister (EPP, DE) bwysigrwydd “barnwriaeth annibynnol i fynd i’r afael â llygredd a throseddau cyfundrefnol”. Ychwanegodd fod diwygiadau llywodraethu economaidd a phreifateiddio cwmnïau dan berchnogaeth gyhoeddus yn allweddol a galwodd am gymorth ariannol pellach i Serbia, yn anad dim i'w helpu i ddelio â chanlyniadau llifogydd mis Mai.

Twrci

Dywedodd y rapporteur ar Dwrci, Kati Piri (S&D, NL) fod angen iddo wneud mwy o hyd ar “reolaeth y gyfraith, hawliau sylfaenol, gwahanu pwerau ac annibyniaeth y farnwriaeth.” Yr offer cryfaf ar gyfer alinio deddfau Twrci â acquis yr UE yn y meysydd hyn yw trafod penodau 23 a 24, meddai, gan danlinellu dymuniad y Senedd i'w gweld yn cael eu hagor.

Gweriniaeth Iwgoslafaidd gynt Macedonia (FYROM)

“Problem fawr Gweriniaeth Cyn-Iwgoslafia Macedonia yw mater yr enw o hyd,” meddai’r Rapporteur Ivo Vajgl (ALDE, SI). Roedd yn gresynu nad oedd trafodaethau gyda’r FYROM wedi’u hagor eto, gan ddadlau bod “hwn hefyd yn rheswm pam nad yw’r duedd wleidyddol yn y wlad yn mynd i’r cyfeiriad y byddem wedi ei hoffi.” Mae diwygio’r system farnwrol, rhyddid y cyfryngau a diwylliant gwleidyddol y Senedd ymhlith yr heriau eraill y mae’r wlad yn eu hwynebu, ychwanegodd.

Bydd y Pwyllgor Materion Tramor nawr yn dechrau ei archwiliad manwl o'r adroddiadau sy'n benodol i wlad.

Mwy o wybodaeth

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd