Cysylltu â ni

Astana EXPO

Mae realiti newydd yn yr UE a #Kazakhstan cydweithrediad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyd-gadeiriodd Luc Devigne, Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd, a Dirprwy Weinidog Tramor Kazakhstan Roman Vassilenko, gyfarfod y Pwyllgor Cydweithredu a gyfarfu yn ddiweddar yn Astana i wneud cynnydd ar faterion yn ymwneud â Chytundeb Partneriaeth Gwell a Chydweithrediad yr UE-Kazakh (EPCA) , yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae'r Cytundeb, a lofnodwyd yn Astana ym mis Rhagfyr 2015, yn rhoi hwb sylweddol i gysylltiadau economaidd a gwleidyddol rhwng yr UE a Kazakhstan ac yn gwella cydweithrediad concrit mewn meysydd polisi allweddol 29. Mae'r rhain yn cynnwys cydweithredu economaidd ac ariannol, ynni, trafnidiaeth, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, cyflogaeth a materion cymdeithasol, diwylliant, addysg ac ymchwil.

Bydd y Cytundeb newydd hefyd yn arwain at well cydweithredu mewn polisi tramor a diogelwch, yn benodol yn y frwydr yn erbyn terfysgaeth, atal gwrthdaro a rheoli argyfwng, sefydlogrwydd rhanbarthol a dileu arfau dinistr torfol. Dywed swyddogion fod y cytundeb, sy'n ffurfio'r cyntaf o'i fath wedi'i lofnodi gan yr UE gydag un o'i bartneriaid yng Nghanol Asia, yn dyrchafu cysylltiadau rhwng yr UE a Kazakhstan i lefel newydd.

hysbyseb

Cynhaliwyd cyfarfodydd cyntaf y Pwyllgor Masnach a'r Is-bwyllgor Tollau hefyd gyda'r Weinyddiaeth Economi a Gweinyddiaeth Gyllid Kazakhstan. Roedd y cyfarfodydd hyn yn cydgrynhoi'r cysylltiadau a'r cydweithrediad rhwng yr UE a Kazakhstan, gan sicrhau sefydlogrwydd a datblygiad rhanbarthol. Dywedodd Luc Devigne: “Mae Kazakhstan wedi dod yn bartner cynyddol bwysig i hyrwyddo heddwch a diogelwch yn y rhanbarth ac yn fyd-eang. Cyn bo hir, byddwn yn cael ein cyfarfod nesaf o Ddeialog Gwleidyddol a Diogelwch Lefel Uchel yr UE-Canolbarth Asia. ”

Trafododd y Pwyllgor Cydweithredu nifer o faterion o bwys i'r ddau barti, yn enwedig diwygiadau gwleidyddol ac economaidd, rheolaeth y gyfraith, cysylltiadau masnach ac economaidd, a materion rhyngwladol. Trafodwyd hefyd amddiffyn hawliau dynol, datblygu cymdeithas sifil, addysg ac ymchwil, ynghyd â materion ynni, trafnidiaeth a diogelwch fel gwrthderfysgaeth, rheoli ffiniau a'r frwydr yn erbyn masnachu cyffuriau.

Trafododd y Pwyllgor Masnach y sefyllfa ddiweddaraf o ran gweithredu pennod fasnach y Cytundeb, yn enwedig trosglwyddo nwyddau o'r UE i Kazakhstan, materion glanweithdra a ffytoiechydol, Hawliau Eiddo Deallusol a thueddiadau diweddar yn yr hinsawdd buddsoddi.

hysbyseb

Trafododd yr Is-bwyllgor Tollau gydweithrediad tollau, gan fynd i’r afael yn benodol â hwyluso masnach, cymorth gweinyddol ar y cyd a’r frwydr yn erbyn twyll. Bydd yr UE a Kazakhstan yn cwrdd eto yn ddiweddarach y mis hwn yn yr hyn yw'r diweddaraf o gyfres o ddigwyddiadau o'r fath sydd wedi'u cynllunio i danategu cysylltiadau sy'n gwella erioed rhwng y ddwy ochr. Bydd cyfarfod sydd ar ddod o'r Pwyllgor Cydweithrediad Seneddol (CSP) ar 27 Ebrill yn cael ei gyd-gadeirio gan ASE Latfia Iveta Grigule, sy'n bennaeth dirprwyaeth Senedd Ewrop ar wledydd Canol Asia, a Maulen Ashimbayev, cadeirydd y Pwyllgor Materion Tramor, Amddiffyn a Diogelwch Mazhilis o Senedd Kazakhstan, a fydd yn arwain dirprwyaeth ei wlad.

Byddant yn canolbwyntio ar gryfhau ymhellach gydweithrediad seneddol rhwng y ddwy ochr. Mae Pwyllgorau Cydweithrediad Seneddol (PCCs) wedi cael eu cynnal yn rheolaidd gyda Kazakhstan er 2000. Mae'r PCCs yn elfen allweddol o'r EPCA ac yn darparu'r fframwaith ar gyfer y berthynas rhwng yr UE a Kazakhstan. Er bod yr EPCA, hyd yma, wedi'i gymeradwyo gan wyth aelod o'r UE, mae Grigule yn hyderus y bydd y broses gadarnhau yn cael ei chyflymu.

Mae hi'n tynnu sylw mai'r UE yw partner masnachu ac economaidd mwyaf Kazakhstan a'r buddsoddwr mwyaf yn economi Kazakh, gan gyfrif am 50% o fasnach a mwy na 50% o fuddsoddiad uniongyrchol tramor. Nid oes gan yr UE, o'r fath, gytundeb o'r fath (yr EPCA) ag unrhyw wlad arall yn yr hen Undeb Sofietaidd.

Dywedodd Grigule, sy’n cadeirio Pwyllgor Cydweithrediad Seneddol yr UE-Kazakstan, fod y berthynas rhwng Kazakhstan a Brwsel yn “dda iawn ac y byddant yn gryfach yn y dyfodol.” Dywedodd hi Gohebydd UE: “Mae Kazakhstan yn bartner pwysig yn yr UE, ac nid yn unig o safbwynt rhanbarth Canol Asia. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r berthynas rhwng y ddwy ochr wedi gwella, gan ddod yn fwy dwys a phragmatig. Mae hyn, meddai, yn amlwg o'r EPCA. Ychwanegodd yr ASE, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Materion Tramor, “Mae’r wlad fawr hon o Ganol Asia (Kazakhstan) yn bartner pwysig i ni Ewropeaid mewn amrywiol feysydd. Er mwyn i'r cydweithrediad hwn fod yn llwyddiannus ac yn fuddiol i'r ddwy ochr, mae'n bwysig iawn bod y ddau bartner yn dibynnu ar ddealltwriaeth gyffredin ac egwyddorion tebyg. "

Enillodd y wlad annibyniaeth yn unig. Mae Rhagfyr 16 1991 a 2017 yn flwyddyn fawr i Kazakhstan: daeth yn aelod nad yw'n barhaol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Ionawr 1 ac yn ddiweddarach eleni mae'n cynnal EXPO 2017, dangosiad rhyngwladol pwysig y bwriedir ei gynnal rhwng Mehefin 10 a Medi 10 yn Astana. Ar gyrion EXPO bydd yr UE yn dal EUDays gyda chyfranogiad Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič, diplomydd o Slofacia ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yng ngofal yr Undeb Ynni. Roedd yn gomisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Cysylltiadau a Gweinyddiaeth Ryng-sefydliadol rhwng 2010 a 2014.

Mae EUDays yn un o nifer o ddigwyddiadau y bydd yr UE yn eu trefnu yn Astana o fewn fframwaith yr arddangosfa.

Astana EXPO

Amserau newidiol, newid enwau - #Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

Beth sydd gan ddinasoedd y byd canlynol yn gyffredin - Efrog Newydd, Bombay, Toronto a Saigon? Yr ateb yw bod enw pob un wedi newid. Newidiodd Efrog Newydd o Amsterdam a Toronto o Efrog. Daeth Saigon yn Ddinas Ho Chi Minh a dychwelodd Bombay i Mumbai, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Yn yr Almaen, daeth Karl Marx Stadt yn Chemnitz yn 1990 ar ôl ailuno'r wlad. Yn yr hen Undeb Sofietaidd, Rwsia bellach, ailenwyd awdurdodau yn Königsberg i Kaliningrad, ar ôl Mikhail Kalinin, un o arweinwyr y chwyldro Bolsieficaidd. Hefyd, daeth Stalingrad yn Volgograd ar ôl marwolaeth Stalin ym 1953

Ond mae yna ddinas fawr arall y mae eich henw yn newid efallai y byddwch chi'n llai cyfarwydd â hi.

hysbyseb

Ym mis Mawrth 2019, ailenwyd prifddinas Kazakhstan yn Nur-Sultan er anrhydedd i lywydd Kazakh, Nursultan Nazarbayev, sy'n gadael.

Mae'r enw newydd a roddwyd i brifddinas Kazakstan yn deyrnged addas i'r Arlywydd Cyntaf a etholwyd gyntaf yn 1990 ac a aeth ymlaen i oruchwylio cynnydd rhyfeddol y wlad gyfoethog mewn olew.

Y brifddinas yw canolfan wleidyddol a masnachol ddeinamig y wlad ac mae hefyd yn un o gyrchfannau mwyaf cyffrous a gwerth chweil Canol Asia.

hysbyseb

Gyda phoblogaeth o ychydig dros filiwn - yr un peth â Brwsel - roedd y syniad o greu cyfalaf newydd yn perthyn i Nursultan Nazarbayev.

Fodd bynnag, nid dyma'r tro cyntaf i enw'r ddinas newid. Ar 6 Mai, 1998, ailenwyd Akmola yn Astana. O dan rein hir Nazarbayev, enwyd y ddinas yn “Ddinas y Byd” gan UNESCO ym 1999 ac, ers 2000 mae wedi bod yn aelod o Gynulliad Rhyngwladol Prifddinasoedd a Dinasoedd Mawr.

Ar gyfer bwffiau hanes, roedd Nur solas yn gadeirydd y Goruchaf Sofietaidd (pennaeth y wladwriaeth) rhwng 22 Chwefror a 24 Ebrill 1990.

Dywed Trip Advisor fod Nur-Sultan “yn ymfalchïo mewn tirwedd yn ddisglair gyda phrosiectau pensaernïaeth ac adeiladu newydd wrth i seilwaith y llywodraeth barhau i gael ei adeiladu”.

Wedi'i lledaenu dros 722 cilomedr sgwâr helaeth, mae'r ddinas, y newidiodd ei henw yn ôl gorchymyn archddyfarniad arlywyddol, yn cynnwys pedair ardal - Almaty, Saryarka, Esil a Baikonur. Mae Nur-Sultan yng nghanol Kazakhstan gydag Afon Esil yn brif ddyfrffordd. Mae ei leoliad yng nghanol cyfandir Ewrasia yn ei gwneud yn ganolbwynt trafnidiaeth, cyfathrebu a logisteg sy'n fanteisiol yn economaidd - math o bont tramwy rhwng Ewrop ac Asia.

Mae llawer o fuddsoddwyr yn cael eu denu at ei gyfraddau twf uchel gyda sail ei heconomi yw cynhyrchu diwydiannol, trafnidiaeth, cyfathrebu, masnach ac adeiladu. Mae ei gwmnïau mwyaf yn cynnwys Offer Atgyweirio Ceir Tselinograd, "Tsesna-Astyk" Concern, y ffatri cydosod ceir "Tulpar-Talgo" LLP a ffatri cydosod hofrennydd "Eurocopter Kazakhstan Engineering".

Dros y blynyddoedd, mae'r ddinas wedi dod yn un o ganolfannau busnes mwyaf y wlad ac, er gwaethaf y cwymp economaidd dan arweiniad coronafirws, mae'r diwylliant entrepreneuraidd yn dal i ffynnu yma gyda 128,000 o fusnesau bach a chanolig yn gweithredu yn Nur-Sultan.

Y brifddinas, a arferai feddiannu dim mwy na glaswelltir diffrwyth, yw'r arweinydd ym maes adeiladu yn y wlad ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu'n rhannol yn llesiant ei thrigolion gyda'r cyflog misol cyfartalog o 154,000 tenge yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol.

Prif symbol y brifddinas newydd, ei “cherdyn ymweld” gwreiddiol, yw’r cymhleth “Baiterek”. Mae strwythurau pensaernïol unigryw eraill yn cynnwys y Palas Heddwch ac Accord, a ddyluniwyd gan y pensaer enwog o Brydain Norman Foster ac a wnaed ar ffurf pyramid ynghyd â chanolfan siopa ac adloniant "Khan Shatyr" - yr adeilad talaf ar siâp pabell yn y byd.

Mae prifddinas y wlad helaeth hon, sydd â thir, hefyd yn cychod yr acwariwm mwyaf anghysbell o'r môr - "Duman" ar hyd "Opera Astana" Opera a Ballet a'r mosg mwyaf yng Nghanol Asia "Hazret Sultan".

Os nad dyna oedd y cyfan, mae yna hefyd yr Eglwys Gadeiriol er anrhydedd Patrwm Mam Duw; Eglwys Gadeiriol Babyddol Archesgobaeth y Bendosel Mary Bendigedig; y synagog "Beit Rachel Khabad Lyubavich" a'r Neuadd Gyngerdd Ganolog "Kazakhstan".

Mae blaenllaw system addysg y genedl hefyd i'w gweld yma: Prifysgol Nazarbayev, Prifysgol Genedlaethol Ewrasiaidd a enwir ar ôl LN Gumilev, Prifysgol Celfyddydau Cenedlaethol Kazakh, Prifysgol Agrotechnegol Kazakh a enwir ar ôl S. Seifullin, cangen Kazakhstan o Brifysgol Talaith Moscow a enwir ar ôl MV Lomonosov ac Astana Prifysgol Feddygol.

Mae Fforwm Economaidd Astana a digwyddiadau rhyngwladol pwysig eraill yn cael eu cynnal yn y brifddinas yn rheolaidd tra bod Nur-Sultan, sydd ar gyffordd y rheilffyrdd Traws-Kazakstan a De Siberia, yn cynnal uwchgynhadledd hanesyddol OSCE.

Yn 2011, cynhaliodd y brifddinas, a nodwyd am ei strydoedd glân a thawel, y VII Gemau Gaeaf Asiaidd ac, yn 2017, yr arddangosfa ryngwladol EXPO-2017, yr adeiladwyd cyfadeilad arddangos cyfan ar ei chyfer, EXPO-Town, ar lan chwith Afon Esil. Calon y cyfadeilad arddangos oedd y Sffêr "Nur-Alem", adeilad unigryw ar ffurf sffêr gyda diametre o 80 metr, ac ar ei ben mae dau generadur gwynt di-swn.

“Nur-Alem” yw’r amgueddfa dechnolegol gyntaf o ynni yn y Weriniaeth yn y dyfodol.

Gair i gall ar gyfer ymwelwyr am y tro cyntaf: gall y wlad fod yn oer yn y gaeaf felly Mai-Medi sydd orau ar gyfer ymweliad twristiaid.

Ar y cyfan, mae'n amlwg bod y brifddinas newydd, a enwyd ar ôl Arlywydd Cyntaf enwog Kazakhstan, mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, wedi rhoi ei hun ar fap y byd.

Mae llawer yn cytuno, mewn byd cynyddol gythryblus, fod y ddinas, gyda'i gorwel trawiadol ac adeiladau llywodraeth grandiose, wedi dod yn symbol o annibyniaeth a llwyddiant byd-eang.

Heddiw, mae'n cael ei gymharu'n ffafriol â phriflythrennau eraill sydd wedi'u cynllunio fel Canberra, Brasilia, a Washington, DC.

Daeth Astana, sy'n golygu "prifddinas" yn Kazakh, yn brifddinas Kazakhstan ym 1997, gan gymryd yr awenau o Almaty.

Y parchus Busnes y Tu MewnDywed y cylchgrawn fod y ddinas, ers 1997, wedi cael “trawsnewidiad enfawr” a’i bod “wedi ei llenwi â skyscrapers dyfodolaidd sy’n debyg i ffilm ffuglen wyddonol.”

Mae ei gynnydd i amlygrwydd y byd hefyd yn etifeddiaeth addas i'r cyn-lywydd a wasanaethodd bron i 30 mlynedd ac a drodd yn 80 ar 6 Gorffennaf.

Rhaid i bump uchaf Nur-Sultan weld

1. Pensaernïaeth fodern

Mae twf Astana wedi bod yn syfrdanol ac mae'n werth gweld lleoedd fel y cromennog Khan Shatyr a'r Palas Heddwch a Chysoni.

2. Amgueddfeydd eithriadol

Mae prifddinas Kazakhstan yn gyswllt diwylliannol gydag atyniadau gwych fel Amgueddfa Genedlaethol Kazakhstan ac Amgueddfa (ychydig yn egocentric ond hynod ddiddorol) Llywydd Cyntaf Gweriniaeth Kazakhstan.

3. Gweithgareddau i blant eu mwynhau

Gydag atyniadau fel canolfan hamdden Duman (sydd ag acwariwm enfawr) a sioeau golau ysblennydd yng nghanol y ddinas bob nos, bydd gan bobl ifanc ddigon i'w wneud.

4. Opsiynau siopa o'r radd flaenaf

Mae Kazakhs wedi cofleidio'r olygfa siopa fyd-eang yn llawn, ac fe welwch alaeth o frandiau o fri ym malls Astana fel y Khan Shatyr a Mega Mall.

5. Bywyd nos anadferadwy

Mae Astana yn llawn egni, ac nid oes unman yn fwy amlwg na chlybiau'r ddinas, lle mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys yr Ystafell Siocled a Ffasiwn.

Parhau Darllen

Astana EXPO

Mae'r Gyngres yn #Astana yn canolbwyntio ar grefydd fel modd i fynd i'r afael â heriau byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r byd yn wynebu heriau mawr. O'r gwrthdaro hir-redeg yn y Dwyrain Canol, ac ansefydlogrwydd a diffyg ymddiriedaeth rhwng llawer o wledydd, mae'n anodd gwrthod bod y byd yn mynd trwy gyfnod trawiadol.

Mae rhesymau lluosog wedi'u cyflwyno ar gyfer yr anawsterau yr ydym yn eu hwynebu, yn amrywio o galedi economaidd rhai gwledydd a rhanbarthau, cystadleuaeth geopolityddol a diffyg ymddiriedaeth ymhlith y cyhoedd yn y system wleidyddol gyfredol. Eto, ychydig o awgrymiadau trylwyr a chredadwy sydd wedi'u cyflwyno ynghylch sut i ddatrys y problemau sy'n drafferth dynol heddiw. Efallai mai un ateb yw edrych ar werthoedd ysbrydol a hyrwyddo agweddau o grefydd sydd wedi bod yn rym cadarnhaol yn y byd am filoedd o flynyddoedd.

Efallai y bydd rhai'n ystyried yr awgrym hwn yn hen. Efallai y bydd eraill yn dadlau hyd yn oed bod crefydd yn cael effaith negyddol ar ein byd. Mae hyn yn ddealladwy o gofio bod rhai grwpiau eithafol anghyfreithlon wedi bod yn ceisio herwgipio crefydd er mwyn lledaenu casineb a rhannu. Fodd bynnag, dylid cofio bod mwy na 60 y cant o boblogaeth y byd yn dilyn crefydd neilltuol ac mae'r mwyafrif helaeth yn gwneud hynny gyda bwriad yn unig heddychlon. Yn union am y rheswm hwn, mae'n hanfodol bod arweinwyr crefyddol yn sicrhau na ddefnyddir ffydd fel cyfrwng casineb ac anrhefn, ond, mewn gwirionedd, mae'n cyfrannu at garedigrwydd a chydfodoli heddychlon dynoliaeth.

hysbyseb

Mae hwn wedi bod yn un o brif nodau Cyngres Arweinwyr y Byd a Chrefyddau Traddodiadol. Yr wythnos hon, bydd arweinwyr gwahanol grefyddau, yn ogystal â swyddogion y llywodraeth a phenaethiaid sefydliadau rhyngwladol, yn casglu unwaith eto yn Astana am y chweched tro i drafod sut y gall crefydd gyfrannu at ddatrys nifer o heriau y mae'r byd yn eu hwynebu a sicrhau bod ffydd yn grym am da.

Wedi'i sefydlu ar fenter y Llywydd Nursultan Nazarbayev, mae'r gyngres, sy'n digwydd bob tair blynedd, wedi tyfu mewn dylanwad ac awdurdod. Mae nifer y dirprwyaethau sy'n cymryd rhan mewn sesiynau'r gyngres wedi cynyddu o 17 yn 2003, pan sefydlwyd y gyngres, i 82 eleni.

Mae'n ddiamau bod gan arweinwyr crefyddol ran i'w chwarae wrth gyfrannu at ddatrys rhai materion ac argyfyngau sy'n bodoli eisoes. Er enghraifft, mae sifiliaid wedi dioddef yn fawr yn y gwrthdaro yn Myanmar a Yemen. At hynny, rydym wedi gweld yn ddiweddar sut mae'r gwrthdaro yn rhanbarth Donbass yr Wcrain wedi rhannu'r ddwy boblogaeth ar dir crefyddol ymhellach. Mae gan arweinwyr crefyddol yr awdurdod a'r dylanwad i gyfrannu at atal trais a gwrthdaro yn y gwledydd hyn. Yn ddiau, ni ellir cyflawni hyn heb gyfranogiad arweinwyr gwleidyddol. Dyna pam y mae dirprwyaethau 82 o wledydd 46 i gyd yn cymryd rhan yn y chweched gynhadledd yn Astana yr wythnos hon.

hysbyseb

Gall crefydd hefyd chwarae rhan wrth wella'r rhanbarthau sydd ar hyn o bryd mewn rhai gwledydd a rhanbarthau ar hyd llinellau gwleidyddol, cenedlaethol ac ethnig. Wedi'r cyfan, mae ffydd pob enwad wedi dysgu'r gwerthoedd sy'n hyrwyddo undod ar draws dynol - gan gynnwys caredigrwydd, parch a thosturi. Efallai y bydd hyn yn swnio'n meddwl dymunol yn yr hinsawdd gyfrinachol o anghydfod ac anghytundeb, ond dim ond gwerthoedd o'r fath all wella'r trafferthion y mae ein byd yn eu profi.

Amcan arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ddylai fod i ledaenu'r neges hon yn fyd-eang. Dyna pam ei bod mor bwysig i Gyngres Arweinwyr y Byd a Chrefyddau Traddodiadol barhau â'i waith a chroesawu dirprwyaethau o bob cwr o'r byd i Astana i drafod sut y gellir cyflawni hyn.

Wrth gwrs, nid oes neb o dan yr argraff y gall y gyngres ddatrys argyfyngau presennol dros nos. Ond gall chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu at yr atebion. Dylai hyn fod yn nod y gyngres yr wythnos hon a phwrpas ei waith am flynyddoedd i ddod.

Parhau Darllen

Astana EXPO

Bywyd ar ôl #EXPO: Beth sy'n aros am adeiladau a seilwaith?

cyhoeddwyd

on

Mae Arlywydd Kazakh Nursultan Nazarbayev wedi rhannu cynlluniau’r dyfodol ar gyfer safle EXPO 2017. “Bydd Nur Alem a nifer o bafiliynau eraill yn cael eu cadw fel treftadaeth expo. Cwblhau’r arddangosfa fydd y sylfaen ar gyfer lansio sawl prosiect newydd ar raddfa fawr, ”meddai Nazarbayev.

Canolfan Cyllid Rhyngwladol Astana (AIFC) yw'r gyntaf i ddatblygu. Disgwylir i'r ganolfan, a fydd yn lansio Ionawr 1, ddod yn ganolbwynt ariannol ar gyfer Canolbarth Asia, y Cawcasws, Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EAEU), y Dwyrain Canol, Gorllewin Tsieina, Mongolia ac Ewrop.

hysbyseb

“Rhaid iddo ddod yn ganolbwynt ariannol, yn ganolfan atyniad ar gyfer buddsoddiadau a meddiannu cilfach weddus yn y system ariannol ryngwladol,” ychwanegodd Nazarbayev. Bydd yn ganolfan ar gyfer datblygu cyllid Islamaidd ac ariannu gwyrdd a bydd ganddo ei gyfnewidfa stoc ei hun

Yr ail brosiect mwyaf i'w ddatblygu ar safle'r expo yw Cyngres Mwyngloddio'r Byd (WMC) & Expo 2018. Mae Canolfan y Mileniwm yn blatfform rhyngwladol unedig lle bydd cyflawniadau'n cael eu cyflwyno a phrofiadau'n cael eu rhannu, yn ogystal â thrafod a mabwysiadu atebion technolegol arloesol yn y mwyngloddio. a diwydiant metelegol. Mae Kazakhstan wedi bod yn paratoi i gynnal Canolfan y Mileniwm ers 2013.

Mae disgwyliadau uchel y genedl sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad yn bennaf oherwydd denu buddsoddiadau, yn enwedig o fewn uwchgynhadledd buddsoddi Mines & Money, platfform fformat Ewropeaidd llwyddiannus ar gyfer cyfarfodydd B2B. Disgwylir i WMC a Mines & Money ddenu tua 300 o fuddsoddwyr. Mae'r diwydiant yn ddwys o ran cyfalaf, a hyd yma, mae'r darpar ardal at ddibenion buddsoddi isbridd yn fwy na 1.1 miliwn cilomedr sgwâr.

hysbyseb

Mae'r gobeithion uchel ar gyfer cyngres y Ganolfan, gyda'r thema “Rhagoriaeth arloesol - cam ymlaen at dwf mwyngloddio,” hefyd yn gysylltiedig â Diwydiant 4.0 a throsglwyddo technoleg. Bydd arddangoswyr yn cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf mewn awtomeiddio a phrosesu echdynnu mwynau yn ogystal â digideiddio'r diwydiant. Mae caffael datblygiadau gwyddonol i'w defnyddio'n ymarferol yn rhan o gynllun Canolfan y Mileniwm.

“Felly, bydd yr holl arddangosfa EXPO yn gwasanaethu ymhellach at ddibenion datblygu arloesol a chynaliadwy. Rwy’n gwahodd pawb am gydweithrediad gweithredol yng ngwaith y canolfannau newydd, ”meddai Nazarbayev.

Y prosiectau eraill sydd wedi'u cynllunio ar gyfer safle'r expo yw Canolfan Ryngwladol Ynni'r Dyfodol ar gyfer trosglwyddo technolegau gwyrdd a “Silicon Valley” Kazakh ar gyfer cwmnïau TG a chychwyniadau, a elwir yn ffurfiol yn ganolbwynt cychwyn TG Rhyngwladol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd